Goudsche Courant, zondag 19 maart 1871

om kr itlilig de Ijcl iLlidijko vcriooniiigcii der sol iluilje speliiide iiilionil girdi U MoiiUiiulrc ligcii to gian 11 t liiN de wit Ie Diiilirw ipiii Ku lit strtiksdic 11 rililiii uit dii lui ifd l iil vp i ki ii il mr nut tuil Dl tulgeiiüi diji lu giift Kiii a iiiii di siemmiiig der Frunschfu lèr ig lilt Jouin il 4i s DébtUs It f 1 sprekende o er den uitslag der uerk iiamheden vim de Loiidensche cunfcrcniiq dat ram het uprrtkwoonlelijk lynisme van liet ïoori iiim t orgaan l r nrilsohe rrpierhijf en vim de l uiisi sclie regeeriiig moet bi ituii om ifli te kuniKii vtrblij u o er leni oniknoopinp wtlki niels dan een diep vernedering is oor de pulititk elke sedert + 0 Jaren door de msgeuillieden vin westelijk Knropa is gevolgd en gohun lli luftl ¥ iluid ondergul de straf voor hart l riusischgp ii ili itick en nville 1 b u lir iiilir ml dt straf voor dt noiulloliige ovtrgcilieiisiiglicid air ipede by aan fniiliobelnf geli gehoor7i nide Het gebiele resultaat vin den Knin ouilog is verloriii Wnl Frankrijk belicfl dit beeft voor laiigep tijd m t de politiek pediiii Is Iriiiknjks degen Ibaiii ge broken spoedig zal htt diiu weder kniiiien trekken Doch ilan zal t niet ijn len behoeve van lurkijc en iDinder ver vernyderd doel ial Ir inkrijk voor oogen hebben dan de integriteit van het Oltoinaoisch rgk Alle overige dagbliden sprekm in den elfilcn geest In den minisierraad werd gisUren over hel incident Montmnrlre beraulslaigd lli n terderheid besloot een fnnchlende houding Ie bewiren dnnr alles deed hopen d it de oproerlingen I kanoiinen Uit eigen beweging 7oi lin teruggeven Het slechte wede lal neden heerscht de regen en de sneeuw ïullen oolf het oomité nupen tot een beiluit te konen Het vindt reeds niet dan met mauite personeu die bn de kanonnen de wacht willen houden De Kinder libre meent Ic vielen dat de graaf van Parijs met het oog op Frankrijks tegenwoor digea ioestaod en naar de laspraak t ui zijii liefde roor Frank ryt beeft afgezien vuu alle mededinging naar de re eering De Fra isehe ministers vergaderen te Versailles alleen de ofBcieele receptien hebben te Parijs pi lats liuilschlaiid kei er heeft gisterenmorgen verge zelil vui den kruonpiins en de prinsen Friedrich JCerl eu AdelherI den vnderlandschcn gronii ueiler betreden een onafzienbare menigte asi Snrbmeken sanmgevloeid nanr de noodige aanspraken werden geboudea en beantnrooril en de gou len lauwerkrans uit naam van de Ilijnsleden werd overhandigd D n 12 uur werd de reis voortgezet naar Fr iiik ort iraivr Z M te ruim b urei nnnknam en hedenmo gen 10 rau vertrok Morgen Vryilag om 4 uren wacht men de nnnkom t te lierlyn de kei er heeft echle r uildrnkkel jll verzocht dit geen oflicicele pieohtighedrn ziitlen plaats hebben daar alles bespaard moet worden voor den grooten intuelit a iu bet hoofd der troepen in het begin van Mei Volgens de Presse heeft von Bisraarok tl 11 dezer en deprche gericht an Jules I ll re waarin op onverwijld onderzoek wordt aiugidrongi ii vin de aanliiding lot het spoorneg oiigeluk bij l uteau met en trein waarin Duusfhe gewonden werden vervoerd ook iou in die depttlie gedreigd worden roet maatregelen van weilervergi 1 liii uigevnl men in Frankrijk mocht vuortgian hei internatunale rec it Ier DuHscbers in I ranlirijk ie oliiiiden Onder de wetsontwerpen die bij den bondsraid zij n ingekomen behoort dat over de reehtsvei houding van de rijksambtenaren Hel ontwerp beslaat uit U7 ii rl k leu Het Jonrual de SI Feterdovrg houdt een Igftede op den keizer van lluslind en ijii ministerie naar aanleiding van den uitslag der Loudensohe ronfe renlie Het bM zegt Tie oplossing der i Uffistie is een vrucht der po litiek welke de kei er heeft gevolgd sedert liij den troon beklom Het is te betwijfelen of Ituslauds geimlipde be loei ii eii gehoor ouden lu bbeii gevon den bij de kibiheiliu w uinetr hd op nuiider visuii toon gesproken had en wmineer het geen steun had gevonden in het btwiisi ijn v ui d i verbazend grooten vooruitgang iii het biniieiilaiid welke in gev i van oorlog Ruslaiids krachten veel grooler zouden gemaakt bobben dan zij tijdene den Krun oorlog wa ren He onlwikkeliiig der hulpbioniun VuU het lind eii een gematigde vcr oenings gizin Ie vredelii veiidc politiek 71JI1 de ware elumenien van Kuslands kracht en voorspoed F R A N K K IJ K Mnniidug dueht iniu Ie I urys stellig dgt de z iak vin Montmarlri alli p iii de bcrui lile kanonnen on der slag of stoot op bun plaats zouden komen Hel was dan ou ovtrtdiii jèt boolilst ui vulmaakt kalm De bliddi bleven nog algemeen denmiaire el van enirual mol ten opzichte dir zt ullra revolutioiiiiiuc blaa Ijl s nfkiiifin Zelfs de JJitats die lu biiit jjrimii 1 l iirii de rt cenng zou Hal scheen te willen vrijpli tni had oonnilikil van den luor John Ixinoiiiiii 111 een gi lieel li gcnovtrgoateidin geest De rai sle 1 injsrli i lgei i irdi den direeli urs en ri I eliiirs viiii d igbl uliii du iili t liorliiiiï bi vDiuldi w iieu jl Muandig mils Ie 1 iiijs eruggi koerd De leden der regeering de meesle nmt ie naren h t oorps diplumatiqoe euz ullei wai op de terugreis Pe Farij ennars hadden hu den fraaicn Zondog feprofiteerd om con kijkje te gaan nemen in de verwücsle oinslrekeii Vooral naar Suilt Cloud wis de toevloed groot Hier eu d mr trof nieii echter nog de Diiiischers am hetftecn soms tot minder aan genain oiitinuetingen aanleiding gaf Onpiilijdi c ooirespon Iculun uit l arijs uigen du d iigieiiiig wel giiioodzuki zal rijn krpchtige m mtri gileii te neiucn tegenover den eer gedimorali eerden toestand waarin n ii e gi ipver keert eu waurvan de eigenlijke grond geen andere IS dan de gewoonte vun leegloopen gedurende het beleg aangenomen en de behoefte aan soldij Zoo lang zij georganiseerd en gewapend blijft als thans zul die garde een beitendig schrikbeeld voor de Parijzeuaars zijn Ëen ander schrikbeeld is de betaling der wissels waarvan de vervaldag van maand tot maand is uitgesteld Ue Fransche bank alleen beeft voor 800 millioen francs onbetaalde wissels onder bare be rusting Ook al werd de vervaldag weder een miind uitgesteld vraigt i zich mei bekommering if hoe ilo bh ik ten slotte i og lot een regeling hoe d in ook zil komen l c regeering heeft lang genoeg de be langen der sehuldenaars voorgestaan het woidt tgd dat ook die der schuldeischers daor baar worden overwogen Thiers i te Versailles aangekomen Hij heeft bepaald dat de ministerraden zullen gebou len worden in Versailles en dat de oflieieele recepties te Parijs zullen plaats hebben Ue politiek wordt dus te Versailles gebracht terwiji de uilerlyke glans der regeering voor Parijs blijft bespaard Maar danr aan het uiterlijk dikwyls het meeste gehecht ordt zal Pirys in de schatting der menigte wel de resiileulie bigven De verlegenwoordigcrs dier stad hebben in een adres tegen de miskenning der Fninschc hoofdstad geprotesteerd Op waardigen toon noemen ZIJ dec maatregel om iii Parys niet langer den zetel der regeering te willen vestigen in dit oogenblik gévnarhjk omdil alles moet vermeden worden wat a inleiding kan geven tot beroeringen De Paryscbe bladen zijn met het gemiti d adres allen zeer ingenomen Tegen de nieuwe vergaderplaats Versailles schyuen nieuwe pogingen lu hel werk gesteld te worden Ten miii te bei iTournal 0 fte acht het nood ig tt verklaren dat de gezondheidsiuesliiid Ie VersuUes itnemeud is en dat de geruchten daaromtrent verspreid onwaar zgn De AssembU e Nationale kan dus gerust eu zonder vrees voor epideiuu n hare nerk aamheden voortzette i ENGELAND In hel Fiigelsoh lagirhuis sluit he voorstel der regeering om hel koop systeem bg de olticiersnngen af Ie schillen op levendige tegenkanting voorname hjk wegens de zware geldelijke opolleringen die het lond zich durdoor zal moeien getroosten In t al emPdi vui it min dal het Engelseh leger zeer wdiiig lie iii uordt aan di groote geldsommen die er voor worden nilgegeveii in de zware laslen die aan de burgi ry voor het inilit ure budget wordeu opgelegd Pruisen heeft zyn veel uitnemender leger veel guedküü ier Duiulerdig zal de discussie over de nieuwe leger orgaiiisatie worden voortgezet eu spoedig daarna wuarschynlyk het ontwerp ter derde lezing orden gebracht De aannem iig is nog zeer onzeker en sommigen bereiden zich reeds voor op eeiie kibiiietsvennderiiig Dt Ijmdm lu mo over de lalryke bevolking en den verbizciiden omvang van Londen sprekende vestigt de aandacht op de statislicke opgiven De bevol iiig dezer sla 1 is viermail zoo talryk ul die vau NewYork of Si Petersburg tweemaal die vau Konstiiitinopel twee derden meer dan die van Parys e i een vierde meer dal die van Peking Lon ilen Uevat evenveel zielen nis gansch SehotUud iwiemail zooveel als Denemaiken eu driemaal zooveel uls Griekenland Elke acht minuten dag en nacht voorlgeield sterft daar een inwoner elke vyf minuten wordt er een burger of burgeres geboden Sedert 1851 is de bevolking met SOO fiOO zielen vermeerdird Met schat hetnintal j cnever drinkers op 140 000 dut der dronkaards die in dan loop van een jTir smoordronken op den opcnbTnn weg gevon len worden op 100 000 dit der vaslespilirs 111 de opiiibare speelhuizen op 10 000 dat der kinderen die voor hel zikkeniolleu en stelen worddi opgeleid op 20 000 en dut der volwu sen dicvui op J0 000 Mcu lelt er 10 000 herbergen die ge regeld dsor 500 000 personen worden bezocht op elke S Hi iiiwoiuis is er gein d lel 1 ii kniikzinnig voor elke I IO11 personen heeft indi tn bikker voor Ike Ki ii idi slager voor 1800 ten kruidenier en voor 1 ke OS iiwoners een policie agent Vnn de liO OOO km 11 ren die voor een of ander inidile van bisiaen wofjten opgeleid biaoeken er JOWO de siliolru vu lr huvcluoM ki ilerH LoiH en roept de iignio it i s ni t eer st $ is unt een volk maar l is een wtreld DÜITSCHLAND liet klemc Bilcli de tenige Irfiniicho vesting die in dcz en oorlog belegerd is qiaar zich met heeft overgegeven t u trouwens een zeer plUonisch beleg xrvili volgi iis do bepalingen vin t vre j desviiilng nu 1111 Duilsclilnnd De Duilsehe ge 1 zl r er tp r ijp 1 i Iiik Uc r i ts iq vryheid gesteld Miur t sibjiit dat de overgave nog eeni e moeilykhcdeii zal opleveren DeJ koinmaiiduiil schryfl di 12 Maart een van de belegeraars weigert in atryd met zyn vroegere belofte thans in Ueii ernll de vesting over te geven liet heet dat hy keizer Napoleon over de zaak wil laten beslissen Lv nwel men 13 nog aan t onderhandelen Dit vreemde bericht vinden we ook in Ie Smi vin gisteren ma ir dit blad r eent te neten dat de kommaudunt instruction afwacht van liet gouvernement Intusschen heerscht nog altyd deze fds goede verstand houding tnsschen de soldaten van beide partyen als wairvan we vroeger reeds eeuige staaltjes hebben medegedeeld en die slechts eens is veraloord toen namelyk de Fraiiichen len t verveeld iicls anders te doen dan samen de Indepeudance te lezen e i fieiersch bier te drinken een kinnen uitval trachtten te bewerkstelligen De Deiersn juegen ben leru en na dien lyd gebeurden dergi lyke dingen uooit meer Bitch een Duitsch geleerde heeft bet ergem in eei oude kroniek gevonden wai reeds in de middeleeuwen beroemd of berucht negei s de levenslustigheid zyner inwoners Ër moet in der tyd zekere graaf hebben gelegeerd die op t laatst doof iedereen geschuwd werd omdat hy allen die in deu omtrek van zyn kasteel kwamen dwong om enorme hoeveelheden wyn te drinken De levensloop ao dezen graaf is in de kroniek uitvoerig beschreven EINNENIiAND Gouda 18 Maaut De minister van staat en van binnenlanjjsche zac ken brengt ter kennis van belanghebbenden dat de eximeiis ter verkryging 1 m acten van bekwaamheid tol het geveu vun 1 e n middelbaar ondervtrya welke ingevolge de ie kingen van I Febrvar eu 6 Maart jl in de n ui April e k een aanvang zouden nemen uiinou de der heersehende ziekte tot nadere aankondiging zyn uitgesteld SI Ot Reeds nu werkt de pnsil ervorming gunstig In Februari was de opbrengst 15 000 tegea ƒ 201 000 in Februari 1870 de rammg wus ïOl UOO Hel onderzoek der sU itsbegrooting heeft in de afdeelingen van de tweede kamer aanleiding gegeven tot algeiDcene beschouwingen vun polineken en financiielen aard Voldoening werd uitgesproken dat de schadelyke miuisteritele crisis geoindigd is ea met genoegen werd gezien dat de heer beriijke ceo ertttren diplomaat deel vun het kabinet uitmaakt Dt mededeeling van 28 Febr werd wel wat kort en onvolledig g acht Was er vroeg men wel voldoende homogeniteit De lanvaurdiiig der poriefeuillie van kolomen door den heer vin Bosse had sommigen bevreemd andei u dairentegen ook met het oog 0 1 de koloniale Snuicicn de Indische turMifsherziening enz veel genoegen gedunii Hel verlangen naar CMioiis herzieiung werd gedebatteerd Ongnarnèzouden telen die quiestie op den achtergruud zien gesteld De plannen tot versterking der landsweecbuirheid werden met genoegen vernonien maartoch werd gewnarschuwd tegen erdryving of algemeerie dienstplichtigheid De Guancicele toestand is votgeM verscheiden leden zorgwekkend volgeus anderen geenszins verontrustend zoodat zelfs nu no geen leeuiiig raadzaam is Ie meer daar wanneer de aanleg der Siaats spoorwegen is afgelgopeu men tot een meer normalen toestand komt In de ziliiiig van de tweede kamer van Donderdag zyn de bcraud igingeu voortgezet over de Indische liegrootmg ei wel over het amendement van den heer vun iullslein belreflendc de Preangerreorgnui salie De heer van x fsd S mam m m Ntf j iiw atf