Goudsche Courant, vrijdag 17 maart 1871

lul viocjr 09 de iliplommt nu onk cvpii li irdïui lilig ticcn cli scliuoiie stkac nU Inj ti di Int iinne l imikrijk pcwccsi iis llij ilidpii liiiiir af met te iggin dal j nog van giliik mo lit ipriktn ualit dat ZIJ t even poi I Imd kurintii Irclliii dit o i gelicelc compagnie soliliitcn bij liiar in kwnrtitr was gekomen iii dat dan de Du l er anders uilge ieii OU licbbcn ter ijl ij nu nog geld nis water kou verdienen met d kamers te liitcn tien Mügfii WIJ den orresponileiil gelooven dun heeft graaf voii liismuikuog e ii bier dat is een schuldenoher Ie Versailles nchler gelaten De graaf had de uoodigc htllen in een ijzer inkel beatil I rn toen de IcvprinCKr ijn rekening presenteerde nnmoordde de kan ielii r ll nkl gij dat ik de liellen medeneem Die blijven nan het huis tn moeten dus door den bi tiiiiar jL anui tiuriuii ENGELAND De Saturday llemew is bevreesd dat de kwade gevolgen vnu den oorlog i c vooral binnen l arys nog langen lijd i ulltii doen gevoelen Ue oorlog zegt het weekblad heeft op velerlei j en debevolking der Kriiische hoofdstad gtdamoraliscerd IIij heeft een gropt getal onbemiddelde personen erBan gewend op ko ten van de openbirc middelente Icveu onder umgen nrbeid hoeginiamd Ie vtrrichten en ongelukkig heerschl iii trankrijk demeeniiig dat zulk een slfiat van Mken nij uilnemrndheid republikeiuscli is en dat iedereen die trichtenzou pp dat punt bezuiniging in Ie voeren veriaadpleegt aan de heilige de éciie en ondeelbare republiel Algemeen wantrouwen hcerscht niemandwordt geacht getrouw tci lyn nf stelt er prys opIrottw te heeten aan h t gouvernement dat bijdient Nog altoos waant elkeen ich gerechiigd totb l vermoeden dat w l er ook geschiede verried overal de liand lu heeft zoo zelfi datgeneraal Aurelles de Palodiue het voor zgn reputatieDOodiR scbgnt te achten telkens en telkeui luidete verklaren oelk eeu volbloed republikein hy is vermoedelyk wel ut lende dat niemand hemtoc i gelooft Wat zal er nl niet op orde gebrachtmoeten worden opdat men tot wederzydsch vertrouwen tusschen d burgers onderling en tot muat cbappelyk evenwicht gerake Om slechts één dingtf noemen de minvermogende klassen hebbenaiildi maanden geen huishuur betaald zal nubet wetjeroptreden der eigenaars voor hunne rechtenuiet door de republikemiche ouvriers uit een gruwelykeinbreuk op hu vrgheul gelylheid en broederschap worden beschouwd Ën de handel de relatien methet buitenland t vreemdcuverkeer hoelang zal t duren vóór daarin neer de oude levendigheidzal merkbaar zyn Ouder de meest dreigendevrtachyuselui voor l rankryks toekomst telt de Retune vooral ook de naijver itisschen Parijs ende provinciLU Oe provinciën aldus beweert hetblad I t u begonnen Parys te haten en vreezen t toch Immers de oorlog lieefi de Parg enaarsdpeu gelooven dat de eenige i rustige tegenstanddoor de hoofdstad is geboden en dat derhal e dehoofdstad meer dan ooit annspriak mag loaken opheerschappy o er Frankrijk di proviiicun aanden anderen kant hebben geleerd aan een regeeriiigbullen Parijs ie gehoorzaincn Voor het oogenblikgeven de prutinciou den toon u in g hebben dethans zittenile Valionale Vergadering in t leien geroepen en die NaUunale Vergaderiu heeft gehandeld bepaaldelijk in slryd met den urnsch van dePargsohe afgeviardigdeu M lar die Naiionale Vergadering zelve wat heeft e te beieekenen Zi ze op den duur wecrsinnd kunnci bieden aan denmaclitigeu drni i van de hoofdslud II ire houdingen ugie van haiideler doen het legendrel vree cnHel ouvcreii liehaaiu verknoeit gn tgil metvoelende uilvslleii en deuioiistraiie tegen ie e of geeiie parig nut gekibbel orer geheel oiihelangrgke qua stien b v over de niiliiairc btkaaainhedenv n Oaribuldi en met t nanhouren der wiUjiiekeiide prolesleii van leden die hun out dag neiuin oir dnt hun wle afgi v lardigdeii met hen in meeuing durven iirschiilcn In eeu woord oo deNationale Vcrii idcnng op deze wg e bigft voorignan dnn al e spoidig zich de verachting nn geheelFrunkrgk op den bals hebben gehaild Hoe ciiWttI dun weer D ü I T S C H L A N D De stenimiii der bevolking van ll iseu I olharii gen eu niitr bipnild die vin 8iraitslurg s in woiicrs moet iilf ulj tiis lluiische beriihlen op l ong nblik een iti gi drukte ue en Men had neg nliijd gehoopt i it er ecia liikking uu kunnen g trollen i or n en hit veiir lu ven d il ili I 1 is nooit Duilbili nn urdin nis dcm Iniiclu i enten uiii iuikki d M mr iiu ain il ilii vi iiuichtingin thuis du Liu dn is droofhdl lene droefheid dtc nog vermeerderd is tinds nuii birieht ontving dat dcalgcincoii beminde maire de heir kitri dn leh geiliirdiilo het btleg uo verdidiiichjk luiiklc Ie l urdcuii is ourli den Het il voel inoeiU kosten seliigft ecu Uiiils li correspondent de inwoners te doen gewennen aiii den iiicuHeii slaat van zaken t Wordt d iariocdc ei r erger dan beter In t begin beloonden vele beimbtin voorul oudcrgcschikle zich geneigd in Vruisibt hen dienst over te gaan maar de houding die de bevolking ligenovcr hen heeft aangenomen aud a e d it hoorde heeft hen vnn besluit doen veranderen hr zulleu dus vele beambten uit Doilacbland moeten ontboden urc en Op de onderiMj ers en de geestcigken vooral heeft de Duitscli ve e l oog n ermoedt dut bepiald in hen de anti Uuitsche agitatie een steuii viiiilt Keeds gaat men met de uiterste gesirnighcid legen deze personen Ie werk Men weet dal verschelde hoogteeraren uit Straatsburg verban ueu zgn oiudut e niet de verklaring wilden onderleekenen dat zo ich voortaan als Uullschers zouden beschouwen Wel wilden ze zich verbinden aan de Duitsche regeering te gehoorzamen Maar dil werd niet voldoende geucht Vele Duiischcpublicisten komen herhaaldelgk terug op het denkbeeld dat de ontmanteling van Straatsburg het wegnamen der vestingwerken die nin de Blad zooveel ellende hebben berokkend een onfeil baar middel zal wezen om de bevolking voor haar nieuwe regeering Ie winnen Maar dan zou Bismarck s motief vervallen waarom hg de stad geci cht heeft lig eiscble haar niet als stad als oud Duitsch gebied maar als vesting als de sleutel van het huis Men verzekert dan ook nu reedi dat er groote plannen worden beraamd tot verbetering eu uitbreiding der vesliogHcrken Wal er van het land worden zal nu een gedeelte aan Beieren ii toegewezen of het by Pruiseu zal worden ingelgfd dan wel looals tot nu toe algemeen is geloofd of het eene rgks provincie zal worden daaromtrent zullen we spoedig zekerheid krygen Nog altgd wordt Prins Hilhelm van Baden genoemd alade aangewezen persoon voor stadhouder Zgn beminncigke persoonlykheid zgne liberaliteit zgne kundigheden zooden hem snoedig po pulair maken en het land tol zegen ryn Inmiddels neemt de Duitsche of zoo men wil de Pruisische reiteering reeds allerlei nuttige en nooilige maatregelen lo de eerate plaats wat betreft het onder Fransch bestuur zoozeer verwaarloosde openbaar onderwyii De Sden ia te Straatsburg een derreet uiigevaurdigd waarin bepaald wordt dat er vourloopig twe kweeltscholen voor onderwgzsrs zulleu worden opi erichl eeu ICalbolieke Ie Straatsburg een Kvangeliselie te Colmar Aan die inrichtingen zgn scholen veibonden waar de kweekelingen zich zulleu moeien oefenen in t onderwgzeu Het onderwys omvat behalie de gewone vakkeu ook muziek gymnastiek tuiubouw boomkweekerg en verschillende handwerken die dorps onderwg ers kunnen te pas komen Voorts al men trachten de kweekelingen een begrip te geven van het gemeenle bestuar en het echrgve der registers van ilen bnrgelgkeu stand Men lecrl er eene taal de Duitsche en de beginselen van het Fransch Van geen de cr vakken wordt vrijstelling verleend Ze zgn allen verplicht Gouda 16 Maabt Hel concert II Zondag in de sociëteit Ons Genoegen door den heer J Baht Sauvlet en bghebI end geselschap gegeven voldeed zeer Vooral verdiinen de fluit en de viool veel lof Wanneer het mocht gebeuren dat dit gezelschap andermaal hier ter slede mocht optreden dun is het te verwachten dut een nog lulrgker publiek gebruik al muken van de gelegenheid om iets zeer goeds te booreu Een alleniangenaamste avond werd II Maandag door een ovtrgroot publiek in de m Kunstmin der sociëteit Ons Genoegen gesleten Door onzen bekwamen en gverigen gymnnstiekonderwgzer df i heer II J Sleeiibergen werd een openbare les gegeven waarbg iedereen de gelegenhild had de methode van onderwgj door dien heer gevolgd te leeren kennen Zoowel de oefeningen der nitisjcs eiijongene als de hoogere gymnastiek en i schermen verdienden len zeerste de goedkeuring van allen weg te drager Moge de heer Steenbergen in toenemende mate sympathie ondervinden voor zgn schoon eu helaas nog zoo dikwgis miskend leervak Diiisilagavoud had in do vergadering van t alhier gi eatigdc diparlerariit Ier MiiUsihnppg it Nmmn l I i t iiUiii jLhO picchiv lidd pliats du lot de eld aiinhcdcn iichoort en hg de a itinczigcn de iniesle b l iiigsiclling heeft gcwcU Ann Reinier Zeilcmnns werd hd eerlievvys der inaulschuppg t u ilvcrcii medaille uitgereikt voor il jingen trouwen dienst lU de kleingarenfibriek van den heer Kortcnocver lu ei r hurtclgke beuoordingcu werd hg door den voor itler dr 1 Terpstra met dut voorrecht geluk gcwenscht en de verwachting uitgedrukt dat de onderscheiding bem te beurt gevallen ook jongeren mocht opwekken zgo voetspoor tf volgen en in gvcrige pliuhtsbelraohling rg t dan voor korter of hngcr tgd de voornaamste bro 1 van levensgeluk Ie zoeken i Mans aandeel in het bii 3schen van een brand welke den 22 Jnli 18b l in de magazgnen bg zgn erkplaits uitbnk werd met ome meld gelaten Kcnc verru biiig oucmdig veel streelendcr dan uit iI ii d I k et eeiinilial del n laischappg kin zgn was nog voor den brne weggeleg I Op verzoek en namens zgne medc irbeiders in de fabriek wairvan velen tegenwoordig waren werd hem door dl 11 heer Terpstra een zilveren horologie aan geboilen als een bewys hunner achting en vriendschap Zichtbiar girocrd werd dit geschenk door hum ainvaurd Strekt t hem tot eer dat giie kamerndeii niet minder gunstig over hem denken dan zgn patroon van wien hg mede bigken van deelneming en toegenegenheid had ontvangen oot hna zelven strekt t tot eer dat 7g oppasseudheid ea trouwen dienst in hunne atandgenooten weten U wuurdeeren Door de hier gevestigde afdeeling der Zuuavenbroederschap Fidei et Firtutt werd heiJen aan den stichter dier afdeeling thans eersten voorzitter dea heer I F Kwant eene prachtige pendule ten geschenke aangeboden voorstellende een kruiiridder ruslende tegen een muur waarin het uurwerk li geplaatst Vnjdag II vierde hel genootschap heetzaam en Eenvoudig te Capelle a d Uael den dag waarop zyn voor itter de eerw heer L Doedet predikant aldaar 25 jaren aU zoodanig werkzaam geweest wu Hg werd by die gelegenheid vereerd net een praohlwerk als blyk van dankbaarheid voor de tele dienaten aan het genootschap bewezen en vau het vertrouwen dat de leden ui hem blgvea stellen voor de loekomtt Onder de aanwezige leden bevond zich de 64jarige heer Kegrer van Zevenhuizen die voor 51 jaar mede oprichter van het genootschap was eu nu nog de eeoig levende der toenmalige leden ii hy werd tot eerelid benoemd De heer Dircksen directeur der garancinefabriek te Capelle hield eene voordracht over ihet water die door talrgke proeven opgeluisterd werd Naafloop der gewone werkzaamheden bleven de leden eenigen tyd id opgeruimde stemming en werd den hooggeachten voorzitter menigeu faeilwenach toegebracht Het gemeentebestuur te Capelle a d IJiel onderscheidt zich door het nemen van doeltreifeude maatregelen tot wering der pokken epidemie Het itelt dl gelegenheid open lot vaccinatie en heefl onlange dooi de gehcele gemeente circulaires gezonden om de ingezeienen dringend aan te manen tot inrnling en herinenting Moge daarvan een ruim gebruik gemuaki worden vooral als de gemeente niet aangestoken wordt doo den geest van verzet tegeo de V ccinatie waartoe n het naburige Ouderkerk de goedgeloovigeu van den kansel opgewekt zgn In de zitting van de tweede kamer Tan Dinsdag beeft de heer Insmger verlof gevraagd ora aan de regeering en speciaal aan de ministers van binneblandsche zaken en vau oorlog eene vraag te rit hten betrckktlgk den oosterspoorweg Dit verlof werd verleend en op een nader te bepalen dag zal de interpelhtie plaats hebben A in de orde was de voortzetting der beraadtlagiii en over de b grooting van Nederlaudeoh Iudie vcor het dienstjaar 1871 De discussie was gebeel gewg d aan de beipreKing van het bg onderafd 1 voorgestelde amendement van len heer van Goltsiein tegen de Preanferor ganisiiie Dat amendement zeide de heer van Qoltslem was een oude beoendc want het waa l n het vorige jiar lu bet breede behandeld Waren de p ssianiligheden met sedert gewyzigd hg fna niet op de beslissing di r kimer pogen terug te komen Door den vorigen minister wa de zaak een adminlltratief bel ing genoemd door dezen minister werden de bel ii gen der bevolking in dezen meer op den voorgrond gesteld In de stukken was echter geen spoor IC vinden dtt de maatregel strekt om d bevolking tegen knevela y te beveiligen Omtrent dfl wg c van uitvoering bestond zeer weinig vastheid bg oe regeering m bg het Indisch bestuur eu de vrg illigheid van de toestemming der Inlandsche hoofden lul teel te wcnschen ovir Hg achtte de riorpMiiiialie in het midd n den dieiisijaars onraad lani met in ovi ree stemming met il eomptabllitcitsnel en tot iicivere hoogte un taulkundig Voorti um r i fj 1 1 r r r r far Si o f nil II i i i i l t p r i iuiita Mi i if i l l mJiiiilwciMit IkkÜHim t l i a iilitnili tMiwi i èi Mik I P wl iiiHy niJal Mfir i iii a jili f Ml lilliliii lbtiiiipaubiaN nkHéntmtmftf JmUMtawliiiillttiifci i i L Ui lk i Z C ilT k V r V m lf lfiU mmM ii mm i M