Goudsche Courant, woensdag 15 maart 1871

P n Htdoii IllOl t u ovciluüd tot oii diepe oefheid oiih eoiiigut geliefd Do lit ertjo WfLHELMINA ELIFABETll JOHANNA sluehts negen maanden mogten wjj ons in haar be iit verheugen J J TAN DKR SANDEN H VAN DER SANDEN TAN DKii GEEST GoüBA 11 Maart 1871 Vier Timmerlieden worden ten spoedigste gevraagd Loon naar bekwaamheid Adres Bureau Ooudsche r ourant B ètB OPE lURM VKRROOPI G op DINGSDAG 21 MAART 1871 des voorm tèn 9 ure lokaal Nieuwsteeg Wijk E n 16 17 te Gouda ten overstaan van de Notarissen MONTIJN en KIST aldaar van ruim 3000 rol BEHANGSELPAPIEIl RANDEN groote PARTIJ TAPIJTEN KARPETTEN VLOERDOEK WASDOEK TAFELKLEEDEN linnen en papieren GORDIJNEN enz Terder MEUBILAIRE en andere ROERENDE GOEDEREN Alles daags te voren te zien Openbare Vrijwillige Verkooplng De Deurwaarder B H VAN DB WERVE ieGouda als last hebbende zijner Principalen is van meening op DINGSDAG den 21 MAART 1871 des voormidd s ten half elf are in het koffijhuis genaamd Ghoot SciupWKSHuis aan het Veetstal te Gouda te VERKOOPEN De extra snelvarende IJZEREN Schroefstoombooty genaamd VEafcKNioiNo vroeger genaamd Hinoeloopkn laatst gevarea hebbende tusschen Lejden en a Hertogenloseh groot 53 ton of circa 28 lasten met deszelfs Machine en Ketel van 12 paardenkracht hooge drukking en Inventaris zoo als dezelve staande is op de helling der werf Kromhout van den Scheepsbouwmeester BORKUS te Gouda Po Commissie voor de droogmaking van de Pucte te Waddinxveen zal aanbesteden de Metseiwerken benoodigd voor de Stoomwerktuigen Schoorsteeu enz zonder leverautia der materialen De voorwaarden met de teekeningen liggen van af DONDERDAG den 16 MAART ter inzage in de directie Keet staande op het bouwterrein De besteding al plaats hebbon ten huizevan J SLOOTJES het voorra ïlig raadhuis van WadiHn treen op DINGSDAG den 21 MAART 1871 des voormiddags ten 11 uur De Commissie voornoemdZ e Serrftarli De Voofzitter A N MOLENAAR van DORDÏ KROON TB nUUH GEVRAAGD Tï GJ5N 1 MEI Ëeii zeer nel Oenedenbiils liefst met TUIN de huurprijs van 120 150 ujet te boven gaande Adres fnmeo onder het motto HUIS bij deu Hiiekiiandoliiiir A BRINKMAN te l iid Op een Ier beste Stunden met Mei te huur een HOVBNHÜIS met twee Kiimcrs Alkoof en Keuken j gelieve zich met franco brieven onder letters B V te adresseeren bij den Uitgever dezer Courant ÜITHDlTnAI KOOP te Gmida vier HUIZEN met GROND waarop 30 WOONHUIZEN kunnen gebouwd worden Te bevragen onder letter B bjj den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda 275 Staats Loterij Do TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 27 MAART 1871 Men vraagt tegen Mei e k eene fatsoenlijke DIENSTBODE tegen goed loon Adres onder letter P bij den Uitgever dezer Courant GOUDSCUK BliOODFABIlIEK Prijzen van het BROOD van af 6 MAART 1871 Fijn Krentebrood 46 cent de 100 lood 23 50 Gewoon 25 100 127j 50 Amsterdamsch Molkbrood 24 100 18 75 12 50 2 soort gebuild 22 100 lli 50 Ongebuild Tarwebrood 27 150 18 100 Roggebrood 13 100 zoet 18 100 Kadetjes en Krenteokoeken 273 cent per stuk De Directie IL VAN DEN DOOL VOOR LIJDERS AAN T A IsTIDIPICrisr Spbysseed Geachte Heer Tandmeester Door verscheidene Heeren word ik uitgenoodigd een voorraad van uw ANATHERINMONDWATER op te doen daar ik reeds eenige aangekondigde middelen heb doen komen Jie helaas aan het doel niek hebben beantwoord Van uw ANATHERINMOND WATER heb ik thans de overtuiging dat het den grootsten lof verdient want mjjn dertienjarige zoon die reeds maanden achtereen dagelijks gedurende eenige urer door tandpijn gekweld werd is door dit middel daarvan bevrijd geworden Een goed vriend gaf mjj een eetlepel vol van uw Mondwater en de pijn was verdwenen Derhalve verzoek ik U mjj per eerste stoomboot met uw rekening aan het agentschap te Tolna een dozjju flesschen te zenden Met betuiging mgner hoogachting J N MIHEK Koopman Tb verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 128 te Rotterdam bij F E v in Santen Kolft apoth en A Schippcreijn k C blaauwe porceleinwiukel te s Hngc bij J L F C Sniibilié apoth te Leyden by E Noordijk te Utrecht l ij F A Itcna apoth te Amsterdam bg F van Windluim C verkoophuis Ie Oudewnicr bij T J van Vrcnmingen te Schoonhoven bij A Wolft Druk villi X Qniikmiin KNEVELS EN BAARD Die niet gelooft neem ik per contract aan 63 Getuigschriften Volgens beloften kuut ÜEd deze verklaringpubliek maken daar mijn vriend en ik in 12 weken een volkomen Baard hebben bekomendoor Prof MINDONS BALSEM Amsterdam 1871 Get Gebuit Theunisssen Rotterdam t U C v D Wehj P Franco aanvraag bjj den P pigeu TIIEOPHILE St Nicolaasstraat 403 Amsterdam NB Een flacon a 2 is voldoende Het wordt geheim ingepakt en men ontvangt den bestellingsbrief terug Wê m VAN A TJUE1 STj TBIsT h 10 CENT per Btuk Te bekomen bü A BRINKMAN Langen Tiendeweg alhier Die welke het ongeluk heeft een bril te moeten dragen kan het beste oordeelen over den IbsI he ongerief en tijdverlies van dat artikel en zoude zeker gaarne ontheven zgn dien te moeten gebruiken welnu er bestaat een middel allen wier oogen nog niet tot in den hoogsteo graad zya versleten kunnen daarvan ontslagen worden door het bestendig gebruik van Dr Cbantomelanus Oogenwater Bij elke wassching der oogleden zal men de herstellende kracht der afgematte en verzwakte oogen voelen wederkeeren zoodat men in vele gevallen dt bril weder zal kunnen vaarwel zeggen eer den flacon is opgebruikt M iar vooral ook zij die nog geeu bril behoefden te gebruiken is aat het middel om voor altijd daarvan bevrijd te blijven by velen ja By oneindig velen is toch teeds het beginsel van verzwakking merkbaar aanwezig men letie ma op dat men voortdurend verpligt is op verderen afstand te zien dat letters zich dubbel verlooneu dat schel licht hinderlijk is dat de oogen beginueo te steken enz enz Welnu gebruikt Dr Chaiitomclaiius OOGENWATER en gij zult u beter bevinden Het is verkrijgbaar 11 60 cl per flacon by T A G VAN DETH Oouda J T BEUZKMAKKB Leiden J H KELLER weste wagenstraat Itotterdam Mej L A ScnOUTENS ScHLuTER Ooslmolenstrnnt J J GROENHUIZEN C Ulrecit en meer bekende depots in ons rijk Kissinger Pastilles vervaardigd uit de zouten van de RAKOCZY te Kistingen over welks heilrijke werkingen de geschriften van den Hofraad Dr Balling den Hofraad Dr Biihabdt en Dr Dmup handelen Bijzonder aanbevelenswaardig tegen traagheid der spijsverteerings organen gebrekkige ontlasting bleekzucht bloedsgebrek als ook tegen hümorrhoïden neiging tot jicht en scrophuleusheid Prjjs per flacon 50 ets Depots te Gouda bij Apotheker J W BOERS te Rotterdam in allo Apotheken KON BEIEU MINER WATER VERZENDING Is UU hfiil h ib fe Ipin 11 IJ tmx ikfii rT kitki tl kmhlifti af Hll mijlHwis 11111 Ih i Bi te iMlii ilifi i lWiiiilan i tiiM4éiilVittiIlnf hmè kak MM MB ll f ltMlUM i l teMMi W WUfnwli M j B 1 1 KI S ïQi n H l Jbn WifilL i