Goudsche Courant, vrijdag 17 maart 1871

Sir De voorlreffeltke uitkomsten welke het gebruik der Schraidtsche Anli Rheumalische WaldwolWatten i 25 en 50 et het pak Dennennaaldeii Olie a 40 en 80 et de flesch aan duizende lijder nn Jicht en Rheumatiek heeft opgeleverd niettegenstaande nlle andere geHeesmidde 3n te vergeefs beproefd waren de bij ondcre aanbevelingen van HH lieueeskundigen geven voldoende bewijzen der deugdelijkheid Verkrijgbaar in onderstaande depots alsook de zoo alom beroemde WaldnolGezobd heids Klcedingstukken bekend als behoed en geneesmiddel tegen allo Jicht en Rheumalische aandoeningen Schmidlsche BORSTBONltONS ü 30 et de doos zijnde het beste middel voor Slijm Hoest Verkoudheid Asthma bensauwde Borst enz KIEFERNADEL POMADE ü 60 et de flacon ia een goedkoop en heiUnam middel tegen Rheumalische hooldpijn zwakheid der hoofd enuwen bet uitvallen van het ITaar en het vroeg griji worden Verders veischillcude Waldwol Artikclcn volgens prijsrourimt Hoofd Agent voor Nederland M J V HAM Utrecht Te GOVDA Mej de Wed BOSMAN Jlphci L VAllOSSIEAU Z Bo koop J OOUDkADE Ilmmden W i K Uil VERS Va oK Mej S CHARKr UKEN iltmifimt J A JACOBl Ouèiiater J V N Lir FLVND 1 n verddc lH i li op ili gibniiksuii ij iiiKi Aimvr iaa om DLIViT bij M i HAM l lucht M gcwniihiiopt vooiuiigang ia de groole iHiluurv ct en gtldif vuor ill w il liefl die slrouin is met ti kecicn door iirgli3li ii iUnIkuiMir door gewcUI of Kruppknuonueii het gaat slcids Vüurv aarta bcdaa I maar rusieloos onmerkbaar van zeker Noem dus vrij het liberalisme een hcrscnsrhim doch betwist den eeuwigen vooruitgang de immer toeuemende heerscli ippij van den geest niet elfs al waren de woorden die eens ecu vermaard staalsman sprak er is van dit geslacht geen gocils te waehten ook nog thans iii bare volle kracht geef echter uwen twyfel aan de toekomst op het verledene leert wat volgen al Naarmate de bochaving tocnesmt zal het libera1 3me meeren meer ontslaan uit innige overtuiging uit de behoefte vnu het hart h t al minder ern modekleur worden geen alcrverf meer maar bestand tegen regen en ouiieschijn met telkens vcrnnderl k naar persoonigke lu ichlen of cigeiibel ing Dan zal het principe meer waarde en beltekcnis krijgen het zal duidelijker uil alle handelingen spreken eu het vaandel zal minder be oedeld meer rem en met cere gedragen h orden C MESSKXUKKR Posterijen iyS gw x ST Ar VAN KIUKVÉN orAuiitssMu aan ONIJKKKNDEN vui onoin in ue S uiitT dfii mM JANUAKI is uit Gmc a Van der Burg Berkenwuuile Beek Kampen Schrnvendijk Leulerdorp briefkaart I M V Schollen en A van Dam Rotterdam J van der Linde met vermeld uit Boikoop E Outmnn Rotterdam QouDA den 13 Maart 1871 De Directeur van het Postkantoor VAN KRÜIJNB Kantongerecht te Gouda Bg vonnissen van 1 Maart 1871 Jijn 1 C L wegens 1 hel als bestuurder van eene slede met e n paard bespannen niet loopen naast die slede binnen de gemeente Gouda en 2 hti bij gladheid der siralen rijden mei eene slede bespannen met een paard binnen de gemeente üouda zouder een aan die slede vastgchechl touw door een geaohikt persoon te doen vasthouden om hel slingeren te voorkomen of 7ao veel mogelijk te verhinderen veroordeeld lot twee geldboeten elk van 3 of één daf subsid gevangenisstraf vour elke boete 2 D B wegens het laten stilstaan van een met een paard bespannen voertuig opdeu opeuliareu weg Ie Gouda zonder dat hij of een ander gesshikt persoon de teugels hield of oumiddelijk bg of voor de bespanning geplaatst nas en ulks bij herhaling veroordeeld lol eene geldboete vaii ƒ 5 of een dag subsid gevangenisstraf eu bovendien lot een dag gavangenisstrnf 8 A E D wegens hel berijden van de zoogenaamde noodbrug nan den kleiweg liggende over het water van de kaïli iisingelgriclil te Gouda met esn bilnden vrnchlungeu veroordeeld fol eenegildboete van 5 of een dag subsid gevangenisstraf 4 A l wegens gelijke oveitrediug doch bij herhaling veroordeeld lol eene geldboete vau ƒ 10 of drie dagen subsid gevangenisstraf en bovindien tot een dag gevangrnisslrnf 6 O ï wegens gelijke overlreding als n 2 doch niel bij herhaling veroordeeld lot eene geldboete van ƒ 5 of csn dag subsid gevnngeuissiraf 80 J 7i wbgens hel builen noodzaak beryden vi een met klinker bestraal voetpad Ie Gouda met ren kruiwagen niei beladen met glas of aardewerk veroordeeld lot eene geldboete van ƒ 1 of een dag subsid gevniignii slraf n 1 D S wegens hel spelen mei geld op den openbaren weg Ie Oouda veroonkeld als n £ u bovendien alle in de kosten van den processe invorderbaar bg lijfsdwang SrXKÏTBËËI CHTlw handel werd OOUdflt 16 Maart Bij weinig lot iels lagere pnj eii afgegeven Tarwe Zeeuuschc per Hcrl puike ƒ 12 50 u 1825 Mindere 11 80 a ƒ 12 40 Toldor ƒ J 7 f ll Kogge onile 8 25 a ƒ 9 ao Nieuwe ƒ 7 76 a ƒ 8 10 Voer ƒ 1 75 a ƒ 7 35 Gerst ÖHiUiilandsch ƒ 5 25 a ƒ i W mier ƒ 6 25 i ƒ 7 Dito Zomer ƒ 5 50 a ƒ O 50 Haver korte ƒ 4 25 a ƒ 6 25 Langu J a 75 i ƒ 4 50 Hl veemarkt iiiel vveimg aiiivurr de handelwas ula vlugger vaikiiis gi iliikt vuor Loi den 18a 20 tents per vijf ons magen vaikiiis vlug te vciküiipiii l ol r J I 50 a 1 511 iiiailii llililv tiiii binikniaii Burgorlijko Stand ninlUN n Mitiirl J iniiiiiH oudi r4 J Knppi udniH r il M vim llruli II Ni itta JuIiiiiiiiié üihIi ra ï J ih I II W llii kts 11 lutmmiH itli iniiii oii li ri t Sdinil 11 J loriitü liLrai liia lluiiliii uM oudtm A Wuiit ii 11 SiiLtlLiiiaii 15 Juhnuiia Cslhurnis oiuUrS D J iita Lil A K Klctj Omsihifn It Maart J P Oustcriiock 4 m J van 1 oon 2 j 1 m fiblli wil 15 Maart H c rlt1 V J vnu Slerl ADVERTEN TIEN Heden ontvingen wij do treurige tydiiig dat onze peliefde jongste zoon WILHELM CHUISTI AAW stuurman nun boord vau het Ned Iiuliseli f regatsclnp Baïavia PacivEi ge agvoerder O PEDEIISEN op reis naur Ammj op de hoogte vau Formosa den 24 December 1870 is overleden Gouda E JOCHIM 14 Maart 1871 M JÜCHIM vaïi Rel Openbare Vrijwillige Vcrkooping De Deurwaarder B H VAN DfcWERVE teGnuda als last hebl ende ijner Principalen is van meeDing op DINGSDAG den 21 MAART 1871 des voormiddags ten half elf ure in het koffijhuis genaamd Giioor Schipïhusiiuis aan het Veerstal te Gouda te VERKOOPEN De extra snelvarende IJZEREN Schroefstoomboot genaart ViiiitENiOiNO vroeger genaamd HiNDELOOPfcN laatst gevaren hebbende tusschen Letjden en sIIertogeiihosch gvooi 53 ton of circa 28 lasten met de z elfs Machine en Ketel van 12 paardeükracht hooge drukking en Inventaris zoo als dezelve staande is op de helling der werf KiioMiiour van den Scheepsbouwmeester BORKÜS te Gouda TE ICO O IP Een HEEllENHÜIS en TUIN gelegen op een aangenaam dorp bi Gouda waarin tevens eene geneeskundige zaak wordt uitgeoefend Brieven franco o der lett G by de Boekhandelaars J VAN BENTUM ZOON te Gouda 1 BEKROOND 1 1865 i OPORTO aziLVEllEN MEDAILII 1 fcLaSTfc KLXSSb Belang 1 13 1 dl iKMEENTEWERKE N te lowla wordt gi vniiigd EEN LOODGIETER tevens bekend met ZINK en LEIDEKKEItSWERK luformiitieu bjj den lemeeuto Architect HURGERSDIJK Vier Timmerlieden worden ten spoedigste gevraogd Loon naar u k f uuclJ Adr s Burer Goudsche Courant 275 Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 27 MAART 1871 Degenen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan den boedel en de nalateiisthap van wijlen den Heer CORNELIS SNATERSE in leven Oud Burgemeester van Wormerveer gewoond hebbende te Gouda laatstelijk wonende te Soeterwoude eu aldaar overleden den 9 Maart 1871 gelieven daarvan voor op op den 27 Maart a s franco opgave of betaling te doen ten kantore van den Notaris A J RLJSHOUWER te Soeterwoude EMSER Pastilles uit de zouten vun de koningWil helmsbron nen de Ems weten schappeljjk aanbevolen tegen maag zuur opnspen slecht spflsvertee nng gebrekkige ademhalingen en graveel In voorraad in geplombeerde doozen niet gebruiksaanwüzing il 50 cents alleen onvervalscht te Gouda bg J H BOERS te Rotterdam in alle Apotheken Ue administratie van de ROÏSBRCNNEN I BEKROOND I 1867 I i P A R IJ S i Mhiiokzen medaille S Hoe fso eiiJveen 11 NADEIiMAN lioltadam Wed P df KOSTKll Sr wüw ioiww Wed e r i g t wip cWti l PF te nl j I f f Mb HlP lii iiéWiilteMlWè tgH littaUiKmliift ilM fi MfiifniiliSwiailatiinjit éè ki Hy 4 le tl ft Ml i Ml il ÉJ i 1 11 4k V 1 w J4 V s v iRVplHV 35Sv i