Goudsche Courant, zondag 19 maart 1871

M i 1 li l I II M I i iiii m iii rt iii IB meudomont aan Uc hoer Heemskerk A kon na al het gehoorde maar niet toegevcu dat de maatregel uitsluitend sou genomen i ijn in het belang der bevolking Pe toestand van de bevolking was met 200 ongunstig Was er eene koninklijke loezeggmg gedaan tot verhooging vau het pluntlci dan ou de zaak veranderen maar de ïnak nu overhaasting in te voeren dat werd door de p ilvangcu rapporten niet gfreoHtvaardigd Hij vroeg welke gronden afgescheidrn van de brieven den minister hebben gebracht om nitvoeriiig te geven aan de zaak zonder dat hij Ij ennis droeg van de latce stukken tn motiven l5e minister zeide daarop dat hij ge n besluit had gehomen voor dat hg uit de telegrattimfen defLohes en brieven de overtuiging had bek men dat 1 e sohorsing Z kere panning in de i l reaiigec Wuj ontstaan die hij niet uilvopring ou kunnen Voortduren Ten ander dal op last en met voorkennis van den gouverneur generaal aan de bevolking de utellige verzekariug ia gegeven dat de koffie voorlaan met 10 zou worden betaald en hij voegde er bij dat reedü het denkbeeld dat de maatregel 2 ü 3 maanden later in werking zou treden een treuligen indruk op de bevolking had gemaakt De beer Sloet van de Beele zeide dat men uit zijne vroegere verklaringen wist dat bij de hervorming als eene weldaad beiichouivde De zaak was reeds bilief tlan 40 jaren vooibereid hij herinnerde aan het bepaalde in aitt 74 en 75 Eeg reglemcul van 1830 De koning had reeds 40 jaren geleden machtiging verleend den Preanger te reorganiseeren De beer Mirandolle trad in eene uitvoerige uiteenzetting der motieven waardoor de niaatregel zich aanbeval Nadat nog eenige heereu gerepliceerd hadden eu de niniatè ïta badden beantwoei d is het amendement van den heer van jollsleiiViegen de Preanger burvorming erwoipeu met 44 legen 81 slemmeo Foor stcniden de hh Luyben vau Sijpestein Nieritrisz van der Does v in Niapcn aii Lijnden Bergténlii Kien run Wasseimer Catwijck Verheijen vun JC yk Hoffman s Jaoob IlardentM oQk Begram de Brau w de Casrmbroot Heydenrijck van Iteenen Insinger Bichon van Goltsiein Kalff Hasselman van Fdreest Borret Saaymans Vader Heemskerk Az van Loon van Voorthuyten en Smits Tegen slemden de beeren v Bek Rutgers Kersleiis v Uelden Kijlker Moens v Houlfcn Cornelis de Lange Viruly hieltjes Pijlt Idserda W jbenga Kops Dam v Naamen v d Maeseu julju v d Linden Heemskerk Bi Taets Cremera Lenting Dumbar Storm v d Huclil Blon T ik Jonckbloet Westerhoff Mirand i tulberii AÜerlakiinf Bcedius Sqtidt v d Putte KMwij SloM H taiiAi HombiMfa Hi gsi Blom en de voorzitter De tweede kamer heeft iti hare zitting ivan Vrydag de behandeling van de begrooting van Ned Indië voor het dicustj iar 1871 ten inde gebracht na uitvAériKe diacustion over versckilltude opderdeelen dier begrooting De uiigaven iijii aangeno ten ipet 39 l gen 28 stemmen en de wet op ds öriddéfen met üO légen 11 slemmen Thikns it de zliak van den heer U van Augelbeelf aan de orde n Üf WoensdM te Slolwijkeraluis gehouden vergadi ring van buo dingf landen en hoofdingelandphiats Veri angers van den Krimpenerwnard is mei 18 van 21 ungebracble stemmen tot voorziller grko en de heer 1 O Jongebreur van Ouderkerk op il IJsel in plaals van den heer C Hoogeudijk in 1871 lot hoogheemraad benoemd Tevens werd de ourdracht geformeerd ter benoeming van een huogheeniraad in plaats van den heer j L van Oosten Sliiificlaiid van Schoonhoven die met 1 Mei aan de beurt fer aftreding is Op de e voordracht wpnicn gegeplaaisl 1 de heer G L van Oosien Slingchind Bet algemeene stemmen j 2 de heer C de Jong van Berkmwoude met 16 stemmen en 3 de heer A Bgkaart vau Ouderkerk op d Usel 1b t 11 st Door directeuren der Nederl maatschappij lot bevordering van nyverheid is ter zake der uitbrBidiug van het middelbaar onderwas nul t oog op den landbouw en de nijverheid in u Indië een adres tot Z M den koning geri nt waarin rij met warmte aanhevelen de toevoeging aan de polyieohpische school te Delft van een tweejarigen cursus voor jongelieden die zich als Inndhuiahoudkuudigen of induntriecleii in Ncd Indio wcnscben te vestigen welke cursus zoo ingericht ilient Ie zgn dat hij met lieces kan woMen gevolgd door hen die den vijf jarï eO cursus eeotr hoogere biirgerSchaoi met vrucht hebben bggeu oond terwijl na afloop van een n ander de beoefening van pr iclischen land en toinbouw ooflboomlcelt enz voor velen eene wcnsoheVijkt zaak al bl en Mr da Costa s gronden voor de koepokinenting Ajn thans met racdeuelcn van zijne verwanten door den htcr de uck Icerimr aan de theol school Ie KtiDpeu bckciid gemaakt m ceu open brief Uu Costa had eerst 13 jaar lang bcMvnar gehad na 3 jarig nadenken en opmerken was hij voorstander geworden der inuoling op de volgende grüiulen 1 llelgeun de tegenwoordigii eeuw voorlbrengt uf elfa in hoogmoudigcn zin i gccil oiiin ilip opvijzelt kan daarom toch in zich zelf goed weldadig en van God z jn Men heeft niet Ie vragen door wie met welke uitdrukkingen met welke zelfverheffing of andere verkcerdbeden in verband is de vaccine onldekt of liev r toegepast maar zeer eenvoudig wal is zij wat dóet zij van waar kwam zij 2 De vaccine is geen wetenschappelijk uitgedacht geen kunstmatig overlegd of in de laboratoria der wijzen toebereid middel maar de toepassing van een eer e onld l t cveilo sorei eliilt gebleken natuurfeit 8 De Uidervindjiig heeft het verschijnsel bevesligd liiU da0 ook door de orksle tegenstaiulera der vaCcitte niet4egeugesproken wordt dat de koepokinenting iu ver de meeste gevallen het gestel onvatbaar maakt om kinderziekte op te nemen of de ziekte bij ge vaccineerden derwgze matigt dat de doodelijke en schrikkelijke geaardheid eenige hoogst zeldzame gevallen als iu alles uitgezonderd uit de anders zoo OQtzetiende ziekte weggenomen blijkt 4 Het zou daarom onbillijk bijna rationalistisch zijn van de wijze waarop de vaccine werkt meer te willen weten of meer bewyzen vun hare onschadelijkheid Ie vorderen dan van ieder ander genceskundig versohijosel S Intussrhen is door de waarneming genoeg gebleken dat de koepok en menschenpok in aard en oorsprong ideiitisch lijn Alleeulgk dal dezelfde ziekte door het weldadig mcikdier passeerende hel vengnige en verwoestende van hare natuur verliest Is dit zoo dan is de zaak deze de kinderziekte eeumaal doorgestaan beveiligt in den regel voor bet volgend leven tegen dezelfde besaietlin Ku geeft de koepokinënti g ofschoon in oneindig vermindenlen en verzaohlen graad juisl dezelfde ziekte Daardoor en niet door eenige vreemde of verborgene om etling in het gestel maakt tij voor eene tweede gel soorlige besmetting onvatbaar 6 De vrees voor inwendige verwoesting of verzwakking van het gestel ten gevolge van zoodanige omzetting is hiermede vervallen 7 De vaccine heeft dan ook bij de millioenen gevaccineerdeii geen enkel aanwijsbaar uitwerksel ten kwade gehad 8 Dat sedert de invoering der koepokinSniiiig mazelen en roodvouk zooveel algemeener en hevi er zouden zijn geworden wordt door vele geneeskundigen tegengesproken en vooral wordt het verband ontkend op grond dat elk der rieklei een eigen contagium beeft eu dus iu geen ai iiwijaba ir rapport met elkaiid r kunnen worden gebracht 9 liet is niet naa te ne nen dal de kinderziekte welke in Europa niet ouder is dan de 9 of 10 eeuw eene ontwikkelingsziekie een weldadige cQkktm naturae wezen zou welke daarom niet zou mogen ivordcn tegengegaan 10 De bewering dal men een gezond lichaam niet ter wering eeiier nog aanstaande ziekte met eene ziekteslof zou inogcn besmetten is ongerijmd indien de vaccine waarlijk een werk van Goddelijke aanwijzing is uaarMin als in alles alleen de toepassing en uitbreiding aan den mensch is overgelaten Immers dan moet de vaccine ook zonder gewetenszwarighrid hare werking kunnen doen 11 Het st iat alleen in Guds macht plagen over de aarde te zenden en eg te nemen hetzij onmiddellijk betzy gelijk meüsial door tusschenkoinenüe middelen waarin ilan ook zeer dikwijls de mensch dienstbaar en werkzaam 13 12 Ueen chrisieu zal de beveiligende vaccine anders willen of kunnen gebruiken dan met het oog op dit voord Te vergeefs arbeiden de bouH lieden zoo de Heere het huis niet bouwt 13 De oorden De gezonden hebLon de i medicijnmeeslcr niet van noode hebben in de eerste plaals betrekking op ingebeelde gezonden cu behelzen da irenboveu geen verbod maar de opmerking van een feit liet is eene treurige maar helaas al te ware en erkende daadzaak dat juisl het schoonste juargetijde de lente die nieuw weder ontwakend leven in de natuur tevoorsobün roept voor den armen teringach ige en over t geheel voor alle borstlijders de gevaarlijkste tgd is De plotselinge overg iug van het ruwe tot het zachte weder prikkelt de zenuwen en de borst en wekt die in den hoogsten graad op gewoonlijk flikkert het levenslicht nog eens helder op om voor allijd uit te gaan De hoofdoorzaak dat juist in de leute deze symptomen zich openbaren mag wel daarin liggen dat de zieken door hel zich in hen op nieuw opgewekt leven misleid het zich aan de zoo zeer noudige verpleging laten ontbreken en daardoor elf den gewissen ondergang veroorzaken Hel is dan in dezen tijd wel iiooilig dic soort van zieken mei eenige weinige woorden te ijz en op ren drank waarvan menigvuldige bewijzen voor handen zyn dal hij juist by boveiigcinekle zieken do besle ja suinlijds de wonikTbaarlijksle diensten bewezen heeft Daia drank is bet HOfl SChe MalzExtract ijnc voeilcndo tonische eigenschappen zijn in elk geval beier dan eenigander middel m staat den borsllijders zoo iiiev oubepaald redding dan toch in elk geval verzachtingen versterking te bezorgen Het is te hopen datdeze regelen menigcn zieke vertrouwen mogen inboezemen en tevens lot herstelling brengen D R POLITIE Aan hel bureau van l olitie zijn voorhanden B zakken ongemaleu rogge welke in deze gemeente gevonden zgn De daarop rechthebbenden kunnen zich ter terug bekoming aanmelden bij den Heer Commissaris van Politie Laatste Berichten Parijs 16 Maart Het Journal OJiciel deelt mede dat generaal Valentin is gedelegeerd tot waarneming der funcheu van prefect van politie Parijs 16 Maart Men gelooil dat de telegraaf Maandag voor pariiculieren in werking zal komen De raddr miers van Moulmartre hebben een adre aan het Gouveineincnt in omloop gebracht waarin verklaard nordi dat de nation ile garde haar eigen opperhoofd wil kiezen en dut dit opperhoofd niemand anders zyn mag d in Mrnolti i iribaldi Niettegenstaande ieder die niet terkeiieii wilde aan bedreigingen bloot stond komeu op het adres nog slechts weinige namen voor De Fraiische oiulerhandelaars vertrekken morgen naar Brussel I e Fran ais meldt dal het Gouvernement besloten heeft tot hel aangaan eener 3 pCt leening tot eea bedrag van 2 s railiard Naar verzekerd wordt zullen alle neotraliastiën die in de laatste zes maandeu uitgesproken igii weder vernietigd worden Be bilans der bank is niet openbaar gemaakt fierlijn 17 Maart De keizer is in den besten welstanil kwartier voiir vijf ure aanfekomra met den kroonprins prins Karel en genera von Moltke De keizerin de groothertogin van Baden de hier Ier s de aanwezige prinsessen en prins Wilhelm de zo 11 van don kroonprins wareli den keize tot het station Wildpark bij I otsdam tegemoelgegaan Op het perron alhier waren tegenwoordig de ko ninginweduwe de groolhertug van Baden de priDseu Alexai ler eu ieorge het geheele ministerie eu de generaliuit De keizer omarmde het eerst da koningin weduwe en vervolgens de overige led 6 van het koninklijk huis evenzoo de heereu voa Bismarck rangrl en von Uoon Gedurende den tocht door de si id werd de keizer overal door een tallooze menigte met vreugdekreten zonder ophouden begroet Berlijn 17 Maart De KreuizeUnng behelst het volgende Daar de Phinsehe regeering wel genegen mHar niet machtig genoeg schijnt om de Duitsche handelaren die naar Parijs lerugkeeren te besebermen moei men de vraag stellen of het niet plicht il het afmarcheeren der Duitsohe troepen uit den omtrek van l arys te staken en de lad op nieuw te bezetten D Nord Devhche AUg Zeit meldt dat de gSvolmaohtigden tot het sluiten van den deflnitieven vrede te Brussel zeer spoedig zullen bijeenkomen Kassei 17 Maan Het vertrek van Napoleon vau Wilhelmshöhe is vastgesteld op Zondag namiddag l er extra trein zal hij vertrekken vooreerit naar Frankfort Burgerlijke Stand GmoiitN 13 Maart M iini Eliaua ouders I Vo ea A M Zauilijk 17 liijsburtu uuders 1 Koumau en E van der Strigt Ovtiii KiiiM 1 5 Manit z Huns 11 ra T van Hofwegen 2 j 10 T van Willigen 6 j 3 in J deItas huisvr van G C tiuot 40 j GiHi HD 16 Muort C U vun der Dreggen eu 1 vaa Teuteui POKKEN EPIDEMIE Van 10 tol 17 Maart 1871 aangetast 7 Vroegere opgaven 29 Te zamen 36 Van welken er 13 overleden zijn ADVERTENTXËNë De Hoer cu M Vïotiw BLOK betuigen liunneu ilimk voor ile belaug3t elliu ouiiervonili ii hij lii t ovirlijilcu van huniien Vitder ea Beliiiw avitili r ilea lieer A i AUMSTllONÖ Uuuda don Ib Miwrt 1871