Goudsche Courant, woensdag 15 maart 1871

V Vl y S tf i f tk c ïr i U I mniiklen liet lil ul verbeeldt zleli dal hel n igeslaeht de gomatiglieul van DuitsehliuuU hanilclwijze 2id prijzen Po rijkskunselior von isranrck zul Hiiarsehnlijk Ie Iterlijn blijven lot het slulien viui den rijkiidiig welker silling wnarach nlijk taii geen langen duur zul zijn om daarna voor geruimen tijd te Varzin te gaan uitrusten Of de graaf de leliling van de definitieve vredesonderhandelingen te Brussel aan anderen zal üTerlaten wordt niet gemeld maar is wel waarschijnlijk Men zegt dal bij de deHnilieve organisatie vun den Klzas en Lotharingen als Duitech rijksland een gedeelte het disirict Weiasenburg aan Heiereu zal worden afgestaan nof b in den Elzas noch in Pruisen 7 0U men daarover tevreden zijn maar men van van Fruisens zijde de zaak willen doorzeiten om Beieren het verlies van gru r bir r ve jed I J5ij de opening van den fiuilschen rijksdag zal blijken wat er van de zaak is Over den uiislag van de verkiezingen voor den Uuitschcn rijksdag in Hannover meldt men dat nn de li ufgevu irdigdcn S bchooien dat de natiunaalliberale partij en 8 tol de particularislen ITALIË ïe Home wordt ijverig gewerkt aan do gebouwen bestemd voor de luihaanbclie kamer van afgevaardigden en den senaat Uen yUslen Jnni hoopt men zal alles gereed zijn ont den kuning en de regeering te kunnen onivaiigen ï e stad schrijft Erdiiii van de Temps wiens brieven we mei het blad gelukkig weer onivaiigen de stad is op het oogenblik inderdaad verdeeld in twee partijen die ongeveer even sterk zijn De middelklasse en de bemiddelde burgerstand zijn melden nieuwen slaat van zaken zeer ingenomen de Italiaanaohe regeering vindt in hen een krachligen steun Hel volk daarentegen de massa is lauw en onversohlllig Vau Ueu adel kan men rekenen dat het grootste gedeello neg op de hand is van hel gevallen bewind Verreweg het gronU e deel der beambten men berekent 85 van de 100 weigert zich met de nieuwe regeering Ie verzoenen en zo bpreken zich tegenover haar uit mei eeiie koelheid en vastberadenheid die aan verachting grenst Het verschil van polilieke gevoelens openbaart zieh zelfs iu de keuze der wandelplaatien De lllieraleu gaan naar den Pincio de vrienden van den aus wandelen de kanten uit van de l orta Fia Pe paus ontvangt vele bezoeken niet alleen van Ilalinnen maar ook van Fran ohen Diiilschers en B lgen l e trnp die naar het paleis voert wordt bewaakt dooreen Zwitser en een Ilaliaansch soldaat de eerste staat bovenaan de l eede onderaan de trap Ze zijn ongeveer vier ei van elkander verwijderd llniine verhouding is als die van hunne hcereu en meesiers De paus heeft nog 130 Zwitsers in zijn dienst en in t geheel moeien er in t Vaticaan nog ongeveer ITiüO gewapcnden wezen Terttijl de pajeelijk ge inde bladen nog altijd een even hoogen loon blijven aanslaan de kastijdingen die de nationale garden nu en dan aan du redacteurs toedienen hebben een tegenov rgeülclde uitwerking vertoont mcIi in de orjjancn der andere parlij zekere oijgcrustheidi Kennelijk l is Erdan aan viien we deze ijshi id oiilleenen zijn ze m spanning over t geen de Europeesche diplomalie nu de vrede verademing heeft geschonken in zake van Kome doen zal Thiers vertrouwen ze niet en evenmin liet nieuwe Ooatenrijksche niinislerie Mei de pogingen die parlieuliurcn aan enden lot herstel van s pausen wereldlijke ni ielil spoilen ze Veel opzien hcefl Ie llonie gein iakl het eerste uuinieer vun een nieuw dagblad de Tüoata delJioiuilo vooral egens eni hoofdartikel van Wazzini De geheini iiiihge Italia in bespreekt daarin den KranschDuitsel en oorlog en bekampl de nieening der republikeinen als zon de afgeloopeii oorlog geweest zijn een slrijd in selien twee beginselen Ilij nelit hel vooris verkeerd dat de niecslen zijner politieke geloofsgenoütf ii na Sedan liuiine bvinpalliieeii voor Duilschinnd liobbeii laten varen en ze overbrachten op Frankrijk Toen ijouis Napoleon den oorlog eenmaal had doen losi Hrsteii moest de e noodzakelijk bet karakter aiiuueincn van een volkskrijg Elke oorlog meent Mii zini verder heeft mei alleen ten doel de overwinning maar ook het verkrijgen van zulke voorwaarden diceen tvveeilen oorlog kunnen verhinderen De Fraiiselie llepi lilikeinen worden door Mazzini ten selicrpsie gelaakt merkwaardig vooral zijn üijne oorden de Jlepiibliek is een heilige z iak maar Feliehisme is geen godsdienst ZWITSERLAND Bij liicblensleig in Si iallen slunden sinds tal van jaren aan den voei cener rotslielling twee hni jes waarvan liel ecne koil geleden duur lierstelliiig een vriendelijk uan ien verktegen had en hel andere lot hetzelfde doel hersteld werd De eigenaars dierhuizen bearoblen aan het station te Lichleiistcig verlieten den 3 dezer s morgens vroeg hunnewoning om zich naar hun post te begeven Zijhadden zieh nauwelijks een eind weegs van hunbuiselijken haard verwijderd toen zy plotseling eenontzettend gekraak hoorden verschrikt ijlden zijterug om onderzoek Ie doen naar de oorzaak cuzngeu dat huune woningen door de rotsen verpletlerd waren de rols vvai ingestort en met haargewicht van duizenden centenaars op de woningengevallen Hadden de gezinnen ziclr kunnen redden Spoedig kwam men tot de verschrikkelijke zekerheiddat zij onder het puin bedolven waren llulp wasspoedig aanwezig vele Fransche gevangenen leendenkrachligen bijstand men groef onverpoosd door ensmaakte de voldoening om de beide huisvrouwen ij Cl 11 o v nrae iiji brengen f Vier personen ontbraken nog weldra vond men ook eeiie dochter doch slechts als een lijk Vuór alles moest thans aan de plotseling gestremde beek een afwatering gegeven worden daarna groef men weer ijverig voort tot den avond maar zonder gevolg en knaap van 7 jaren een meisje en een oud man liggen nog onder de rolsblokktn bedolven die ongetwijfeld hun graf gevonden hebben iouDA i Maakt Jedurende de mcnnd Februari zijn in deze gemeente overleden 34 mannen en 30 vronwen t v in het Ie leven jaar 17 m en 13 vr lotaal 30 van 2e 7e ö II 7e 15o 0 II 15e 21e 0 II 21e 31e 1 II 31e 5 Ie i II 51e 65e 2 1 eSe 81e 3 boven tSle 1 J l 2 7 8 1 S4 30 64 Als zonder geneeskundige hulp overleden komen voor 2 ra en 4 vr in t Ie 2 m van t 2e 7e levensj 1 vr van l51e 6öc en 1 vr van t 66e 80e levensj totaal 4 m en 6 vr 10 Levenloos aangegeven zijn 1 m en 2 vr Als overleden aan de pokken komen voor 2 m en 3 vr 2 in lie levensj 1 van t 2e 7e eo 2 van i 31e 50e Op ver oek vestigen wij de aandacht op de tooneelvoorslelling van 20 Maart a s beslaande iu de IluistiruH loontelspel in vijf bedrijven door C H Hoving Dn stuk heefi veel overeenkomst met he vroeger hier gegeven stuk de li stverstoonter dat toen zooveel genoegen ve rschufle doch dit moet het verre overtreffen Ook het nastukje de Dochter van Dominique van A v d Hoop waarin mevr Corijn de hoofdrollen vervullen zal moet zeer lief zijn In de 2 = kamer zijn gisteren de debatten begonnen over de Indische begrooliiig De algenieene beraidslagingen zijn ten einde gebracht De discussie over de Preanger quieslie zal plaats hebben bij het daarop betrekking hebbend arlikel Men schrijfl uil Oudewaler 13 Maart Üiue geachte leeraar ds G D Kruijff nam heden namiddag b j de godsdienstoefening afscheid van zijiic gemeente Ook in de gemeente Cappelle op den IJsel hebben zich eenige gevallen van pokziekte voürgeda in waarvan eon met doodelijken atloop Door de prijzenswaardige zorgen van het gemeentebestuur alhier zijn in den laalsten tijd iedere week uren vaslgestfld waarop ieder zich ten huize van den geneeskundige de er gemeente kno laten vaecineeren of rcvaocinee ren teiwijl volgens de inslructiën van de hoofdoiiderwijzeis der openbare scholen in deze gemeente sedert jaren reeds geen leerlingen toegelaten worden die niet een bewijs van vaocinaiie kunnen vertooneu Ook onder Haastrecht hebben zich op twee hofsteden gevallen van longziekte onder bet vee voorgedaan Te Waddinxvecn i de openbare school gesloten wegens een geval van pokken in hel huisgezin des onderwijzers De epidemie blijft daar vrij hevig Men meldt ons uit den Alblusaerwnard 10 Maart Als eene merkwaardigheid verdient hel volgende voor welks waarheid wij volkomen inslaan vermeld Ie Orden Kenc dame wier veerlieiijarige zoon zijne oplei ding aan eene inrichting voor o iderwijs ontv ingt op een afstand van meer dan t i inlig uren van do ouderlijke woning gelegen wekte op zekeren nacht van do vorige weck ha ir echtgenoot en deelde hem in de grootste onstellenis mede dat zij haar zoon met angstige stem duidelijk en klaar o Moe I moe had liooren roepen Zij verklaarde wakker geweest te zy n ui juist op het punt om weer Ie zullen intlapen toen zij haar zoon hoorde roepen Haar echtgenoot ileed haar echter opmerken rdst zij stellig gedroomd had on hel kostU hem dun ook weinig moeite haar gerust te slellen daar ook zijne vrouw boven bijgeloovigheden verheven is Twee dagen laler evenwel ontvingen die ouder van bovengenocmden jongeling een brief waarin hij onder anderen aan zijnc Moe vertelt dal hü laatstleden üinsti ii uicht zro niar gedronr had namelijk da hij aan het station van den ipoorwcg den trein stond af Ie wnchten waarmede hij naar huis zou gaan Hij had van den sinliougchef op zijn verzoek verlof bekomen om builen vóór de wachtkamer heen en weer te mogen wandelen maar bij de aankomst van den trein vóór de e nog geheel stil stond te driftig toeloopende was hy met beide beenon onder de wielen geraakt en nu zijne beide beenen voelende verbrijzelen had hij in zijn angst zóó hard aan haar o Moe Moe geroepe i dat hij zelf en anderen die nabij hem op dezelfde slaapzaal sliepen daardoor verschrikt wakker geworden waren Thans blijkt dat de droom van moeder en zoon volmaakt gelijktijdig heeft plaats gehad Er is bijna geen eleganter werkje Ie bedenkei dan dat waarmede bijna alle vrouwen en meisjes i h op eenige Deensche zeedorpen bezig houden Het is namelijk hc werken met vischsehubben Zij nemen de schubben van een grooten visch brasem gen aamd die zij op een bijzondere manier reinigen drogen en bereiden en verwerken die met zeer flju zilverdaud lot allerlei bloemen voor oorbellen armbanden doekspelden ha irornamcnleu enz Nergens ande s worden deze vischsohubsieraden gemaakt die in 1867 voor hel eerst te Parijs op de tentoonslelling verkrijgbaar werden gesteld Ze hadden daar een buitengewoon debiet en do aanfraag was dadelijk veel grooter dan de voorraad Natuurlijk veimeerderde hel getul werksters spoedig en nn zijn er al ruim driehonderd die er flink haar kost iloor verdienen want alles wat zij aanbieden wordt in Kopenhagen opgekocht en van d lar verzonden naar Londen Parijs en Sint yetersbiirg waar thans vooral de vischschnb ornamenten zeer in den smaak vallen Zou deze industrie hier ook niet in het levenzijn te roepen ü s Streeen Ingelanden van den polder Itosendnal hebben op eene vergadering Ie Aclitlieiihoven eene commissie benoemd die een plan moei inleveren voor hel plaatsen van een stoomgemaal waarvan men de gunstige resultaten in andeie polders opgemerkt heeft Oostenrijk Ilongarije heeft eene uitvoerige meoiorie ingedieijd b j de Duit che regeering lot ouilersieiining van het door Nederland gedane voorstel om privaat eigendom op zee te eerbiedigen Koloniën o o S T IN DIÈ Aan het algemeen overzicht van hel Nieuwe Sat Hand ontleenen wij het volgende Hel Uoode Knus gait hier nog ateeda voort gelden te verzamelen In deze week wordt eene tentoonstelling gehouden van de voorwerpen die voor de groote verloting welke Zaterdag a s plaats heeft ingekomen waren Uit deze koloniën valt niets van eenig bislang mede te deeleii Men wacht op de dingen die komen moeien op hetgeen de telegraaf ons uit Europa zal bieiigen Hel bestuur kan inmiddels el niets anders doen dan de zaken gaande houden De avasc ie Courant is dan ook in de laatsie d tgea bit ter arm aan eenig beteekeiicnd besluit Hier komen Icikens meer hoofdamblenaren van het binnenlandsch bestuur van verlof terug Het gelal wachtgelders onder do residenten en adsistentrcsidenlen klimt mei den dag Men kun nu wei is waar fcs genu en pUice niet doodslaan om vacatures te vckrijgeu maar men zuu althans onbekwaore lieden kunnen en behuoren Ie ontslaan vooral wanneer men beter kan kiezen De hecren r sidenten op Java willen evenwel niet heengaan en onder het bestuur van mr P Mijer blijft men steeds peinzen over het uut cener verordening houdende dat ambtenaren nu zeker getal dieiislj iren gepensioneerd zullen worden daarvan komt niets En zao blijft iilles in rustige ruif Waarom zou men zich ver tfï i Sï 5 1 i V ml M 1 1111 m1i LiiI itai ii lil Mm I 5 Ij i i m ri rimni I i k Ml tl JiAdiliif ymima dnèté nmi Hm it g lira iii ii i fW ii Ui w jW 1 Uiii lil I iKini ii iij l ü i i f J Bliili fc lm m k e r t iiiitiiiKh Fiil ii MiillMl iiA uakH u iH itaataèllilitoUitrniiiltw kUM nnr ii W aiiMi I kikaimifiinifs limMim i v tiik kMtrIki kikn jfm m Urm U tt 4 H H itfjlWrti w 7lw V if iiii ii iiml ril w Nw fijj ï V feMwimtJ imiii iii ii a iM i r muMW