Goudsche Courant, woensdag 22 maart 1871

fjscÜiSiKs 1 W J lllll ll i P i ne houden binuea dn gomocnle Gouda cu 2 bet nU el ider vuii een aan ie ipnnuen boudenkar duarmede met te iju blijven stilatnnu in de gemeente Oauda terwyl midere rglui en hem voorbijreden vertordeeld tol twee geldboeteu vau ƒ li elk of een dag subtid gevangenitsirnf voor nlke boete H S l wegena l bet Inleu iliUtaan van sn bespannen voertuig op den opeubaren weg te Gouda tonder dat deeigeunnr uf een ander geschikt persoon de teugela hield of onmiddellijk bg of voor de beapanniug geplaatst uaa en i bet niet voorKwn voor muilkorf aan eiii aangespannen bond in I S gemeente Ciouda veroordeeld lot twee geldboeten van 3 elk of een dag subtid gevaagcniastraf vou elke buete 15 H B wegens hel berijden met een beladen vrachlwagen vim ile zoo piiiiiiuidc noodbrug aa ii l leiweg liggende over het wiiler van de Kattenaiiigelgriicut ic jouda veroordeeld tol cene geldboete ïun 1 o een dag subsid gevangenisstraf Kn 16 C V negens gelijke overtreding veroordeeld nis 11 15 Ën bovendien allen in de kasten van den processe de nooils nivorderb iar bij lijfsdnang Burgerlijke Stand GhSOKkN 10 Maart Uciidcrt ouilirs I Nicvcld ea J Wiltühut 17 Eli bcth ouders G C Spijkcniinn en A Uabouw 18 Coriielin oudurs O Scliitdua en 3 M Biljce Johniims ouJtr C vuu der liijl cii M nn der Mcijn 19 Ar iia Mnrio Oonieliii ouders K N Maas eu J r Kunke ÜU Cornells ouders 11 lirwdveld en £ C Mulhot Ovt iiLi u N 17 Maart J C Punue huiivr van O de Jager d7 j ï de Gruijl 14 d IS W J Fortuijü Dlougkever 5 in E Zeverboom 3 j Hm H de Kncgt Il m J de Jong 6 w 19 M van Vliet hnisïr van 0 Mnijter 86 j T de Kus 81 j M van der Vlist huiivr vau C Verburg 38 g 20 M Sehoulen wed C an der Neut 77 J VV van Vteelden i j B de Jong 10 m ADVER TE NTIENa Den 18ii Maart is te Gouda overleden WILLEM JACOBUS eenig kindje van Mr J FORTÜIJN DROÜGLEBVER en J D FÜRÏUIJN DROOGLEEVER VAN GüLPiSN Heden overleed tot onze droefheid na voorzien te zjjn van de H H Sacramenten der Stervenden onze dierbare Vader en Be huwdVader de Heer JOANNES GERARDÜS NABER in den ouderdom van ruim 70 jaren Amsterdam A J NABER 17 Maart 1871 J H W NABER t t bericht dat h van af heden zijne VLEESCHHOUWERIJ geopend heeft op de Raam hoek der Vlamingstraat Wijk O N 358 hjj beveelt zich op nieuv in de gunst van z ne geachte Stadgeuooteu aan Uien zAl well geen tweede middel vinden Moo eenvoudig en doultreffend tegen Hoeat Heescliheid enz als de alom JDekende Umhuflne zuivere Destanddeelen gerenUnimccrdo en iU blaauwe znkjeO a 30 Cents verkrijgbaar te Gouda bij J C VAN VitiUUiNGEN en de Wed A C ScHOUTKN te Woerden bij Ukniu J van BKN BkIIO 275 Staats Loterij De TliKKMNd ibi KKiiSTK KLAS K begint MAANDAG 17 MAART 1871 Openbare Vrijwillige Vcrkocpliig te GOUDA op MAANDAG den 3 APRIL 1871 des voormiddags ten 11 ure in het koffijhuis Haemonie op de Markt aldaar van Een HUIS get E n 81 in hetwelk sedert onhengpljjke jaren de Tabaks Affaire met gunstig gevolg is en nog wordt uitgeoefend zynde het ook zeer geschikt tot het uitoefenen van ril a i re jed j be c d h Hi isruim WINKBLHUIS verschillende zoo BENEDEN NEDENals BOVENKAMERS voorzien van vele gemakken ZOLDER en KEUKEN voorts S HÜUR ERVE en TUIN alles te zamen staande en gelegen allergunstigst en op den druksten eu besten stand aan den Kleiweg en de Kleiwegsteeg binnen Gouda Voorts nog DRIE HUIZEN en ERVEN staande en gelegen naast eerstgenoemd perceel in de Kleiwogsteeg aldaar w jk N n 261 260 en 259 o b zgnde n 259 a b verhuurd bg de week tegen 2 60 per week Zjjnde inmiddels uit de hand te koop Te aanvaarden 1 Jnn 1871 De TabaksAffaire met 1 Mei 1871 Alles biJ billetten in het breede omschreven z nde tot locale opneming gelegenheid des Donderdags des namiddags van af 3 uur en des Vrijdags van des morgens 10 tot 1 uur en des namiddags van af 3 uur en nadere informatien te bekomen ten kantore van den Notaris MOLENAAR te Waddmxveen WelEdel Geb Heer Reeds voor lang zou ik geschreven hebben doch ik wilde de uitwerking van uw voortreffelijk MONDWAïiER afwachten Geen der middelen die ik tegen losse Tanden en Tandvleesch gebruikte was zoo heilzaam als het ANATHEIMNMONDWATER Vroeger had ik alle mogel ke middelen van geneesheeren zonder eenig gevolg aangewend j mjjn tandvleeach vtas in plaats van sterker zwakker geworden en de kwaal dus verergerd Op uw fabriekaat heb ik uu na eigene overtuiging al mijne hoop gesteld Bystmtz Uw WelEd Geb Dw Dienaar in Moravie Dr WILH RASCHKE m p Geestelijke Te verkrijgen te Gonda bjj L Schenk wiakelier op de Hoogstraat w jk A 123 te Rotlerdam by F E vau Santen Kolff apoth en A Sobippcreijn C blaauwe porceleinwinkel te a Hnge bij J L F C Snabilic npoth te Leyden b E Noordijk te Utrecht bij F Altena npoth te Amsterdam by F van VVindheim C verkoopbuis te Oudewater bij T J van Vreumingen te Scboonboven b j A Wolff Eraser Pastilles uit de zouten van de Koning Wilhei ms RotsBiioKNEN bereid door geneesheeren aanbevolen tegen maagkwalen als catharre versljjming zuurvorming oprisping en slechte spijsverteering Prijs van de geplombeerde doos 50 ets maar alleen onvervalscht voorhanden te Gouda bij Apotheker J H BOERS te Rolterdam in alle Apotheken De Administratie van de Rotsbronnon fioiida Druk vuu Itiiukinuu Oud Cartliagena s BergplantenOlie Zij die gaarne in het bezit van buo hoofdhaar dat voornamo sieraad vnn den raensch willen komen of blijven dien wordt daartoe het middel aan de band gegeven Een opmerkzaam natuuronderzoeker ontdekte dit in zekere plant die op de bergen van OudCartbagena wast Nadat bij door toevallige omstandigheden er toe gebrngl was z jne aandacht op dit voortbrengsel der natuur te vestigen leefde hy er de ware strekking van kennen en bereidde u Mt ware p sohenlc des hemels ant zoo mag men het met regt noemen dat hij met eenige andere prneparalen volmaakte het genoemde heilzaam middel De ondervinding bewees er de kracht van Het gebruik er van is eenvoudig men wrijft hel bij wijze van pomade in bet baar waardoor weldra het uitvallen ophoudt bet haar versterkt wordt en men zich bij blijvend gebruik mag verlieugen in een achoonen haarbol terwyl het byna dezelfde kosten eischt als pomade of andere haar olie Hetzelve is ü 60 cent per fleschje verkrijgbaar aan het Hoofd Depót te DelR bij A BREEÏVELT Az En verder bij Mej de Wed BOSMAN Gouda J H KELLER Rotterdam Westewagestraat A REIJNAARD Oostpoort C WILHELMUS Woerden A PRINS Zevenhuizen W BARES Gorinchem J J GROENHUIZEN Utrecht En meer bekende depots in ons Rjjk ttii VAN k 10 CENT per stuk Te bekomen bij A BRINKMAN Langen Tiendeweg alhier SÏ=OOI WEC3 E 3Sr Van GOUDA naar Moordrecht 8 5i 1 24 3 31 Nieuwcrkerk 8 51 11 33 1 24 4 33 9 53 Chpelle 8 51 1 24 3 31 RoriEttDAM 8 18 8 M 9 41 11 33 1 24 1 58 3 31 4 33 7 18 9 53 Zevcnh Moerkapelle 8 21 12 55 8 46 Zoeierra Zegwaard 8 21 11 S6 12 55 S 28 8 46 9 66 Voorburg 8 21 12 B5 8 46 s GuAVENliAOE 8 21 9 44 11 3b lo JS 1 56 3 28 7 21 8 46 9 56 Oudewater 6 54 10 11 34 3 28 6 36 Woerden 8 B4 10 11 34 3 28 6 36 8 48 Harmeien 6 B4 11 34 12 56 2 33 3 28 36 8 46 Utrecht 6 54 8 33 10 11 34 12 B6 2 33 3 28 6 36 8 46 Amsteudam over Harmeleu 11 31 12 56 2 33 3 28 8 46 Utrecht 6 54 8 83 10 11 34 Naar GOUDA van Moordrecht 6 38 11 13 12 87 3 13 6 21 Nieu erkerk 6 31 9 46 11 8 19 80 3 7 6 15 8 2T Capelle 6 24 10 59 12 24 3 02 6 09 RoTTEBDAM 6 15 8 10 9 35 10 50 12 15 Ï 8 2 55 6 8 15 Zeveuh Moerkapelle 6 30 12 36 6 10 Zoelerm Zegwaard 6 21 7 54 12 26 4 10 6 1 8 19 Voorburg 8 06 12 11 5 46 sGravenhaqe 6 7 40 8 10 55 12 S 2 3 57 5 40 8 5 Oudewater 8 30 1 4 4 11 9 31 Woerden 7 52 8 23 10 57 11 06 12 56 4 6 9 28 Harmelen 8 16 12 51 1 30 3 4 9 20 Utukuut 8 9 8 10 5Ü 12 35 1 10 2 35 3 86 6 43 9 3 raii Amsterdam over Harmelen 7 15 10 15 2 20 8 30 Utrecht 4 1 8 25 9 40 11 20 lil iWi Ji 1 j u i j tal r ut lm W i wti 1 f M f It piN lil rai l jl M w fi I Kf lija tf iHil umi toaiii k v fatësmi Ml KtA ü n i liitiiiuiili iiinv ilii rKi ta ilt lU i l k Ja t iidln iNii lil loijnJi mo Jitn iiM i m k p ff kunMilni iliiupiiiCiiiii U f j ju y hif fait liH oi nl ii liil B j j 1 h lai a pi atatiUta i Mj Sa U JZ r WUlLu 1 V V MK i Wi tp i lll JT