Goudsche Courant, vrijdag 10 maart 1871

t j Vrijdag 10 Miiarl N 1021 1871 aOÜDSCHE COURANT Nieuws en Adverlcntiehlad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Slaiiden IIUIS met twoo Igelieve zich met Y te adreai uurant ft Lel hermteode op Iri gtTaardigd door il eea middel fsterkeD op nieuw waardoor de lie sder krachtig rast ht en verhelderd uieuK geworden de stelsel om elk rrrmengen is teo cii duiisod m bg zulk een vetmeng Ie haren te parfu tiil en week maakt lar voor ongemak oei van het haar gij Prof Pergrcr iiikon hetwelk a s gesteld bij i uda on Engeland iDWATEF PP öognerstraat 2 rde Weener ge hrd en door eene Ei l behoedt voor fii reuk uit den Bovvel bij kunst alsmede tegen telijk middel te h ont teekbaor zonder bij zee icht kiespijncn et taudvleesch wderdom waar Igheid van Let briatuur ontstaat fii iipii evenzoo is rvuiling in het ite bevelen bji 1 raaraan zoovele tf lijden het verkt eene vastere i l behoedt tegen e groote tand r Pi i 1 mond ook eeiie te zooraede eenen jtiige slijm welke Il I daardoor ge1 d DO verbetering Vl 5 Ion Deren van holle ap ANATHE Plantaardig S ieiik inkelict lollerdam bij V S ippereün C flbÜ J I P C Wijk te Utrecht f I F v i Wiiid ler by T J ij A Wülir De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In do Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjjs per drie maanden is f 1 75 franco per post f 2 KEN NISOE VING Nationale Militie Eerste Zitting van den Militie raad BÜRGEMEKSTEB en WETHOUDERS ran Gouda naktn bg deze bekend dat de eerste zitting van den Milltieraad bedoelt bij art 86 di Wet van den 19dpn Augustus 1861 StaatMad n 72 ral plaats hebben op het llaiidluiiü alhier Diiig dag den il Maart 1871 voor hen die bij de loting getrokken hebben u 1 tot en met lUO en voor d hoogere nommers Woensdag den 22 Maart daaraanvolgende beide dagen des voormiddagt ten 1 ure In deie zitting moetrn verschijnen de Vrijwilligers voor de Militie en de Lotelingcn die vrijstelling verlangen wegens ziekelijke gesteldheid gebreken of gemis van de gevorderde lengte terwijl dnariu tevens uitspraak wordt gedaan omtrent hen die vrijstelling hebben ingediend en alle verdere Lolelingen Voort wordt den Lolelingen herinnerd Dat bg die vrijstelling verlangt wegens Broederditoit verpligt is volgens art 21 van het Koninklijk besluit van den Sslen Mei 1862 Slaafsdlad n 46 het daarvoor vereisohte bewijtsliik uiterlijk tien dagen vóór den dag waarop de eerste 7illlng van den Militieraad wordt geopend bijden Burgemeester in te leveren en dat hij die voor bovengenoemden Militieraad niet is versehenen gehouden wordt geene redenen tol vrijstelling te hebben en voor de dienst wordt aangewezen terw il het iiiel ontvangen van eene bgtoudere liennisgeviug of van een oproepingsbiljet niet ontheft van de verpligling tot het verschenen voor den Militieraad of tot bet indienen van de tot slaving der redenen van vrijstelling gevorderde bewijsstukken Gouda den 7 Maart 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLKEVEUFOIITIIIJN van HEKGEi MZENDOORN AJF KZOlsTHDICB I iTa BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gelet op de bepalingen van artikel 30 der verordening van Politie brengen ter algemeene kennis dat bij deze door hen vergunning wordt verleend om de straten te schrobben behalve wiiiir die in de laatste twee maanden zijn vernieuwd of hersteld op Vrijdag en Zuturdag den 10 en 11 Maart aanstaande Verder herinneren zij aan de eigenaars of bruikers van ge touwen en erren hunne verpligling om de itroien riolen en goleti vóór achter en ter zijde van die geboutcm en enen eenmaal weeks te doen reinigen en verder schoonhouden op de nakoming waarvan door de politie streng 7i worden toegezien Gouda den 8 Maart 1871 Burgemee ster en Wethouders voornoemd De Socivtiifib 1 iim i c mc f liT D1100C1 EE Ut l Ultl LIJiN lii i t i N IJZh MJUtlUN BUITENLAND Biilleiilandsch Overzicht Slechts zeer langzaam komt Parijs tot rust Bjj gelegenbeden als deze komt het eenigszins vrouwelijke volkskarakter der Franschen uit Gereed evenzeer tot den grootslen heldenmoed en de bewonderenswaardigste zelfopoH ering als luchthartig en onnadenkend wreed in zijn toorn wispelturig en onnaspeurlijk altijd terugkomende mot dezelfde redeueeriugen en meeningen Die vulkonisohe lui ind te Parijs boezemt den rustigen landelijken nfg aardigden vrees in voor hun onafhankelijkheid Patys beeft zoolang Frankrijk ouder voogd gehad een voogdij zonder regel of verstand dal velen in dezen oorlog tot bet besluit gekomen ijn zich van de h afdstad los te maken Dit besluit zal echter moeite kosten Het voorutel om de naiiunale vergadering elders te houden is Ie Bordeaux ingediend en op verzoek van Thiers dadelgk in de afdeelingen onderzocht Da ir zijn de meest uileenloopendc gevoelens geuit men heeft geiioemd Ririjs Bordeaux Blois Fontainebleau Orleans Toics Marseille St Germain en Laye maar dr voorstellen die de meest ernstige overweging vonden waren behoud der vergadering Ie Bordeaux ovrrbreuging naar Versailles of terstond naar l urijs De meerderheid zal zich waarschijnlijk voor Parijs verklaren Mocht er anders besloten orden zoo rullen de afgevaardigden van Parijs waarschijnlijk huil oiil ig iiem n Thiers kiest geen partij in de e quiEstie schoon hij persoonlijk voor Parijs gestemd is Nug is in dezelfde vergadering een voorelel gedaan om de vorige regeering der nationale verdediging in staat van beschuldi jiiig te stellen Louis Blanc heeft het toegelicht en verdedigd Ken commissie vaii vijftien leden is benoemd om rapport uil te brengen De vergadering verklaarde tevens dat de commissie zich behoorde te onthouden van persoonlijke overwegingen en voor alles de rechtvaardigheid in hel oog moest houden Van het handelstractani met Engeland niels nieuws Met de tegenwoordige sympalhieu van Thiers en den invloed van Dorian den ijzergieler en Poiiyer Qucrticr den katoenspinner op het beleid der zaken kunnen we niet anders verwachten dan de opzegging van het tractaat en den terugkeer van Frankrijk tot de beginselen van het proleclionisme beschermend stelsel Bij de conventie van 26 Febr 1871 is door Frankrijk aan Duilschland afgestaan de dcpariemeiiteii NederUijn 190 gemeenten met 588 1 70 inwoners BovenKyn met uitzondering vnn het arr Belfort 520 285 inwoners Moezel arr Metz 20 van 223 gemeenten met 160 000 inwoners Moe el arr Saarbruck 166 gemeenten met 181 870 inwoners Moezel arr Thionville na aftrek der aan Frank ijt blijvende gemeenten 8t 0üü Menrlhe arr Sarrebourg 116 gemeenten mei 71U1 J inwoners Meurlhe arr Chalcau Salins 147 gemeenlen met iU i 2ö inwoners Totaal l liU 778 inwoners De Duitsche keizer wordt thans bepaald legen den 15 of l i dezer te lirilijii lerugv nvai lit do eeiatvolgunde dagen zullen door dm kei cr besteed worden om afacheid te nemen van de troepen Viijilag ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderipe Noramers VIJF CENTEN den 3 heeft dit afscheid plaats gehad van de Pruisische garde na een revue in Longnhiimps In de toespraak die de keizer bg die gelegenheid heeft gehouden betuigde hij zijn dank aan dit korps dat meer dan aan de verwachting had beantwoord met smart zag hij zoo menige plaats in het korps ledig hij vermaande de overwinnaars lot nederigheid daar zü slechts het werktuig waren in de hand der Voorzienigheid om groülc wereldhislorische gebeurtenissen te volvoeren Het vaart wel tot weerziens in het v derlaiid I werd door de troepen met daverende toejuiching begroet Na de revue heeft de keizer de batterij Point da Jour bezocht aan du Seme bij den ingang van Parijs De kroonprins van Pruisen heeft de bezettin te Parijs nog een kort bezoek gebracht vóór lij Parijs weder verliet Heden zou de keizer een revue houden en afscheid neraen van het ecrs e Beiersche korps de Wurtembergscho divisie en het Saksische legerkorps Hot keizerlijk hoofdkwartier zal verlegd warden naar Compi gne dat van den kroonprins naar Ferrièr s De heer vou Bismarck zal den keizer niet op de terugreis naar Duitsohland vergezellen da ir de rijkskanselier zich spoedig van Versailles naar Brussel zal begeven voor de definiiieve vredesonderhandelingen De geheiniraad Abeken de legnlieraden graaf vou BIsmarck BuhIcn ven Keudell en Bucher zullen Bismarck naar Brussel vergezellen In Engeland treedt de minister Childers af om redenen van gezondheid De lieer Disraeli het hoofd der oppositie zal Je regeering inlerpelleeren over het onderstelde tractaat tusschen Rusland en Pruisen In het hoogerhuis heeft de markies de Salisbury gesproken over de betrekkingen inel het buitenland de regeering mocht nieuwe duurzame verbonden aangaan wel verzekerde de regeering dat de betrekkingen met het buiieiihind zeer bevredigend waren maar de invloed van Kii eland werd op het vasteland van niet do minsle heleekenis geac it Pruisen had een vrede gesloten waurbg men de interventie van Engeland had al ewezen Uusland had zich van zijn verplio itiiigen onislageir jvraerika ontving de Fenians mei upene armen Hij vtrlangde dat Engeland zyu vroegere positie weer zou innemen de aarborg aan Turkije gegeven was onvoorwaardelijk en moest verdedigd worden met of zondor bondgenooteii ook met het oog op Belgiu Holland Zwedeu Zwitserland en Portugal moest meu zich voorbereiden op de vloot moest men niet te veel bonnen om de stualkunde van Engeluii te doen eerbiedigen was een geheele herziening n odig tan het tegenwoordige oiilitaire stelsel Lord ürainille proleslcerde tegen de overdrgviiig van den markies het verwonderde hem ten zeerste dat de e afdaalde lol de aanvallen op Engeland in de buitenlandsche dagbladen De minister had inlichtingen ontvangen van ilen heer von Bismarck die zijn leedwezen betuigde over de artikelen in de Mutiileur de Fersaille Lord Granville betreurd hel dat de markies zinspeelde op de uitdrukking dat de Engelschc natie een natie was van winkeliers de miiiisler kon in de zinspelingen van de vreemde bladen geen wezenlijke bewijzen vinden dat Engeland zijn eer bul besmet de regeering tri chHo een onparlijilige neulrala staatkunde Ie vulden en hel verliensrdo hem te zien dat Uve ia ilkuiide begon op pi IJS geaield te WüiiUu H