Goudsche Courant, zondag 12 maart 1871

D S A M S O M 1 j Rj 1 rn o oxJiD Van Maandag tot en met Woensdag GROOTE OPRUIMING van JaponstotTen Katoenen en Bucksking alsmede verdere Artikelen van het gepasseerde Salsocn A van DANTZIG II 0 0 G S T 11 A A T TOORMARS OPRUmiNG op MAANDAG UINGSDAG en WOBNÖUAO 13 14 en 15 Maart van diverse Artikelen bestaande in Paarsche Katoenen vaste kleur 15 et en liooger Meubelsitsen id id 15 V oUeu T on lïen 15 8 4 Merinossen 60 5 4 Paramatten 30 5 4 Lusters 30 Linnen Servetgoed IT Geschulpt Neteldoek 13 6 4 Grasliiiuen 15 6 4 Linnen 35 5 4 Beddebonten IVj Halfwollen Broekstof 25 Linnen Theedoekjes 7 6 4 Fijne Dieraet 321 3 6 4 Witte Damast 25 Fijne witte Zakdoekjes ppr dozijn ƒ 1 20 Stukjes fijne witte Lappen 1 5 ol 1 7C Tevens heeft hij de oer te berigten dat hij in het bezit ia van eene prachtige sortering Fransche Bukskings welke tot spotprijzen zullen verkocht worden Lokaal Nut en Vermaak Oosthaven Gouda VOORSTE I LlNa door bet TooasclgcztUt hnp vau den Botterdamachen Schouwburg onder directie VAN ALBREGT VAN OLLEPEN MAANDAG 20 MAART 1871 DE HUISTIRAN Beroemd tooneelsjiel m j üuditjvcn uaai het Hoogduitscli TID JOHAN VON Pol Ti door C II HoVlNG OEVOLÖD DOOJi De Dochter van Düniiniqiie Blijspel met Zong in 1 bedrijf t Fraiisch ztcr vrij grïolgl door A VAN Dm Hooi Ju Aanvang ten 77a i Prijzen der Plaatsen 1 Rang 99 Cents 2 Rang 50 Cents Loting voor de plaatsen op den dag der Voorstelling voor HH üeabonneerden voor 6 voorstellingen s morgens te 10 ure Voor HH Inteekenareu op deze voorstelling te 10 ure en kunnen verder plaatsen besproken worden tot des namiddags te 3 ure SOCIËTEIT ONS GENOEGEN Zaal RU STi II 6root Vocaal en Instrumentaal ZONDAG den 12 MAART 1871 te geven door den Heer J BA IIT SA U VLET f d Koningl Kntnermusikns eu Prof bij het Conservatorium te Stockholm met medewerking vau Mil A de Hlanck Eerste prijs en Gouden Medaille vau het Conservatorium te Luik en Mevr PAULINE SAUVLET Zi iiit eu FH SOHóHKL Pianist Jongeh HUBERT DE BLANCK ENTItKE 49 Vn do persoon MEEREN LEDEN DAMES en KINDEREN 25 outs de i isiinii Aauvaug 7 uro Koopjes Koopjes Koopjes BIJ E S C T S op den Kleiweg MAANDAG DINGSDAG en WOENSDAG ft s BUITENGEWONE GROOTE JAAIlLIJKSCHE OPRUIMING van HANDFAGTDREN tot spotprijzen i f Breeder bij Strooibillet eu termeld GoiuUi 11 Maart 1871 uit de Brouwerij DE ORANJEBOOM te Rotterdam Wij l ljben de eer ter algemeene kennis te brengen dat wij tot onzen eenigen depothonder te Gouda hebben aangesteld den Heer D DE KNIJP dien wjj als zoodanig aanbevelen BAARTZ ZOON De ondergeteekende beveelt zich aan tot het leveren te Gottda sfan Bieren uit de Brouwerij DE ORANJEBOOM te Rotterdam tegen ondersta ande fabrieksprijzen GoiiDA D DE KNIJP Maart 1871 Veerstal B n 130 Belegen Gerste Biera ƒ 3 05 het kinnetje 40 kan i 3 05 2 15 3 05 3 05 2 15 l GO 4 3 00 Gerste Bier Princessebier Oud Bier j Beijersch Bier 5 vrij naii huis Aan Belanghebbenden wordt bekend gemaakt dat wij do Heeren WENNEKES van der WANT hebber benoemd tot Agenten van onze fabriek voor Gouda en omstreken DANIËL DUIJSER C Ten vervolge van bovenstaande advertentie dei lon wij mede dat wjj met de Heeren DANIËL DUIJSER C bloemfabrikanten te Ileitidrn een accoord hebben aangegaan en ons van nu af belasten met den verkoop van hun fabrikaat WENNE KES IANjM jrVVANT Openbare Vei kooping vau 2 Hectares 91 Ares 7 Centiares uitmuntend Wei en Hooiland onder liero Ambarht in Bovenberg aan den Iluisweg nabij de Voornbrag om dadelijk te aanvaarden op DINGSDAG 21 MAART 1871 dos avonds 6 ure in het Heerenlogoment te Sdioonhvveii ten overstaan van den I otaris II P VOORDUIN aldaar CiuuJa Uiuk vuil A liiiDkiiiuu 1 U In een GAREN en BANDWINKEL alhier wordt dadelijk of met Mei gevraagd een FAT i OEriijKi yjiic RDocrTi H p c a s kunnende rekenen en schrijven Zij die met het vak bekend zijn hebben de voorkeur Reflecteerenden gelieven zich te adresseren met fraiiro brieven onder letter A of m persoon bjj den Boekha ndelaar A BR I NKMA N Men vraagt tegen Mei e k eene fatsoenlijke DIENSTBODE tegen goed loon Adres onder letter P bg den Uitgever dezer Courant UIT DE HA D TE KOOP t Gouda vier HUIZEN met GROND waarop 30 WOONHUIZEN kunnen gebouwd worden Te bevragen onder letter B bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda 275 Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 27 MAART 1871 Openbare Verkooping op DINSDAG den 21 MAART 1871 ten sterfhuize van den WelEerw Heer H L de VüOGT wijk B n 28 te Haastra ht van diens gedeeltelijken MEUBBLAIREN INBOEDEL bestaande in MAHONIEHOUTEN BOEKENKASTEN met gesloten deuren TAPELS met en zonder inlegbladen SCHRIJFTAFEL LESSENAAR MANGEL en PERSEN 2 LEDIKANTEN met paardenharen MATRASSEN 1 SECRETAIRE SPIEGELS en SCHILDERIJEN WASCH BEDTAFELS KLOKJE VUURSCHERM KaSTEN STOELEN KAGCHELS KBUKENFOENUIS VLIEGENKAST BANK TUINSTOELEN VLOERKLEEDEN KASTEN en KLEERSTOKKEN en wat verder te voorschiju zal worden gebragt Maandag te voren te zien Inlichtingen geeft de Notaris J G BROUWER NIJHOFF te Haastrecht f BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda gezien de verklaring van den alhier gevestigden geneeskundige den Heer Dr A ROMEIJN dat het tot stuiting van den voortgang der alhier heerschende pokken epidemie noodig is om het bed en toebehooren wearop de aan de pokken overledene Helena SciiüriER vrouw van STiPUAïius van Es tjjdens hare ziekte gelegen heeft ce verbranden Overwegende dat hier aanwezig ie het geval bedoeld bij Art 69 alinea 2 der wet van 28 Augustus 1851 Staatsblad u 125 Besluiten Te onteigenen in beslag te nemen en te doen vernio igen de navolgende voorwerpen als een bed gevuld met haar twee kussens gevuld met haar een peluw gevuld met haar benevens overtrek een woUru en een katoenen deken twee liikeu eu een wit sloop Zullende dit besluit op de gebruikelijke wij ü iji afkondiging en aanplakking ter op rban keanis worden gebragt en geplaatst worden de Goudsche Courant Gedaan te Gouda den 9 Maart 1871 Burgemeester en Wethouders voornoi md De Secretaris De Burgemeester D1100GI EE E11F0I TUUN vi HLIiOEN 1 IZEM 00RN COKRESPONDENTIE Het diii mil Tpl i I II iiigc uiidLu slulv u dl 1 1 het vulfjMidonuui