Goudsche Courant, woensdag 22 maart 1871

lV x i ii T i T ikJ ihi 1 nitii do Prni i elic on Fmnsche rof crrin en tooslemining to ïtrioikcii om pediirnnde cPiii ii lijd producten n iar l r ii krijk Ie uHigen uilvcirren met vrijdom vim idle roi liien Dniir de f ilinkiinten uit den KIzii liniiiic uerLlmdeii gudi frnilu Irn oorlog liebbeii laten doorwerken zyn hunne lauga ijiieii vol ni t artikelen die bepaald our I miikrijlc wenlen vervaardigd De president van ile Simatabiirgsahc knmer T in koophandel eiit dat de deputatie c D guuulig onthaal heeft gevdiuienbij Jiifpi Pavre die belooft heeft haro Hemchen op het euiigrea Ic rus3el te zullen onderuleiiiien De NalioruU mankt den rolgouden brief openbaar dien Thicra voor eenige weken gusohrevinbeeft aan generaal Trocbti Ik heb de eer ter uwer kennis te brengen il il de nationale veraaderiiig inij benoemd heeft tot houfd van net uitvoerend gezag i n gij u e gewieiilige uetrekfciiig ne lerlejtl is het eene bfthoefte voor mij u al niiji e crkeiilelijkheid te betuigen voor uive toewgilinig aai hel ïiid rland waarvan f ij iu uwe moeilijke uwe netelige belrekking zooveel blgkcu hebt gegeven Gij hebt niets van hel iia C3lacht te duchten Met eiken dag die voorbijgaat zal men meer en beter leeren inzien mei welke elementen gij vijf maanden lang wederstand hebt geboden en Franitrijk zal daardoor tot een juist besef komen van de kracht en het laleiii die gij ontwikkeld hebt DÜITSCHLAND De Pnilsehe keizer is Vrijdag in den besten wel tand naar het heet in zijne hoofdstad a ingekomen Zijn gezondheidstoestand schijnt cchternog iiiei geheel bevredigend Ie zijn daaraan toch wordt het toegeBchreven dat de kei er op zijne reis naar llerlijn op zoovele halten heeft stilgehouden Daarom ook Was gecommandeerd dat de ontvangst aan het station hoogst eenvoudig moest zijn en men zegt dat zelfs de ministers alleen op uitdrukkelijk verzoek van Bismarck tegenwoordig mochten zijn De keizer had b j zich den kroonprins prins Carl Ton Moltkc en Iwt groole hoofdkwartier en werd reeds Ie Putsdam bflgroel door de keizerin den groolheriog van liailen de priiibcsseii en zijn kleinzoon Wilhelm die hem te emoet waren gereiiil Op helpeiron v aelitten de koniugir weilutve de groothertog vaiiUnlen de prinsi ii Ali intlRr rii George en het gehei Ie ministerie den t Ci af In welke orde de begroeting en omartiiiug door den teruggekeerden keizer verricht weru was in ons vorige nummer in een telegram te lezen Berlijn was s avonds schitterend verlicht De keizer en keizerin verschenen meermalen op het bidkon van het paleis en reden s avonds ten acht ure de strat iU rond zij werden voortdurend met geestdrift b roet Omtrent üe komst des keizers te Berlijn worden na hetgeen daarvan reeds is meileiïedeeld slechtsenkele iindere bijzonderheden vermeld Het voornaamste wal er nog ivordt bijgevoegd is dat Z M aan het prachtig gedecoreerd Poisilammer stationwerd opgewacht door de koningin weduwe den groothertog van Baden de prinsen Alexander en George graaf Bismarck den president der bondskanselarij de ministers den veldmaarschalk graaf Wrangel den gouverneur en konmandaiit van Berlijn denpresident van politie de burgemeesters met de ledenvan den stedelijkcn raad en andere hooggeplaatstepersonen Na ds be roeting op het perron alwaarZ M door een aantal d im 3 en kinderen baui uetten weiden aangeboden hielden de vorstelijke personen zich ecnig oogcnblikkcn op in Je wachtsalun waarna zij in de rijtuigen pi als namen om naarhet paleis te rijden Alle straten die dj stoet moestpatseereii waren volop versierd Volgeus de beschrijving moet de illuminatie des avonds luisterrijkzfjn ge eest Uit het officieel bericht in deu fitaatsAmeiger zoowel la uit andere berichten blijkt intusschen dat legen veler verwachtiug ook het raadhuis het arsenaal do bibliotheek de universiieit enhet gebouw van het depart van oorlog geïllumineerdwaren hetwelk men aanv tnkelijk meende dut niet7 0U plaats hebben cmdat de keizer hail erlangddat er geen offloictle feesten zoudcu plaats hebben 1 iSs£ iLS4üJi ai LUXEMBURG P T iwembvri er Zuihinij zegt van verschillende zijden te hebben vernomen dit de te l iirijs woonnchlige Luxemburgers volgens sommigen op fiUÜO geschat doch welk cijfer het blad overdreven toeschijn t op hel punt Haan de stad te worden iiitge cl Omtrent de a inleiding voor de eii maatregel lüopeii de gcrnehieii nileeii Van de ceue zijde word Ie nk voorgesielil als eene repie nille wegens de oiilneraiiig aii het exi nualnr iiiiii di u I Vantehen ciiniul te l ii eniburg vnn eei e iiiiln zijde wordt bewierd il U ile anlo l eil Ie l inj er li r heeft bi Idleii van een voldoend middel van bellaan Ie liobbrn Wat er van zij de heer Salenlini is naar P irijs afgeva irdigd om de zaak te onderzoeken en zich mot lic Kran che autoriteit te verstaan Men zal dus vuu hem eeiiigo berichten moeten uiwuuhlen alvorens daaromtrent ieti naders kan worden gemeld SPANJE Do verkie ingen aldus schrijft men uit Madrid y au 13 de er zijn afgeloopf u laaai het volledig resultaat in de pru iiiciun is hier nog niet bekend Naar eene schatting van onpartydigc zijde zullen er ill de Curies niet minder dan lÜO leden der positie zitting hebben In een land nu als Spanje IS de stelselmatige oppositie van een derde der af t riii dt M i iacu uiu uet ucn ministers moeilijk te maken Sedert Spanje eene constitulie heeft is de deelneming aan de verkiezingen nooit zoo algemeen en zoo levendig geweest ais uu bij de Uatsle t geval was Vooral in de provinciëu hebbeu de partijen zich geweerd maar op sommige plaatsen huu ijver wel wal overdreven To Valdepennas in La Hancha werden S persuueu gedood of gevaarlijk gejcwelst te MedinaSidonia hebben eeuige kiezers zich met gewelil meester gemaakt van de ilemhus te Salauianka hebbeu vechiparlijen plaats gehad tusscheii de liberalen en Carlisteii die elkander wederkeerig beschuldigden van omkoopirg enz enz Vooril de Carlisten waren hier en daar recht lastig daar ze andere kiezers wilden beletten van hun recht gebruik te maken Te Alcaniz waren affiches aangeplakt wuariu Don Carlos als koning werd uitgeroepen eu de liberalen met den dood werden bedreigd De politie vermoedde dat Don Carlos zelf ergens te Madrid verborgen was ze heelt huiszoekingen gedaan die echter tot niets hebben geleid In een der steden vau CutuloDie vond ze in het lokaal van de club der Carlisten wapenen en ammunitie verborgen De geestelijkheid heeft mede ijverig deelgenomen aan den verkieziiigsstryd Ze vaardigde manifesten uit aarin verkoiuligd werd dal zij en iiioraand anders het maatschappelijk leveu moet besturen Tegen deze stelling werd alleen geopponeerd door de luinisteneele bladen De andere partyen ook de republikeinen hebiicn zich gelijk men weet met de clericaleii verbuiideu cu konden dus weinig tegen ilergelyke liii eii doen Het blijkt liuc langer hoe duidelyker dal de koning viui plan was af e treden wanneer de uitslag der verkieziugen hem ongunstig zou zijn Hij wilde niet tot eene kamer ontbinding overgaan De generaals die dcii eed van getrouwheid aan deu koning weigcreu worden de een na den ander naar de plaats hunner ballingschap gezonden de Balearisohe eilanden De regeering en vooral Serrano heeft zich met het decreet zeer iinpupnlair gemaakt De hertog vau Moutpensier bevindt zich te Valencia op weg naar de gevangenis eu wordt begeleid door den republikein Emilio Caslelar Hij en de andere generaals werden daal met levendige blijken van sympathie begroet Nog altijd blijven er rooverbjuden in het land hunne misd iden nemen in den laatsleu tijd een verschrikkelijk karakter aan Zoo zijn twee voorname burgers vau Saragossa uiet ver van de stad door een tiental baudieieu vermoord hunne lijken benevens die hunner paarden werden later door de booswichten verbrand E n bende van 16 roovers beeft bij Madrid een aanval gewaagd op ecu spoortrein eu niet ver vau Alicante bad een dergelijke pugiiig plaats Men verwacht dut de opstand van Havnnnah het iiiule naby is Aan de iusurgeulen die zich willen overgeven zal amnestie worden verleend ITALIË Men hoort in de laatste dagen Ie Rome in t geheel niet niejr spreken van het bekende adres Ier aanbeveling van het voorstel om de Jezuïeten uit Italic te der kloosters wordt daarin genoemd een plicht der regccring Door dit radic ile adres is de petitie tegen de Jezuïeten geheel iu de schaduw gesteld en evenzeer hel coutraadrca t üohuert uiet te worden ge egd dat het jongste verzusliHdirift n g vitel minder kans van slagen heeft dan hel andelre Nog uUij4 sta ik verbaasd schryft Erdan van de fcutpi over don diardnekkigea tcgenstaud der pauselijke partij t Is geheel iels anders dan iu der lijd de Bourbousehe agitalie Ie Napels De prolesteii zijn veel krachtiger veel driesier dragen veel beer het merk dor verachting dan die van toen Ou d paus reeds bij voorbaat geprotesteerd heeft tegen de wet op de garantfcu heeft onder de diplomaten te Home eenige sensatie gemaakt Goui v 21 Maauï De eerste kamer der staten geueraal is bijeen geroepen tot hervatting t o bare werkzaadiheden tegen ALiaudag den 27 dezer In de zitting van de tweede kamer der statcngene raal van gisteren heeft de heer Insinger omtrent deu oosterspuorweg deze twee vragen gedaan 1 aau den minister van oorlog hoe de minister dacht over de thans voorgestelde richting van den weg in verband met de defuisie 2 aan den minister van binneiilandsche zaken of het watvrschijnlijk is dat de meeuing der regeering over deze zaak tijdig genoeg gevestigd zal zijn dat de onteigeningswet nog voor het einde der zitting zal kunnen warden behandeld De minister van oorlog heeft geantwoord dat de voorgestelde richting inderdaad nadeelig is voor de defensie raair dat de regeering met den coneeSsioiiaris in onderhandeling is ter ooncilialie zooveel mogelijk vau de belangen der defensie mei die van het handelsverkeer De minister van blnneuiandsche zaken het gewicht der zaak erkennende kou in dezen stand van onderhandeling niets meer verklaren dau dat deze van weerszijden racl ijver belangstelling en welwillendheid wordiii gevoerd dat de regeering zal locgevea wat zij kan en hoopt dat de concessionaris in gelijken geesl al handelen De minister van oorlog heeft er nog nader bijgevoegd dal van den concessionaris geen penning meer gevorderd wordt dan iioodig is voor hel herstel der schade aan de defensiewerken ll ermede is de iiiterpellalio afgeloopen Uen aantal kleine ontwerpen eu conclusion zijn aangenomen Tegen Woensdag zijn vier ontwerpen van wet aan de orde gesteld waaronder dut op de bevordering en hel ontsl ig der militaire officieren bij de zeemaeht eu eenige coiicliisiuu op commissoriale rapporten waaronder die nopens de stukken betrekkeiyk Venezuela In den loop van dit jaar moeten plaats hebben de verkiezingen I den tweeden Dinsdag der maaui Mei 9 Mei tot leden van de Provinciale Sialen ingevolge art 5 der Prov wel 2 den tweeden Diusdag der maand Juni 13 Juni tot leden van de Tweede Kamer der Siaten Gcneraal ingevolge art 101 der kiesuel 3 den tweeden Dinsdag der maand Juli II Juli tot leden van de Eerste Kamer der Stateu Üeiici ial ingevolge art 88 der kieswet ten i deu derden Dinsdag der maand Juli 18 Juli tot leden van de Gemeenteraden ingevolge art 7 der Gemeentewet Door den bouwman 1 Lievaart Ie Delft is gisteren aan Z M deu Koning de eerste graSboter aangeboden Uit Capella a d IJsel wordt geschreven Door het enorme vervoer van hooi naar Duitsohland gedurende de laatste maandeuvan hier en om streken wordt het zeer cchaarsch zoodat booge prijzen worden be teed niet alleen door opkoopers maar zelf door huurders van landerijen om iu dit saisoen hooi te winnen Zoo had hier den 16 dezer ten overstaan van den notaris K Achterberg eene verhuring plaats van lauden gelegen in en bij de Ptasseii ia Schieland beooslen Itotlerdam die 11324 opbracht dat IS ƒ 235 t meer dan het vorige JMr Donderdag had te Zevenhuizen door stemgereobligde lellen der Ilerv gemeente de stemming plast over de vraag of het kiescollege zal blijven bestaan dan of dil zal opgeheven worden Er waren lU i sleragrrechtigde leden opgekomen waarvan 0 voor en 6 5 tegen het kiesoollegc zijn f f rl J Vl Pt iifSI Jlffl 1 1 1 It ui n laatste i Ü fttdo ffrsailles aj m UB Uk Flüilf ll iW II K 1 1 1114 p L m I P H lui matim s l ni uma tl iwiéiÉUiittii igjifg ur jcmi i krlit H HIH IIl i l W4 tpu j jf i tejUijnitaü IWI 8 u j f i l f ili i b 11 Ml a i hH B i tail I iiilii I I tó Ifil ti j IMI MI lÉte r MWikiJiU lS tl 5 1 1 iM fjlia a li 11 V kll lur r k SI is is jaPKeSaP iiiiii wm i iiiri m ii i impVMUMl JtggjjgfSSmingmStik mtmm