Goudsche Courant, zondag 12 maart 1871

i ji j Zondag 12 Maart o 1022 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentielilad voor Gouda en Omstreken Bekendmaking BURGEMEESTER en WETHOUDERS vanGotidn doen te welen dat het 2 = siipplelolrc kohier voor de plaatselijke dirccie belasting dezer gemeente voor het diensijanr 1370 door hen voorloopig vastgesteld geduiende veertien dugen vnndei Tooriniddags len tien tot des namiddags teneen en van drie tot vijf ure ter secretarie der gemeente voor en ieder Ier lezing is nedcrgelegd binnen welken tyd elk aangeslagene legen sijnen aanslag bij den Raad reclames kan inbreigen by verzoekschrift op ougezegeld papier geschreven Gouda den 10 Maart 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DUOOGI EEVER FORTUIJN van DKUREN IJZEN DOORN buitenland Bulicniaiiilsch Uverzlclit Verwarring te Parij verwarring te Bordeaux overal in Frankrijk verwarring ziedaar de toest ind n het oogenblik lii de aroiere wyken der hoofdllad V lleyille en MnuKuarlre slaan barricades met geschut gewapfnd en hevrlt een eij enmachlig opHeworpeD rcgtrriiig die voorgeeft door ecnige batailloM untionala garde te jjn geko en De e breien burgers schijnen de wapens die men hun legen den vgand gegeVen heeft niet zoo geraedelijk te willen iiederleggen maar veel lust te gevoelen om ze tegen hun rijker medeburgers Ie gebruiken Het voornendivl is de verdrtl i ing der republiek die men zeker in handen der i onarobale meerderheid te Bordeaux niet veilig acht De groote aoeilijkhf J voer de regeering en vooral voor den ir mister van biiiucnliUMlsche zaken l icard bestaat in het bedwingen dier ongcregekiheiien zonder bloed te storten Versterking van fiarnizoen komi te l arys maar als Aurclles de l aladine niet krachtiger optreedt dan zgn laslgevers die uieu doen dan proclamaties opstellen zal d ngitatic uog lang kunnen duren en lot belreurenswaardige gevolgen leiden Het groole gebrek der regeeriiig is dat zij voelt niet de uitdrukking Ie zijn van de meerderheid des lands maar alleen van een stoutmoedige bewegelijke fractie De heer Tulei Simor miuisler van binnciilanilsohe zaken ad interint te Uurdeaux heeft aan de prefecten bevel gezonden den iulioud der ouln vun den dag waarbij de nationale vergadering de vervallenverklaring der familie Bonaprirle beeft uilge prokeii in alle gemeenten v ui Frankrijk te doen aiinpl ikki u Volgens de SMe is de heer K Pica d jl Maandag reeds naar Versailles geweest om ilc slortiiig der vijf honderd milliücn Ie regelen ell p de Duitschers vorderen eer zij de oniilrclirn vaii l injs verlaten Die som zou reeds gevonden en voorloopig iu de Fransche bank gedeponeerd zijn Men verzekert dat de werkzanmhtden der cummissie voor de nieuwe grensschciiliiig weder ijds uit drie mililaire leden en een ambltnaar van het dep van builenlandschc zaken beslaande in de volgende week op het terrein zelf znlleii aanvangen AU ij affieloopen zijn wordt de bgrcnkomst voor de definitieve rcdiictie van licl vrcilralraclaat Ie Brussel geopend wa irsohijnlijk den 31 dezer De minisiers van builenlandschc zaken v m Frankrijk Pruisen en Beieren zullen de redactie npniakcn die in geval van verschil aan het uordeel van de hcercn Thiers en von Bismarck onderworpen wordt Te Bordeaux is ecu zitting der nul Ion de vergadering gehoudeu waarin Babylonische spr iakvcruarring hcerschle Naar aanleiding van hotonder oik der geloofsbrieven en voor d van de vcikic mg vnn Garibaldi oiilstond een debat waarin omlerliiige beschuldigingen aaiiliiiling gaven lol een ojrverdojvenil guliiiisih Du ilicii ii ii v ii iribaldi ile houding v iii lUii iut Mciilui i iii cvallcii en verdedigd op een wgze die een ou7 er kladen doet uitroepen Wat is er moet men met droefheid vragen van een slecht onderwezen volk te wachten wanneer zijn vertegenwoordigers het zoodiDig voorbeeld geven in omstandigheden als de tegenwoordige Victor Hugo briescheude als een leeuw doch onverstaanbaar door de wanorde en het gedruiscb nam zijn ontslag Men hoopt dal de terugkomst der Parijsche afgevaardigden in de hoofdstnd een gunstige vet andering iu de stemming aldaar zal uitoefenen Nog nieis bekend omtrent het varleggen der vergadering naar een andere plaats In het Britsche lagerhuii heeft Gladstone verklaard iiiels Ie welen van een gelieim De uitslag van de verkiezingen voor den Uuilschen rijksdag wordt door de half officieele Prov Corr eenigszins anders opgegeven dan door de gewone bladen VVat de verkiezingen in Pruisen betreft zpgt het blad kan men voorloopig tnslatellen dat het aanlal conservatieven helzelfde gebleven is terwijl de libeinleu door het optreden vnn de Katholieke parlij vourat in de west lijke provinciën niet weinig verloren hebben in Hannover hebben de pnriicularislen vrij wat succes gehad liet verlies van de liberalen in het Noorden wonlt opgewogen door de overwiuuing in Zuid Duilschland Hangezieii de nationale parlij daar éen is met de liberale Keiiige Duitsche vooral 8uid Duit cbe binden gaan voort met betuigingen 1 n ontevredenheid dal Belfort aan Frankrijk is af l taan De officieusc bladen schrijven daartegen artikelen dal Belfort strategisch niet van zocveel go icbt is Is men wel meent en de benaming van sleatel vxn den Elzas niet volkomen juist is Van de anders zijde wordt tegenover deze bekoringen gevra igd waarom men clan zooveel bloed heeft opgeolFerd rin meesier te worden van Belfort l Blijkt iutusschen meer eu meer dal de afstand van Belfort een noodzakelyke concessie is jeweest van von Bismarck om het hervatten vnn den oorlog lo voorkomen Von Bismarck is op het oogenblik te Berlyn aar de keizer binnen 8 dagen gewachl wordt Behalve yO 000 man die den Kl ias en Lotharingen zullen bp etlen gaat ook het Duilsjhc leger naar huis l c sleramiiig vnn den Oostenrykschen rijksraad tegenover dj regeering is van dien aard geworden lat men meent dat een conllict niet vermeden kan norden Tc Angers hebben voor een ge dagen botsingen plaats gehad lusschen de francs tireurs van de S irlhe en de rranuü lireurs van IJathclincau den bekenden Legitimist t Is te hopen dat dergelijke gevallen niet het voorspel zullen wezen van oeu burgeroorlog Te Angers was een groole menigte volks op de been waaronder vele militairen en gedurig wanneer een officier van Cathelineau voorbijreed werd deze beschimpt en uitgejouwd Dit verdroot vooral twee van de officieren die op de menigte inhieu wen en eenige personen bedenkelijke wonden toebrachten De maire liet hen terstond door gendarmes orresiceren maar een derde officier van Calhclineau kwam zijne kameraden te hulp De e werd echter door de francs tireurs van de Sarthe ontwapend maar vuor dit geschiedde had hij een der manschappen met een pistoolschot gedood Dit vas hel leckcn lot een algemeenen opstand De officieren waren zeker door het volk gedood geworden wanneer de gendarmes hen niet met gevaar van hun eigen leven nnnr de gevangenis hadden geliratht De bewoners van Angers vergenoegden zich toen de straten der slail te iloorwandcicn onder het zingen van de Marmlhme en de kreten weg met alhelinc in Zij wierpen verder de glazen iu bij de offlcieren van diens staf Waarschijnlijk hebben partij hartstochten in deze bedroevende aak een groote rol gespeeld De oorlog waarvan ilc gelieelc wen ld geinige is f e eeal zal nussehieii ei nigi wij if iiigcii bieiigeii lil d denkbeelden oiultcnt ilo pciiodc v iii a menichen leven waarin de hartstochten met degrootste kracht iu z jn binnenste woeden Tot dusver meende men toch vrij algemeen dat een slrydlustige natuur het eigenaardig kenmerk was van dejeugd en dat men de bedaardheid het wijc eerigoverleg de zelfverloochening als onvermydeljjjke iioedanigheden moest besohonweu van den rijpen leeftijden nog veel meer van de grijsheid Maar van geheel andere ideén worden wy doordrongen wanneer wij eens oplettend onderzoeken wie uu eigenlijk de helden zijn van het bloedige drama dat achler ons ligt Op zeer enkele uitzonderingen na wordt Europa op t oogenblik door zestigjarigon geregeerd ja wat meer zegt de leiders van de Europeeschc politiek zijn behalve von Bismarck dichter bij de 70 dan bij de 60 De paus lelt 79 jaar en zijn voornaamste minialer kardinaal Aiitonelli heeft de 05 reeds achter den rng Prins GorlschakolT die nog onlangs geheel Europa in rep en roer bracht door de Zwarle zee aangelegenheid die staatsman is reeds de 70 gepasseerd en de heer Thiers de man van t oogenblik in wien zich alle edele eigenschappen der Fransche natie afspiegelen heeft reeds den ouderdom van 7 1 jaren bereikt en zal wanneer hij iverkeiijk president van de republiek mocht woorden een keizer van 63 jaar opvolgen De koningvan Pruisen tevens keizer van Duilschland is even oud als de heer Thiers D chef zijner legioenen graaf von Moltke is ook al 70 en xyu minister van oorlog von Roon slechts twee jaar jonger naast beiden zien wg den betrekkelijk nog jeugdigen von Bismarck die 57 jaar oud is en bij von Koon en von Moltke vergeleken een jongman mag genoemd worden In Engeland wordt de scepter der politiek b urlelings gehanteerd door een ooiicclie korzelige oude heercn lord John Russell nadert zijn tachtigste jaar en Disraeli telt reeds 69 Glailslone d i jaar Wij spraken zoo even van den heer Thiers maar wal Ie zeggen van de hem omringende staatslieden die op l oogenblik invloed uitoefenen op zijne landgenooten Gui ol is 84 jiiar Rémusat H St Maro Girardiii 70 Dufanro Ti Victor Hugo 69 Oéraieux 75 Jules Favre 02 In de oppositie zien wij Raspail niet ver van de 80 RIaiiifui wiens samenzweringen reeds van vóiïr ij i ir 1830 dagteekeiien heeft zeer waarschynlijk het 7e kniii je reeils bereikt Dcicseluzeeu Girardin zgn 2 eu 63 jaar oud De preteiidenien zijn onk niet jong meer Zoo is de hertog van Nemours 57 lc prins van Joinville 53 de hertog van Aumale 19 en de graaf van Chambord 51 jaar Alleen Gambelt i en de graaf van Parijs 32 en 33 j iar oud zijn betrekkelgk nog jonge lui Jules Siinou is iu zijn 57c Granville lelt 56 en Louis Bl inc 58 jaar Naar men bespeurt is hij de zeer groole meerderheid der op den voorgrond ITeileiide maunen van deze kritieke periode niet alleen de eerste jeugd maar ook de mannelijke Iccftgd reeds lang voorbij liet aanlal afgevaardigden uit den Elzas enLotharingen die leiigevolge van het aani emen vanhet vredestraclaat hun ontslag genomen hebben be Iraagt 27 Hieronder bevindt zich ook de heer Iranibctta die in verscheidene departeiaenten totafgevaardigde was geko en maar het mr nd iat vande kiezers in den KI as had aangenomen om gelijkhij verklaard heeft de belnngcii dier provincie in danationale vergadering met te meer klem te kunnen behartigen Voor eenige dagen heeft een hoop oproerlingeii te Greuzol de ru st trachten Ie versloren Zijhadden voor hun misdadig doel gerekend op demedewerking van vele leden der natio iale garde wier manschappen p is een aanlal palroiieii haddenontvangen De oprcerlingen hebhen echter bullenden waard genkeiid jij doorliepen de Iraleii meteciie roode vlag riepen leve Robespierre eu lieten het vorder niet aan bedreigingen ontbreken Doch zg vonden nergens eerkl uik oodal g leii lutie unveriielili r ake nioesii n ifiUiupi ii