Goudsche Courant, zondag 12 maart 1871

iHi 1 M w ENGELAND De fimes i van oordeel diil de ticlit au eeu 30 000 iDiin Diiilsche troepen door dr Clmmps Klysi es CPU Ier belaiigrijksle grbcuiiciiisten van de oorlog is l g ui oimi l ofde voor l iriji ycgi yij hebben wij toch weiüig meilelijdrii met die pnriij dio met alles in strijd ia nat tegen hare eigene hartstochten en inlichten zich iinnkanl Dat l nrijs zulke lieden over lich laat regeeren ia nog geen reden waarom de vreemdeling haar zou vreezen Ilct is een treurig zelfbedrog dier mannen dat zij heer en meesier over Frankrijk zijn on dat zij over vsede en oorlog hebben te beslissen omdat hun schrikbeivind de zwakke Parijsche bevolking overheerscht Had keizer Wilhelm afgoiien van iju plan om Parijs binoeu te trekken dadelijk zou het geheeten lieboen dat Parys niet was ngenomeu i e barbaarsche horden zou Pyal hebben verkondigd waren niet bevreesd voor soldaten koojjiiedeu of monarchaalgezinden en verraders maar me l eohie republikeinen durfden zij ich niet meten De Fransche geschiedenis zou hebben vermeld dat of choon de forien vHii Parijs door verraad in liandeu der Pruisen waren gevallen de barricaden onvcnviiinelijk waren gebleken Wanneer Parijs nu echter loochent dat hel yijii overwinnaars gezien beeft dan toont het slechts de ongeneeslijke diepte van zijn zelfbedrog Doch waarom moet Frankrijk toch altijd de prooi zijn van eene klasse van menschen die in niets andeis belang stelt en in niets anders vermaak schept dan in omnentelingeii met hare gevaren en onzekere k inscn Het wuar icijtig belang van Frankrijk cischt dat die klasse worde gebreideld In hel Ëngelsche minislerie zijn wederom eeoigewijzigingen gekomen ten gevolge van het aftreden wegens ziekte van den heer Childers eersten lordder admiraliteit Hij wordt als zoodanig vervangendoor den heerGoschcn die op iju beur als presidentvan het rijks armhestuur wordt opgevolgd door denheer Stansfield wien eeu zetel in het kabinet wordtgegeven De heer Baxter zal lailstgen opvolgenals secretaris bij de schatkist Kr belioeven doordeze voranderingen geen nieuwe keuzen voor hetparlencent gedaan Ie worden De niinistericele pers is met de schikking tevreden ofschoon zij den heer Slansfeld die bet deparlement kent wel aan de admiraliteit enden heerGoschen He zijn post goed vervulde daarop had uilirn ien blijven Zy keurt vooral de versterking van hei liberaal element bij de eigenlijke Kabiuet miuisters door de opneming onder hen van den hr Goschen goeil De heer llnssell de bekende corresp van de Times en de heer Kelly van betzelfde blad moestenverslag geren van den intocht der Duitschers teParys Woensdagmorgen X Maart trokken zij er iepaard met de Duitsche troepen binuen Woensdaglüiddag 2 60 vertrokken zy met een extra trein luar Calais waar zij s avonds om half tien a iik Kinen Daar werden hunne depêches door een exira stoomboot aan boord genomen die ze naar Dover overbracht waar weder een extra trein naar Londen gereed stond üm kwartier over denen s nachis waren de depC ches aiïn het bureel van de fiviei en Donderdagmorgen las zelfs de meest malineut cljondenaar aan ziju ontbijt in de eersie editie van de Timea het uitvoerig verhaal van den intocht duTt s o hl aTn d Van Berlijn wordt geschreven Zoüdra de vrede definitief zal zijn gesloten zal geheel Pruisen voor 6 weken den rouw aannemen Wat de gevoelens der bevolking aangaat men zou naar de uitingen te oordcelen tneenen d tter reeds ftlgemeene rouw heei cht Men kan zich te nanwernood een denkbeeld vanden invined desonriogs hier te lande vormen In elk gesprek wordt men er aan herinnerd dat 30 000 jongelingen hel leven in de veldslagen hebben gelaten of tengevolge van bekomen wonden zijn overleden want van degenen die door ziekten al zijn het ook gevolgen van den oorlog zijn omgekomen wordt niet gesproken De olgemeeiie rouw zal den zegevierenden intocht der troepen Ie Berlijn voorafga in Met dien intocht der troepen houdt men zich reeds druk bezig t Zal een groot nationaal feest zijn dat vele dagen duren en tal van vreemdelingen naar Berlijn veren zal Keeds heeft een rijk vreemdeling een veiister op de eersie verdieping boven een restaur itie Unter den Linden afgehuurd en hy betaalt £ 50 ƒ 600 voor den dag van den inloc Nu is t naar de vensters die diiar ie hui r zijn vindt men schaarsch al een die van hotels en restaiiralién zijn te bekomen De overigen bonden de be oners zelfbe et In Duilsehland ehijnen de liberalen vrij welte vredcn met den uitslag der verkiezingen voorden Duilschen Uijk dag Schoon een renigs insnauwkeurig overzielil nog aliijil niet kan ordengegeven meent men voorloopig reeds te kunnenVBStalellcn dat op zeer vele pi iaNeu o a te Berlijn de eanclidaten di r ForlschriUspartij over dic van de conservatieven en sociaal democr ten hebben gezegevierd Ook in Beieren zijn de verkiezingen volgeps de voorloopige bericlitcn ten gunste van de liberalen uilg v illen 20 liber ilen en 17 a l l alnoUfii Tc Munschen is ii het eerste kiesdistrict verkozen Stauffenherg lid der Fortschrittspartij wiens helder en duidelijk p cgrarama wij reeds vroeger meedeelden hji behaalde bijna 9000 sicmmen tegen 1881 di op Badspicler den candidaat van de gematigde Patriotscl c partij het zoogenaamde nieuwe centrum v elen ii 77 i op den lieer Kolb candidaat der democraten en ultra patrioiteii In het tweede kiesdistrict van MuDohen verkreeg print Lodewyk van Bcieien v ndidaat der patriotten ougei er 4000 sl minen tegen ruim 8000 op njn tegenstander den jer l v r O 1 net geheel ji d libera in Beieren zeer met den uitslag der verkiezingen ingenoraer ook in diFiricten die ten gevolge van de actie der zwarte bende tot hedru bernutiscli gesloten uaren voor de liberalen hebben dezen ihans zoo niet de overwinning belunld dan toch een aanzienlijk aantal stemmen op zich veieenigd Nog zulk een ov rwlnning mogen daar de clericaien zuchten en wij zijn verloren In Wurteniberg was de deelneming van de kiesgerechiigden zeer gering op vele plaatien zijn nauw van de kieyers opgekomen Als voorloopigcn uitslag deelt men mede dat 13 van de 17 veikiezingen in nationalen zin d i waarschijnlijk in uiet democratischeo en niet clericaien geest zijn uitgevallen lu Baden spreekt men bij de verkiezingtu van 12 nationaal liberalen en 2 nitramonlanen BINNENLAND ÜOUD I U M ABÏ Aan een ander dagblad ontleenen wij nog de volgende bijzonderheden omtrent de feestviering van den heer L Th Bakker deken en pastoor alhier De kerk op de Oosthaven wus inuendig luisterrijk versierd en reed vroeg in den morgen had zich eeu grootc menigte verzameld om getuige te zijn van de in genoemde kerk te vieren pleehiigheid Tegeii tien ure des voormiJdags werd de jubilaris benevens een auutal geestelijken in de kerk onder orgelmuziek door eeuige feestelijk ui gedoschtr kinderen met bloemcinuiuidjes voorzieu ingehaald Ten tien ure in ii H Mis werd de jubilaris geassisteerd door de heeren A F Runshuijzen pastoof te Gouda als diaken en H L Sloots kapell ian van den deken als sub diaken terwijl als feestprediker optrad df heer i P abbe kanunnik en regent van het Seminarie te Hageveld Ues namiddags ten 2 ure begaf de jubilaris zich met genoemde geestelijken naar bet Liefdegesticht var den H Vincentius van Paulo alwaar hij uoor 24 kinderen onder het zingen van een loflied werd ontvangen n i afloop waarvan twee kindereu een toepusset jk vers declameerden en den beer Bakker geleidden in eene kamer waar hem eene nette schrijfbureuu een fraai met bloemen bewerkt tafelkleed en roket werden a ingebuden De twee laalsie voorwerpen waren door de meisjes leerlingen van voornoemd gesticht ouder leiding van de liefdezuslers vervaardigd Behalve dal ziju hem nog onderscheidene cadeaux aangeboden waaronder bijzonder melding verdienen een zilveren altaarschel en eene bijdrage in geld tot een godsciienilig doel De jubilnri vereenigde de aanwezige geestelijken fuiniiiebetrekkiiigen enz aan een keurig diner waarop hel niet ontbrak aan heildronken en wenschen voor het gtluk van hem die het vierde eener eeuw in de dienst der kerk werkzaam mocht zijn Nog werd den heer Bakker een nieuwe verrassing bereid toen hem door de afdeeling der aartsbroederschap van de H Familie ouder ecu toepasselijke aansjira ik eeu prachtig zilveren prucessiekruis werd ten gesulienko gegeven nwM Naar wij vernemen heeft de kamer van koophandel en fabrieken te dezer stede ten aanzien der voorgeiiomen herziening van de Indische tariefwct den minister van kolonicn te kennen gegeven dat ZIJ lie uphelSng der difl erenlicele rechten o i eens niet aannemelijk acht maar even als bij de herziening in lSli5 trapsgewijze en met zoo weinig mogelijk schokken geschieden moet daar toch hoewel het niet te outkeunen valt dat de Nederlandsche Industrie vooruitgaat zij niet zoo geheel op de boogie is om nu reeds met het buitenland te kunnen concurreereu Zij heeft daarom in overweging gegeven om een overgangstijdperk van vier jaren te stellen en te bepalen dat het thans bestaande invoerrecht van Ui pCt voor vreemde en 10 pCt voor Nedcrlandsch fabricaat in 1872 op 14 en 10 in lb74 op 12 en 10 en in 1S76 egaal op 10 nCt zal ge ju Wiigi i bracht worden mi I uitzoniliiriiif van ƒ e tooiiiwerktiwjen w larvuu n eds met 1H7 deu vfijen ineoer wordt g wi seht Tegen de verhoogmg van het iuvoerrecht op het ycdistillni il bestaat bij haar gcene bedenking mita de inninj van de voor te stellen vcrbruiksb ilasting op de in Indie te fabricerren ttrrke dranken zonder gevaar voor fraude kan geschieden daar andera de verdubbeling der invoerrechten het Nederl fabricaat te veel zoude drukken Omtrent de gelijksielling der uitvoerrechten wordt alsmede een overgangstijdperk van vier jaren noodig geacht gedurende welke ja en het bedrag dier rechten op de tegenwoordige hoogte zou behooren behouden te blijven en el op grond dat de regcering hel stelsel aankleeft om een groot deel der producen welke vroeger in Nederland aan de markt kwam op Java te verkoopon welse vcritoopen vau nog te jonge dagteekening zijn dan dat de handel zich nu reeds daarnaar gehec heeft kunnen schikken Het plan om uitvoer van suiker naar Nederland hclivfik thans zonder betaling van rechien geschiedt voortaan te belasteu vindt bij de kamer geen bijv l als in strijd met de belangen zoowel van on fuikerfabrikanten in Indié als vau de raflSnadeurs in Nederland Omtrent de vraag of de rechten naar het getcichl of naar de waarde zullen worden berekend is zij van oordeel dat de berekeniug naar de waarde de voorkeur verdient omdat dit billyker wordt geacht Bij de interpellatie van Houten op gisteren beefl de minister vau justitie in de 2 kamer z jn plannen medegedeeld o n ook om de art 414 tot 416 van het strafwetboek in te trekken De aanbevelingslijst voor den hoogen raad bestaat uit de hh Matthes den Haag Fokker Middelburg Coninck Liefstiak Leiden Wiehers Utrecht Noyou j Arasierdam In ons laatste nummer meldden we dat de heer A C van Aelst Jr bij eene eersie stemming verkozen is tot lid van den gemeeniciaad te Oudewater Thans voegen wij daaraan nog toe dat benevens den bcnocro Ie ook tot candidaat gesteld waren de heeren G van Ingen Schouten en dr ïhier Do heer Schouten verkreeg 10 de heer Thier 47 d heer k C van Aelst Jr 66 stemmen Men schrijft ons uit Oudewater Gisteren avond hadden we het genoegen als spreker op het Nnt te z ien optreden de heer mr Domela Ni uwenhuii van Amsterdam Na eeue keurige inleiding kwam spreker op zjjn eigenlijk onderwerp de littemtuur in betrekking tot de vrouw en wel meer in hel bijzonder wat de litteratuur vooral in deu laatsten tijd aan de vrouw te danken heeft AohUreeuvolgena werd een blik geslagen op Seandinavic Prankrp Duitschland Engeland Noord Araerika eo Nederland en in kenrigcn vorm medegedeeld wat ongeveer als het voornaamste op dat groote gebied beselionwd mag worden Ten sloile verwyide spr nog eciiige oogenblikkeii b j de veel besproken ijuasstie van onze dagen aangaande het siandpuiit der vrouw iu de in i itschappelijke samenleviiijt Met niet minder bijvd wenl nog als bijdrage van dieuzelfden heer omvangen bet keurig voorgcdragene sluk van den vlaamschen dichter Ledigganck df zinnelooze Het vacciueeren en revuecineereii is ook hierin vollen gang £ en paar gevallen van kinderziektededen zicti in den laaisten tiid voor echter noggesn enkel met doodelijken afloop Van vele kantenwordt de weusch veruomen dat het verplichtendstellen van de vaccinatie zich niet alleen ot eeneenkele school beperken z il maar op het VLorbeeldvan Gouda Rotterdam en zoo eel andere plaatsenen wel op alle schoolgaande kindereu in deze gemeente zal worden toegepast Men schrijft ons uit Woerden dd 10 Maart In de vergadering onlangs door onze afdeeling der llollandsclie maatschappij van landbouw gehouden is tul haren voorzitter benoemd de heer Jan dcKo i ning die deze benoeming een paar dagen in berand heefi genomen Verder is door de afdeeling besloten dit jaar bij genoegzame deelneming eene driedaagsche icntoonstelling van landbouw en ngverheidproduklen te houden welke gepaard zal gaan van hnrddraverijen en volksvermakelijkhcden Omtrent de in deze gemeente heerschendepokken kunnen nog geene gunstige berichten meegedeeld worden de ziekte blijft op dezelfde hoogte De commissie van volks voordrachten heeft met betoog daarcp besloten thans geene volkslezingen meerte houden Gisteren heeft onze liedertafel WoerdenschMiinnciikoor het besluit genomen om dil jaar hetalgemeen zangcrsfcesl t te iriihem gehouden zalworden bij te wonen en M voor dien tijd eenebanier aan Ie s hallen waarvoor een crediet vunhoogsleus 300 is toegestaan MMMSi rmwiÊÊIk k l dl 11 fl V iH t ii r j i ïjfU I U us il 0 lIM tmwt L iitolif tail wi i C ntli is i iiiiiju p Éiip ji f yis p Boni 1 1 fiimitkf Hl W n li ni n u 1ME4 ih ml MiMi iloli i iii Mi tdti Il m il M k intJi liiff fa Sfiui NT i t 5i m III Mil n lil kiKiliiiliti atn ftnn L yjntotoiltnJpilismto Bii tlimmmMnupktifim ZL h w miiril n km Ji qjii ij f fr lUhiéiH ümsjiiiiiiWaei r f f ftam u Ja 1 k i J r f L Krt 4 k tl i Hii hj Wl 1 1