Goudsche Courant, woensdag 8 maart 1871

men kukt naar Turijs verlrokken zyn den man met zea onvcrzorgdo kinderen nchterlateode Als een buitengewoon gevel vnn wnardeverinrerdetiug kan VBruiold worden dat van een wediind onder Deirsbnveu hetwelk een aintal j reu geleden Toor IGOO wat aangekocht in de laatste jaren saccessievcigk eenige gedeelten tot versohillende doeleinden zijn verkocht geworden die gezamenlijk omBtreelis 40 0ü hebben opgebracht waaronder nog niet begrepen is een gedeelte weiland hetwelk de eerste kooper heeft gehouden Een brntale diefstal vond te s Gravenhage plaats Eene dienstbode die oinstreeks 4 jaren geleden b en der stndgenootcn in dienst was schroomde i 7ic t gioii rtuii vn i lO uuifneu naar dien woonplaats te begeven voorwendende dat zij mevrouw wenschte te spreken Op het aanbod van den huisknecht dat hg huar bg de kamenier zonde brengen aangezien mevrouw niet te huis was gaf j te kennen den weg elve wel te weten en de knecht liet haar niets kwaads vermoedende gaan Later wenwel bleek hel dat zij ich meester had gemaakt van een trommel waarin zich effecten bevonden ter waarde van ongeveer 1000 liet gelukte de danrtan inmiddels onderrichte policie de diefegge spoedig in handen te krygen alsmede de trommel die zij op de Mauritskade had verborgen De verkooping der kun9tver nmeling van de Wijiipersse werd Donderdag voortge el bet waren thans porseleitien en aardewerken en kuns tvoorwerpen die te koop geboden werden en hooge prij pn opbrachten Ecu servies van end Siknisrh porsfiein gold ƒ 750 een ander ƒ 74 een k ddnet in cbbenhoui ƒ 695 een gesneden sleeii vüor iellende don doop van Christus door Johannes den Dooper ƒ 400 Pe heer II Cock leeranr aan de theol school te Kampen dn schr van het gcschriftje Waarom htb ik mijne khideren latm vaccineeren handhaaft heden in de Heraut ijn chrisielijk standpunt tegen Ie aanvallen en verdachtmakingen waaraan hij in de 2 ets blaadjes uilgrgeven bij Kemmcr Ie Utrechi heeft blooigesiimn met de volgende voorlrelFelijkc woorden Wat ik deed in zake de vaccine heb ik door den druk openbaar gemaakt omdat ik hiertoe aanleiding vond Eu het berouwt mij niet dat ik dit deed Na het zich laten vacciaeeren om de pokziekte tg ontgaan gelijk geacht wordt met het verwerpen n de leer dir Oi reformeerde kerk verheug ik mij dat men weet dal ik mijne kinderen heb laten vaecineeren Ik gflouf dat het lijd is geworden om tegenover zulk geroep te tooncn dat wij in Christus vrij zijn en ons geweien niel laten overheerschen Meent evenwel iemand dal hij de vaccine niet kan of mag gebruiken zonder tegen God te ondigen dien broeder zal ik gaarne aannemen zonder iu twistige sanipusprekingen met hem te treden doch vorder ook van hem dat hij mijn geweten vrijlate ïoor God In den loop de er week heeft zich ook Ie Schoonhoven Vn geval van pokziekte voorgeilaan Tn de laatste maamlon is mru daar op een voorbecUlige wyzp bc ig met vaoriiiceien en revacciiieereii hetwelk door de ijverige zorg van hel gemeentebestuur sedert lung ook gratis kan gesehicdcn Z M heeft goedgevuiuluii am de gemecnle Sehoonhoven de helling dir bcl iating op liet gemaal Ie doen behouden tot 31 Deo 1871 en wel volgeus d beslaande verordeningen Noai wij vernemi ii bracht hetdrijlijs voor zoover Bel laagWBler zichtbaar is aan de werken aan den Hoek va i Holland geen schade van eenig belang toe Sinds de opruiming van het ijs zijn de stroomenin sn lhei toegenomen Dientengevolge venlipptühet kanaal in het einde der vorige maand O iü meter Ue minste diepte bedroeg torn l KO meter onder gewoon laagwater Stoonipoiit Men meldt uit Berg Ambacht De longziekte onder het vee welken korten tijd geleden hier als geweken werd beschouwd heeft zich weder geopenbaard on wel op drie hofsteden Uclukkig is de Atblasserwaaad voor oversl rooming bewiard gebleven toch uilen enkele bewoners dezenwinter niet licht vergeten Gedurende zes wekenhebben de bewoners aan den lloogendijk onder denBnnnc van Gorinchem hol water van het kanaalvan Sleenenhoek meer dan céii llijnl voet in huisgehad terwijl de griendbaas Dubbeldam daarenboven nog wel voor vier duizend gulden schade heeftaan riet en rya dat door het ijs is stuk geslagenen later is weggespoelil De kamer van koophandel en fabrieken te Delft heeft ten opziclitc van de herziening vun het Ne derlandsi h Indische tarief aan den minister van kolauien als hurc mcening in hoofilzaak te kennen gegeven dat zij op grond van de moeielijkheden waurmedo de industrie hier Ie lande te kampen heeft hel wenschclijk acht de nog beslaande dilferenlioelo rechten niet op te helle of to verminderen dat zij het voor de Nederlandsobe katoen industrie noodig oordeelt de thans geheven wordende invoerrechlen in NederlandschIndie ad 10 te reduceercn tot hoogstens üO g en dat door haar aan eene heffing der rechten van katoenen manufac urcu en garens berekend naar de waarde de voorkeur wordt gegeven boven die naar de wicht en eindelijk dat naar hare overtuiging het Nedcrlaudsch gedistilleerd reeds zwaar genoeg belast is om aan de voorgestelde Vfihooging van rechten op den rrondsluK van verdubbeling van bet recht op jenever hare adhesie te kunnen schenken want dat daardoor per kelder van 221 3 liter ƒ 10 36 ann recht zou moeten worden voldaan waarvoor vroeger slechts ƒ 1 60 verschuldigd u as Koloniën O OST IN DIÈ In het Algemeen Overzicht van het Nieuw Bataviaasch Handelsblad leest men De oplieiliiig van hel Miuisterie Thorliecke onder de omst iniligheden die voorafgingen heeft de pers hier nog slppih bezig gehouden e Jara Bode verwacht dal de lieer ïhorbecke zich den naam van libcraal iCiiclionair waardig zal maken de iroiidwet en liet Rcgceringsreglcment herzien maar toch het kiesroclit uitbreiden Hoe ereercud is zulk eene beschouwing voor den ouden staatsman Kveu vereerend will Ie verdediging van het Ilaagsclio Dagblad legen de jonglibcralen De heer Thorbeuke ilenke eens au de vecpcstailikelen en aan de quasi adverlenlicn van zijn legenvvoo digcn bondgenoot Thans is het raadsel opgelost naar wij mceiien dat 0113 uu r uropa was overgeseiud namelijk do telegram waaruit men afgeleid heeft dat de dii iisl van de Fraiische Messagcries gestaakt zou ijii Wij welen 1111 dat de mailp ikkellen alleen over Brindisi gaan Deze maatregel verdient len volle goedkeuring want men mrlill uiis dat de brievpn en dagbladen van hier via Marseilles naar Noordelijk Europa verioiiden 8 a 9 weken onderweg bleven zij kwamen nogtans aan maar wal ergernis ons blijki uit de corrcspoiidenne van meer dan een persoon dat brieven uil Nederland via Marseille naar liidie ge oni pii hier lot heden niel zijn oiitv iiigpii De telegrafische vprbindiag mil Kuropa wcrkl geregeld Wij hebbi ii dépêches lol i i dezer unlv ingcn Pe haven van Saniaraiig sleept evcimls het ijs in Mederlaiid jaar op jaar cenigeu uit ons midden Aan vcrlieleringen wordt in het onendige gewerkt Thans is na verloop van jaren de som benoodigd voor do vpr ïiiiding van dcrtede melde rivier toegestaan Maar in de e hevige westmousson uu de walersiaal niet hel minst op Samaraiig de handen vol heeft met dijkbreuken en ovcrstrouraingeii zal wel verder niets kiiiiiien gebeuren Als die sluizen er zijn moet men echter nog andere werken verrich ten Toeh blijft de vraag wat kan er van afdoenden aard gebeuren om hel gevaarlijke van de recdc z hc zoo al iiici ie doen opliouden dan allliaiis veel l verminderen De haven is en blijfl verraderlijk Waarom daar geen rcddiugiioot gebraclil Wij hebben neila gezegd dal de wesUnoesson zich mei ongcivono kraelit doet gevoelen Men inuet sommige gedeelten van Batavia onder water zien slaan om den toestand goed Ie kunnen beoordeelen üp Samarang is het nog erger Dit geeft dan ook de mpesl eenvoudige oplossing van de vraag hoe ontstaan toch do Balaviascheen Samarangsche koortsen Onze troepen hebben op Banjermasin eene algeheele overwiuuiny behanlil Wanking is bij de verdediging van eene door hem opgeworpen beuling gesneuveld Zijn lijk is in onze macht gevallen tentoongesteld en door velen herkend als dat van den muiteliug Reeds hebbeu zich na 150 personen waaronder de vrou ven en kiuderbn van opstandelingen onderworpen Van elders verneemt men geen nieuws Laatste Berichten Parijs 5 Maart s middags De laatste berichten bevestigen de hoop dut de rust verder niet gestoord zal worden Verscheidene bolaillon der nationale garde hadden aangedrongen op de teruggave der kanonnen die Maandag van de Place Wagram zijn verwijderd De militaire autoriteit heeft geantwoord lut zij daarmede eenige dageu zal wachten De barricades zijn verdwenen Bijna overal worden bij de balaillons protesten onderleekend tegen de handeling van het zoogenaamd Centraal llepubiikuiusch Coauttl der nationale garde Dit C omilt wordt beschuldigd de tegenwoordige n itnti to hebben geprovoceerd Te rekenen van heden zullen dagelgks de morgens ten 9 en des avonds ten 7 ure posten naar Engeland en België vertrekken Londen 6 Maart Napoleon wordt teder oogenblik op het kasteel Chislehurst verwacht De Times deelt een depêche mede uit Versailles van gisteren waarin gemold wordt dat de Duitscher bezig zijn binnen du bepaalde gr iuzen terug te trekken Dit geschiedt in de beste orde Keizer Wilhelm zal zich deze week naar Ferriorcs begeven en eene revue houden over de Saksische Seiersche en Wurlembergsche troepen De ontruiming van den MontValérien en andere forten zal plaats hebben den 7den en van Houaan deu 12den De linkeroever der Seine zal eerst den 19den ontruimd zijn Voorts wordt uit Parijs gemeld dat nldaat 40 000 mail uit de departeinenten znllen binneurukken ter vervanging der linietroepen De noodige maatregelen zijn genomen om botsingen tusscheu Duitsobers en Fransehen Ie voorkomen De mobile garde zal reeds heden beginnen l arijs te ontruimen Dresden 6 Maart Het Dresdener Journal bericht dat do Fransche krijgsgevangenen voor zoover zij tot de mobile garde behooreu of den rang van officier bekloeden op hunne koslen nu reeds naar Frankrijk terug kunnen kecren De overige manschappen blijven geïnterneerd tot dat het mogelijk zal zijn hci achtereenvolgens naar hun vaderland lerag te zenden Bordeaux fi Maart De Moiuteur meldt dat de henog de Noailles benoemd is tol gezant te St Petersburg en de lieer Mclchior de Vogue tot gezant ie Koiislaiitinopel De geruchten omlrenl een iiisurreclie te Parns zijn van allen grond onlbloot London 6 Maart In het lagerhuis heeft de heer Disraeli aangekondigd dat hij morgen de régeering bij wij e van inlerpell ilie vragen zal of het liaar bekeud is dat ten vorigen jare een traelaat is gesloieii lussclien Rusland en Pruisen hetwelk belrokkiiig had op den oorlog tusichen Pruisen en Frankrijk en of zij daarvan reeds onderricht was toen de heer Odo ilassell afgevaardigd werd naar den lieer v Bismarck te Versailles Berlijn 5 Maart De Staatsameir er maakt een vtrordeinng van de regeering bekend waarbij alle bepalingen bclrelicnde het verbod van uit en doorvjtr lieii 4 de er zijn opgeheven INGEZONDEIf Geachte liedacleur Daar ik van uwe hoI illendheid overtuigd ben om gaarne iels Ie willen ilocii in het brlung van de lezers uwer courant neem ik de vrijheid U met een verzoek lastig Ie vallen naar aanleiding van een ingezonden stukje in n 1019 De couranl te lezen nut epii oordi iiboek naast zich kan wel zijn nut hebben maar is verbazend lastig en neeml lo veel lijd 0 daarom wilde ik beleefil verzoeken vooral die vreemde woorden v elke hiel zoo allcdaags h zijn Ie vertalen lot gruui gerief uwer lezers Wanneer ik toch lees van bai ardagcs radotages en andere ages dan wed ik 9 J ic goii 1 dat van de 99 lejers slechts 1 d o woorden begrijpt en wiithet ergste ia al geeft men velen het bü te woordonooek in liaiiden zij zulten die woorden toch niel vertaald krijgen om de eenvoudige reden dal zij stom zijn in elke laai behalve in hunne nioeilertaal Inzenders van stukken inoesler dan om hel U niet al Ie lastig te maken maar iu goed Nedcrlausch schrijven daar onze taal toch zeker rijk genoeg is om zich voor het volk verstaanbaar uil te drukken Dierages kan des iioods wel oiivctaal blijven Mei de voldoening aan miju verzoek zult gij zeerverplichten Üw Dienstv Dr H fy sijti hel Met den geacUeu inzender volkomeneens dut het een Nederlander pont zijn moedertaal tegebruiken die schoon en rijk genoeg is om onze gedachten verstaanbaar en juist uit te drukken doch wijmoeten in ingezonden stukken de vrijheid der schrijvers eerbiedigen ItBi ieincii i le Berichten Qll VC o Ken zonderluigK manie Tc Krascrhur h Schotland werd dcEcr dageu een man vnn ruirr iO jaren begraven dic geduremie de laatste helft vfui zijn Ic het firootete vcrinauk hid gevonden in t zien virvnavdigen viui doodkisten en hot bijwonen van begrafenieMU Hij kon geen be ighcdeu zoodfuk of gcnirhtig hebben of hij uuin steeiU den tijd uiii iiniir bet Tültooien viin een diMjdkist te gimn kijLen wanrvoor hü uren long opolferdu of naar de brgriileuÏB vun een ootabel tQ gaat zien elfs wauneer bij i ich daartoe 10 oflSraijlea ver bc ïeTen moest Zijn b undering voor een mooie bcgrafeoiii ging zoo ver dat liij een nrm nuui ich dikwijls van het noodige beroufda on4 ecn bcb l ng uf nmI voor een nooiu duudkiit te sparen en O 2IJU doodsbed MeH hij dau ook een kistje uuu na nu