Goudsche Courant, woensdag 8 maart 1871

4 Ï Tï 11 p witaT T i l L ii 1 iS lel tVmikt moet Ion koste legpen met liet Viistc vnnrnrmen om wmak t neoiCM Tot grootc onlcvrcdcuheid der Diiitaohe pers spreken ook de odicieusc i ruisischc bladen zich in dey cn geest uit door namelijk nis hunne overtuiging te keuncn ie geven dat Frankrijk weldra zal trachten het verloren gebied te herwinnen en eens hervatting van den oorlog misschien reeds binnen ecnige jaren noodiakelijk zal zijn Terecht merkt een der bladen hiertegen op het ware beter êa bgl t begiavaa dnn haar op nieu v te wetten Al koestert oen zulke gevoelens dergelijke woorden gesproken over de graven van on e dappere zonen en broeders moesten niet gehoord worden Het blijkt dot van de 6 milliard zullen argel ok Ken woiilen de staatssohntd van Ijilzas en Iiotlmringeu on do waarde van den Ooster spoorweg Interest behoeft slechts betaald te worden vau de laatste twee milliarden Wie het meest geleden hebben bij de belcgerrng van Parijs zijn ongetwijTcid de kleine kinderen Ik knam in eeno zaal vol kinderen schrijft Cen correspondent die het vondelingshospitaal bezocht wiuirvau er geen zes maanden oud was en voml hen op dcnrnien van kinderen onder de twaalf jaar Er was geen enkele min Ee vrouw met een vriendelijk voorkomen was de cenige volwassene in het vertrek waar meer dan vijftig kinduren op den leeftijd van zuigelingen waren Het was een zonderling schouwspel zoo gaal hij voort de rijen kinderrn te zien elk met een zuigeling en een Hescb molk elk van baar droeg een van die ongelukkige we enljes die er intzagcn als kleine mummies en blijkbaar te zwak waren om meer dan nu en dan een piepend geluid te ilucn hooren zóó dat mij voor bet eerst van mijn loven een gezond krachtig schreeuwen vnn eciuge dier kinderen voor een muzikaal geluid zou hebben doen houden Maar de volgende zaal maakte nog treuriger indruk dan deze Hier zaten om ecne ouüe vrouw in een wijden halven kring een aantal kleine lindSrcn van twee tot vijf jaar zwijgcml en roerloos op hunne stoeltjes als bet uitgeilrukle beeld van verslagenheid en ziekte Een lerde gedeelte had doeken voor de oogen wegens oogziekte en zat ÏD het duister van anderen waren de banden en Toeten in zwachtels gewonden die de ziveren bedekten liijnn allen leden aan gecrfile ziekten en toen ik die uitgeteerde lichaampjes zag die nog zooveel zonden moeten lijden scheen bet mij bijna wreedheid toe om hun leven te verlengen Hier evenals in de andere zaal schenen de kinderen niet te kunnen schreeuwen die doodelijke stilte onder al die ixi ie en lijdende kinderea was eene taal welsprekender dan de taal der oorden Dit was nogtnns geen hospitaal het wai een huis voor pasgeboren en gezonde kinderen en zoodanig w hun toestand na vijf maanden beleg De verlaten kinderen worden ondersobeiilen van die welke ter bewaring worden gegeven door plaatjes op bunne borst gespeld De sterfie vanden Isten September lot den Islen Januari bedroeg 9 i0 tegen 189 iu het vorijje jaar Het gfheele aantal ter bewaring gegeven kinderen was 13152 en van verlaten kinderen S2071 j te zameii 3433 welke hier gedurende da lanlaie vier maanden warden onderhouden De markies de Nuailles beboorende tot een der oude legitimisiische geslaelren van Frankrijk heeft zich in een dagblad van Bjrdcaus voor ile republiek verklaard liet geloof aan de monarchie zegt hij moet een nationaal peloof zijn en zoodanig geloü beslaat hier te lande ni t meer er ijii slechts monarchale partijen van gelijke macht In de laaKte tachtig jaren hebhen er zes isselingen van dyn istie hier te lande plaats gegrefen dit feit bewijst op ziMi zelf reeds dat ons land opgehouden beeft de grond te zijn waarop het monarchale beginsel vroeger elig tierde Willen wij weder lun hel hoofd der volkeren treden dan moeten wij thans het republikeinscbe beginsel omhelzen en de verbreiding daarvan iu Europa tot taak siellen Alleen de republiek is in slaat Duitscblands kolossale macht Ie breken en dat wel zonder wapenen door zedclyke klacht = = l= o ENGELAND Doctor Hussel schrijft het vulgende aan de fi tiea ifDiiitschland heeft veel mc r genomen dan het den 2 Sept 1870 zou hebben durven vragen en dan Frankrijk na de overgave van Siïdan had behoeven te geven Of Frankrijk door zijn uitersten tegenstand in zedelijke kracht ge oiinen beeft of het een vuliloendc vergoeding heeft brkomen in den eerbied van andere naticii als loon voor zijne opofferingen en zijn kraelitigen strijd dat zal ons de tijd feeren Thans yn de hartatoehten der eenvoudige toe ehoM ers te veel opgewekt om de zank met bedaardheid te beoordeelen De noorderfiirleii die van vieinig nut zijn zoolang Helgic s iiculijli eit ordt geicrbiedigd blijven aan hrankrijk manr l ongwv wordt bij Duitscliland geannciceerd Frankrijk wordt dus vsn allen angi t met betrekking tot Luxemburg bevrijd en üuitschland krijgt ir UIKI zielen meer dan waarop het gerokend bad Diodenhoven wordt natuurlijk ook bij Duitschland ingelijfd Uo afstand van Metz ia het treurigste punt geiveest de weigering om Metz af te staan was reeds zóó bepaald dat nien verzekert dat d j beer Thiers op hel punt is geweest om den oosrlog weder ts aanvaarden liever dan te wijken oor dien eisch Hij beeft de rccbleii van Frankrijk ipet meer kracht verdedigd dan maarschalk ISuzaiiie Hg beeft zich tot den keizer koning tot den kroonprins v nn l ruissen ge mui i ij hm fSr inentcerd gediscuteerd tegeuslaiid geboden maar de kanselier wilde Metz hebben Duitschland wilde Metz hebbeu zonder die stad zouden al zijne opofferingen en overwinningen nutteloos zijn geweest Het is dan ook bijna ongeloofelijk dat de heer Thiers er ooit aan gedacht kan hebben dat Duitschland en gr iaf von Bismarck zouden hebben toegestaan dat Metz in banden der Frauschen bleef Belfort echter blijft aan de Fransohen Saarbrugge I onta Mousson en de districten der yzermijnen worden overgegeven ffl e V2 milliarden zullen in 3 jaren betaald worden en in afivaohling zullen de Duilsehers bij w ijze van giiarantie Champagne beletten maar baron de Rolbscliild die geroepen is ora over de linauluMi geraadpleegd te uorden zou gezegd hebben dal Frankrijk na de leekening van den vrede bet geld zou kunnen leeiien en in óóu jaar ile schuld betalen om zich van de Duitschers te verlossen Aan liet einde van het onderhoud vnu 26 Febr bad er een treffende scène plaats Graaf von Bismarck die niet zeer wiil was g af zijne ongerustheid over het uitstel te keiiiicu en drong op de leekening van het vredes traclaat of op bet sluiten der discussicn aan Hij zeide dat er anders oorloy zou ontstaan tusschen de Dnilsche troepen zelveii met alles wat ze zouileii vinden om Ie vechten De heer Thiers moest toen leekenen Toen dit geschied was lid de kei er koning don kroonprins van l rnisen roepen Zij omhelsden elkiiidcr teedcr en vaderen zoon stortten tranen van vreugd D ü I ï S C H L AN D De verkiezingen voor den Uuitseben rijksdag worden heden gehouden er het is zeker bevreemdend dat deze niet eenige dagen zijn uitgesteM daar de terugkomst der landweer spoedig wordt verwacht te meer da ir het tliaus blijkt dal uit Versailles ook bevel kon worden ge undeii om de bijecnroepiiig vnn den rijksdag werkelijk vanden 16n tol den 2ln de er te vcrdiigen De partij die den meesten yver getoond heeft bij de verkil zingen is de ultramonlaanscbe en in de laatste dagen zijn do canilidalen door de pastoors bijnit overal van den kansel aanbevolen met de nuodige toelichting De vrees bestaat nog altijd dat hun moeite niet te vergeefs zal blijken geweest te zijn Volgens een officicuse correspondentie in lieKiiln Zei zal de terugkomst van kei er VVilbelm in de eerste dagen nog niet pla ils hebben en hoopt men slechts d it de keizer in elk geval zijn verjaardag 22 dezer te Berlijn zal vieren Ook de plechtige intocht van de troepen stelt lift geduld van de Uerlijners op een zwaie pruef Uct transport der Fransche krijgsfevaiigeiien zal den lerjgtocht der Diiitsche troepen voorafgaan en men bericdit dril hiermede en luci het Iraa porl van al het Duiiaclie knjgsmatericel niet minder il iii zes eken zullen gemoeid zijn zoodat de mloelit in Berlijn eerst op het laalsl van April of in bel ln L iii van Moi znl kunnen plaats lubben Keizer Wilhelm zal voor zijn terugkeer eerst nog de troepen in het Noorden en Oosliu inspecteeren De ourlogshefling in den Elzas van 25 francs per hoofd IS op bevel uit Versailles dato 26 Feb onmiddellijk gestaakt en bet reeds gestorte geld zal worden teruggegeven De Duitsehe bladen hebben reedb vroeger op de verregaande onhandigheid van dezen militairen maatregel gewezen De I rov Corresp het Bisraarcksche orgaan behelst een artikel over vedesonJerbiuidelingen waaruit blijkt dat werkel k de auderhuudelingen gedreigd hebben af te springen en wel over den afstand van MeU nelken Thiers niet voor zijn rekening durfde ncmeu Op dit punt was on Bismarck echter onverzettelijk en aungezicu ipen ook van Duitsehe zgde terugdeinsde voor hel hervallen vat den oorlog heeft Bismarck daarop Belfort laten vallen Wanneer zegt het blad de ufsiand van Belfort het sluiten van den vrede verzekerde dan was dit bet offer cl waaril de afstand van Belfort schijnt de bijna reeds afgebroken onderhandelingen weder te hebben doen hervatten en van beslissenden invloed te zijn geweest op bet besluit van lo Fransche onderbundelaars om met den pfstand van Metz genoegen te nemen In Znid Duitscbland is mcu over den afsl ind van l idforl ontevreden BINNENLAND ÜOUUA 7 Ma vut Door gedeputeerde staten van Zuid Holland is hot aandeel door Gouda te dragen in bet aantal manschappen voor de liobtiug van 1871 TOor de nationale militie bepaald op 51 In de op Woensdag 11 gehouden algemeene vergadering von de werrbaarhtids vereeniging Burgerplicht werden door het bestuur eenige wijzigingen in bet reglement voorgesteld die algemeen de goedkeuring wegdroegen en zal het reglement gedrukt en a 10 cents voo e L eik ijgt iu J J gesteld Als bijvoegsol zullen ook gedrukt en bygcnaaid worden de veranderde bepalingen door den kpipmondant gemaakt in de oefeningen zoowel voor het kader als verdere leden benevens de overgangen bij het schijfsohicten Ten slotte werd gelezen hel verslag van den afgevaardigdu bij de buitengewone algemeene vergadering van den Nederlandscben weorbaarbcids bond waaruit onder meer bleek dal op vcreerende uitnoodigiug van Z M den koning de nationale schietwedslrijd dit jaar zal gehouden worden nabij het Loo op de Weesselsche heide zooals voor bet vorige jaar was bepaald en wel de eerste of tweede week IU Augustus a s Naar men van goederband verneemt bestaat het wetsontwerp tot bevordering eener geregelde si omvaartdienstj tusschen Vlissiiigen en New York dour vijf leden van de tweede kamer voorgesteld de heeren s Jacob Kalfi de Bruyn Kops Stieltjes en ï ik en ilat ecrl ing publiek zal worden slechts uit twee artikelen In bet eerste wor II de minister van financiën gemachtigd op de voorwaarden door hem lil s landi belang noodzakelijk gekeurd eene som van boofs ens ƒ 600 000 s jaars gedurende uiterlijk tien jaren toe te leggen aan eene stoomvaarlonderneming die zat zijn gehouden gedurenila bet eerste jaar eenmaal s maands vervolgens eenmaal in de veertien d igen op vusle lijilslippen uit Vlissiiigen na ir New lork en omgekeerd stoomseliepen in de vaart te brengen Dc e sloomscbeppn zullen in alle opzichten moeten wedijveren met die der bestaande Transatlantische sloomvaartlijnen In het tweede artikel dezer wetsvoordraehl worden bepalingen aangelroH on omtrent de wijze waarop ua gehoudene openbare mededinging door de regeering eene overeenkomst omtrent de uitvoering van dei dienst kan worden getroffen De stoomvaart raaatsobappg A rf WaMeZ zal den 15 Mei de directe stoomvnart op Ned Indic door het Suez knnaal beginnen Het stoomschip IfiUem lil te Glasgow gebouwd zal dan van bet Nieuwe Diep vertrekken onder den gez igvoerder E Oort De passage gelden l cdraj en ƒ lOOü en ƒ 700 per persoon in de eerste kla se verschillend naarmate de inrichting der gebriiikie hutten ƒ 350 indelweeila klasse De reis moet zu ils men neet uiterlijk binnen vyfiig dagen worden volbracht De sterfte onder de poklijdcrsis te s iraveiibage zeer aanzienlijk tot IS FVbrn iri bedroeg de sierfie over de gebecle cpidtmie 2 J 8 pot met bet sterfte gfer der l iaiste week in die verhouding ge egen lol 30 pet Keeds meer dan een pot der gebeele bevolking dier gemeente is thans aan die ziekte be weken Uit Boskoop wordt gemeld dat op de 11 inzendingen vruchtboomeii door de l omologische vereeniging aldaar op de teiiloousielling van vruchtboomeo Ie Haarlem van wege de IIoll Maatschappij van LanMouw twaalf bckronningen zijn ten deel gevallen en el 7 eerste tweede en 1 derde prijs Te Utrecht heeft zich volpens het U D het volgende geval voorgedaan Een aldaar wonend handwerksman had een broeder in Pargs die aldaar als scbrijnwerkersgezel werkzaam was vóór de in sluiting van laiMstgenoerade stad nnm deze het besluit om naar zgn broeder in Utrecht te vertrekken door wien hij daar de broeders elkander in geaq jaren gezien hadden met de grootste harteilgkheid ontvangen werd hetgeen vooral met de schoon nstcr hel geval nas die als bet ware met haren man wedgverdc om den broeder die zootang in den vreemde roudgczworvei had het leven aangenaam te makeo Hij vergold dit dan ook in raime mate tn stond liicr wejk gekregen hebbende ijiio geheeie wekelijksehe verdienne aan zijno zuster uf waarvoor zy hem Van al hel be ioodigde voorzag Deze en andere buitengewone weilerkeerige vriendelgkheden stonden echter den echtgenoot geenszins aan zoadat hij besloot den verfransebten broeder zijne woning te ontzeggen hetgeen duor ile hmsvronw zoo ernstig werd opgenomen dal beiden thans met stille trom i W Ji V f taSM tal Wii ifiliitoi ta HP Wn II iJiml l + l tiiir li IUlimn ys fcijBia Ki ik nlpJi otAy wét ihdU ititièn ldiilif fa M ifiibi tniil mill il I d u e l ml ïiildbnijjiKliiiiw h f rti Mil Uil 1 1 I mm ttai iWmèWiA Uii fmnlisti lilnm lii a ÏÏ i iii i Ni II J J J l U l Li a ïr n fe