Goudsche Courant, zondag 19 maart 1871

II louda 1871 ZoDdag 19 Maarl N 102Ö GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreiien De insending van advert entiën kan geschieden tot éèo uur des namiddags op den dag der uitgave iR l KKERSArchitect leden I 3c n W r the Courant fterij tl ASSE be liobben van en de na 1 0RNBLI8 traeester van te Oouda e en aldaar Iven daarvan Jriiucö opgave Ivin den NotetervHmde EMSER Pastilles mt de zouten van de koningWilhelmsbron helmsbronnen DB Ehs weten schappel k aanbBvolen tegen maagaandoening iuur opns pen slechte spgsverteering geIn voorraad i ksaanwnzing te Gouda by Apotheken nSBHONNEN üD i 3 t jiusohe Waldwol iuiieade lijden Il leD te vergeeft Imie bewgieu der V ildwol Gezoud ciie aaDdoeuingen J uret enz I afd eDuwen liet ri Ktt UON De uitgave dezer Courant geschiedo ZONDAG WOENSDAG eu VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is f 1 75 franco per post f2 KIESVERËEMIGIMGËM Het voorgevallene bfl gelegenheid der jongste veridffiing voor een lid van den gemeenteraad dhier geeft aanleiding om in verband daarmede ét M w ve teenigiBgen aaa eene oadere beschouMlit te onderwerpen Hat feit waarop wg doelen is dit Door de flondsche afdeeUng der liberale kiesvereeniging mt ia eene wettige vergadering op wettige m zé tot candidaat geproclameerd de heer C lfi sra ilKSit Op die vergadering werd tegen umididatuur niet geprotesteerd n t was f n sSf S B 1 openlük mur in tgeküm door eenïge leden der kiesvereenigiug die candidatunr werd tegengewerkt en de Iwer W Post Diiost die geen lid der vereeuiging was tegen den hett M overgesteld Die handeling heeft zoowel hare verdedigers als hare bestrijders gevonden De verdedigers Toerden aan dat het reglement aan de leden de verplichting niet voorschreef om den candfdaat der vereenigiug te stemmen waartegen de bestrgders dier handeling aanvoerden dat zoo het reglement den wettelijken dwang al buiten loot toch de zedelflke dwang die men zich vrflwillig door toetreding tot een of andere Tereenigiag oplegt verplichtte tot hcrusting in den candidaat der meerderheid Ging dit op was t antwoord dan zou er hoegenaamd geen verschil van meening kunnen zyn want voor den oerlyken man z jn de wetten der zedelijkheid van niet minder kracht dan de geschreven wet dan zou de vryheid die t reglement geeft door die verplichting niet op te nemen inderdaad niets te betoekenen hebben Dit is zeer gegrond Eene vereeniging waartoe men vr willig toetreedt omdat men de beginselen die zg huldigt van ganscher harte is toegedaan moet zoo min mogelijk dwang door de wet uitoefenen tg moet hare kracht ontleenen aan den zed iiken dwang waaraan ieder ▼ erpHebb is zieh zelf te onderwerpen er kan daarby eigeulyK geen sprake zyu van wettelyke of sedel ike beginselen Opzettelijk werd in t reglement der liberale kiesvereeniging niet opgenomen de bepaling dat de leden verplicht zijn de gepioclameerde candidaten te stommen Men is bg deze vereeuiging evon als bu hare jongere zuster afgewe ken van het beginsel dat b f de ouderen werd gehuldigd een beginsel dat de vrgheid der kiezers aan banden legde n t geheim der stembus schond maar dan ok daardoor den ondergang of de kw ning vaa de meeste dier vereenigingen ten gevolge iMd Gekit nu echter by de jongeren als zedelyke verplichting wat hg de ouderen de wet voorschreef dan zou or eigei yk niets veranderd z n dan zouden de leden even als vroeger de ge H oclameerde caudidatea moeten steounen dan zouden du jongere verei gingen op even verkeerde grondskigea nufteH als de ouderen AIcoo volkomen vr hetó foor de leden om zièh by den candidaat der oieerderheid neder te leggen of daartegen op te komen dat moet het beginsel zyn dat aan eene kiesvereeniging ten grondslag ligt Des vereenigingen moeten niet anders beoogen dan de bevordering van goede keuzen door samenspreldng in de discussie moet het 2 waartt puat gelegen zgn niet in de stemming die slechte den indruk op de aanwezigen door de discussie gemaakt in cyfers weergeeft Alzoo volkomen vrjiheid voor de leden der hijerale kiesvereeniging om een ander dan den geprorlameerden candidaat te stemmen Alzbo de handeling hierboven gemeld goedgekeurd In geencn deele vloeit dit uit t voorafgaande voort de d het dit ook dan zou de veroordeeliug der kiesvereenigingeu uitgesproken zyn Wjj hebben eenvoudig als ons gevoelen willen doen kennen dat niet de boven aangehaalde redenen ons tot de meest onvoorwaardelyke afkeuring van die handeling hebben geleid Niet het stellen vsm den heer Post Dkost tegenover den heer Mbsseuakkb maar het heimelijk stellen van den eersten tegenover d laatste in t heimelyk tegenwerken van den candidaat eener vereeniging waarvan men lid is en die men anders steunt dat verdient zoo streng mogelyk te worden gegispt dat behoort te huis in de werkplaatsen waar de monsterverbonden worden gesmeed en waar do kameleons en parasieteii worden gefokt maar niet by hen die zeggi u lilieraal te zyn Do heer Post Dkust heeft vele vrii uden veel vermogende vrienden maar waarom werd dun nitit ruiterlijk met den miiu voor den dug gi kumeuy ADVERTENtIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzunderlijke Nommers VUF CENTEN Waarom kwamen zyne liberale vrienden leden der liberale kiesvereeniging niet op de vergadering Waarom stelden zjj hem daar niet En zoo zy werkelyk verhinderd waren daar te komen waarom dan hunne aanbevelingen niet ottderteekend even als Dr Luijten de zyne onderteokende Zou t den candidaat hebben benadeeld als men niet door praatjes maar officieel geweten had wie eigenlijk den heer Post Deost ondersteimden Maar niet alleen hadden we een naam vrillen hebben ouder de aanbevelingen we hebben ook naar de redenen gezocht die den candidaoit der vereeniging deden verworpen en den heer Post Drost genade deden rhtdenf wc k e b be a die redenen nergens kunnen vinden argumenten werden niet aangevoerd waren er geen of waren ze te nietig om er mede voor den dag te komen Waarom wilden eenige leden der liberale kiesvereeniging den candidaat dier vereeniging niet dat had in t licht moeten gesteld daarmede bad men voor den dag moeten komen dan was er kans geweert voor debat debat dat eigenlijk wel op de vergadering t huis behoorde maar dat uu men daar wegbleef ook door geschreven artikelen kon worden gevoerd Men voerde geene argunientcn aan en maafci ook daardoor dezen strjjd weder tot een stryd over personen tot een pcrsoueele qutestie Om die redenen is t gebeurde af keurenswaard Een ernstig protest d i een protest mét redenen omkleed en onderteekend tegen den geproclameerden candidaat is niet in stryd met de beginselen der liberale kiesvereeniging moest met in stryd zyn met de beginselen van welke kiesvereeniging ook maar t onderkruipen vaa hem die door de vereeniging waarvan men lid is het meest nbevelenswaard v ordt geacht is een daad die allen maar vooral hen die zeggen liberaal te zyn ouwaardig is BUITENLAND liuHeiilunilscli UveralchU De Loudnieclie Tunei be Hl bèriolileii uil Purga nüiuiii beneerd wordt diil la re rering den h er Vnleiilin den bekenden oortvurmileii prrfect van Striiiitiburg uit ile dngcii drr lielriieriii henuemd heeft tot jirtfeet vuii u1iub I e e brnueniiiig uu bet btAij uiuetcn ijii vun bel besluit dir uiiiiiiiteit 1 n 1 j