Goudsche Courant, woensdag 15 maart 1871

il ti 1 l i n i iiWl l W i i b 11 icrivijs ontvangt iiitig uTn rao de op zekeren naoht Igeaoot en deolde Ie dat ij haar to kwr o Moe I rat t U juist iatlapn t en zg llücr opmerken i dat h i kostte hem dan Ji stellen daar ook leden verheven i ivingen die ouders een brie v n ri Moe vertelt dal gUaar gedroomd et station vau den wachten waarmede 1 1 van den alntious jekomen om builen eer te mogen wan tist van den trein ld te driftig toeloo fcn onder dé wielen len voelende verbrg Bu hard aan haar o IhIF en anderen die ktl sliepen daardoor Bren Iv in moeder en zoon lts gehad perkje eltei nken dan au en en meisjes zich l ei ig houden Het Ischschubbeu 2ij nejrooten visch brasem fdere manie reinigen Ken die met zeer l u VOO oorbellen artnheiiten enz Nergens sieraden gemaakt die op de tentoonaiellid Ze i adilcn daar aanvraag was dn rnuid Nutuurlp verspoedig en nn zijn llink haa kost door aanbieden wordt in li iar verzonden naar rg waar thans vpor zeer in den siuaa c niet in het leveA Om Streven lll i endaa hefcVeii op Ixneii erne co thii sie leveren voi li plaat van men de gunstige Ireiiierkt heeft e Uitvoerige roemons ifriiig tot ohdiTiicu eilane vuuistel om i eiligen n D I Ë Mil het Niemc Bat de nog steedj voort ze eek wordt eene le ïjoi verp n iii mi Zaterdag a ii plaat 9 van een g hcl ing t de dingen die ko e ijriif ons uit J5uropa I inkOidde uel niets i i lic houden De JaIn Ie la 8l3 dagen bit V brsluil boiilambtenareu van het er it terug Het gelul leMtentei en adsisten i Men k in nu wtl tt ibodslaaii om r ica I altliiuns onbektvam e I éilulaan vooral wan ifteereii sidenten op gaai en onder liet I l t ini I steeds peinzen I l oudeiide dat amb l n gepensioneerd ulliels Rn zuo blijft f zou rauu zich ver moeien Do zaken loopen immers Hoe ze gaan is ren e aiidei c vraag Wij heohten daarom geenc grootc waarde aan eene correspondentie in de J ocuMotie dat de resident van Ikiijocmas zou heengaan i e heer J M van Merkesleijn laatst adsislentrcsident en magistraat te Makassar ia tot adaistentresidcnt van I adang benoemd Ofschoou hij herhaaldelijk voor hoogere betrekkingen in aanmerking il gekomen en daartoe voorgedragen werd weten wij met zekerheid dnt hij per request de betrekking verzocht waortoe hy thans benoemd is 11e treu rige vooruiliichten in den tegciiwoordigen tijd voor ambtenaren op non activiteil die lich bewust zgo dat z j kruiwagens missen vooral als zij een min of meer lalrljk gezm iie uuen z jdat ei wachten op lotsverbetering in hooger rang slechts voor zeer eokelea mogelgk is deden den heer v M besluiten eene betrekking te vragen die zij het dan al niet finnntieel geenszins toven de door hem laatst bekleede betrekking stond Wil men zijne aanspraken doen gelden dan is taai geduld noodig De westmoussoD beeft zich met groote kracht doen evoeleu Hier en daar zgn dijkbreuken ontslaan E het Banlamsehe vreest men voor hooge rijstprijzen De heer N P van den Berg U weder als hoofdagent van de N I Handelsbank opgetreden Laatste Berichten Parijs 12 Maart Het oarwa O cie beheUt een besluit van generaal Vino v dd 11 Maart Krachtens het gezag hem gedurende den staal van belsg verleend schorst hij zes dagbladen Ie Mot d OrJre Ie C rl du Peuple la Caricature Ie Pêre Suchêne Ie yetigeur la Bouche de fer Het besluit bepaalt tevens dat geen nieuwe staatkundige d igbladen mogen uitgegeveu worden totdat de staat van beleg is opgeheven Een considerans gaat aan het besluit vooraf waarin gezegd wordt dat de regeering onmogelijk vrij en onbelemmerd kan handelen wanneer eeuige bladen eiken dig ongestraft oproeren oiigehoorzaainheid aan de wet prediken dat orde en arbeid niet kunnen teingkceren zoolang de bladen gedold worden die tot opstand en plunderen aanhitsen Dit besluit werd gisteren mcndegedceld aan de zes geschorste dagbladen lir is niets Ie melden Volgens particuliere berichten zullen de Duitsehers heden Versailles ontruimen hetwelk omnidellijk door l Vansche troepen zal worden bezet De Electeur Liire zégt dat de heer Bonnevile als gezant n mr Weenen zal gaan De gezonheidloesl iiid te Parijs is aanmerkelgk verbeterd Hel aanlii sterlgevallen bedroeg deze week 21 93 d it is 307 minder dan de vorige week Börlijn 13 M iart Uit FcrriCres wordt van den lOden gemeld dnt de keizer aan eene lichte verkoudheid Igdt aar door in zijne reis verandering is gebr icht De inspectiereis naar Amiens en Houaan zal morgen nllééu door den kroonprins worden ondernomen de keize r z il erinoedelijk tot den 13den of 14deii te l erriêres blgven en dan direct naar Berliju lerugkeeren Parijs 12 Maart f aumids De Pruisen hebbeu htdeii Versailles ontrniind Uit Parijs is een regriuent verirukkcii om te Versailles in garnizoen Ie gaan liggen Keizer Wilhelm was gisteren ongesteld De conventie tot regeling van de terugkomst der Iraiisclie en Duitsche gevaugcncu is gisteren Ie It erriOres onderteekeiid De opheffing van zes dagbladen heeft geen agitatie te weeg gebr icht De meeste dagbladen geven over den maatregel buniic afkeuring tJ nneii ilen verwacht nog altoos dat het incident van Montmartre ook verder op vredelievende wijze zal worden geschikt De l atrie zegl dat niettegenstaande dn onderteekening der vredes preliminaireu do l ruisen den 6 le dezer te Troycs oene Iweede opbrengst van 840 000 francs hebben ire ischt oüder bedreiging van plundering indien bieraan niet volda m werd De dagbladen deelen meer dergelijke feiten mede Parij =t 13 Maart De toestand in Montmartre is onverau crd gebleven De meest volmaakte rust blgft heerscheii maar eene fractie van de nationale girde blijft nog altijd in het bezit van kanonnen Hel Journal dea Di bats wijst met veronl iiardigiüg op een ruode afHchc die gisteren werd aangeplakt en len doel had om het leger lot oproer aan te sporen Het blad is van oordeel dat zulke handelingen onder geen omsiandigheden geduld mogji wordeu Het leger heeft reeds genoeg geleden door zii i gemis aan krijgstucht het is Ie hopen dat men niet toelaten zal dat de manschappen door de tuddraiiiers der demagogen van den rechten weg wordeT n leid JiC 13 M iarl Do Xnrddeuhi he Zeiltinff hunner belangen of lot het hervniton hunner zaken naar ii runkrijk terugkccrcn Het blad zegt daaromtrent dat de Duitsehers den vrede gestoten hebben en hem oprecht en eerlijk wcnsolieu te handhaven in het vertrouwen dat Frankrijk niet de elfde gevoelens bezield is Indien de Fransobe regeering evenwel den ororiDoed van zekere lieden niet weet te beteugelen en indien zg den Duitscher niet weet te beschermen die zich op vredelievende wgze gedraagt en de wetten des lands niet schendt dan zou Dnitschland in de noodzakelijkheid wordeu gebracht om maatregelen van represaille in overweging te nemen Berlijn is Maart De Kreaaseitung meent de juistheid van het bericht omtrent de toewijzing van ee gedeelte xranacb grondgebied aan jjcie Uu stelligste te moeten betwijfelen Rouaan 12 Maart De kroonprins van Pruisen 13 giticren aangekomen Epernay 13 Maart Keizer Wilhelm prins Frederik Kar en generaal Moltke zgn gisteren aU hier aangekomen en feestelijk ontvangen IIIQEZONDEN M jnheer de Redacteur Heb de goedheid onder laande regelen in UEds veelgelezen blad op te nemen Uit eene mg ter hand gekomen affiche is mij gebleken d it door hel Hotl Tooneclgezelflchap onder directie va i den Heer Jac de Uocr op Zondag 5 Maart in de Sociëteit Ons Genoegen Ie jouila eene buitengewone Volks voorstelling is gegcvei waartoe gekozen waren de Vaudeville Een zonderling geneesniiudel gevolgd door het Blijspel Twee Doüveii Op dat affiche staat letterlijk de Twee Dooven nieuw groot Blijspel in eéii bedrijf zijnde door den Intcriinliunalen TooncelboQd met de groote gouden niedaillo bekroond Uit die ligvueging zou men al liöhtelijk opmaken dal öf iel stuk zelve of wel den auteur was bekroond geworde üf dat het vnurmelde Tooneelgezelsch ip door den Inleri atiunalcn Tooneelbond voor de uitvoering van dal bhjspel de bekroning waardig was g keurd Tut recht verstand der zaak meen ik echter Ie mogen opinerken dat noch het een noch liel ander hel geval is en dat die bekrujiiiig alleen betrekking heeft op de te Hutlerdam best iaude vereeniging Vrede en Vrienciscliap die op den Internationalen wedstrgd van Tooneelkunsl Augustus 18 39 te Antwerpen gehouden voor de uitvoering van gemeld BIgtpcl bel cercinclaal is w iurilig gekeurd Is hel dus hel doel geweest om Ie verdiensten der Vereeniging Vrede en Vriendbclj ip lu herinnering te brengen dan zou zeker eene zoodanige handeling hoezeer dan ook ongevraagd minder ifkeuring verdienen doch is het tegendeel soms UoTïEitu vM UEds Dk Dienaar 8 M Lirt 1871 S VV VAN DEK STAAL H elËd gtbitrm liter Tu v SchouwenuuboI Als er weer wut Ie raden is laat ik n niet het eerst aan het woord Het stukje in 1020 dezer courant was waarachtig eene aardigheid doch niet zoo als u er bijvoegt in t geniep de woorden aardigheid en gciiKf rgmen niet goed en daarenboven als uien u it ia t geniep duet plaatst men het niet in een nieuwsblad Daar u het nu voor eene aardigheid aangezien heeft begrijp ik niet waarom gij zou nieui sgierig naar mijn naam zgt en waarom gij niet eveneens hebt gedaan als elk ander om eene aardlgk id doet n 1 lachen U schijnt evenwel tusschen de regels te lezen en wat nog kunstiger is u leest wat er in t geheel niet staat met a w ü schijnt zoo onder den indruk van vreemde talen te leven dat het Nederlandsoh onbegrijpelgk en onverstaanbaar wordt Ik heb over uw geschrgfgeen oordeel geveld zooals gij zegt dat ik gedaau heb ik heb alleen den Uedacleur verzocht woorden die niet zoo alledaagsob zijn en daaronder rekau ik did uje van U te vertalen tot gerief vnn de leicrs Het zou bespoltelgk van mij geweest zijn al ik de vartaling gevraagd had van Ueaumarchris en Basile want dan had ik even goed de vr rtaliug van v N Schouwen nuBO kunnen vrager Het verwondert mij dat U nu pas tot de ervaring gekomen is dut als men potjeslatijn bezigt men niet verstaan wordt daar men zelfs tut in de hofstad tol die ervaring kan geraken Maar U schijnt het verstuau van eenigc vreemde woorden noodzakelgk te vinden cm lid te kunnen zijn van eene fatsoenlyke vergadering ik meen dat degelgkn kennis meer aanbevcleusivaardig is en daaronder behoort natuurlijk dat men zgue gcduchtcu goed kan uit drukken en dnt men hier in t land Nederlnndsrh verstaat Vorder moet ik U doen opmerken dat Multatuli volstrekt niet geschrevou liieft voor al de lezers dezer courant of voor die van het Haagsche Dagblad en eindelijk dat nttim in eene vreendo taal te zijn eenvoudig bctcekeiil die taal niet te kunnen spreken zonder daarom een gebrek oan de sprankorganen te bezitten Stom vindt u niet mooi Nederlandsoh maar het oudewijvenpraaljes van u il dat kanselstijl i Hel woord dieraym kan U vinden in de woordenlijst vau Dr de Vries en te Winkel blz 65 1 kolom het 34 woord Het is dus Nederlandach I Ik verheug mg intusschen dat gij reeds begonnen zgt Nederlnndscbe woorden te gebruiken of da 1 1 daarom nog wel Nedcriandsch is Iaat ik aan detkundigen over Ie beoordeelen WelEdelGeboren IJeer Uw Dienstv DienaarH Hiermede achten wij de debatten over dezetaak gesloten Ked Mijnheer de lledacfenr Toevallig bekend met de verschillende beleekenissen van hel woord dierage ben ik zoo vrij Mijnheer H een handje Ie helpen ten einde aan de weetgieiigbeid van den heer v Schouwenburg te voldoen Volgens dr filnunst is het woord dierage van Spaaiische afkomst Aan de oevers van den Douro namelijk zwerven duizenden kleine vliegen rond die het menschen en diercL zeer lasiig maken die vlieg heet cia Toen de Spanjaarden in den krijg tegen Holland hel te kwaad kregen bestempelden zij de Geuzen die als zwermen uit onze moerassen en poelen vcrre eu met den naam viui j uuro Acia dat door verbastering dorasie en later dierage geworden is Professor Holludor in zgn uitlegkundig woorden boek wil dat het woord van veel ouderen oorsprong en uit Iiiilie iiiuir hier otergewaaid is Debeteekenis is te zoeken in het despotiamus van drie broeders die achter elkander geregeerd hebben en door hunne wreedheden zoo in t geheugen van t volk bleven dat zij iemand die ais wreedaard bekend stond met den naam van Dirasitta bestempelden naar de namen der drie broeders die ï ira Jzeta Siica heellen Dr Ucilhoed geeft van dat woord eene uiilegging in Zijn Guldurseh bucrcnlcven en zegt dat men daarmede iemand wil aanduiden die waardig is als art voor de wilde dieren te dienen en dus zooveel als diereiiaas beteekcut da t met het dimu iilivum dierenaatje of dierage is geworden Isog ouderen mllcii dal liet laatste woord afkomt van het Tnrfcsche Ag i of A lia il it heei at opziener beduidt dus opziener of heer der dieren dierentemmer des uoods Het meist waarschijnlijk echter komt mij voor van het laï dies dag met ageracie dat viin Griekschen oorsprong is en jong schijnen niet verouderem beteekent bet zou ulzuu iemand aanduiden die da gihjh fich jonger en frisscher voordoet In de hoop M de R dat ge deze regelen ookin t belang van t lezend publiek wel zult willanplaatsen ben ik t 10 M iarl 1871 11 f J I iriZri I j JZL t T g a as Burgerlijke Stand GhDauEN 10 Maart illiclmina oudcis K Hisschop eu J P l de Ruijtcr Kumnu ritiiia oadors Vei l uom eii K C Cliu stiLiit 11 luibtiii i ouders O Schoonderwoerd eti J an GclJcion Hendrik ouders A Knuiunburg en C C de Jcug Kvirljc oidera J W van Uur rooi cii A van Maarcii Johaii Didtuk ouders J A Knors en P A vau der Klem 12 Iluibeitje ouders H Bunschoten CU K Groencwt g Autj oudors C Noorlander en C A Morie OvKUM ui N 10 Mfiart J Bes 70 j 11 T Dekker huisvr vau V Ureedvcid 2 j ü Ilisijvuld lï m W K 1 van der Saiiden l m J M vau den Berf 1 j 5 m 12 N A Boot 17 j O WiUonburg 8 m 18 11 0 Kabtl 4 j A Stoüp huisvr van J Vmnnl 6Ö j J M de Groot 72 j G F vnn ür Kemp 7 m iT r ADVERTEN TIËW Bevallen vau eoiie Dochter WILLEMINA ÜUyKKS Echtgenoote van Mr P J SNEL üoiiDA 13 Maart 1871 De lieer on Mevrouw van Akkn betuigen liun dank voor de vele bewijzen van deelneming bij de geboorte van liiin zoon ondervonden Jlluiuuu il MiUM t 1 S7I 1 f