Goudsche Courant, vrijdag 17 maart 1871

b i orbcwij der 1 iiilgercikt vopr k ingnrenrubriek liiirlelijke bar iller dr 1 cweuscht eu da I racbeiding hem c t opwekkea is ja lp lohtsbetrachting 1 1 de vooruoamite In van eea brand 1 azijnett bg igu meld gelalen tt elender dan uit er maalschnppg Ic weggelegd Op lil Iers in de faIg itmrmi werk hem horologie aanling en vriendin geschenk door er dut üijne karem denken daa Th jken van deel ntmngeii colt h nn o ipasiend heid ao leu raten weten to eli K der Zouavenrrr beten aan den te Toor itter den ge endule ten ge 1 ma kraiaridder het unrwerk ia eha Leeriaam ea t icn dag waarop VKdet predikant kzaim geweeit va leen met een praehtIvoo de vele diensten vai hel vertrouwen lea f or de tuakomet evoi l lich da Sluike p dia voor SI knootachap waa ea loen aliga leden iit I I J der igarnncinefabriek hl er bet water uialeiU i erd Na a en bitven de leden Immiifi en werd den Igiu lEeilwenicli toe el Ie d IJiel onder a i drMltreffende maat rpiicmie Het Helt DAiiefeu heeft onlangi ulairn gezonden om mftien tot inenting eei ruiio gebruik Ës dl gemeeut niet g eat ran verzet tegen uabitige Ouderkerk Ik nss opgewekt zgn pc katier van Dinidag zevr Agd om aan de minliters van binneüeeut vnag te ritsten fcE it verlof ward bepcKQ dag zal da lt ottiii der beraadils a NilerlandtohIudië iHijd t n de beapreking orgestHde amendement en de Preanger or id B heer vanQoU wan het was in het iideld Waren de om J iK l t bij KOU niet op terug te komen Duor r 7aakiten adminislra i eten Minister werden ill lint meer op den Ib ukkcr was echter geen Jniregel rekt om de be i o e lijN ii Omtrent da 11 zeer mclnig vastheid li o bestuur en de eniniinj I l ndache I o IIij n hllcde l I iii iJMr oiirnnd K u lic i umptabili gw uini aundii Voort vroeg do spieker ol ilt c nak door het gobecicrainislcri ord goodgckriird lic imiim vuu den hi er Thorlicukc vvas voor hom ccn mirborg omtrent de koloni dc politiek Kr wus stellig verschil tusschcn hem rn do gcnvancccrde koloniale partij Patiroin vroeg hij of de minister van binnenl r nkcn zich met dezen mnnlrcgcl bad vereenigd Hij hechtte daarann veel omdat hij den heer Tborbecke even als dm heer vnn liossr als erne specialiteit op koloniaal gebied beschouwde De heer Fransen van de l utte verdedigde mei een enkel woord den maatregel trgeii deu heer van Uoltslein terwijl de hh van Heemskerk A van Voorihuv en en llasselmau verschilleDde bedenkingen togen den maatregel in hrnohten In de ziuiiig der kamer van Woensdag z n de beraudslagingeu over de Indische begrootiiig en wel over het bg art 12 voorgestelde ameiulemcnt van den heer van GoUstein in zake de Preanger orgar nisatie voorlgezel l e minister van koloniën was thans aan hel woord Na voorop te hebben gezet dat hij uit volle overtuiging de verantwoordelijkheid Tan den manlregel bad op zich genomen en dal de zaak wel degeigk een onderwerp van behandeling in den ministenand had uitgemaakt deed hij mededeeling van hetgeen hem uit ofGoiéele stukken was bekend gewordcii an Ircnt deu indruk dien de schorsing in ludië had gemaakt In de eerste plaats heeft hg voor zich ccn brief van den gouverncurgencmal Ue gouverneur generaal schrijft dat hij wel niet bevreesd ia voor ver et uf geweld maar in gemoede trerplicBl iü ter kennis van hel opperbestuur te brengen dat ifi schorsing onder de bevolkiugen da hoofden eeoa grooie male van ontevredenheid heeft veroorzaakt Hg heeft vervdigens verscheidene brieven van inlanders aan de regerting in Indic gericht eu ook eeua nota an ileu resident vim den Preanger Ue inlandsche brief is vnn een hoog geplaatsten Javaan die ons tevens vergunt een blik t werpen op de ontwikkeling der hoogere Javanen H j kiül da schorsing men lette wel op het eerst uit de Bataviascha dagbladen vernomen die hijj dus las en vraagt dan moet nu de zaak weder niat doorgaan Het schgnt dat de terite en tweede kamer te Teel aan theoriën beohten De briufscbrgver treedt wijders in uitvoerige baaohouwingen over den inwendigen toestuud van den Preanger Hij wgst er oy dat het aantal knoeierijen en misbruiken nu zullen bigven voortduren en zegt dat hij de intrekking i ernstigste betreurt in bet belang der bevolking Man letta er op dat deze is een inlander wiens betaiig zou medebrengen den tegenwoordigen totstand te bestendigen en die dns belang zal hebben bij den bestaaiidvn toestand Het stuk echter wavr de minister het meeste aan hecht is het stuk van den nchtenswaardigen resident die niet verdacht wordt Tan tot de radicalen te behooren Hg beschrijft den slechten indrttk dien het vertrek van leo heer Tan Kees bg de regenten achtergelaten heeft Hg acht zich zedelijk verpligt aan den gouverneur generaal mede te deelen dat de mare der afstemming v n de bcgrooting een nllerongnnstigslen indruk op du gemceileren van regenten hoofden en bevolking gemankt heefl 2g maken allerlei gissingen waardoor ons prettige grootelijks schade lijdt eu de hoofden zeer ontstemd zijn Vervolgens trad de minister nog in de beantwoording van de verschillende sprekers ofschoon zeide bg de zaak in de stukken reeds zoo volledig was uiteengezet dat hij niet wist wat hij nog meer zou bgbreugen Na den minister voerden nog het woord de hh van Lijnden Nierslrasz llergman en de Oasembrout vóór en van der Iluchl legen het amebdement In de Heraut onder redactie van dr Knijper komt een ingezonden stuk voor over de vraag of men zich moet laten inenten De heilige schrift noet hier uitspraak doen ziekten zgn in zekere gevallen het werk van satan die daartoe onreine of booze geesten bezigt terwijl in buitengewone gevallen de engel des Heeren slaat Inenting kan tegen die machtrn onmogelgk beschermen Men moet wol is waar wat de Bgbel over ziekten zegt niet letterlijk opvatten maar het geloovig gebet is toch het beproefde middel en niet de doelen om genezen te worden De statuten der vcreeniging tot het verschaffen van goede woningen aan de arbeidende klasse te Ziilfcn zijn goedgekeurd bij kon besluit van 2 + ïebruari 1S71 n 10 Men meldt nil ironingen dd 11 Maart Nadat Ie vergeefs was bepriieM door een lioOi cre subsidie van rijkswege de landboawscliool olliier nog te behouden la lieilrii In eene verpaileiiiig van de aandeelliüiuli rs ilrr vtuiriiueiihle iiiriclitiiig bealoïeii met hel eiiiili van de c maand het onderwijs Ie sta kon Lange jaren moeite zorK en goMelijkc opofl criiigcn gaan daardoor te loor zoodat er blijkbaar gemis nan belarigHlcllIng in de aak van deii kant der eipeiilijke belanghobbeiule lamlbouHcrs bestaat Hel hchijnl lie moeite waard Laatste Berichten Parijs U Maart Het Journal OJjiciel mankt ecne conventie openbaar volgens welke de spoorneg mautschappijen die de exploitatie hervatten aun het Duitsche leger de treinen moeten leveren die i i d c tt i E zii i ii g r gd De lelrgrnaf bniiaaux zullen aan Frankrijk teruggegeven orden De interdnuces belasten zich met de voeding der Duitsche troepen Do burgerlgke administratie in de door den vgand bezette departementen znl onmiddelijk in handen van de Fransche nutorileiteu overgaan Het Journal dt l aris zegt dat de kanonnen gisteren van Montmnrlte niet zijn teruggebracht door de derwnarte gezonden voorspannen De nationale gardes rijn van besluie veranderd zij zullen aan elk bataljon het daarbg behuorend kanon teruggeven op vertoon van een qnitantie waaruit blijkt dal het stuk door de rogecring is aangekocht PerrièrOS 13 Maart Jules Fnvre is gisteren avond na bet sluiten der onderhandelingen naar Pargs teruggekeerd De verzorging der troepen ia aldus geregeld dat aauvankelijk in de behoefte van SOO ÜOO man moet worden voorzien zoodra de troepen rctireercn daalt dat egfer op 150 000 man om ten laatste niet meer dan 60 000 man Ie bedragen Parijs U Maart i aixmdt De toestand in Montmartre is onveranderd Het gevaar ia niet grouter dan vroeger De BuH Puilie zegt i t dk autoriteiten besloten zonden hebben om de nationale gardes die de kanonnen in hun bezit houden in mora Ie lellen zich uaii de wet te onderwerpen Deze qutestie zou heden iu den ministerraad besproken wor rn Berlijn 15 Maart Volgens de Pron Corretp zul de keizer Vrgdag namiddag te ierlijn aankomen doch heeft hg elke feestelgke ontvangst van wege de autoriteiten of de gemeenlf veiboden SaarbrÜCken I5 Maat Ue keizer kroonprins en de prins Kurel eu Adalbert zijn heden voormiddag alhier in ilen besten welstand aangekomen zij werden door den gouverneur generaal eu de autoriteiten ontvangen en door eene tulrijke volksmenigte uiet geestdrift begroet Z M heeft den gouden lauwerkrans hem namens de rijnprovincivn aangeboden beuevens hit adres van hulde aangenomen waarna de vorstelijke peisonen de reisten 12 ure hebben voortgezet Parijs 15 Maart Hel mrnoZ O iW verklaart tot leftenspraak der loupeiule geruchten dat da ge zon heidstoestand Ie Versailles niet Ie wonschen overlae De dagbladen deelen mede dut de heer Thiers e is aangekomen en gisteren een ministerraad heeft gepresideerd Het Journal de DdbaU geeft zijne verwondering Ie kennen dat de autoriteit de tooneelen vnn Montmartre en op het plein der Bastille sedert veertien dagen iaat voortduren Het blad noodigt den heer Thiers uit ren werkzaam gvcrig en krachtig persoon tot prefect van lolilie te benoemen Montmartre heeft git creu een doodsch schouwspel opgeleverd Men zag er bijna niemand Naar men verzekert is in deu boezem van het comité oiiecnigheid ontst Utn dnar eenige bden de kanonnen willen terrggeven helnelk door andere leden wordt tegengewerkt Aan eene spoedige minuelgke schikking vult evenwel niet te twgfelen i ranlcfort 15 Maart S nre Zoo even is de keizer onder het luiden der klokken het lossen van kanonschoten en een aanhoudend gejuich der volksmenigte in onze feestelgk getooide stad die thans ook luisterrgk geïllumineerd wordt aangekomen Ann het station werd Z M door de antoriteiten ontvangen met eene aanspraak van den Kersten Burgemeester en bg het binnenkomen der stad met eene toespraak namens den stedelgken raad De versiering der stad beslaat gedeeltelijk uit eerepoorten met toepasselijke opschriften en hguren INGEZONDEN Liberalisme Voor velen is en blijft nog altijd het woord i libcrali iiue een ponriklieelil hel oriH beseliiiuwd uls een B iuokscl dal met onvcrsloorbure bedaardheid rondwaart om Stnnt en Kerk omver te hnlcn on te gelijk de ketens smeedt vooreen modern despotisme Wilde ik deze besehuliligingeu wederleggen en inijiic motieven ontlecneii nim de geschiedenis mat andere woorden aan het gedrag de handelingen der liberalen zelven het zou te vreezen zgn dat men mij spoedig de wapens uit de handen zou slaan en geen wonder j ik zou mij op een verkeerd terrein plaatsen op het lerrein van raenschelijke zwakheid en afdwaling als er van principe alleen sprake is Doch even zwak als op dit terrein mgnc verdediging zou wezen even zwak moei ooit de beschuldiging zijn wanneer zij niet tegen het beginsel maar tegen deszclfs aanhangers is gericht Welk verstandig man vernordeell hel Christendom omdat er zf i ve en bij i i v jp r arn van Christen niet waardig zijnP Wanneer m n alzoo het liberalisme beoordeelt dan blijven de liberalen buiten rekening het ideaal danrop zij het oog gericht en niet op individuen die zoo vaak met vallen en opslaan hunnen weg vervolgen Hel lilieraUsmj dns het denkbeeld dnar schrikt men voor terug sis voor een ino ler dat de maatschappij in hare grondvesten aantast en de oude kluisters niet vernielt maar slechts erwissclt met nieuwe die nog hanlcr knellen en nog moeielgker te dragen zijn Die vrees voor en die ongunstige beoordeeling van libcrulisme vloeit naar mijn bescheidene meening voort uil onkiiiiile men kent het beginsel niet het gronddenkbeelil ligt vuur vcleii ii in raadselen en op de vrang wat is dan eigenlijk liberaalP weten maar jfer weinigen het antwoord Ie vinden Wanneer ik hier mijne voorstelling over liberalisme l ant volgen duu geschiedt dit niet om propaganda te makeu en hel allerminst om andereu Ie leeren var het eerste ben ik afkeerig voor het tweede b a ik niet bevoegd doch hel geschiedt eeuig u alleen om zoo mogelijk duidelgk te doen bigken dat het principe geen afkeer verdient maar billgka en rechtmatige wanrdeering toekomt Wat is dus liberalisme of liever om niet OTer het denkbeeld in bet afgetrokkene te redenceren wi is liberaal uit de torn der attributen aan zoodanige figuur toegekend zal bet ideaal te Toorscbgn treden Wie is liberaal Dat is hij die de autonomie Tan den geeal eerbiedigt eu zich vast overtuigd houdt dat de toekomst niet behoort aan het geweld maar aan het hoogste en beste in ons aan de goede trouw aan de kracht van beginselen aan ware inenschelijkhcid en algemeene broederliefde Die het geestelijk leven van anderen volkonienc vrijheid van ontwikkeling laat en in geenerlei richting eenigen dwang op die ontwikkeling wil uitoefenen en alzoo niet juicht over een regeering die heden de censuur op de drukpers vernietigt en morgen de kloosiervrglieid wegneemt Die met verheven belangeloosheid in alle omstandigheden het oog heeft geslagen op het wetzgn der maatschappij en de vervulling van eigen wenschen uitstelt wanneer zij de vrgbeid of het belang zijner mederoenschen zouden benadeelen Dia weet dat hjj tot het menschdom behoort en van uit dat standpunt zijn oordeel velt en daarnaar zgne handelingen richt Die milde wetten bemint en vooral die regeering welke de meeste waarborgen van vrgheid geeft Die op ieder gebied naar zijn bescheiden vermogen eerlijk de waarheid opspoort doch zich niet bindt anu voorbijgaande vormen Die geduldig is omdat hij in de macht der rede gelooft en in zgn grilenklioek steeds ecne bladzijde open houdt voor de errata Die gematigd is niet uil zwakheid m ar omdtt hg vast vertrouwt op den eindeloozeii vooruiig iiig vnn het menschelgke geslacht Die den adeldom des geestes erkent e i het noblesse oblige nooit vergeet Ziedaar waarde lezer ingn ideaal is uw pjrdeelnu nog zoo ongunstig Gg hebt mg een hersenschim gesolcist een illusie waarvoor de Hi ld nooit rijr zal worden Voorzichtig in uw oordeel alits is een hersenschim dal nog niet verwezenlijkt is en al ware de wereld nog iii geen eeuwen daarvoor rijp wie durft verzekeren dat zij dal nooit worden zal Kr is een lijd geneest dat in Europa de slaaf een gzeren halsband droeg en dat hel vuistrechl als het oordeel Gods werd ingeroepen Als toen iemand in profetische verrukking de maatschappij onzer dagen als wensehplgk l d voorgesteld men zou hem voor een dwaas een dronmer hebben uitgemaakt en mogelijk ook wel voor een gevaarlijk man en thans de gzeren halsiiand is verdwenen het vuistrecht beslaat niet ineei de t lnere is verwezenlijkt en wg wg zien op dien tijd Ijrug als op een tijd vnn ruw gewelil van Kiiknnile en bijgeloof als up een tijd lu barbaarschc onwetendheid Zoo bedriegelgk is het standpunt van den dag zoo wgst de nanecf veelal een ander vonnis Veel toi r veel gn u ij leeils vooruitgegaan maar nog een Sangen wejr lieMi ii wij af ie leggen nog ecu uuulul slutions hebben wg vuor uns doch niet fff W