Goudsche Courant, vrijdag 17 maart 1871

N 1024 1871 GOUDSCHE COURANT en Advericnüeiilad voor Gouda en Oinslreken 5e inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave AARD contract aan tlcze verklaring id en ik in 12 bbben bekomen Theunisssen i v D Wmvr nigen TIlËOAmtterdam h ldoende Het ontvangt den Btuk tMAN Langen De uitgave deyer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In do Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr s per drie maanden is f 1 75 franco per post ƒ 2 Vrijdag 17 Miuut ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen ietlere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden benikend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN I 1 bril te moeien ier den lasl he itilcel CU zouüe ie moeten getdel ailen wier graad zjjn veri orden door het intomelanua zal men de ber veriwakte oogep rele gevallen de en eer ééa flacon lij die nog geeu it het middel one lijfcn bjj elen ila bet beginsel meu lelie mnar is op verderen ul bel vertoonen oogen beginnen ikt tntis TER br fliicoo bij raat RoUerdam e trant l trtcht I ij stillesy de RAKOCZY Jlrijke werkingen ud Dr Balijno Dr DiRUF han iiawaardig tegen organen gebrek l ioedagcbrek als mg tot jicht en tiacon 50 ets w J W HOEitö r 1 VEUZENDINO Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Gou l gelet op de Wet van den i Jiilij 185Ü StaatMad u 37 regelende het KlESHKiT en de bcDoeming vnn AfgevHnrdigdea ter Eerste eii Tweede Knnier der Stalen öeneraai mitsgaders den rooster hunner ullrediug brengen ter algemcrne kennis dat de Lijsten aanwijzende de personen die binoen deze Geineenie tot het kiezen van de Tweede Kamer der Sta en Generaal van de rrminciale Staten en van den Oemeente Raad bevoegd lijn zoodanig als die Lijsien uu zijn herzien alsmede de Staat ben aanwljtende die van deze Lijsten zijn ntoeten worden geschrapt gedurende veertien dagen van dea voormiddnge 10 tot des namiddags 1 ure ter inzage van een ie ler op de l laattelijke Secretarie cQn nedergelegd terwijl bovendien date Lijsten eO Staten zijn aangeplakt de eerste aan den ingang van de Smt Anthoniestraat hij den Kleiioeg de tweede aan den ingang van de Qrih te Kerkstraat bij de Markt en de laalstgenoeinde aan den ingang van den Kprlm Groenendaal bij de Markt Voorts w rdt herinnerd dat elk de vereischicn van Kiezer bezittende bevoegd is legen de Lijsten bezwaren in te dienen wanneer daarop 1 Zyn naam of die van een ander tegen de bepaling van Art 8 der Wet niei of niet behoorlijk voorkomt 2 De naam van iemand die hel zij een of meer der in de Kiezers gevorderde vereischlen mist of nilgeslotrn is het ij op de Kie erlijsl ecner andere gemeente slaat is gebr igl En eindelijk dat de bezwaren binnen veertien dagen na de dagleekening dezer kennisgeving op ongezegeld papier door de noodige bew sslnkkeu gestaafd aan den Gemecnic Raad behoureii te nurden ingediend Gedaan te Gouda den 14 Maart 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaria De Burgemeester DKOOGLEEVEK FORTUIN van BKUUEN UZKNDOORN BUITENLAND BultcnlaiMlscli Overzicht 11e vrees voor oproerige bewegingen in de wijken Belleville Moniroarlre en Villeilo begint Ie Parijs te wyken De kanonnen zijn door de heldhaflige nationale gardes weer Icrui gebracht naar hun bergplaats op het plein Wagram en die te zwaar varen ODi van den heuvel te Monlraarlre door hen zelveu vervoerd te worden zullen op hun verzoek door paarden gehaald worden Volgeus latere berichirn IS men zoover nog met Men zie de Laatste Ikriohten liet gouvernement zal nu wtl doen voor iohiig te zijn met hare maatregelen liet doodvonnis Ie vollrckkeu aan Fionrens en ISlannui zou o n ongeraden zijn Ook de opheffing van O dagbladen door den lipt r Viiioy den i oinniandaiil v m l arijs die door di ji ilaat van beleg danrioe goruchiigd was heeft een slechten indruk gemaakt omdat men van een republikeinsche regeerïpg geen besluilen wacht die aan het keizerlijk fcgrme doen denken In Engeland juicht men over den voortreffelijken afloop der conferentie ïocb heeft deze niets gedaan dan Rusland zijn zin te geven zooals vnn den begnine vermoed werd Aan Turkije worden eenige aarborgen gegeven voor de bescherming der Weitersche mogendheden Mei de grootste defiigheid conslaleeri men in het protocol dal geen der mogendheden het traclaat zal mogen wijzigen dan met loesiemming der overige oiulerteekenaars alsof dat dcrgcl ke handelingen alt nu van Rusland zou beletten In den Duilschen bondsraad is ingekomen bet weUoulwerp betreffende de rgksconetitutie dal niets anders bevat dan de ryksconstitutie mei de verschillende daarin door de verdragen gebrachte wgzigingen ook ten gevolge van de aanneming van hel kei errijk Keizer Wilhelm zal op ign terugreis Frankfort de oude kei crstad aandoen In deu avond van den 15 zal hij daar aankomen om den volgenden dag weder Ie verirekken l c hecren von Balan en von Arnim zullen als Duilsehc gevolmachtigden hel definitief vredestraotaat te Brussel helpen tot sland brengen Het besluit der Eransche natie om voortaan zich legei Jermaanacho bijwoners te vrywnren wordt in Duitschland roet verbittering vernomen Het orgaan van graaf Bismarck dreigt reeda met represailles Hel blud zegt dat de Duitsohars eerlijk en oprecht den vrede zullen bewaren maar hel vergeel dat juist de ervaring omtrent de beleekenis welke die beide woorden voor vaderlandslievende Duilseheis hebben de Eransche natie van den omgang met üermanje s zonen nfkeerig maakt = S=g KSOSSiSs FRANKRIJK llci Eransche Journal Officiel van Zaturdag bevat een telegram Vrijdagavond duor den heer Thiers afge onilen uit Bordeaux waaruil volgt dat de Nationalc Vergadering besloten heefl zich naar Versailles te virplaalsen Hel blijkt uit de latere uitvoerige telegrammen dat het den heer Thiers een groote inspanning van wilskracht en welsprekendheid heeft gekost om over den angst der meerderheid tegen de nabijheid van hel vergaderiogenuiteenjageude Parijs te zegevieren Tegen hel verplaatsen naar de hoofdstad zelf hebben 437 tegen 151 stemmen voor dat naar Versailles 461 legen Idl stemmen zich verklaard Hel is in ieder geval een aardig stapje nader dan Fontainebleau waarvoor de Commissie zich verklaard had Zaturdag heeft de vergadering haar laatste fitting te Bordeaux gehouden en zal den 20 dezer eerst weder te Versailles bijeenkomen In die zitting is o a met algemceue stemmen uitgemaakt dat men de afgevaardigden uit de Oostelijke afgestane deparieinc itcn als afgevnariligden van hel Eransche volk blijU beschonwen De Commission van enquctc naar don militairen financicclen en spooraegloesland van Kruikrijk hebben haar verslagen uitgebracht Op verzoek van den heer Tliu ra val het financieel verslag voorloopig nog niet publiek gemaakt worden llij had aaiiuii iking op de cijfiTs liij hel sluiten di r zilling richllc da president JR ïj een wooid van vaurwcl aan liurdciiux Volgens hel Journal Oj iciel zijn de baron Baude laatstelijk Frnnsch gozant te Alhene een jong maar scherpzinnig en koelbloedig diplomaat de generaal Caillé de lieer de Goulard lid De nota jl Donderdag in het Regeeringsblad opgenomen en die een zeer openhartige zeer stellige maar levens zeer verzoenend geslelde verklaring van de republikeinsche gezindheid der tegenwoordige regeering bevatte heeft een goeden indruk gemaakt De meeste liberale bladen zelfs Ie Pappel betuigen hun ingenomenheid De reactionnaire bladen zgn in dezelfde verhouding verstoord Le Temps zegt dat men voor l eerst sinds langen lijd in dat stuk weder een waarlijk politieke tegelgk brkwuina en op rechte taal verneemt zoonis die den Staatsman door iju iverkelgkhtidszin moei worden ingegeven geheel iels anders dan de dubbelzinnige phrases ran hflt keizerrijk of de welsprekendheid vol ficticn waarvan de icgetring van 4Sepi Pary8 en Frankrgk oververzadigd heeft Ufschoon de tijding voorbarig blijkt te zijn geweest van het overgeven der kanonnen van Montmartre aan de geregelde autoriteit schijnt toch de opgewondenheid in de In passieven opstand verkeerende wijken van Parijs allengs te bedaren De generaal d Aurelles Ue Palailine heeft door zgn kalm en welwillend onderhandelen met de hoofden der baiaillons nationale garde van Monlmurtre enz veel tot ilieii uitslag bijgedragen Zes van de allerhevigste opruiende blaadjes zijn door den generaal Vinoy krachtens hel recht hem door den slaat van beleg verleend geschorst Rochefurt is niet dood maar op den rand vg n hel graf gewctst ten gevolge van belroos Iht huis van graaf von Bismirck Het huis in de rue de Provence i 14 te Versailles toebeboorende aan madame Jusó zal historische waarde verkrijgen zegt de correspondent van de Tinut Slaatsheden mogen lalcr over het liactaat van Brussel spreken doch iederten zul hel werk van 26 Februari het verdrag van Versailles noemen Wie ZttI niet het ntderige verblijf willen zien waar Graaf von Bismarck in uniform Omgeven door gewapende klerken zoo veel mnanden workia da kamer weur bij zijn gaslen ontving bg het licht ran kaarsen die in tiestchen uaren gesloken en het vertrek waarin de beambten van het M nislerie van Buitenlandsche Zaken vergaderden en waar de werkzKam heden door het kanongebulder en het tumult van de uitvallen werden gestoord Naar het oordeel van den coircspoudent Zi 1 de kamer waarin hel verdrag gotcekend werd misschien veranderd worden want de Fraiischcn hebben lien speculatiegeesl niet welken de Amerikanen uiisBchien ook d Ei gcischeii kenmerkt doch weliigt komt er nng bg irjdu ren yankee dia hel buis van madame huurt en er goede z ikeii mede doet Da tafels de itoclcn de inkikiikeri kortom allen heeft nu waarde Doch u 14 beeft met dat al dnohlig geloden want de raenselieii die daar op en iieèr gingen waren of militiiiieii of buinbien en liodiemjen dia half niilii ur iieii en vrij inw incl allcu iiingiiigen Tucn mailanic la i den j i i if om chadevciguediiig