Goudsche Courant, zondag 12 maart 1871

i M Vij vonicrarii dal de belangrijke misschien wel cenigc verzameling an brochures en andere stukken bctrcIVendc de April bcweging Tan wijion den heer M L do Voogt in leven predikant te llaip reclit waarvan deze in het vorig jaar bij den boekliaiidelaar Beyers te Uticcht een alphabetische eutalogus heeft uitgegeven door zijn broeder aan de maatsobappij van Nederlaudsche letterkunde ten geschenke is gegeven De passagiers die zich Maandag II op de tnsschen Amsterdam i aar Zwolle varende stoumboot bevonden ïijn gelukkig aan een groot gevaar ontkomen In de nabij ieul van Gcnemuidcn toch liep een zwaar geladen laveerend schip met volle kracht tegen het middengedeelte der stoomboot die daardoor een cc v iii r Sr a j ns r3 7 de banken en al goederen teu onderste boven vielen ware het door eene vlugge en gelukkige wending der stoomboot niet voorkomen dan zou die ze er zwaar beschadigd zijn thans bepaalt de schade zich eukel tot de raderen Te Abcoude bouwt de Sijnspoorwegmaalschappij een geheel nieuw en goed ingericht station Het was f üdig Men meldt uit Middelburg dd 5 Maart Men verneemt dat de kerkeraad der Ned Ucrv gemeente alhier op bet door hem aan den burgeliietster gericht verzoek om des Zoudage geene openbare vermakelykbeden meer tuc te staan dezer dagen eene afwijzende beiohikking heeft ontvfiugen zoodat heden avoud in de Cirque Corty weder eene uitvoering wordt gegeven Indien wij welzijn ingelicht dan is het den vorigen Zondag avond veel rustiger op de straat geweisi dan gewoonlijk het geval is en waren de herbergen en daushuizen ook minder bezocht wauruit het gemeentebestuur voorzeker wel riinleiiliiig zal vinden om dcgi lijke onsrhuldige vermakelijk ieden ala het geven vi ii eene voorstelling in een puardenspel des Zondags in het vervolg niet te weifcren Volgens de Zaanl Courant is de persoon die te Velzen de huur heeft opgezegd aan twee veldwachlflrs die legen zijn zuuu pruees verb iul hadden opjiemiiikt wegens j ichlovcrlrediiift Jlir üureel vim Hoogelanden oudcomiLiss irls des konings in Noord Holland oudlid der tweede knmer De minister van slaat en van biuncniandsche zakeu beeft den 3deu dezer de volgende circulaire gericht aan Ie commiisaristen des konings inde provincieo Mün ambtgenoot van rinaneicn acht bet weuBehelljk dat de burgemeesters in de provinciën waar de longziekte onder hel rundvee voorkomt opmerkzaam worden gemaakt dat by verkoop van gedeelten van onteigend vee daarvan de accijns op het geslacht verschuldigd is De accijns is te berekenen tegen tien percent der onzuivere opbrengst van den verkoop en daarenboven de gemeenic opceulen waar die geheven worden Het verschuldigd b driig moet binnen dri dagen na den verkoop met ceni gew narmerkte nota tegen quitantie worden gestort bij den betrokken ontvanger der aecijnsen Ten gevolge van die eirculuire zijn de geroeentebeaturen uilgenoodigd zich iu voorkomende gevallen daarnaar te gedragen De zaak der verbetering van den toestand der fabriekskinderen blijft gelukkig niet slapen Do Aed Maatschappij ter hevordermij ran Nijverheiil liecfl zich weder tot de regcering gewend evenals zij in 1S63 tot nog toe zonder vrucht gedaan heeft om de indiening eener ivcitelijke regeling van den fabrieksarbeid van kinileren te verzoeken lo het belang der geestelijke en zedelijke ontwikkeling van het volgend geslacht eisehen nieiiBcheIjjkheid en stantsOelanfr dat vcraiideriiig kurae in den legenwooriligcn toestand Wal de physische ontwikkeling betreft zijn de fabriekskinderen bezig op te groeien tot de stamouders van een nug zickielyker geslacht dan het tegenwoordige tolual onbruikbaar voor jjeregeldcb en inspannenden orbeid De maatschappij verzoekt den minister van binncnlaudschf zaken by de wetgevende macht een wetsontwerp in te dienen dat d n ouderdom bepaalt waarop het kind eerst tot den arbeid mng worden toegelaten atsmcik de werkuren vaststelt in verband niüL den leeftijd Zy ontveinst zich echter niet dat om van dien naalregel ook voor de geesleiyke ontwikLcling der fubriekaarbeidertkinderrn nut te trekken en maatregel no i Ug is om Ie zorgen dat de kinderen aldus voor te vroegen arbeid in fabrieken bewaard qok gebruik maken van de geleden lieid om onderwys te ontvangen Ook dit onderwerp meenen directeu en ten zeerste in de aandacht des ministers Ie moeten aanbevelen al neliten zij zich thans niet bevoegd ointrenl de middelen tn bereiking van hel doel voorgesteld in het bijzumler uil U weiden Laatste fierichten London lO Maart De Jit ui bevat eene depêriie uil l arijs v tn den üdeii vvMjiriii gemi lil wordt iliit men getracht heelt de ruoiiu vlag up de Jiilikulom te vervangen door de driekleur Er volgden eenige ongeregeldheden Eeiiijje zce soldaten werden in hechtenis genomen De roode vlag werd daarop op nieuw geplant Acht bataljons nationale garile bewaken het Bastilleplein Kr zyu drie wagens met wapens geplunderd Er is eene uitnoodiging openbaar gemaakt om voor eene Ameriknansche leening in Ie schrijven Havre 9 Maart De Pruisen hebben hel departement Ca vados en den linkeroever der Seine t Ui i dip iri mcnt ücr J ure ooiruimd De postdienst is te Kouaan hersteld Bordeaux l Maart Uit het rapport van de commissie van onderzoek voorde keus van de plaats waarheen de nationale vergadering zal worden overgebracht blijkt dat het gouvernement zich voor Versailles had verklaard maar dat de commissie zich met IU tegen 5 slenimcn daartegen aangekant en hare keus op Fontaineblcau gevestigd had oradal de zaken aldaar met spoed kunnen afgehandeld worden te niiilder van ile orde eu kalmte waaraan de vergadering zoozeer behoefte heeft Ken der afgevaardigden stelde voor dat dn vergadering te Bordeaux zou blijven totdat hr t land door den vijand zal zijn ontruimd De rapporteur der commissie verklaarde dat zij bereid wus dit amendement ovet te nemen Hij leest nUnu den tekst van hel wets ontwerp voor aldus luidemie t Aitikel 1 De zetel van de vergadering wordt overgebraeht iioar Fontaiiielileau Art 2 De vergadering zal Bordeaux eerst dan verlaten wanneer de rapporten zullen hcljben geconstateerd dat hel land cloor den vijand ontruimd eu alles Ier hare installaue gereed is De heer Thiers bleef er op aandringen dal de keus zich op Versailles zou bepalen Hij stelde voor de beraadslagingen tot deu volgeuden dag uit te stellen Daartoe werd besloten Madrid lO Maart De uitslag der verkiezingen is nog niei volledig bekend Tul iiofjtoe is de berekening 2l ü leden der miiiibterieole parlij en 113 der oppositie maar die verhoudiug kan nog veranderen Parijs 10 Maart Te Turijs is het rustig De stand vnii zaken in ManlmartM ia onveranderd gebleven Men verzekert dal de Bank ran Frankrijk haar biilans eerst over aciil dagen zal openbaar maken Parijs 10 Masrt s ochtends Hel Journal des Velials zegt als de op ewonden gemoederen doof blijven voor de wijze raadgevingen vervat in het Journal OJJidel van gisteren dan hopen wij dal hel gouveriiiMiciit al begrijpen dat eindelijk de ure heeft geslagen oin liaiidelund op te treden en aan generaal l aladinci d Vnrelles bevel zal worden gegeven de orde te hirsiellen Hetzelfde blad coiislaleerl dal het omitéMont marlre gisteren inel grooie moeite een genoegzaam aantal nationale gardes heeft gevonden om te kunnen voortgaan nic Iicl b iwaken der kanoLuen Brussel lU Maan De EtoUe Beige ontving een bericht uil Parijs van den l Oden meldende dal het louvernemeut mededeeling had ontvangen dat de mobile g irdes die naar Algiers waren gezonden door de iiiboodingen ontwapend waren Deze lantslen zijn meester van den toestand £ en regiment Zuuavtn is met den grootsten spoed uit Parijs vertrokken om de autoriteit te helpen de orde te herstellrn Parijs 10 Maart i middags Gisteren had bij l uleaux een spoorwcgongeluk plaats 32 wagons brachten gewonden en zieke Duitsche soldaten over De Figaro zegt dat daarvan 19 wagons verbrijzeld zijn door een botsing met een goederentrein die den passagierslrein achterop liepen de signalen niet opmerkte Klke wagon bevatte SO of 25 Duitschers Generaal d Aurelles de Paladine verkreeg giskrcn bet bevel over de nationale gardes van Bellevdle die zeer voldaan schenen over zyne republikeirsehe gevoelens Van Montmartre valt niets te meiden De coneilisnte gevoelens schynen de overhand tt rerkrygen De beurs opende 3 pet rente contant 51 op tijd 61 10 Iial rente contant 63 70 Vergadering van don Gemeenteraad Vrijdag UI Mnart Tcgenwüovilig do tih vtiii ilergeu IJzendoorn voorzitter Viruly hiat l iiijtcii Brnggnnr Wcfitcrbaaii Uiichncr J roogIcevtT ïnu Slranlen tu Koek Dü iiotulrn diT vori j vergadering wordLii gck ca en gparrcstcird 1 flgt lvOllK O L ciic tlisiiohitio van lih gcdejiutcerdc stiltPii iiotnlcinln giiulkcniiiig diT 2i tiipi Iirgruuling der ilaat8 lijlvc dirulr bulastiiig üvtr 1870 iiolilic eciiü mi isivo van Jen liccr A A de Vries die bedankt voor do bufiekking uls lid tier jdiiats srliooleoinmiHsir kenn ecilo niisMw v m Mijilior t min d n lieldiT ver oiktndo als brngwacIiliT to wonliii liennni d Ier visie een adres van tl l iiaij verf oekendo een sink grond nabij de Meiwegslinig Ie mogen koiipen ten einde er ceu fraai hnis op te iHuimen in handen van de coniinissie van fabricage om lierigt en rund H en W brengen idvics uit up liet door de mnatschtippij van landbouw gedaan verjoclc zij lieliben de eoniraisaio vnn fubriciige gelioord en oin de velo bouwmaterialen kan het stadserf met het gebouw niet worden ontruimd alsmede Intcu de geldelijke omstandigheden niet toe daaraan in 1871 gelden toetestaan dadelijk in behandeling genomen wordt dien orcreeiikomstig op het verzoek afwijzend bcgehikt De voorzitter deelt mede dat het onderhoud der plantsoenen aan Lakerveld ia gegund voor ƒ i25 per jaar keun Aan de orde is adressen van handelaren tot het uouwen voOi i ekvoing dor geniecnto van ecnc berg laals voor petroleum met eeu advies van H en V tot afwijzing van dat verzoek Het advies luidt dat het aangevraagde terrein niet doelmatig ie u udat vele goederen in het daaraan grenzende aauleggebouw der stooiobootsn worden geborgen hetzelve tot beigiog van keijen wordt gebruikt en geen grond vinden oiu een ander terrein daarvoor aan te koopeu maar stellen voor om de verordening Ie wijzigen iu dien zin dat de voorraad i i plaats mii 2 HI tol SUO kan toetestaan üe heer Koek wil liet aanhouden om er later op terug te koineii Ue heer van Straaten wil als de bergplaatsen onder goedkeuring der eomni van fabricage aangelegd zijn dit tot 12 vaten toestaan De voorzitter wedeilegt beide sprekers L e heer Kist wil debitanten minder en groot handelaars wel 12 vaten toestaan weiisebt de zaak aan tu houden totdat er een ander voorstel gedaan wordt Üe heer Droogleever iu tegenovergestelden r in voor gevaar van brand wil even als It en W tot 8UU kan toestaan De heer Westeibaan vind 5 vaten te veel voor wiekcliers maar voor grossiers te weiuig is voor ijzeren bakkou met deksels Ue heer Viruly zag liever dat de handelaars buiten de singil een gebuiiw ojirigten na nog eenige korte discussien woidl liet voorstel van B en V in stemming gebragt en met h legen 5 stemmen aangehouden tegen stemden de heeren Kist Lnyten Westerbaan van Straaten en Koek Ken adtes van het H K Parochiaal kerkbestuur van O J V Hemelvaart lot afkoop van grondrcuten ordt om opgerezen bedenkingen voorloogiig uitgesteld i ien verzoek van de commissievan toemgt over de scholen van middelbaar onderwijs om den zomercursus aan de burgeravüiuUeliüol ook in IS71 te liondcni algemeen goedgekeurd i eii verzoek van S Overeijndcr om ontslag als hulponiiiTwIjzer aan de openbare tusschenschool Wordt eervol verleend legen f Aja il a s l en voorstel lot af en overschrijving van posten op do begroütiiig van uitgaven dienst IB70 Wordt goedgekeurd Te onderzoeken den geloofsbrief van den heer W Post Drost die tut lid van den gemeenteraad benoemd die betrekking heeft aangenomen De vooriitter benoemd tot dat einde eene commissie bestaande uit de hh Viruly Ituehncr en van Straaten waarna de vergadering voor een oogenblik wordt gesehorst na de heropening wordt door den heer Virulj berigt dat de slekkeii in orde zijn en stelt voor na afgf legden eed ZVA toe te laten De Tourzitter bedankt de coiniii waarna lot de toelating besloten wordt Alsnu wordt benoemt tot hulponderwijzer aan de openbare bu gerschool voor jongens de heer A J Verheul en aan de op iibare tussehensehüol de hter A van Weijland van Zaltlioinini 1 De heer rnj tcn vraagt het woord deelt mede dat do pokken epidemie zieti een weinig uitbreidt waarom hij U en v in bedenking geeft art 3 en 4 der verordening io te trekken waaruit zonde volgen om de bordjes niet meer voof de glazen te plaatsen De voorzitter zegt dat hij daartoe met kan overgaan Du het r Virnty insgelijks De heer iinehner vind het roijaal dat geneesheeren de verzochte opgaaf doen maar illoijaal dat soininigti door voorgeven van waterof windjiokken de nttodige opgaaf verzuimen Daarna wordt machtiging zonder resumtie verleend en eindigt de vergadering B u r gerlijke Standi tïtHoltl N 7 Maart Kiisabelh lohannn naders W Agteu en K Fanger Hendrica fürarda Vlaria onder II C Koopman en S E Kozenstraten Jan ouders J Twigt on ï Huik 8 Adriaan otidirs C Verhoef en M W van Vuuren Hendrica ouders 1 Uennis en C J A van Maaren ö Johannes llcndricus ouders lï Wictcr en A M Janzcn Cornelia lohanna Maria losepliina ouders H J Kabel en G J Hueinan 10 Adrianus Johannes ouders J van der Valk en L Nicuwveld 11 Anna atharina Maria ouders A C C Veizijl en E J Jaspers OviBl ir Kü 9 Maart M Itrnnii B m 10 C W van der Kinf 1 d H M Slangen 1 j 10 m Bevallen Tan eene Dochter K J VEKZIJL Jaspeiis Gotida II Maart 1871 ♦ ♦ De onder teeko i le betuigt bij ilezo ïfliien opreoliti ii dank voor do algemeeite b 3wijzen van bolang stelling en innige deelneming hein Itetoond bij gelegenheid der herinnering aan zijne 25 JHrigu Prieslerlijko Bediening Gouda L T BAKO K 10 Maart 1871 Wwi en l antoor o lieer on Mevrouw van Akkn betuigen hun dank voor de velo bewijzen van deelneniing bij do gcbiHirtn vim hun zoon ondervonili ii 1 I l Maart 1871