Goudsche Courant, woensdag 22 maart 1871

b MM 51 cii piifht der petitie legen de i leid en evenzeer l l Hor4ei gc cgd Kr £ l indar kaui sl r jft rdan van i tegaiiilsud der inders dan iu der els De protea j ter dngeu eel L it 4i van toen T fi Otasteerd lieeft I a ohuer de d f 4 emaakt ND fn il is bgeen ge In rder st tea ae t Jnsiu er omtreat i len gedaan ij hoe de miais tilde achting van I nisie P i iulandsqh zaken eentag d r regec evesti d 7 nl zijn iet einde der zitting geantwoord dat 1 d n id eelig is voor l met den conceérsoncillalie zooveel I ensie met die van zaken het gewicht den stand van on dan dat deze van iig en welwillend ering zal toegeven ïiwsioaaris iu gel ken n g nader bygeIl ccn penning meer roor hel herstel der I fgeloapep UB ciactuiiiA tljn Ifitwarpen rft wet Hil tip tie bAorde ic ifBcieren by de li coioraisiioriale rap 1 stukkeu belrekka t eten plaatt bcbbrn 11 Dinsdag der maand Provinciale Sialen 2 den tweeden vJuni tot leden van nticiieraal ingevolge Idweeden Dinsdag der van de Eerste Ka ilge art 88 der kies bl ig der maand Jul nernteraden inge l ii t te Delft ia gisleeerste graiboter aan Bsohreven i hooi naar Duitsak iilen van bieren oa oodat booge prijzen i pkoopi rs maar z l ni iu dilaiiisoen hooi 15 doMr ten ovet i lierg eene ve huriog en bij da Plataan ia dia Ö324 Of lan hbt torigejau en door Btemgereob lil d stemming plaali bptt uü blijven beslaan tilin de leden opgekomen Il liet kiescollege zijn Il tot benoeming di ilteiien moet b Aan liet cralng der Noor in jitul IIollatulsc ii Urildiiij iiKKilHchipiiij over 1870 onlleeiien wij het vulgttude I Gedurende dat jaar mocht de maatschappij 44 personen uit de golven redden zoodat sedert de oprichting der maatschappij IflUl personen gered ijii door de middelen door haar versterkt Ouk reeds iu de mnaiid Januari vnn dit jaar werden 27 schipbreukelingen gered namelijk den 7den Januari te Egmond l i man van de JJi ura en den IB U Januari Ie Schoort 12 man van de Jreioad met de Peltemer bool De financiën der mantschnpp j zijn ooruitgegaan tengevolge van het kleinere aantal strandingen en üiink ij xjw iu de iel l e ondersteuning die m van enige btguustigers mocht ondervinden Zoo kan men dankbaar vermelden gi ten van 200U 1 van ƒ 500 1 van 200 vnn X 1 van 200 van A B 1 van ƒ 40 vnn het zeeinans oollege tot Nui der Zeevaart te Veendam 1 legaat van ƒ 100 4 pCt W S van den heer T J Anspach Uit Ammerslol wordt geschreven Den 13 werd alhier do eerste leeavergadering gehouden der afdceling Ammerslol van den Nederlandscheo Protestantenbond De zaal was eivol Behalve de leden dezer afd waren ook velen van dt afd Berg Ambacht en ook enktic beeren uit Schoonhoven legeuwoordig De voorz dr W A ïerwogt opende de vergadering met eono kernachtige toespraak waarin hij de heilrijke bedoelingen van den Protestantcnbjnd blootlegilo en de leden tot krachtdadige medewerking opwekte Daarna trad als spreker op ds A F Kamp van Berken oude In eeiie keurige verhandeling schelste hij de geschiedenis van de vrijheid der tedneliieiiniiing zoo op godsdienstig als op slaalkundij i ii maal schappelijk gebied in ouderhéril in ons vaderland Met onverdreld genoegen erd deze rode aangehoord evennis na de pauze de beide bijdragen van dr A J Oori van Schoonhoven welke eeue schets gaf vim hel ontstaan en de geschiedenis der Mormonen gedeeltelijk uil eigen ondervinding geput en van den vüor iiier welke op uitslekeiule wij e hel j ediclit vau pruf ter Haar llel kerkhof Pcre Laeliai e t Parya voordroeg Dubbel voldaan keerde ieder hnfstta arts Onze lJu st riQn n zuljen voorzekw met Jeedwereti lieinttaeu dat de ilrainatische lugeres mevr Saar door de knid r iekle is aangetast en iinar het Succursaal ziokfiiliui te HoUcrdam is overg hraijht Ilupeii wij dat de begaiifle vrouw zich in een spoedig herstel moge verheugen Jfel s hrljf uit Budegraven 20 Maart Sedert eenigen tijd is t fn dfyli bezig om met uilzondering van het ópen vak der gewezen kostschool de door den grooten brand onlstnne ledige plekken van gebouwen te voor ien Het nieuw op te trekken raadhuis e de Luthersche kerk met hare bijgebouwen zullen weldra wal den roinp aangaat hunne hoogte hebben bereikt Inmiddels wordt hier en daar de laatste hand gelegd aan het binnenwerk en vuur de huizen stoepen en ander plaveisel aaiigehracht De gezoiidheidstoesMnd alhier raag met het oog op aangreii eiule gemceiilen bevredigend worden genoemd Tot nog toe heeft zich slechts iVii enkel geval van pokzi kle vourgedaan en dat is reeds een paar maanden geleden Van de longziekte onder het vee verneemt men weinig of niets Koloniën OOST INDIÉ Men schrijft vnn Bamljermasiii dd 14 dezer Bij gouvernements besluit d J 1 Febru ri 1870 N 11 werd de tiouwe Soele Ono begiftigd met de gouden medaille hangende nan een ketting van hetzelfde metaal voor de vele en goede diensten gedurende den oorlog iu de Zuider en Oosler afdceling van Borneo den lande bewezen over do jaren 1859 R3 Ken vol jaar is sedert dien lijd verstreken en tot op der huldigen dag is dal eereteekcn nog niet uitgereikt geworden aan dat Dajnksche hoofd die desuieltegenstaanile andermaal met denzelfden ijver pis weleer den mandouw trok voorde belangen van een gouvernement dat zooveel traagheid toont in het beloonen van zijn trouwste dicnareu Tot zooverre het gericht iedurende hot verzet van Wangkang togen het bestuur te Bandjermasin snelde Soete Oiio aan het hoofd eener door hem zelf uitgezochte keurbcudc Dnjaksehe krijgslieden naarde door Wangkang s volgelingen bedreigde plaats en hij was het die later onzen foldalcn den ei ces naar de versterkte beuling vnn dien lioofdiuuiteling Men moei den on versaag den riocto Ono vergezeld hebben op een dergolijkcii tocht om zich ecu denkbeeld te kunnen vormen van de onwaardeerbare diensten welke hij bij zulk eene gclegeuhcid eene koloniiü bi wijti liekeml met hel teirein met al de listen vau oen porfidon vijand marcheert hij gewoonlijk aan de spits terwijl oug en oor steeds op hun uivive zonder echter dat daarmede een zweem van vreesachtigheid gepaard gaat Integendeel wnl Soeto üno belieft in de ure van het gevaar kan men op hem rekenen als op iemand die den dood meermalen met de grootste koelbloedigheid onder de oogen zag wiens onversaagde imiuur zelfs onvatbaar is voor den indruk eener paniek Ef trouwer en moediger Dajaksch hoofd zou meu op Borneo s kust moengk inueu uie ivvens zooveel beleid paart bij een scherpzinnig oordeel Die waarheid welke door niemand in twijfel zal worden gelrokken die slechts één patrouille met Socto Uiiü medemaakte doet ons onderstellen dnt b j de aalll tnaude koninklijke belooning der dapperen die bloed en leven vril hadden roor a lands dienst en zich bijzonder hebben onderscheiden SoeloOno s naam niet zal ontbreken op de lijst van hen welke voorgedragen zijn voor het cereteekf i als een bew s van betoonden moed beleid en trouw Laatste Berichten Versailles l J Maart Al de leden van het gouverneuieiit zijn alhier vergmlerd Onder de bevelen van Vinoy staan thans LOOOO man Kr heerschl eene goede orde De burgerlijke en militaire auioriteiteu in de departementen zullen gehouden zijn de bevelen van bet gouverneitieiit te Versailles ten uitvoer te leggen of zij zullen worden afgezet Fariis 19 Maart Vinoy is heden weder naar Versailles vertrokken met de linietroepen en de gendarmerie De nationale garde maakt thans alleen de gewapende macht uit die zich binnen Parijs bevindt De circulatie van omnibussen en fiacres is geschorst De dagbladen zeggen dat Ghanzy gevangen is genomen Te Versailles is een proclamatie uitgevaardigd waarbij aan de inwoners wordt medcgoJeeld dal tengevolge van de gebeurtenissen te Parijs het guuvernement naar Veisaillesis verlegd De bevolking wurUl uilgenoodigd de iiisiallalie der regecring zoo gemakkelijk mogelijk Ie maken Parijs 19 Maart Hel Journal OJieiel bevat eene prueliunaiie aan de nationale garde waarin gc e d wordt dal een comité dat zich het Comité Central noemt na P irijs te hebhen overdekt met barricaden heeft doen schieten op hen die de orde mucsteu handhaven Hel heeft de generaals Lecomte en Thuinas doen vermoorden Niemand kent een der leden vau dit comité niemand weet ie neggen tut welke partij zg behaoren Zg leveren door hunne afschuwelijke misdaden Parijs aan plundering en Frankrijk aan de Pruisen over Er is geene verontschnidigiiig e vinden voor hau die hen volgen Indien men zoo luidt het in de proclamatie de vcranlwoiirdelyklieid van hunne uiuurden en misd ulen niei up zich wil laden dan blijve men te huis maar d it zij die begiip van eer hebben zich scluireii om de rcpublikeinselie regeering De proclauintie was door iie ministers die te Parijs tegenwoorilig waren geteekend Parij S 19 Maart 1 re De uavolKende pruclanialie Is heden in de slr iten aangeplakt Burgers het volk vim Parijs schudt hel dwangjuk af l il men getracht heeft het op Ie leggen bewust van zijn kracht blijft het wachten zoniier vrees zonder provocatie alle pogingen om ditmaal de republiek omver te crf eii zgu verijdeld Onze broeders bij het leger hebhen de hand niet willen slaan aan onze heilige vrgheid De staat van beiei is opgeheven De Parijsche bevbiking is opgeroepen in de comilés voor de geraeenteraads verkie ingen De veiligheid van alle burgers is verzekerd door de zorgen rail de naliuiiale garde De proclamatie was gedagteekcnd van het Stadhuis 19 Maart Hel Comité Central vau de na ioiiale garde In eene andere proclamatie ordl gezegd Gij hebt ons belast luot de verdediging van Parijs en vau uwe rechten U g hebben deze opdracht vervuld Vg hebben het iouveriiemenl dal uns verraden heeft weggejaagd Nu uns mandaat geëindigd is leggen wg hel neder want wij willen niet de plaats innemen van hen die door eene kleine beweging kunnen vallen Kiest oiimiddellgk in afwachting bewaken wg het sindhuis Florence is Maart De kamer heeft de discussicii over de wet belrefl endc de aan den paus Ie verlceiien waarborgen ten einde gebracht Zy heeft goedgekeurd de orde van den dag voorgcsleld door Mancini waarmede zich hel ministerie had vereenigd en waarbij werd bepaald dat hot üouvernemeiil zich zou onthouden zieh Ie mengen in gelojfaanngelcgenliedcn Eene levendige discussie volgda naar aanleiding van de orde van den dag voorgt sleld door Murdini waarbij verklaard werd dat d bepalingen vervat in de wet omtrent de te verlee iien waarborgen nnn den paus geen onderwerp zouden uitmaken voor internationale ovcreenkomaten Het ministerie heeft zich legen deze orde van den dag verklaard Maandag zullen de discussicu worden voortgezet De senaat zet het debat voort over het wetsontwerp betreffende de legerorganisalie Parijs 20 idnnrt i en set ure s ochtends De toestand is nog de fde De notionale gardes gehoorzamende aan ht centraal comité Hebben verschillende wachtposten bezet Zij hebben daarbij volstrekt geen tegenstand ontmoet Geen enkel conflict bad hierbij plaats Er schijnt overal kalmte te heerschen Het Journal des Débats protesteert nadrukkelijk legen den onwetligen toestand waarin Pargs than geplaatst is Hel zegt Wij kennen slechts één gezag hel is dat der natiotiale vergadering of van het gouvernement dat door die vergadering is benoemd Het blad bezweert de afgevaardigden Ku de maires van Parijs om de wetschenders tot reden te brengen Cieen enkel dugblad beschouw I de tegenwoordige bewpgiiis als ernstig of van duurzaam gevolg Vullens een geincht willen de nationale gard naar Versailles oprukken Naar luid van een ander gerucht Z de naliuiiale vergadering verplaatst worden nai r Orleans en de generaal Faidherbe worden uei o nd tot opperbevelhebber van de landen zeemacht Dover 20 Maart De ex keizer Napoleon is lieden namiddag alhier gearriveerd Een ontelbare volksmenigle was op de been toen hij aan wal stapte Weenen 20 Maan Naar men verneemt is de iiljiiilni t des keizers generaal graaf Bel srdo licdeu na ir Berlijn vertrokken om koning Wilhelm een eigenhandig ge chreveu brief des keizers over Ie geven waarin de kuning met den verjaardag zgner geboorle geluk wordt gewenscht Kaïiloui crecfit ie Gouda Bg vonnissen van 15 Maatt 1871 zijn 1 J den B wegens het werpen van Bsnh in een lot openbaren dienst bestemd waicr te Gouda zonrler scliridelgke loesleminiiig van linrgeineesier en Wethouders veroordeeld tul eene eldboelc van ƒ 1 of een dng aubsid gevangenisstraf 20 K V d 11 wegens gelgke overtreding veroordeeld als n 1 3 0 V d W wegens hut niel voorzien van muilkorf aan een aangespannen hond te Gouda veroordeeld als n 1 4 A G wegens het buiten noodzaak berijdeh van een met klinkers bestraal voetpad te Gouda met een kruiwagen niel beladen met glus of aardewerk veroordeeld tot eene gelilboein van ƒ 1 of een dag subsid gevangenisstraf S A S U P V d P 7 1 O 8 H de B wegens gelgke overireding ieder veroordeeld als 11 4 t II G K wegens 1 hel nis uitdrager Ie iuuda Il iel d ig vuor da £ en zonder open ve kken aanteckencn in het daarvuur bestemde registr r vande namen voornamen beroepen n woonplaatsendl rgenen van wie zij koopen en den aard de hoedanigheid en den prgs der gekochte goederen 20 het koopen van goederen van unbekende verkoopersuiel iu tegenwoordigheid van twee bg den koope bekende getuigen en het niel aanteek uen hunnernamen en voornamen op hel daarvoor bestemd register en 3 het niet gedurende drie dagen nu dendag van inkoop in den winkel ten toon stellen vanals uitdrager gekochte goedereu veroordeeld lot driegeldboeieii van f elk uf een dog subsid gevangenisstraf voor elke botte lO J A j wegens het laten stilstaan op dabopenbaren eg te Gouda van een bespannen voertuig zander dal de eigenaar of een ander geschikt persoon de ti iigels hield uf onmiddelijk bij of fodr de bespauniiig geplaatst was veroordeeld tol eene gcidbucto vau ƒ 5 uf twee dagen subsid gevangenisstraf 11 G V wegens let opbokken van een marken te Gouda zuiider sehnlieigke vergunning vnn Burgemeester en Wethouders veroordeeld lot eene geldboete van 10 of len dag subsid gevangcnissraf 12 J L wegens gelgke uvcrueding veroordeeld als 11 11 13 A A wcg iis 1 het als geleider van een aaiigc paiiiicn hondeiikar niei gaan vuur uf uaatt