Goudsche Courant, woensdag 8 maart 1871

ie fin nationale tf I wxlMtlO InMltluiiow a hij ü gouiUtukkiu puborgoii hni voor eoii iiiuuni lifjrafciiii Aan iju vrrlHii iii wi nl volilimn ijn uitvuart wii3 mr icliDon en ilr Tncm cii tliu om ijn rui HUmilLh iftmhiinrc waren wj tnliijk dnl cu Iiuiiiit i nitrup Ach ut zou diQ nrino 3otc ovridoD güKOvit iju ah hij una ocns nlkn hiur hatl kunnen 7uiil iJcitit het verhaal op nrh elf ons oiivMllekuurig aan hft DmconichuiBmnnnL tjc uit du faimlii Stastok vnn Hildebruud deuken mx nr nc Keenje dio jHron lan hit geld vuur nja w gen doodihoimV o ijn tornt hnd verborgen de antcdote bij de begrafenis brengt oub dfu uitroep vnn reker Urietje iu heruinering Dezo wua kiiidt rluuu wedn e g worden en hundc spoedig wider mit len mnu diu binr rna een roon srhonk Ach neh nip de krmuovrouw uit dat had ni n CPfste mnn zaliger eens moeten beleven 1 Burgerlijke Stand Gfbori N 8 Manrt Pctrondla Coroeha ouders A Moons pp r OV r Petrus Isaneu oudira C du Pui en M H de Frcmcnj 4 Ilefidncn Adriarm uddeï j Ui Hoop en H van der Kte rhomas ouders M di Gruijl en A Lungiiak 5 Cornells Murinus ouders fl vau Wijngaarden en M S Puijk Ovt lULl N 3 Maart J de Jong j 5 A Huisman 10 ft 1 Slainniij 64 j G A hdelniaii 2 j Bekendmaking POKKEN EPIDEMIE BURGEMEESTER eu WETHOUDERS Tan Gouda gelet op het berigt van de fteneeskiiiidigeo dat er geene genoegzame koepokstof vnorhaudeii is om dagelijks te vaccineren of te revncpiueren Brengen ter algcmeene kennis dat daarmede op Zaturdag den 4 Maart aanstaande des namiddags ten 1 nre zal worden voortgegaan en dat vervolgens iederen dag des morgens ten U ure aan bet gebouw genaamd Arti et TjCgi 7al worden aangeplakt of er dien dag zat worden ingemt Gouda den 28 Februari 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris Do Burgemeester DROOGLEEVERFORTUIJN vanHEKHLiN IJZENDOOKN ADVERTEHTIEN J Heden overleed tot onze innige droefheid en na een langdurig lijden ons eenig geliefd Dochtertje MARTHA JOHANNA JACOBA Slechts elf maanden mogten wij ons in haar bezit verheugen Gouda P J MELKERT 6Maartl871 M T MELKERTVervookn Voor de vele on hartelijke bewijzen van belangstelling ondervonden gedurende de ziekte en bi het overlijden van ons oenigst kind betuigen wij onzen wi Igemeenden dank Gouda J W SCEOUTHN 2 Maart 1871 A SCHOUTKN Fi i nïrop SOOIBTEIl ONS GENOEGEN Zaal Rl Sïi ll Groot Vocaal en Instriimeiitaal it fii t ZONDAG den 12 MAART 1871 te geven door den Heer J BAHT SAU VLET f d Koning Kamerniusikus en Prof bij het Conservatorium te Stockholm met medewerking van MU A de r lanck Eerste prijs en Gouden Medadle van het Conservatorium te Luik en Mevr PAULINE SAÜVLET Ztuu en Frl SCHóBEL Pianist Jongoh HUBERT DE BLANCK ENTREE 49 Cents de persoon HEEREN LEDEN DAMES en KINDEREN 25 Cents de persoon Aanvang 7 ure VVasciHlIcnsl üaj clljks Van ALPHEN langs ZWAMMERDAM BODEGRAVEN naar JOUDA Adnvang neniendi ZONDAG 12 MAART 1871 Zomerdienst sMorg van ALI IIKN i ir nuiir GOUD sAvüuda van GOUDA 7 HO n mr ALI IIKN TK HUUIt MET l IUMO MKI OK VUOWiKli Het Gebouw der Vüoniiallse groole Volmolen aan de Punt te Gouda Te bevragen bij GEBROEDERS VAN VOLLENIIOVEN te Rotteidam Eenige gepasporteerde militairen kunnen tegen GOED LOON dadelp als geplaatst worden bij de Nedsrlandache Maat Jiipp l Ou A jeiji jnv DLns eingtiug U liuUerdam Aanmeldingen franco TE HUUR GEVRAAGD TEGEN P MEI lüen zeer net Benedeniiuis liefst met TUIN de huurprjjs van ƒ 120 150 niet te boven gaande Adres franco onder het motto HUIS bjj den Boekhandelaar A BRINKMAN to Gouda TE HUUR gevraagd te Gouda tegen 1 Mei op een fatsoenlijken stand een droog Uuis of Benedenhuls liefst met Tuintje bevattende minstens 3 a 4 goede Kamers Keuken Kelder enz Huurprijs twee a drie honderd Gulden Adres hy franco brief den Notaris MONTIJN te Gouda Gymnastisch Onderwijs Openbare les in de Zaal KUNSTMIN der Sociëteit ONS GENOEGEN op MAANDAG den 13 MAART a n des avonds te 7 ure Oefeningen door Meisjes Jongens Hoogere Gymnastiek Schermeiu HH Leden der Sociëteit met hunne Dames en Kmdeien vrijuH toegang Voor andere belangstellenden zijn kaartjes gratin verkrijgbaar voor zoover plaatsruimte zulks toelaat bjj den Onderwijzer op Vrijdag te voren tusscheu 12 en 2 ure aan het Gymnastiek Lokaal H J STEENBERGEN Na de laatste opgave is nog bjj de onderget ekende ten behoeve der door den oorlog verarmde bevolkingen ontvangen Door G ƒ G 40 door R 5 van B ƒ 2 50 aan bijdragen van ongenoemden f G te zamen de som uitmakende van ƒ 19 90 GouüA J O VORSTMAN 4 Maart 1871 geb Pewer Kissinger Pastilles uit d zouten van de Rakoczy te Alxsingen van voor trefFeljjkj werking tegen traagheid der spijsvertee rings organen bezwaarlijke ontlasting bli ekzucht bloedsgebrek haniorrluiideii en neiging tot jicht en acrophu euabeid De flescli Pitstilk s welke de zouten uit ecu lik i Rakoczy beyat kost 50 et Dèjjöts to Ootido bij Apotheker J 11 BOERS te liottrntam in alle Apotheken KON lilCIDR MiNKU WATEU VERZENDING mm I y Op een der beste Standen met Mei te huur een BOVENHUIS met twoo Kamers Alkoof en Keuken gelieve zich mot franco brieven onder letters B V to adrosseeren bvj den Uitgever dezer Courant Prol PERGREIl D ALION Haar Extract Dit bovengenoemde Extract geheel berastendo op de kennis der wetenschap en geregtvaardigd door e e ns r g iili H r i a pm om de haren en het hoofd ie versterken op nieuw voedsel te geven aan den haarbol waardoor de ziekelijke en verflensde haren zich weder krachtig vastzetten en tevens hel hoofd verfrisoht en verhelderd het oude is voorbijgegaan en alles is nieuw geworden het verouderde en nimmer voldoende stelsel om elk hanrmiddel met vet of olie te vermengen is ten eenenmale onhoudbaar geworden en duizend en by tienduizenden malen gebleken dat zulk een vetmengsel slechts alleen kan dienen om de haren te parfumeeren doch overigens de haren vuil en week maakt benevens het hoofd zacht en vatbaar voor ongemakken en krachteloosheid voor den groei van het haar Welnu alles overtuigt u dat gy Prof I ergrcr d Alion s HnarExtrnct moet gebruiken hetnelk ü 40 cents per flacon verkrijgbaar is gesteld bij Mej de Wed BOSMAN Gouda T A G VAN DETH 1 H KELLER Itollerdam F A BORONIE Het in Oostenrijk Amerika en Engeland gepatenteerde A N ATH ERIN M ON DWA T E F van Dr J G POPP Pract Tandineester te Weenen Bognerstraat 2 Dit Mondwater door da geëerde Weener geneeskundige faculteit goedgekeurd en door eeiie eigene 20jarige ervaring gestaafd behoedt voorti efielijk tegen eiken kwalijkei reuk uit den mond bij verzuimde reiniging zoowel bij kunstals bij holle kiezen en wortels alsmede tegen tabaksreuk hetiseenonovertreirelijk middel tegen ziek ligt bloedend ohronisoh ontstcekbaar tandvleesch scorbut in het bijzonder bij zeelieden tegen rhoumatische en jieht kiespijncn bjj het loslaten en slinken van het tandvleesch bijzonder op meer gevorderden ouderdom waardoor eene buitengewone gevoeligheid van hetzelve bij verwisseling van temperatuur ontstaat het dient tot reiniging der tunden evenzoo j het een behoedraiddel tegen vervuiMng in het tandvleesch en bjjzonder naij te bevelen bij loszittende tanden een kwaad waaraan zoovele scrophuleuse personen plegen te lijden het versterkt het tandvleesch en bewerkt eene vastere aansluiting a m de tanden het behoedt tegen kiespijn bij zieke kiezen tegen te groote tandsteen vorming het geeft aan den mond cokeene aangename frischheid eu koelte zoomede eenen zuiveren smaak daar het de taajje slijm welke er in aanwezig is oplost en dit daardoor gemakkelijk wordt verwijderd en alzoo verbetering van den smaak te weeg brengt Prys per flacon ƒ 1 75 TANDLOOD tot het zelfplomberen van hode Tanden prijs f 2 60 K k a p ANATHERIN TANDZBEP 1 50 Plantaardig TANDPOEDER prgs 88 Cts Te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 123 j te Rotterdam bij F E van Santen Kolff apoth en A Schippereijn C blaanwe porceleinwinkel to s Hage bij J L F C Siiiiliilió apolh te Lcydcn bij E Noordyk te Utrecht bij F Aitenn npolh teAmslerdam bij F van Windheim verkoophuis Ie Oudewater bg T J van Vreuminger te Sclioonho fii bij A Wolll Cfiiidu 1 1 uk vau A Uiiiikinaii MRHMi ti itoipi ii J É bi Utaill l w Jj ir fy ffl lil k I ÉM Ml I ITtT p Mwi 1 ü i ii ila ö hit iswitf I P T pliiWiJip As willam lm jN M lihüiliodiitnljujirijri fi fci Éit Iwiil khikpètnfiéi o n t