Goudsche Courant, woensdag 22 maart 1871

= 9i mmm 1871 Wwiisdag 23 Miiarl N 1026 GOUDSCHE COURANT en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr s per drie maanden is 1 75 franco per post 2 ADYERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nonimers VIJF CENTEN De insending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Kennisgeving De BUllGEMEESTEE van Gouda brengt by deze ter kennis ran de belanghebbenden dat door den heer provincialen inspecteur der directe belastingen eu3 te Rotlerdam 6p den U Maart 1S71 i i xecutoir verblaard het kohier van het patenregt over hel diei sijanr 1870 71 S kwartaal Uut voormeld kohier ter invordering is gesteld io banden van den heer ontvanger dat ieder duarop voorkomeude verpligi is zijnen aanslag op den b j de wet bepaalden vo t te voldoen en dat beden D$tM de termgn van DltlE MAANUEN binnen well e de reclames behooren te wotden ingediend GOUKA den 18 Maart 1871 De Burgemeester voornoemd vtM BERGKN IJZENUOORN BUITENLAND Bulteiilanilseli Overzicht Belnngc jke doch bedroevende berichten zijn uit Pargs ontvangen De nationale garde die te Moutmartre zich als handhavers van de republiek opgeworpen hadden zijn meester van den toeslaud Zaterdag beeft er botsing plaats gehud tusscben het gouvernemeiit en de opiuerige benden in de voorsteden De regerring hud eindelijk besloten aan den on wettigen toas and een einde te maken zij bediende zich daartoe naar hel schijnt van de getrouwe afdeelingeu der nat gariie doch deze hebben gemeeoe zaak gemaakt met de weerspannige butailloiis en zoo il de berekening van de ministers verijdeld Aloeilyk valt het zicb uil de verwarde telegrammen een duidelyk inzicht in den loop der zake i te lerschafbu uitvoerige berichten ullen een geregeld verhaal daarvan eerst mogelijk maken Des morgens den 18 vaardigde de hser Thiers ceo proclamatie uil waarin h j een beroip doet op bet gezond verstand en de vaderlandslierde der Pargzenaars Hg brengt de bevolking ouder t oog dat ten gevolge der wanordelijkbeden de definitieve tcrugmarsch der Duitsche troepeu vertraagd en de republiek in gevaar gebracht wordt Omtrent dit laatste vermaant hy de bevolking zicb in acht te nemen tegen tiet denkbeeld dat wanordeiykhedeu in ecne republiek een noodzakelgk kwaad zyn Waooeer dit by de openbare opinie ingang vond zon de repiibliek te gronde gaan Het gouvernement zegt hy verder kon reeds de kanonnen der in verzet gekomen nat garde hebbei teruggenomen maar het heeft aan die misleide manschappen liever tyd illeo geven om zich te euhciden van hen door wie ze bedrogen worden Hel gouvernement zoo eindigt hij heeft echter beslolen te handelen da schuldigen zullen aan de justitie worden overgeleverd hot gouvernement rekent op uw medewerking troepen schijnen daarop naar Moutmartre gegaan Ie zyn en de dnar aanwezige kanonnen te hebben medegenomen zonder verzet van de zgde der opstandüliiigen Toch schynt er later verwarring Ie zijn gevoljfd waarbij gcwecrsuholen gelost gewonden en dooden gevallen zijn en bij slot van rekening begonnen de troepen te beulen met de weerspannige bevolking De nationale garde rukte naar Moutmartre op en ieder oogeublik werd de ngilalie grooter en nam de beweging grooter omvang aan Een nieuwe aanmaning aan de nat garde schijnt niet te hebbeu gebaat men bezwoer dannn de gewapende burgery om bet gezag te steunen en de republiek van de regeeringlooiheid te redden De troepen van generaal Vinoy trokken zich op den linkeroever der Seine terug om de nat garde alleen de orde te laten herstellen maar dit schijnt niet gelukt Zelfs is men zoover gegaan dat twee generaals de heereu Ie Comie en Clement Thomas door de oproerlingen ijn doodgeschoten na een summier vonnis Dit gebeurde tegen 4 uur Het Journal des Débatt zegt dat de dag van 18 Maart onder de treurigste dagen in s lands geschiedenis cal gerekend worden Het oproer is meester van Faryi Deze vtrschrik lykd dag beeft de republiek meer kwaad berokkend dan alle Bonaparlislisfihe intrigues in staat waren te doen en Frankrijk dat in eigen ingewanden wroet is even ziek als de republiek De goede burgers zyn verplicht zich als één man om het gouvernement te scharen dat door de wettige vertegenwoordigers des lands gekricii is De nationale vergadering en hare gemacbligden hebben alleen het recht te gebieden De eenige hoop die het ongelukkige Frankrijk nog overblijft beslaat daarin dat de burgers aan de gestelde machten gehoorzamen De Eltcteur libre zegt dat een gedeelte van het gouvernement te l arijs is gebleven en een ander gedeelte naar Versailles is vertrokken om binnen het bereik der nationale vergadering te zijn en de maatregelen te kunnen nemen die de gebeurtenissen noodig mochten maken Gisteren avond hield de nationale garde Moiitmurtre en de staf van de garde de l lace Vendoine be et De aanhangers van het centraal comité verklaren dat zij vredelievende oogmerken hebben zij willen alleen aan de nationale garde het recht toegektid zien zelve haar chef Ie kiezen die het imperatieve mandaat zal hebben om de republiek te verdedigen js IndJpendaitce behelst het volgende Men bericht ons uit Parijs dat ten é s ure aldaar het gerucht liep dat het stadhuis door de oproerlingen zou zijn bezet en een gemeentebestuur door hen zou zijn geproclameerd De ministers zouden vergaderd zyn onder de bescherming der gendarmerie Wij Niemand zat zicb over dien bedroefden stand van zaken meer verheugen dan keizer Napoleon die Zondag naar Engeland i vertrokken Hoe meer zulke ooueelej hoe meer zijn mihiair gouvernement wordt gerechtvaardigd liij elke gelegenheid bewijzen de Parij cnaars dat zij niets leereu en zij zijn op weg hel graf te graven voor de republiek en de vryheid die zij voorgeven Ie redden Nog altoos gelooft men in Engeland aan het bestaan van een iractant insschen Kuiland en Pruisen Nu ook te Weeuen gelijk blykl uit de volgende déprche De heden verschenrn Re ue behelst een artikel waarin ge cgil wordt dat de door de Mi niiiij J ast gedone incdciiccling belrcIlVmli renin I si U inisflicn Pruisen cu Uutland gealolun alliuniie in ullu upzicli ten juist is De llevue vult hel bericht van de Morning Pont in zoover aan dnt ze zegt dat er geen formeel verdrag Insschen beide mogendheden bestaat maiir van 9 tot 13 Juli 1870 zyn tusschen prins üorlschakoff en den heer von Bismarck schtiflelgke verklaringen uitgewisseld die vyf punten behelzen en waarvan het laatste bepaalt dat Pruiten de keuze van het tijdstip omtrent de verklaring tot opheffing van de beperkingen iu de Zwarte Zee aan Buslaod zelf overlaat Pruisen zal dit verlangen van Ruslauil oiiilcr alle omstandigheden ondersteunen De Pelersburgsche correspondent vnn het Belgische Journal du A ord ontkent het bestaan van dat trnctaat ten stelligste Ondanks alle officicuse ontkenningen blijven velen iu Duilschland gelooven dat VVeiisenburg en omliggend gebied aan Beieren zal toegewezen worden Ze beweren dat reeds in t begin van den oorlog aan Beieren een dergelijke belofte is gedaan en worden in hunne overtuiging versterkt door het feit dat bgna al de ambtenaren die provisioneel in hel district benoemd werden Beieren zijn Het schijnt dat deze reeds meer van de zaak af weten Ze richten zich reeds zeer huisclgk in als waren ze van plan erlang te blijven De Duitsche ryksdug zul meent men er niets tegen hebben Beieren op deze wyze te heloonen F R A N K R IJ K Een besluit van generaal Vinoy verbiedt de bals en maskeraden tijdens half va ten Eenige digen geleden heeft de maire van Rijssel denzelfden maatregel genomen De uoodzakelgkhe d van zulk een verbod touut lol op welke hoogte Frankrijk ziek is Ongelukkig zijn zijne geneesheeren niel de minst aangetasten De eenige die volkomen zijne bedaardheid heefl gehouden is de heer Thiers Nooit zegt de Dloile Beige was hij meer meester over zich zelven en zijne ineJcrrgeerders dan op dit oogeublik Nooit heefl een staatsman met zooveel beleid anderen lalcn dotn wat zij niel wilden De rechterzgde heeft s iijt Zij is woedend toegegeven Ie hebben en ioch erkent zij ilat het onmogelgk geweest was om tegenstand te biedei Wat de linkerzyde betreft de beer Thiers heeft zicb ook van hare ondersteuning verzekerd zonder zich door ecne formeele verklaring te binden Het manifest van de zeventien radicale afgevaardigden vjn Pargs aan Lunne kiezers is een waur pand aun het bewind gegeven het vindt iu de parijsohe pers een allergunstigst onthaal Het is een volkomen gemotiveerde aansporing lot de orde de rust den arbeid het is eene veroordeeling van onlusten en woelingen Het is dus uiei te vergeefs zegt de Soir dat df heer Thiers een beroep heeft gadaan op de oogeiiblikkelgke eensgezindheid en de vaderlandsliefde van uilen Zeveniien afgevaardigden van welke niel een denkt als zijn nabuur vereenigen zich met een gedragslijn duor den president van het uitvoerend bewind gesteld Dit is een uitmuntend vourteeken Van hel oogenblik waarop de radicale lin er ijde verstandig wordt en de overwinning vun hare denkbeelden nog slechts vun de vrijheid en den opgang die zij maken verwacht kan men hopen iels duurzaams in Frankrijk tot stand te brengen Verschillende depuLitiun uil de kamers van koophandel te Mulhauj cii en Straatsburg ijii naar Parijs liordeuux en Itcrlijii vcrirukkcn ten euulu