Goudsche Courant, vrijdag 10 maart 1871

yd i ité H Dr lamilie KROM betuigt liaroii dank voor do vele be vijzcii van dcolnoniing h het overlijJon van hunne iJehuwd UHtor en Tante Mejufvrouw ü M KUÜM oudervondeu u Voor de vele bowyben van belangstelling bij mjjno Verkiezing tot Lid van den Uemoenteraad ondervonden betuig ik nijjiien dank W POST DltüST Gouda 8 Maart 1871 0 cnbarc Vcrkoopiiigeii te GOUDA op i lAANUA f 13 MAART 1871 des voord iddags ten elf ure in het lugcment Dk Zalm van ISen kapitaal WINKEI IIUIS ERF en TUIN staande en liggende aan de Markt te Gouda wjjk n 98 grout 2 aren 9 centiaren waarin gedurende een aantal jaren met goed gCiolg Winkel in Kruideniers en Koloniale Waren is gednan wegens den gunstigen stand ook geschikt tot uitoefening van alle andere zaken ïjjnde in het Huis zoven kamers eene Keuken Kelder Zolders en hetgeen verder tot een gemakkelek ingerigt Winkel eu Woonhuis behoort En een zeer aangenaam gelegen HUIS met SCHUUR EEF en BOOMGAARD aan den Fluweelen Singel te Gouda wijk R n 319 groot 10 aren 95 centiaren Alles te aanvaarden 15 April 1871 En op DINGSDAG 14 MAART 1871 des YQormiddags ten 9 ure ten ster huize van den Heer AH IE van VLIET in den Langen Groeneudual van eenen Inboedel bestaande in staande MEUBELEN BEDDEN en BEDDËGOED ANTIEK PORCELEIN enz alsmede een KANTOÜli met HÜFFET Daags te voren te zien Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore Yan den Notaris W J FOIiTÜIJN DROOGLEEVER te Goudü Nedeiiandsche BüuwverciMilglüg geveBtigd te Gouda B besluit der Algemeene Vergadering van aandeelhouders is de balans over 1870 goedgekeurd en besloten van het batig slot uit te betalen aan aandeelhouders 5 ten honderd over 1870 en zijn alzoo de coupons betaalbaar met 12 50 die met dit bedrag moeten worden ingevuld en oi Jvaugen kunnen worden van af 1 April 1871 op do gewone uren bjj de kassiers Wed KNOX h DORTLAND Namens het BESTUUR Gouda 4 Maart 1871 Ter voorkoming van verdere latte praatjes dieae dat ik niet beter weet of ik heb met iedereen de zaken geregeld Mocht iemand nog iets op mij te preteudeeren hebben dan gelieve hij zich te adresseren te Arnlieni hoek Singel en Parkstraat over Musis Sacrum Het doet mij leed door mijn overhaiwt vertrek niet van alle vrienden en kennissen persoonlijk afscheid te kunnen nemen Het zij mij dus vergund aan allen die ik ken en die mij kennen een hartelijk Tot WeerzieuS toe te roepen A W RIEÜEN Gouda 8 Maart 1871 bericht dat hjj van af heden zjjne VLBE8CHUOUVVKRIJ geopend heeft op do Raam hoek der Vlamingstraat Wijk O N 358 h j beveelt zich op nieuw in do gunst van zjjne geachte Stadgenooten aan iTfiifiiiïr Er bestaat hier ter aKie voor 6 Si 8 Heeren gelegenheid aan GESLOTENTAF EL t kunnen DINEEREN voor maandelijks 24 per Couvert Informatien met franco Brieven onder het motto DINER aan t Bureau dezer Courant 275 Staats Loterij Pe TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 27 MAART 1871 Dispoiilbclf5000 af0 00 als 1 Hypotheek op lond tegen i j Adres franco bjj den Uitgever dezer Uooghcemraadschap Rijnland DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Rijnland brengen bjj deze ter kennisse van de ingelanden Dat de lijsten der stemgeregtigde ingelandenvan het Hoogheemraadschap voor het jair 1871 zoo als die door de Vereenigde Vergaderingzijn vastgesteld van af den 10 dezer dageljjksoh behalve dea Zondags van des morgens negentot des middïigs twaalf ure ter inzage zullenliggen op de Secretarie van Rijnlacd te Leiden en wijders op de Gemeente Secretariën van de hoofdplaatsen der districten en onder districten als ook in de lokalen van de stoomgemaal werktuigen de C ruquius de Lynden en de Leeghwater Leiden den 4 Maart 1871 Dij mr af en Hoogheemraden van Rijnland GEVERS VAN ENDEGEEST 1 Dijkgraaf W G DE BBUI JN KOPS Secretaris Eraser Pastilles uit de zouten van de Koning Wilhelms RoïsBBONNEN bereid door geneesheereu aanbevolen tegen maagkwalen als catharre vei slijming zuurvorming oprisping en slechte spijsvei teoriiig Prijs van de jeptombeerde doos 50 ets maar alleen onyervalscht voorhanden te Gouda bij Apotheker J H BOERS te Rotterdam in alle Apotheken De Aaministratie van de Rotsbronnen e O O f Ongeveer 13000 2 Ned Ponden HOOI te koop In persoon te bevragen bij P SCHILLEKAMI op Akkeroord nabjj Gouda Brunswijksche LA NDS I OTERi J Loten 8 25 s Loten ƒ 4 15 voor do 3 Klasse trekking 1 5 eu 17 MAART 1871 zijn te be iomen bij A NORTIER Gouwe Wijk C 11 34 Goiicla Diuk viiu Diinkmaii Slijm en Dezs PILLEN die sindi vele jarea mot het beste gevolg tegen de BÜJin en als maagverStorkend gebruikt worden door hare werking spijsvertering zeer bevorderen byzonder goed legen de gal en eer zacht laxerond zijn zijn tegen 32 3 cent het doosje met berigt van het gebruik verkrijgbaar bij de navolgende Ileereu te Amsterdam M Cléban C Droog Heilige wegD 38 1 lileiswyk S d Kraals Bodegraven B Versloot Bommol Z ilt 1 7 1 Vi Delft E Wilschut üelfshaveu J Koch Ufirenter Gebroed Timnn Dirkslnnii D de Vries Dordrecht H J Giltay Gouda L Scheuk op de Hoogstraat s Graveusande VV v d Boom s H ige Visser in de Spuistraat H irilerw k A Greidunug linnstrecht K Oosterling Lcijden J T Terburp Uaarlemmerstr Lckkerkcrk A den Oudsten Linschoten B Kruithof Moo d recht G U Post Keeuwijk F Kaptciii Kotierdum v S iuten Kollf korte Hoofdsteeg Schiedam Wed A H llombouls Sohoonho en A Wolff Tiel A J Vaassen Utrecht V AlteHa op den Steenweg o er de Don kerslMBl n 372 Vlaardingen J M Lagerwerff Zeveuhuucn A Prins De SLUM en MAAGPILLEN beieid volffens het echte recept zijn duur mij te Gouda alletM en mtslmtnd verknjgb iur gesteld bij den Heer L SCHENK op de Hoogstraat LET WEL I Om elk doosje der echte en siuts onheugelijke jaren gebruikte Slijm en Maagplllen ie een biljet voor ien met de handeeekeninjc van i J SGUUEUIJEU apotheker welko baiidtei keiiin zich ook bevindt op het zegellak waarnicde het doosje verzegeld is Men gelieve daar wel ullent op te zijn eu zich Ie nachten voor het gebruik van een nauiaaksel dat men tracht in omloop te brengen ó2 Van GOUDA naar 1 58 Moordrecht 8 51 1 24 3 31 Nieuwerkerk 8 51 11 33 1 34 4 33 9 53 Capelle 8 51 1 24 3 31 RoTTEliDAM 8 18 8 51 941 1133 1 24 3 31 4 33 7 18 9 53 Zevenh Moerkapelle 8 21 12 55 8 40 Zocterra Zegwaard 8 21 11 36 12 56 3 28 8 48 9 5 Voorburg 8 2 12 55 8 46 s Gbwenhaoe 8 21 9 44 11 38 12 65 1 56 3 Ï8 7 21 8 46 9 58 Oudewaler fi 54 10 11 34 3 28 6 38 Woerden 8 64 10 11 34 3 28 8 36 8 46 Harmeltn 8 5 11 34 12 r8 2 33 8 28 6 36 8 46 Utbecht 6 54 8 33 10 11 34 1Z £6 2 83 3 28 6 36 8 46 Amstebdam over Harmelen 11 31 12 56 2 33 3 28 8 48 j Utrecht 6 54 8 33 10 H 34 Naar GOUDA van Moordrecht Ö 38 11 18 12 37 3 13 6 21 Nieuvierkerk 6 31 9 46 11 6 12 30 3 7 6 15 8 2T Capelle 24 10 59 12 24 3 02 6 09 EoTlEBDAM 6 15 8 10 9 35 10 50 18 16 8 8 2 55 6 8 15 Zeveuh Mocilnpelle 6 30 12 35 6 10 Zoelerm Zpg iard C 21 7 54 12 26 4 10 6 1 8 19 Voorburg 6 06 12 11 6 46 s Gbavlmiaoe 6 7 40 8 10 56 12 5 8 8 57 6 40 8 6 Oudewaler 8 30 1 4 4 11 9 3T Woerden 7 52 8 22 10 57 11 08 12 58 4 6 9 26 Harmelen 8 10 12 51 1 30 3 4 9 20 Utueliiï 8 9 8 10 50 12 35 1 10 2 35 3 36 B 43 9 Amsi Lbdam over Harmelen 7 l 10 15 2 20 8 30 Utrecht 0 45 8 25 9 40 11 20 hrt jiii j ti IrW ntt fetimjlfft jt mil f w NÉHl ïtiilipMl iiltiriniïhnM èuiMit trii M Ihli n liiiiMi MtosK Cty Mt m pk infid II Ml tl ipviün If K nr K liqp t 1 i i i èitaidiiwaifik j j i Aiiilalifuilikiiffflin llBl Hrtr rri mm j m I W4 witai Il Vb Uil SM ft il D i s i nAta pij 1 il u II it Ni