Goudsche Courant, vrijdag 10 maart 1871

S ff v je n Ji f Jl A N K R IJ K Over de alcininlnR die in liordcinv liccrbclil wordt ondi r dn liM k Miins vim 97 l V bruiiri hel vol jeudu geschreven Men ffl dut de hrrlog van Autti ilu en de prins du Joiiivillii dit podeelte van l ranlirijk hebben verlaten om z ieh naar Kngel iiid in te schepen en velen ijn van mecning dat dit het verslandlgslc is wat v ij doen kunnen Onder bet keizerrijk Inaklc incn hen wegens hunne passieve houding en dal ij ich niet aan do spits slclden der liberale partij duch ilic minder gunstige opinie kan UU niet als ec argument gelden om ieli een ongelegen oogeublik op den voorgrond ie dringen liuvcndicn indien zij te overijld handelen ilan sdiadcn zij slechli hunne eigene aak Men lieel t reeds grond Ie vrcc cn dat de Orleanistische parlij ilie til 3 I d kamer j e jrle n r l l is door overijling een schier zeker succes zal verijdelen Men zegt dat haar doel is onmiddellijk ecne constitutioncele monarchie te proclatuecren Men kan het doen en de monarchie zal misschien gevestigd kunnen wor len maar zy zou veel meer kans van stabiliteit hebben wanneer zij eerst dan in hel leven werd geroepen nadat de republiek gev ogen eu te licht bevoiulen z u zijn Waarschijnlijk is ook de heer Thiers die mcrning loegedom j reden waarom hij dan ook door eenige ijverige Irleanisteu nrdt gelaakt Men is van plan de kamer niet te Parijs maar te Versailles te doen bijeenkomen in laatstgenoemde plaats zal ook de zelel der regeering gevestigd zijn tot zoolang hel i umult onderdrukt zal ezeii hetwelk htl ratuurlijk gevolg zal weien van het proclamccren van de monarchie Velen zijn van meeninz dat voor het oogenblik geen enkele regeeringsvorm ingevoerd kan werden zonder dat er burg rbloed stroomt met uilzondering van de republikeinsche Waarom dus zoo vraagt men dien regeeringsvorm niet beproefd totdat hij door gemis ann kracht eene onmogelijkheid zal blijken te zijn de ffl narchale zou daardoor des te meer uun kracht winnen p ENGELAND Sedert Mei 69 wordt bij het ËngeUche leger legen dronkenscliap het systeem vaD geldboete loegepaat aanvankelijk bij wijze van proefuemiiig Andere slratTen poliiickamer enz baatten toch niel In Mei 70 bleek het di men aan boeten ruim ISO UUO gulden verzameld had waarvan l wapen der cavalerie er 4000 hnd bijgedragen de artillerie ruim 11 000 de genie 3 500 de infanterie ruim lUti OOU Dit geld wordl verdeeld onder de nanschappen die bij het eind au t jaar iu t geheel niet beboet zijn geweest De cijfers zijn vrij hoog maar toch meent men in Engeland dut dit systeem zeer goede gevolgen beeft en de dronkenschap onder de mililairen sterk aan t afnemen is DÜITSCHLAND Tot nog toe maakt men zich in Dnitschland weinig ongerust over do gevaren die volgens Kransche en niet minder Engelaehe bl iilen in de loekumst Duitrchland bedreigen De £ irl Hors Zeil wijdt aan die voorspellingen een uitvoerig artikel anriii het een overzicht geeft van f eze peiinen aanvallen op Duitschlaud en gaat daai ia aldus voort Elk ineuüch en elk volk zoekt in dagen van ongeluk naar een troost waaraau het zieh vastklemt met al de kracht der nanhuop Zulk een sienii tegen den last der lernedering en der smart is voui de FranEchen het denkbeeld van wraak m vergelding liij het Frausche volk bestaai het idee van staat veel levendiger en sterker dan bij eenig ander volk zoo zelfs dal het slaalsidce bijna de gcheele kracht des volks iu beslag neemi en het beginsel van zelfregcering van den grondslag van alle vrijheid de zelfstandigheid der gemeenten er onder lijill Zulk een volk moet met afstand van grondgebied al t ware een stuk van zijn hart worden weggerelen Die wonde zal zonder twijfel nog lang vooribloeden maur zy zal heelen Menschen mogen hun haal kunnen koesteren en voeden zooals een moeiler haar kinil maar voor een geheel volk is dit een onmogelijkheid omdat het geheel woidt bezig gehouden met den arbeid Naarmate de Franschen door een vrijen staatsvorm meer in de gelegenheid zullen zijn aan hun eigen welzijn ie arbeiden n iar n ile de verwoes ing op zedelijk en stoffelijk gebied door do Napoleontiseiie adfninistr ilie en donr den oorlog aangericht meer de iiisp inning van de gehcele volkskracht leii dienste van il inwendige aangelegenheden noodig maakt naar die male zullen ook de wraakgedachlen waarachicr ilc l raiisohen ihans hun ongeluk zoeken Ie lerbcrgin op den achtergrond treden verbleeken en vergelen iv rden Vuüreer l is IVankrijk bnileuilien njel in staat om een oorlog legen Duilschland ic ondernemen De niiiiwe westelijke grens van Ouilachland is bijna een oiiargebrukeii vestiiiginnur 00 000 man zullen gciiueg aam zijn om de geheelu Frnnsche utmce in bcdwaiii te huilden Uc legenuoordige ni ielillield ers in Frankrijk hebben daarbij steeds een groolc voorliefde voorgroule staande legers met liingen diensttijd on zwakke reserves Men zal dus bij den tockomstigcn voorspelden oorlog niet sterker optreden dan men dezen oorlog begonnen ia Wil men echter d l ruisisclio Icgerorganiaatic of het Zwiisersche militiestelael invoeren ilan heeft men 2Ü jaar noudig om de woerbaurheiil van het land volledig te ontwikkelen en als wij zoover zijn zal in Europa eu in Frankrijk de openbare meeiiing waarschijnlijk geheel anders zijn gestemd dan nu RUSLAND De keizer vun Itusland en zijne minisiers hebben voor eenigen tijd beraadslaagd over de vraag of het wenschelijk zou wezen vrouwen toe te laten tot betrekkingen van provinciale gemeentelijke en stuatsadmiuistratie Bij besluit van 14 Jan is nu door den czaar hieromtrent het een en ander bepaald Men zal zoo heet bet in het keizerlijk decreet op nlle mogelijke wij en de vermeerdering verbetering en hel trouw bezoek in de hand werken van verloskundige inriehtingen voor vrouwen Wanneer ZIJ die aan de lessen hebbin deelgenomen in t vak volleerd zijn kunnen ze over hel geheele rijk geplaatst woriien In de hospitalen zullen de vrouwen mogen verplegen vaccinceren eu dienst doen als apotheker wel Ie verslaan in de hospitalen voor vrouwen Wal den werkkring der vrouw betreft op het gebied vnu t onderwga de minister van dit deparleraent wordt gemachtigd dien uit te breiden wanneer hij dit nuttig en mogelijk acht Hij het telegraaftvezen zullen voortaan mede vrouwen kunnen toegelaten worden maar slechts zooveel als de miuister goedkeurt Verder mogen ze werkzaam zijn bij de rekenkamer Geen vrouw mag echter in aanmerking komen voor eeue belrekking die de overheid Ie begeven heeft of waarvoor verkiezingen moeten plaats hebben BINNENLAND Gou Ji 9 Ma ht Dinsdag had de eerw heer L P Bakker deken en pastoor ilcr lieve vrouwe ke ik alhier hel voorrecht den dag te herdenken w tirop hij voor vijf en twintig jaren tol priester gewijd werd Door zeer vele Uoomsch KitKolieken werd hun ingenomenheid met dit feest beUjund door i uilsleken van vlaggen lerwijl de kerk keurig versierd was Des avonds werd den jubilaris eene serenaile met fakkellicht gebracht De waardige man wilde allen tot deeigenoulen van zijn feest maken en had daarom gezorgd dal de verpleegden in etc belde fasthui eii het weeshuis het besleileliiigenhiiis ii de werkiiirichliiig op zijne kusten werden onthaald De armen ontvingen 500 kilo brood Moge ijn werkkring zich nog vele jaren uitstrekken Aanstaanden Zondag avond zal zich op hel concert in de societeil Ons Genoegen o a doen hooren le heer Siiuvlet sedert eenige jaren leeraar aan het Conservatoire ie Stockholm en bekend als fluitist Op zijn prachtige fluit van een geheel nieuw samenstel speelt hij niet groote gemakkelijkheiil en vaardigheid Zijn loon is vol en kr ichiig terwijl zijn voordracht van goeden smaak en lijn gevoel getuigt Hel is met één woord een lluilist zuonls men er ueinig aantreft en die verdient door velen gehoord te w orden de erkenning van zijn talent moet dan voorzeker volgen l ij zooveel aanmoediging en medewerking zal voorzeker ook het publiek niet achterwege blijven te meer daar het hier Mict geldt de hoop op iels goeds maar veeleer de zekerheid dat ons dien avond iels achuous wacht De tweede kamer heeft gisteren op voorstel van haren voorzitter legen a s Vrijdag aan de orde gesteld de interpellatie van den heer van Houten en het opmaken an een aanbevelingslijst voor den hoogen raad en legen a s Maandag de begrooting voor Nederlandschlndii Gedep staten der provincie Zuid Holland hebben den ZSslen Februari jl vastgesteld het aandeel door elke gemcenl te dragen in het getal der door deze provincie Ie leveren inanschiippen voor de liobling der nntion de militie van 1871 Hel aan de provincie opgelegd aantal hcilr iagl 1979 Het aiinlal der óp lil l eceniber lb7l in leven ijnde iiigeselirevcnen in dc c provincie beliep na aftrek van die vóór hunne inlijving reeds iu vrijwillige dienst waren en zulk nog zijn 5799 Aan s Graveuhage is opgelegd i óH man aan Delft 55 Kotturdam ÜÜ li Schiedam l ijeidcn 110 Gouda 51 Dordrecht iO euz Uil Fjgmond aan Zae wordt ons het navolgende bericht Voor eenige weken koesterden wg de hoop dat de ziekte weldra oude ijn geweken maar 1 itUr werd die hoop teleurgesteld llondeid hidsgeiinnen zijn aungclast en hoiiderdvijftig zieken moeten verpleegd worden Tol groole droefenis van de gehcele burgerij is door de typhus nu ook aangetast de waardige geneesheer Schroder j voor hem hetslachtollcr van getrouwe plichlsbetrnehling rijst menige bede omhoog God vcrhoo c haar voor ons allen inzonderheid vnor zijne vrouw en kinderen De ambulance heeft reeds groote diensten gedaan maar kan slechts 34 krnuken bevatten men hoopt dat er eeu tweede tent weldra komen zal Tot overmaat van zorg is nu ook de zieke ivader der nmbnianee die reeds in Saarbriicken zooveel dienst had gedaan nedcrgeworpcu op het ziekbed Wij welen God doet het ons aan maar toch het berusten valt zw iar De typhns commissie heeft veel te doen maar hoeveel de liefde ons toezond de behoefte is groot en stijgend Hoeveel geld gaal er niet heen met het zuiveren der woningen wasscheis oppassers versterkend voedsel enz wekelijks is meer dan ƒ 700 noodig en dagelijks vraagt men ora bessennat vuur en lichl waarin mede voorzien moet war den Mocht de nood van Egmond door u komen onder hel oog van velen en spreken tot hunne harten De liefde heeft veel voor het geteisterde Kgmond gedaan God zij gedankt in Nederland is da liefde onuitputtelijk By dat bericht hebben wij niets te voegen In liefde worde aan Egmond gedacht De pokken epidemie schijnt in ile beide plaatsen waar zij tot dusver het hevigst hcprschle sGruveiihage en Utrecht gelukkig ceiiigsvins aan het afnemen liedroeg het grootst aanial aangelasien in eer lgcnoeinile plaats in de week van 29 Jan lot 4 l VI r 4 29 met 112 gevallen van doodelyken allnop die cijfers waren in de afgeluopen week lü i eu 5 liet grootste aantal sterfgevallen kwam voor in de week 15 21 Jan namelijk 123 met ecu geial van 328 aangetasten Van 153 gevallen die van 5 lot 12 Februari inde gemeente Utrecht aangegeven werden waarvan 54 met doodelijken afoop is dil getal in de afgeloopeu week gedaald tot 106 met 36 sterfgevallen Hel grootste aantal duoilen kwam daar voor inde week van 22 tot 29 J mnari zjude 58 terwijl 14 1 nieuwe lijders aangegeven werden Tol dns r heeft de pokziekte in die gemeente aan 52 personenhet leven gekost In den Leidsehen gemeenteraad ia beraaUalangd over eene verordening tegeu de verspreiding van besmettelijke ziekten iluur schoolbezoek Voornar melijk kwamen de punten van vrijheid van onderwijs en van eerbiediging van geiooedsnezwaren ter sprake De hoogleer irou Buys en Goudainil verdedigden de verordening met kracht De eerste trachtte ile kracht der gemoedsbe waren Ie ontzenuwen de laatste besprak de gezegende gevolgen der vaccinatie en deelde daarom mede dat de hoogleeraar Uvors hein gemachligd had als zijne meeniug mede Ie deeleii i Dal verreweg de ineesie iiiei ingeëiiien wanneer zij met de smetslof der kinderziekte in aanraking komen door de ziekte worden nangelast Dat goed gedane kuepuk incniiiig even goed beschermt legen de besmetting als eenmaal doorgestane pokziekte Dat de ingeénlen wanneer zij door de pokziekte worden aangetast veel minder lyden eu veelzelil amer sterven dan de nict ingecnten Ten slotte is de verordening mei ï tegtD 5 stemmen aangenomen Te Oadew t r is in plaats van wylen den wethouder A C van Aelst Sr lot lid van den gemeenteraad gekozen de heer A U van Aelst Jr Omtrent de uitkomsten in 1869 verkregen met de kunstmatige vischleelt meldt het jongste verslag van Natura Jtli Maiji tra dat uit de fuik in de nabijheid van Velp in de rivier geplaatst een gedeelte in de bassins van het genootschap teruggebracht is en de overige in de rivier vrijgelaten zijn Ds jonge z ilmen uit de bassins die tot eene grootte van 10 a 12 cenlim ontwikkeld waren zijn eveneens vrijgelaten Hel bestuur herinnert daarby dat de zalmen tot genoemden wasdom gekomen naar zee zwemmen en volgens grondige waarnemingen nlilaar in weinige maanden 50 a IIO maal in omvang e i gewicht Iceiiemen Overigens kan het bestuur nut elfvoldoeuing verklateu dat door de aangewende pogingen de wa imwiiiiu rtMiHiii w auw i tt Bumfflm iiiii ffTTTi i iri wi al t i r Ï i tuittaiini lijrèib rl Cu ie f w I wan toMi m V n n MtnHüf ijfl né n fc K a j ïiat lil k Uj Sm né imiiê iiimsi W oti j i iiliilVi ii i hiiiiin i nn w i f u St 1 I ll l l T l took uu iti i ii ildiiijn l Mi piJ milil lm f i i fe 11 7 =