Goudsche Courant, vrijdag 10 maart 1871

V a dmrontisR Dlturiliim t63 1 Pordreoht et naTolgcude de hoa l dat t I miiar I liuisgeiinntn I inocte etran de jeheele aangetast de eo het slacht rijst menig 7 o s f II kinderen De gp laan maar Iraopt dat ef ïoi overmaat r Ier ambulance if t had gedaan welen God I o herasleu valt t eel Ie doen 1 Af belioette i er aiet heen 11JI aers oppassers git is meer daa ir in om betseii n a moet wor 1 loor u komen en wl hunne hnr eicistsrde Ëg Edcrland is de Il roegeu In il leide plaatsen rsul le s jrnvfnE lu het afnemen iiisi ki in ecrstgcV J n lol 4 I Vhr l jkki alliiup die ek 1 3 en 57 Itel M or ia de week u fetal ran 328 Li 2 Februari in wetdeii waarvan ge l in de afge et 3 alerfgevallen ni Hanr our in jHifB 58 terwijl erde e aa Tol diisxr 522 personen beraadslaagd vet preiding vaii lliea ek Voornar ijiieii van onderwijl bcjiv ren icr sprake iiiit purdedigden de II tr shlle de kr iRlit HUW II de liiaUtc Ier vacoiiiiiie eo lee inr Ijjvers liein u ide Ie df eieu t i lii geönien waaide piekte in itauii de aungeliisl iien ng even goed s tnimaal doorge r z door de pokI ide lijden en eet 1 eci eii g Dtlt 1 5 legt 5 van kijleii den vret t t II van den gé U ikn Aelit Jr I 69 verkregen met t hel iuDgste verslag I uil l e fnik in de T geiaatst een ge ischiiL teruggebracht jj lnlen zijn De i ie t L ecnc grootte ld wjrcu zijn eveii lierinieit daarbij dat li ilom gekomen naar oulige wanrnemingcn lniiiiil 111 omvang I i lfvoKlocuiiig iide iogiiigcn de wa teren waarin vroeger gcfn znlm voorkwniii tSnni met de c edele vischaoort bevolkt zijn De dieren dio gevangen worden zijn van jaar tot jaar grooler en zwaarder Zaterdag jl wist pen krankzinnige uit het kriinkzinnigcnsticlit te Utrecht te ontsnappen Hij liep de opeusliiaiule Calharijiic kerk in en ging na ir hel altnnr doeli de dienst was afgeloopen do onlulcllcnis was zeer groot vooral bij een lul vaii vrouwen die op eii brooduitdeeling wachlten maar ceiiige in de kerk aanwezige mannen namen den ongelukkige in bewaring lot het persont l vnn het krankzinnigcngettioht hem weder naar zijn vorig verblijf bracht Zondaf nidd zijn van Gorinche nanr Ameide vertrokken ds officier van justitie der Arrondisse mentsllechtbank vergezeld van den rechtcrcommis saris den substiluul griflier der rechtbank alsmede den officier van gezondheid van Dusseldorp ten einde onderzoek en lijkschouwing te doen bij een daar overleden kind van omstreeks 1 jaar Nadere bijzonderheden zyn tot dusverre onbekend De gemeenleraad van den Haag heeft op voorstel van B en W besloleii dut de kermi dit jaiir zal plaats hebben wegens de heerschende pokkenepidemie De kamer van koophandel en fabrieken te Groningen heeft in bare vergadering van donderdag II besloten een adres aan den koning te ztnden en zoodanig drea reeds vastgesteld waarin Z M verzocht wordt geen gevolg Ie geven aan t adres der kamer van Alkmaar waarbij het instellen van een eitamen van machinisten wordl verzocht De kamer heeft mede een missive aan den Minister van ttaat en binuenl zaken vastgesteld houdende klachten over de verzending vnn giiedercn per slantsspoor ei kliichteii sUi ift de kamer door voorbedden terwijl zij er den Minisier op wijst dut ile kluchten in plaats van te verniiiuleren gedurig vermeerderen Kr wordt levens in die missive op gewezen of het niet goed zuude zijn de amlitenaren in do winsten te doen deelen die de goederen expeditie afwerpt Londen 8 Maart Aan de Dai i NfK wordt uil Versailles ge elegrafruril dat von Itismorck Maandag naar Diiitschlaiid op reis is gegniin De ontniiniing van Vers iilles en omstreken zal waarschijnlijk bespoedigd worden om de Nationale Vcrgiiderii j in slaat Ie stallen hare Litliiigcn derwaarts over Ie brengen De Parijsche natiuiiele garde vreest dat nieuwe bataljons zullen georganiseerd worden en prntesiceit tegen de aanstelling vui Aurelles de Paladiie tot oominandaiit Overigens is het Ie l arijs rustig BordeElUX 7 Maart In de nationale vergi deriiig werd een brief viiii Favre voorgelezen waarin hij mtdedeelt dat hg zitting heeft genomen vour het departement der Khóiie In antwoord op ren brief van jlnis Rizoin waarin hij de verguileriiig aonimerrt gevolg te geven aan het vooriienien om hel bewind der nationale vergnileriiig wttiirran hij lid was in slaat vnn beschuldiging ie stellen zegt de heer Lorgiel dat dit zeer spoedig geschieden zal De heer Germain dringt er op nan dat men ten opzichte der leeningen tcrugkeere tot den wettigen weg Jules Simoii antwoordt dat de regeeriiig ijverig be7ig is om alles weder op orde lehreiigeii Ken afgevaardigde van het departement der Meunhc stelt voor dat geheel Fninkrijk zal deelen in de oorlogsscbattingen welke door de dtpnrleinenien die door den vijand bezet zijn werden opgebracht De verificatie der geloofsbrieven wordt voortgezet Muncheni 8 Maart De uilslag van de verkiezingen voor den rijksdag is dat 29 liberale leden gekozen zgn en 17 oud patriolten Berlijn 8 Mnon Üe Pro Cornsp zegt dat na de terugkomit des keizers een algemeene kerkelijke dankdag zul worden gehouden Van eeiie ofGoiecle rouwbctooning waarvan by wijze van gerucht melding wes gemaakt is in de regeeringskringen geen sprake geweest Graaf lüsmnrck wordt binnenkort hier terug verwacht De rijksdag zal den 21 dezer door den keizer in persoon worden geopend De regeering zal de inaiiscliappen der landweci zoo spoedig mogelijk naar huis cmleii MainZ S Maart De Malii cr iHhikj zegt dut graaf liismarck aldaar gisteren namuldiig niel een extra trein passeerde om zich van liingerbnuk ii iar FriiiikforI Ie begeven ForriÓrOS 7 Mnan OJiciie Ile kei er hield heden ceiu P ir uli op lirt sliif ild vim Villiers liet hocfdkwiiriicr cul d uiiop ii i ir FcrrKTPs verleyd Borlijn 8 Maart De hmi ii iii licnulit dal de keizer eerst over acht dagen alhier mI lerugkeereii Dan zal hij beslissen over de iimijiliiig van het wapen des kei i rrijks en over ile viriiiig van ile belia ildc ov ei w iiiiiiiij Al via iI i ui iiilreiil lot dus ver werd bctielil is üi lijdip Yaii do kruünliig des keizers is voorshands in het geheel geen sprake wol vuii een groot militair feest lei n legengoid van den intocht der l iiii i i he lioipoii mei deputat i ii van do logoischaren v iii lieioien S ikson Wurtemberg li iden en Hessen Kr zal ook oene godsdienstige focslviering plaats hebben waarbij du geiiieuvclileii zullen worden herdacht De S atioitul Zeilmig zegt dat de keizer den loden alhier zul terugkcoren Andere bladen melden dat de intocht der troepen eerst op l nic zal pn ts hebben RijSSOl 8 Maart Gisteren avond is Ie Koubaix eene wciksiakitig ontslaan die zich heden over al het werkvolk heeft uitgebreid als gevolg van klach ten over het geringe loon en opheffing van de ondersleuning die gedurende den oorlog werd verleend Krnstige ongeiegeldheden hebben niet plaats gehad De nalionale garde en de liuielroepen slaan gereed om ter handhaving van de orde naar Iloubaix op te rukken De ruiiilerpest is uitgebroken in de arrondisfcmenten van Douai en Kijssel BordOaUX S Maart Volgens de Gironde zal een gedeelte van het personeel van hel dppar einenl van buiieiilandschc zaken heden na ir l irijs vertrekken De vrooinile ge aiileii daaronder begrepen lord Lyons on de hser Olozaga volgen Zaterdag De l jl iaacr afgevaardigden Keiler irusjean Tachard Selniognns en Saglio hebben candidalurcn in andere pl uitsen aangenomen Op du uogenblik l j ure is hel besluit der afde liiii oM oinlront de quxsti dei verplaatsing van den zetfl de regrpriiitf nog onzeker ieiHTiial Barry is benoemd lol kommaiulant van liet lOe korps Men bezig met de ontbinding der noordelijke armee l en gedeelte der in actieve dienst zy idc manschappen van het j22e korps zgn naar Afrika en de mobiele gardes naar huis gezonden Uit het dep van den Moezel zijn twee commissarissen benoemd OiH de belangen der ingezetenen bg verdere onderhandelingen met betrekKing lot den vrede ie bevorderen Marseille 7 Maart Er heeft lier een vredelievende iiianifesintie van de zijde der dook werkers plai is neli id Zij vcrzociiten am vermindering van werkuren of verluiogiiig van luoii De prefect heeft beloofd do zaak te onderzoeken Daarop zijn de uerklieilen iiileeni egaan INGEZONDEN Mijnheer de lledacteur Mot gi iiuegen maken wij meiiiing van de tooneelvonrslclliiiï II Ziiiul ig ivoiid in d Sociëteit Ons jKjiOMihs gegeven iloor hal ge nlscliap van den heer J de Uucr De drie geannonceerde stukjes zgn onverkorl goed afgespeeld en hebben zeker zoo niet allen dan Inch velen bezoekers een geiiolvollcn avond verseliifi Wij hopen d it de directeur door hel pcduri i pplaudissemcnl a iii e poord moge zijn om nog teij paar voorstellingen in dit seiiocn Ie geven Uel spijt ons d il dit genot voor een oog jablik werd gestoord door de jonge htcren K en T die reeds meermalen pogingen hebben aangewendom vermakelijkheden te doen mislukken en schrijverde es zal zich met oni ien om in hel vervolg bijsoorlgelijkr handelingen die namen voluit kenliaiirte maken V H Geackle Heer Reiaclevr De opmerking als ingezonden voorkomende in b 1020 uwer courant en geleckend H aarom noemt die inzender zich niet als hij een oordeel velt over een voluil geteekend stuk is het ook eene aardigheid in t geniep geeft mij aanleiding nog een beroep op uwe welwillendheid te doen ten einde ook de volgende regelen geplaatst mogen worden die mgnerzijds over dit onderwerp de laatste zullen zgn De inzender H schijnt Kransch te verstaan j ik moet dit afleiden uit de onistamlighoid d il liij UEd geene vertaling ver ookt der naineii Btauinarchais en llasilc met de daarbij belioorende naiilialinii Voor hem dns zal coii woordenboek n i isl zieh wel overtollig geweest zijn maar ten gerieve van ieik nin hoop ik de klip van vreemde woorden in d l stukje Ie vertnijiliii Ik had gedacht dal hier in iuuil i J lezers mij M le eii 1 niel begrepen zoiiden hebben ni uir inij is gisleren iels ter oore gekoiiiiii dat din inzender II heUas op dil punt ge ijk geeft Verheeul U uiijiihuer de Kcductcur dut iemand oen ijeicleii burger die lid is van eoiie verpaderinp waarvan hrl ineerendeol uit kii ippc fo Si meiischen bestaat en waarin elf gosludccrdeii zitting hcbheii verklaarde mijn iiige oiiilen stukje niet te liet rijpen omdat liij geen woordenboek had Ik daehl dat vuur een dusdanig lidmaatschap ten minste een zeker vernis of zekere tint van belezenheid of algemeene kennis een vereischlo was wil men niet doo do menigte vreemde en stadhniswoorden die toch in iedere vergadering gebezigd worden uit het veld geslagen en dus op Jii plaats onbruik Aar zijn Ten slotte nog irne vraag aan II Hij zegt i 99 lezers min 1 zijn lcm mooi Nederlandsch van II in elku taal behalve iu hunne moedertaal gelukkig zijn er inrichtingen in ons land roor menschen die nan zulk een treurig gebrek in hun spraakvermogen liidcn maiir ik zou toch gaarne willen weten of al de y S in hunne moedertaal niet sicumen het bijzonder fraaie kernachtige en gespierde Nederlandsch waarin Multatuli s Ideén gesteld zijn met of zonder woordenboek zouden begrijpen Mullaluli mijnheer II is een aangenomen naam van een schrijver en Iducn of Gedachten is de liiel van een boek Jk voeg dit er bij ten einde UEd den beer Uedacteur niel om vertaling zoudt behoeven lastig tl vallen Tevens zou t mij aangenaam zijn Ier vermeerdering mijner taalkennis van UEd I9 mogen vernemen uit welke laai Dieragei zou moeten vertaald worden Til VAN SCHOUWENBURG Gouila d ii 8 Maart 1871 MARKTBERICHTEN Gouda 9 Miari iij goeden omzet werden liüoge pi j en betaald Tarwe Zeeuwsclie ƒ 1 i a 13 80 Mindere 12 a 12 75 Poldcrtarwe lU25 i U 40 itiigge oude ƒ 8 71 u AHt Nieuwe ƒ 7 90 ik ƒ 8 70 Voer ƒ 7 h ƒ 7 75 ïersl ƒ 6 25 a ƒ 7 25 liuiteiilaiiilseh ƒ 5 10 a ƒ 6 Haver koru ƒ i ir i ƒ 5 25 liingo ƒ 3 75 a 4 l iardeboonen ƒ 9 50 ii ƒ iO Duivebooneu ƒ lü n f 10 60 De veemarkt met gewonen aacioer de handelin eerste kwaliteit vlug tweede kwaliteit ging ecSilertraag vnn de hand varkens en big n met goedenaanvoer de handel was zeer levendig en vlug Holer ƒ 1 52 i J 1 82 8 Maart Kaasmarkt Ter markt waien aangevoerd 88 partijen kaas prijzen 28 ü 32 naarwicht en kwaliteit I I i I lü Burgorlijk e Stand CiDonii o M iart Iiiii Iirs A C Doornik en E Ouüshjoru Anthüiiie loliiniiii s oink rs 1 Voilerbcrg ea II Alcbeeeq Plulje luilcvb I Hoon ca s jriivuüioido 8 Jan Wijiinnil ouJi rs J l ceters ra lï Ootl rling OvKELunm I I Mniirt l B de Ruw 4 m M i Mclkcrl 10 m 7 lï Si liatfi r huïsvr van S vua Ka 18 j Il M M llnrendso U IJ vaa Stralen 80 j 8 J M llni sscii cil C J vnu Stoel 50 j Gmrwi 8 Mnnrt I J van de Watering cu A vnn Hork A M 8ut t e E vnii der Zeeuw ABVERTEMTIEN Heilen overleed zucht en kalm m ja innig geliefilo KclitgeiK ut DANIËL SLAMAN in Jon ouderilora vnn Ü5 jaar waairan hjj l ijna 24 jaar aan il sta l ia werkzaam gewees als loodi ii lor leiJekker en ziiikwerker Mede uit naain mijner Kinderen en Behuwdkinderen üot DA Wed H C SLAMAN 5 Maart 1871 geb Si hophuizen Heden overleed tot dio d droefheid van hare Kinderen en IMiuwdkinderen in don ouderdom van 56 jaar Mejufvrouw JOHANNA MAGDALEN A DttlESSBN Weduwe vau deu Heer 0 J van STEEL Uit aller naam G A VAN STEEL Goii h 9 Mnart 1871 Op ecu Ier beste Stuiideii mol Mi l te liiiiir i cn HOVENIIUIS met twee Kuiiiffs Alko if Il Koiikcii j cliovi zicli met jviüioo lii ievi ti iiiuli i Ull i f i Ii I iidrcsI sooivii bij den Uitj fvcr div i i imi iDit ill f I m 1 i