Goudsche Courant, zondag 19 maart 1871

E M MONASCH EN ZOON HOOCH STI A JLT A 124 GOni ZILVER HÜROLOGIEN DAMES en KINDERHOEDEN KORALEN enz LINTEN BLOEMEN VEEREN enz Recommandeeren zich bjj hunne geëerde Begunstigers iu en buiten deze stad tot het maken en leveren van al wat tot beide vakken behoort tot de BILXiICri STDEl T RIvTZiEIN Hun vrinkel ia door verbouwing goed INGERICHT en ruim GESORTEERD ♦ l i 11 11 uutviiixtii wil tremijjjet lat oii c j olii I ll iiii sli 7 11 11 WIIjI CJIRI T Oouoi E lOCIllM 14 Maart 1871 M JOC lllM vav Rue SOUOU WBTJK O Directie bOÜVVMEKSTER van UolterJam GKOO iji volj övuoi six Li nu op ZONUAO 10 Maart 1871 in t lokaal Tivoi i lOC Entroe op alle Rangen 25 Cents NAPJE EN WILHELM 01 TWEE BOEZEMVRIENDEN duii WERELD hinuwe Comeil 111 a Heiiiijicn NOOIT VKKÏOOND lOï sjot Üc Vrouw licofl Ie Broek aan audevillü ui 1 Uetinjf AANVANG HALF 8 UUR ontvmcen ccnc nieuwe collectie effen zwarte FRANSCIiE ZIJDEM Bahlmann fe C De Ondergeteekeiide heeft de eer de Damesde ontvangst der nieuwste en smaakvolste PARASOLS en EN TOU CAS te berichten Zichminzaam aan hare geëerde begunstigers aanbevelende toekent zij zich met de meeste hoogachting UEd Dw Dienaresse Markt A 57 Wed A CANEVASCINL Openl are Vrijwillige Verk M ping te GOUDA p MAANDAG den 3 APRIL 1871 des voormiddags ten 11 ure in het koflSjLuis Hak uonie op de Markt aldaar van Een HUIS get E n 81 in hetwelk sedert onheugelijke jaren de Tabaks Affaire met gunstig gevolg i i en nog wordt uitgeoefend z nde het ook zeer geschikt tot het uitoefenen van alle andere bedrijven bevattende het Huis ruim WINKELHUIS verschillende zoo BENEDEN NEDENals BOVENKAMERS voorzien van vele gemakken ZOLDER en KEUKEN voorts ÏE HUUR ERVE en TUIN alles te zamen staande en gelegen allergunstigst en op den druksten en besten stand aan den Kleiweg on de Kleiwegsteeg binnen Gouda Voorts nog DRIE HUIZEN en ERVSN staande en gelegen naast eerstgenoemd perceel iu de Kleiwegsteeg aldaar wijk N n 2 51 260 en 25Ö a b zijnde n 259 a b verhuurd bij de week tegen f 2 00 per week Zijnde inmiddels uit de hand te koop Te aanvaarden 1 Inni 1871 De TabaksAffaire inet 1 Mci 1871 Alles by biUetten iii het brcede omschreven zijnde tot locale opneming gelegenheid dea Donderdags des namiddags van af u uur en des Vrijdags van des morgens 10 tot 1 uur en des namiddags van af 3 uur en nadere inforniatieii U be omen ten kantore van den Notiius MOl KNAAR te IVdililuirreot B ï F R uit de Brouwerij DE ORANJEBOOM te Rotlerdam Wij hebben de eer ter algeraeene kennis te brengen dat wij tot onzen eenigen depothouder te Gouda hebben aangesteld den Heer D DE KNIJP dien w als zoodanig aanbevelen BAARTZ ZOON De ondergeteekende beveelt zich aan tot het leveren te Gouda van Bieren uit de Brouwerij DE ORANJEBOOM te Rotterdam tegen onderstaande fabrieksprgzen Gouda D DE KNIJP Maart 1871 Veerstal B n 130 Gerste Bier Belegen Gerste Bier a ƒ 3 05 het kinnetje 40 kan 3 05 2 15 Prjncessehier 3 65 3 05 2 15 1 60 Oud Bier Be jersch Bier V BIJ 4 3 60 5 AAN HUIS üpcnbare Verkooplng op MAANDAG 3 APRIL 1871 des voormiddag ten elf ure in het kofiSjhms Harmonie te Gouda van Vflftien HUIZEN en ERVEN van verschillende grootte en op verschillenden stand als 11 in de Boelekade wp R n 38 43 45 47 49 en 56 1 op het Nf jnenwater wijk O n 531 1 op de Nieuwe Haven wjjk N n 84 1 op den Groeneweg wgk L n 107 en 1 in de Koniijnsteeg wijk K n 51 allen te Gouda en breeder hg de aangeplakte Biljetten omschreven Nadere inforinatiën ten kantore van Notaris Mr KIST te Gouda Mejufvrouw KOOIJMAN aan de Punt verlangt met Mei a s e ene DIENSTBODE van de P G IN EEN STIL HUISGEZIN KUNNEN TWEE KOSTGANGERS geplaatst worden ook biedt zich de Vrouw als KÜOKSTER aan vodr Heeren Adres bQ den Boekhandelaar A Brinkman Langen Tiendeweg te Gouda Een FLINKE JONGEN die goed kan le cn schrijven en rekenen kan geplaatst worden in een MAGAZIJN aanvankelijk tegen drie Gulden in de week Reflecteerenden adrcsseeren zich met franco bnef jes ouder Ictt ABC aan het Bureau dezer Courant Guudn Druk vnn K BriiikraiiD Openbare Verkooping 2F ïe 01 Ar 7 CtuKares uiiuiautond Wei en Hooiland onder Berg Amhacld in Bovenberg aan den Huisweg nabjj de Voornbrug om dadelijk te aanvaarde op DINGSDAG 21 MAART 1871 des avonds 6 ure in het Heereulogement te Schoonhoven ten overstaan van den Notaris H P VOORDUIN aldaar Êë OPENBARE VERKOOPING op DINGSDAG 21 MAART 1871 des voorm ten 9 ure lokaal Nieuwsteeg Wyk E n lo l i te Gouda ten overstaan van de Nota rissen MONTIJN en KIST aldaar van raim 3000 rol BEHANGSELPAPIER RANDEN groote PARTIJ TAPIJTEN KARPETTEN VLOERDOEK WASDOEK TAFELKLEEDEN linnen en papieren GORDIJNEN enz verder MEUBILAIRE en andere ROERENDE GOEDEREN Alles daags te voren te zien 275 Staats LoteriJ De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 27 MAART 1871 Lokaal Nut en Vermaak De Tooneelvoorstelling op MAANDAG 20 Maart e k kan NIET PLAATS HEBBEN Petroleum Handel Puikbcste gord geru trerde Pclroleum terkrijgbaar per kan Ik ƒ 22 5 kan 21 en per vat nog tegen minder by A TIMMERS Raam O 303 KlSSINQIiK Pastilles uit de zoKten van de Rakoc2y ie Kissingen van voor treffel ke werking tegen traagheid der spijsvertee rfugs organen bë zwaarlyke ontlasting bleekzucht bloedsgebr hamorrhoiden en neiging tot jicht en fcrophuleusheid De flesch Pastilles welke de zonteü uit een liter Rakoczy bevat kost 50 et Depots te Gouda bij Apotheker J H BOERS te liottn dom in uUe Apotheken KON liElKH MlNBll WATEll VEBZENDING m 1 ftJl i H