Goudsche Courant, woensdag 15 maart 1871

K rK SéS i = l =S fei r T mj ftl Hlfmi f 1871 Woensdag 15 Maart N 1023 i GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gonda en Onistrelien De inzending van aövortentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave A ensdag Ie verdere JIWTNKEL alhier e raagd een FaTIllTER P G vlug ÈMjn Zij die met do voorkeur I to adresseren met A of iu persoon itlNKMAN eene fatsoenlijke iODE ailer letter P hg TE uW GROND waarop t ehouwd worden f bij den Boekhan ftiouda iLoterij 3TE KLASSE beBIT 1871 ioopin IAAKT 1871 ten lew Heer H L de te Haastrecht JUBTilLAIREN IN lilItxVIEHOüTEN Bloten deuren TAtfbladen SCHRIJFli GEL ea PERSEN Irnharen MATRASLKGELS en SCiHILIHFELS KLOKJE ItSTOELEN KAG I VLIEGENKAST ti OEllKLEEDEN IUFvEN en wat vergebragt hris J G BROU irraOUDERS der verklaring van den lige den Heer Dr stuiting van den liende pokkenepi en toebehooren verledene Hülena lis VAN Es tijdens verbranden wezig is het geval 2 der wet van 28 u 125 I nemen en te doen l orwerpeu als baar k benevens overtrek 1 n deken gebruikelijke w jze li king ter ojjenbare jeplaatst worden in Maart 1871 Icra voornoemd Burgemeester I IA l l l MKI ll E N T 1 E ll UI litt VulsilullMlUIll De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in don avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is 1 75 franco per post f2 BXnTENLAND BuUenliindsch Overzicht De z tel der nationale vergiideriiig wordt nu het vertrek der Ouitscbers naar Versailles overgebraclit Men heelt dit resultaat dat in strijd is met de voorstellen der commissie te danken aan de welsprekendheid van Thiers De telegraaf bracht ons een uittreksel uit zgn redevoering Thieri zeide dat hij zelf eu zijne collega s eenc too leere en ernstige i uiEstie niet zouden hebben opgeworpen zonder volstrekte noodzakelijkheul euhet was geheel onvermijdelijk om de zitting zonder oponthoud ten einde te brengen zal bet gouvernement in de afdoening van zaken geen groote hintlerpnlen ondervinden Het verblijf te Bordeaux was onmogelijk omdat de afwezigheid der ministers dikwgls vereischt werd Het was ondoeulyk aan een prefect of een generaal de taak toe Ie rorlrouweu OiD in Parijs de orde te handhaven Waar de vergadering ouk heenga er is voor haar geen gevaar maar in elk geval zou de plaats van hel hoofd van bet gouvernement daar behooren Ie zijn wanr hij het eerst tegenover het gevaar is geplaatst en evenzeer is het voor den chef van het gouvernement niet Idogelijk de nationale vergadering aun haar zelve over ts laten Thiers wil niet Ie Parys terugkomen maar hij wenscbt de slad zoo dicht mogelijk te naderen Fontainebleau wordt om meer dan cene reden die echter thans niet behoeft te worden omschreven niet verkieslijk geacht l e heer Thiers bezweert de verirudering om hel voorstel de zittingen vooitauu te Versailles te houden goed te keuren j hij verzoekt dringend te gelooven düt het noodzakelijk is doch hy hoopt levens dal men der regeering met verplich en zal de redenen uileen te zetten De rede des hceren Thiers was zeer lang meermalen werd hg toegejuicht Sprekende over den toestand Ie Parijs zegt hij dal ds beweging oorspronkelyk niets schuldigs heeft omdat zij gericht is tegen de Pruisen maar dat zy zou kunnen ontaarden De regeering hoopt dal zij den burgeroorlog zal kunnen voorkomen Als de orde ooit verstoord wordt dan rekene men op de vaderlandsliefde die den opstand met kracht zal bedwingen Laat ons hopen dat t niet lot dit uiterste zal komen Sprekende over de taak der vergadering zegt hij dat hoewel zij souvereine macht uitoefent en zich als constituante bad kunnen opwerpen zij toch bewijzen heeft gegeven van wysheid door zich te beperken lot de reorganisatie des lands waarvoor nog zóuvecl moet worden gedaan De heer Thiers smeekt beide groote partyen eendrachtig Ie zijn en bidt dut zij elkander niet zullen lasteren met den eed ik zweer u dat ik u nimmer zal bedriegen eindigde de heer Thiers xgn rede Heden gaan de minisiers nnar Parijs De Parysche bladen hopen op een spccdig einde Tan de gisting en de dwa e vertouniug Ie Moi tmartrc Nog allyd treedt men niet krachtig icgm hen op eu bestaat de groolsie bedreiging in hel niet meer uitbetalen van hun Iruclsuienl Aan pogingen van clgezinden lol herstel van regel en orde ontbreekt het iulu sclica te Parijs iiicl De muire van hel 11 urruiidisbcincnt heeft door aaupl kkiiig ter algemeene keniljt doeo brengen dat er n Ie niairie t vee lysteu l r teekening liggen eii v or de patroons die weiklioden en een voor de werklieden die patroons zoeken Een comité uit Kngrlschen bestaande heeft bekend gemaakt dat br alle l argsche werklieden die gedurende het beleg bun gereedschap iu de bank van leening beb en gebracht rn 20 francs of minda fodig hehHen om ze te lassen in staat zal stelle dia som te voldoen De uitslag der verkiezingen vc M den eersten Duitschcu rijksdag dio ii de drie j reo welk voor heoi liggen zulk een gewichtige tnaK zti hebb in te vervullen kan nog slechts bij benadmiig word in opgegeven Maar men kan zich loeli rcctjs eenigermate een denkbeeld vormen van zijne tftaicnstriling Iu de vergadering nemen zitting 381 fgefar rdigden waarvan 297 voor Naord Duii hll od het gebied van de gewezen bond en S5 v koi deZuid Doitsche staten Het gedeelte van Hestea dat iu 7Ü tol het rijk toetrad wordt uxmclijk dopr leden vertegenwoordigd Baden door 14 Wurtemberg door 17 eu Beieren door IS afgevaardigden 1 1 Zuiil Duitsrhland heeft de linkerzijde een meerderheid van II stommen in het Noorden een minderheid vaii zcü Er blijft dus voor de linkerzijde in den Uuit chen rijksdag een meerderheid van 5 slemmpn De verhouding der beide zijden zal derhalve ongeveer dfzelfde wezen als in den NoordDuitschfii rijksdag met een kleine overhelling ten guns u lcr liberale partij Men verwacht dat er een rgeslolen clericalc partij in den lijksdag zul optreden bestaande ongeveer uit 6Ü i 70 leden Te Berlyu weet men dat in alle zes districten de cairliilaten der ïortscAritta pRrlij hebben ge epevierd Du ligt niüt illeen n n de voorlreH elijke leiding dier partij eu de discipline vun hare aanhangers maar vooral ook hieraan dal hare tegenstanders deze voordeden geheel en al missen en onderling sterk verdeeiil zijn Kr loopt een gerucht dat vou Bismarck eene nota ger chl heeft tot de Deensche regeering waarhi hij verklaart Noord Sleeswyk aan Denemarken te zullen teruggeven wanneer Jutland toetreedt tot het tolverbond Het nieuwe Oostenrykscbe kabinet begint te woeden tegen de dagbladpers Na de iVi Ke Freie ïreaae is thans ook de iV Sii in beslag genomen De ondervinding heeft gelterd dut dergelijke maatregelen gewooulyk niels uitrichten ja veeleer een tegenovergestelde werking hebben dan er mede bedoeld wordt zooals men aan Ollivier beefk kunnen zien Tot uu toe is het eenige gevolg dat de Wcener dagbladen thans de artikelen gaan vertalen vun de Ilougaursche publicisten die het ministerie even heftig aanvallen Doch in dat gedeelte van t ryk heeft men meerder vrijheid Het gaat nu natuurlijk niet aan de copie te confisceeren en het origineel vrij te laten Over het verbieden van de feestelijkheden ter ecro der Duitscbe overwinningen zal het ministerie in den rijksraud worden geïnterpelleerd F R A N K R IJ K Behalve in de oproerigc arbeiderswijken Montmiirlre en Belleville iicerachtc l irijs dezelfde bedoardhciil als vroeger Derc bcdiianlhtjid wordt dooreen curicspoiulent van Daih ïclei ru j t beschreven ah volgt leder praat wcü lachl weer en bevindt zich ADVERTENTIËN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen iedere regel moer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN naar het uiterlijk te oordeelen in de aangenaamste stemming Geen woord t is de avond na het veitrek der Pruisen geen woord over den oorlog of den vrc le of over de zware voorwaarden De traalzaiigers bedelaars ini begonnen weer alg vin ouds te eirculeeren Er was geen plaats meer te vinden in de kofüehuiren de stoelen stonden tot ver op de straat de galanleriewink ls waren weer open enz Geen kermis kon vroolijker zijn zeg de correspondent Maar voegt hij er bij midden onder al dit gewoel ontmoette ik een vriend uit den Elzas die anders niet spc dig weent maar wiens oogen nu vol tranen stonden toen hy tot mij zeidt zij zijn veniagen beroofd mishandeld zij hobhen Frankrijk Ie gronde gericht zijn beste provincrn doen verlore i gaan eu nu juichen ze over hnn eigen vernedering Zoo was hel ook zegt de corrcspoiidenl Zoo dioeg hel groote Parysche volk over welks be ondc ei swaardige houding zooveel ophef is geffiiwlit z jn bitter vernedering Zelden zag ik meer pracht en vroolykbeid op d boulevards lan dien avond Te Parijs hcefi reedj een Duilscher de Ondervinding opgedaan dat h I voor r ijn landgenoolen niet recht veilig ia D eigenaar van het koftiehuis Etoile du Nord op den boulevard Denain was by hel uitbreken van den oorlog verdwenen Ma uilag 11 echter opende bij weer zijn élablissement als of er niets was gebeurd lükvn was hij zoo voorzichtig geweest om boven de deur een Aincrikaansche vlag te pluaUen Hij wrnl door mobiele gardei herkend eu voor den commissaris van politie gebracht waar hij beweerde een Amei kaanseh burger te zijn Tijdens zijne afwezigheid drong de menigte het koffiehuis binnen sloeg daar alles kort en klein en liet bij haar vertrek ilit mei krijt geschreven opschrift achter Ken Pruis die durfde terugkomen nadat de vrede was gesloten DUITSCHLAND Het Duitschc hoofdkwarlier Ie Versailles is den 7n dezer opgebroken en den 8n zou keizer Wilhelm volgens de Prov Gorreap de lerugieis naar bet vaderland aannemen maar op verschillende plaatsen zich ophouden om de troepen te inspecteeren De keizer wordt vergezeld door den kroonprins vau Pruisen en den graaf von Rloltke de Pro Corresp verzekert dat de reis des keizers naar Berlijn acht dagen zal duren Van Ferruies zou de keizer zich eerst nmr Amiens begeven om ufacheid te nemeu ran de troepen der Ie armee De Duiische prinsen die iu bet Pruisische hoofdkwartier hun verblijf hadden hebben groolendeelt Versailles reeds verlaten eu zijn op de terugreis naar Duitschland zij hebben echter den keizer beloofd bij den intocht in Berlijn tegenwoordig Ie zullen zijn De Fransche generaal Vinoy had den 4n dezer den Uuilscheu bevelh bber te Versailles verzacht geen gebruik te maken van den spoorweg om P irys teu behoeve van de gewonden daar men bij den onrustigen toestand Ie Parijs niet voor de gevolgen kou instaan Ken trein die reeds wjs afgczünileii wat dun ook door hel volk bcdrngd Ken andere kreeg intijds tegeubetcl IJe J rou CuirvKj het orgaan v in von Bi smarek bchi Ut icii iiriikel waarin ile bo etting vun I urijs orilt ver lcili l met de liinvcriiij dut baleedigilleen vuil de l unjiulic dagbladpers zulks nouilig I f ff 1