Goudsche Courant, vrijdag 24 maart 1871

U i il l t f 1 id iS l gpwliidlichri ver Ilfiiri Martin liet vnirt den titel htt ttlli itwl hilii niid In iiiiiim vHii lel Vulrilmil dal ijii üiidwping nabij I Hi iiiiiii oii ir v uiers ilii iii liimiii ura ven 0119 oiuldi vIulIiii iii iiaatn un tr kiiidinii uier loekomst wij voor llijd ïoiidiii ven l ar zoiidir Ifgtr bunder organisatie van de gansclie ereld nfgnchi id n heeft vijf ma mikii lang aan het giducl ie legtr van l iiropii iderstaud j t boden ecu icwonderensvMiardige orde te miilileii der naamloo te beproevingen weten te benaren de honger en de Kuude het stial en het vuur getrotseerd met cent volh rdiiig dit itl ficn enkele rnaal hu ft verloochend I ii toen dt wapens lui leliik mit yii laalsie sluK bruou uit jie I ii lui arui g illen loen hit tot ijne oiib schrijfelyke siniirl drn vijiiid binnen zijno zoo roemrijk icrdtdigde muren noest dulden heeft hel den oierHiiumar nog urbicd eten af Ie pi nen voorde mi ji slut ijiier rimpi poedtii llet hul dl eer gni d en nut de eer de toekomst Tan Irinkrgk 7 etii iikele digonzt lailste hoop vernietigen IjMI versi iikkel jk misvtrslind J lagt den lenen bur er n t h irii is ttgcn diii ander I rjiiisch bloed IS door 1 ransche hinden verdolen ler ijl devijmd die nog altoos voor on e poor en is gereed staat om vin onze uilspillingeii gebruik Ie miken ten einde on en onile iing te voliooien Duizenden imimeii die l arijs vtrdi li d hebben meeiicn de republiek nog te Openen wij de oogen om te zien waarheen wij gaan naar de dagen van Juni met de Prutsen te Saint Denis Heden dt burgeroorlog morgen de vijand binnen l arijs ën overworgin inis el len het despotisme Vassal van den vreemdeling hersteld Dat alles wat een naam draagt een stem heeft een Franseh hart bezil icb werpe in dit rainp ialig atrijdperk om de worsteling tegen te houden of anders zal men moeten zeggen AlLK TS VtBLOREN EN OOK DE EEK En dan zal er geen Frankrijk meer zijn S2J ENGELAND In het westen van Ierland heefi eene galante jury weder ten voordeele van eene jonge dame die als beklaagde optrad wegens hel breken eeiier hunehjks belofte uitspraak gtdiian De jeugdige sehoone nog met vo negentien bad van een t eiluuenaur van 45 belofte ontvangen dat hij leh mei liiir op de huwelljkszee in een bootje zou wagen Mair of het bouije met klaar kon komen of du de zee ie ruw scheen zooveel 18 zeker dat de heer Theobdd Blake aan de jufvrouw kwam vertellen dal let engi aenienl af was Hij gaf voor de fi laiieieele iuoei lijkheden hem beletten zich aan zijne lii lufie te houden maar le jeugdige sehuone hield vMit ij had en liet niet tos Pipa probeerde eerst den vingen wedii vena ir met oen paarden weep af te rossen doch bedacht zich bij tijils en bracht de zaak voor het gerecht En als rllijd wis ook de jury van Connemara gal ut Mejufvrouw Joyce kr eg eene schadeloosstelling van £ 5000 Die heeft iie moeite nog eens betoond gekregen zullen oii c le eitsseii zeggen en waarlijk hel ware voor eene jonge ame gteiie slechte kans zich een pa ir in nil Ie engiigi eren met den cciieii of anderen rijken en DUITSCHLAND De Staats lm deeli hel volgei de mede len op zichte tan de onlniiming van 1 ril krijk door de Duilsche tr pen Die uiilruiraiiig moet volgens art i der vrcdis prelimii uren na de riuneilie der ovcreeiikom l van 2 i 1 ebi door d nat veigade ring aanvangen Dtii ovtreeiikoni lig hebben de Duilsche Ir pen dtii M lurt d s id I arijs Ier stond diariiu de op den liiiktrotvcr dtr bmie ge legene forten en vcrilei nditervolgi lijk de op men linkeroever gel gen dip rtiinfnleii oniruimd lot dat de bij art S der vri iles preliinin iiidi vasige stelde sohiileloo slel iiin bilaald is blijft een ge deelie van hel 1 rai i lic iebnd ils onderpand door de Duilsihe Iro pin beet De lijd ui ijze dezer bezilliiig IS gesphisi iii Ine lyil eiken llet eerste lijdptik begiiil niet de i niie niiiig d i zoo etui ge iiiieniiU giivetlen tn eiiidigl mil d lielaling van de e isle iOU niillioen der h iddoi v idling deduruipe lielzetvu liuuilin di Duilseht troiptin eriiu linie boel die vin di moiideii li r Vinr nvcr Unua in lil dl III tiet niiddiii van Oost I rankrijk gilegcno dipirlrnieiilen tut Djun loopl llet cede tg hak begint met de vildui iiiig viii het eer Ie h dvc inil liird ui loopt ten iitidi mi t de betiiling van n ig twee milliarden Zooilra hel cerstgemelde gekweten IS ontruimen de DuiUihi troepen du op den rechter Sen e oever gelegene forten van Parys de aldair gelegene gedeellen der deparleminlen beine Seine Inlirienre Si me et Oisc i i Seine et Marne alsmede de dipirtiinenten der b mme en der Oiso De gruislgn der bi elting orill allstn lu het noorden uehlcrHairts verlegd en loopt no van de omstreken van Kameryk tot voorbij Dgon in Ijaon La leie enz staan de Duitsche troepen slechts weinige digmiisthcii vin l args venglirl en hun aantal 13 ook nu door uiels begerkt Het derde tgdvak U 1 bezeiiiiig is hei ge lih i i J schgiilgk het laiigs e zyn en missehien wel driejiren duren zat in ieder geval tol dnt de oorIo skos teil geheel afbelaald of daarvoor althans dezer gds aaniieenilyk gekeiirie fiuancieele waarborgen gegi ven Eutleii zyn Na de betaling van twee milliurden zuUm de DnU che troepen nog slechts de di partc menlen der Mime der Ardennen di r Haute AIirne dtr Mias der Vjgcsen der Mturthe en de vesting Belfort mei ondirhoorigheden blyven bezetten De wurde vin dit onderpand blijkt uit de uitgestrekt heul van het bezette gebied omstreekb 700 vierk niyleii en uit htt bezit vin de damn gelegene vea tingen Sulan en Kocicv in het noorden Liiigres en Belfort in het zuilen van de stcdm llheinis en speriiaj va i het kamp vin Chalons Hel getal dtr op dit gel ic 1 aanwe ige P Mtsche troepen mag niet grooier zyn dan 50 000 man De Duilsche rykslagisden 21 Maart geopeud met de volgende troonrede Geëerde heeren Wanneer ik heden na dei glorierijken maarzwa ren stryd dien Duitschland voor zijn onaf hankeUjk heid zegevierend heeft gestreden voor de eeisle maal den Puitsoheu rijksdag om my vergaderd zie voel ik my voor alles gedrongen myn ucderigen dank aan Ood uit te spreken voorde wereld historische gevolgen waarmee Zyn Gentdede trouwe eendravht van de Duitsche bondgeuoolen den heldenmoed en de krygstucht van ons leger en de zelfopoffering fan bet Duitsche volk heeft gezegend Wy hebbeu bereikt wat sedert den tyd onzer voorvaderen nas 018 streven de eenheid en hare organisatie de beveiliging vui onze grenzen de onaf hanketykheid van on e nationale rechtsontwikkeling Het bewustzyn van eenheul was in he Duitsche volk schoon soms bedekt toch voort turend levendig het heeft het omhulsel afgeworpen m de geestdrift waarmee de ginschi nalie oprees tot verdediging van het bedieigde vaderland en in onverdelgbaar schrift op de slagvelden van Fraukryk haren il sehreef van een eenig volk te zyn en te blyven De geest die in het Duitsche vulk leeft en zyn beschaving en zyn zeden doordringt niet minder de consiiiuiie des ryks en van zyn leger behoeden Duitschland te midden van zyn zegcpriten voor elke verzoeking tot misbruik van zyn door eendracht gewon nen kriehl De eerbiediging welke Duitschland voor zyn eigen zelfstandigheid eischt geeft het ook bereidwillig aan de onaf hanketykheid van de andere stalen en volken zoowel de zwakken als de sterken Het nieuwe Duitschland zooals het uit de vuurproef van den tegen oordigen oorlog is te voorschyii gekomen zat een vertrouwbare waarborg voor den Europeesohen vrede zyn omdat het sterk genoeg is en genoeg zelf bewustzyn heeft om zich de legetiiig yiier eigei e aaugeligtnbeden voor te behoudej als een uiisinitend maar ook voldoenden bevredigend erfdeel Hel heeft my byzonder genoegen ge laan in dezen geest des vredes in het midden van den mocilyken oorlog dien wy voerden de stem van Duiischtaud te doen klinken by de ondcrhindelingen welke op de Londensche eoiiferentie tot stand gekomen door de bemiddelende bemoeiingen van myn depariemenl vin buitenlandsche zaken op berredigende wyze ge stoten zyn De eervolte laak van den eersten Duitschen ryksdag zal nu yn om zoov mogelyk de wonden te heelen die de oorlog heeft geslagen en den dunk van hel vaderland te benyzeii mn hen die de overwinning tnet hun bloed en leven hebben bctiatd legelgkeilyl zult gy geierde heeren de werkzaamheden beginnen door welke de organen der Duilschcrs Ic imen weiken tot vervulling van de laak elke de onslitutic hun stelt tot bescherming vuil bet in Duitschland geldende recht en tot verzorging van de welvaart van het Duilsche volk De voorloonige werkzaamheden voor de rcgclmalige eigeviiig hc iben lielias door den oorlog vertraging en stoornis oi ilcrvondm De elsontnerpen die u zullen iiigiuiei d worden taUn zieb dan ook onmiddetgk uit de nieuwe gedaante van Diiitsthland alleiiien De tiipilingcn der lonalitutie dic ii afzonderlyko verdripeii van Noiemliei II er proi 1 liggen moeten in itii nieuwe rtilieio van Ic ryks conslitulio ha ir geregelden simenhing en rege mitige uitdrukking viiideu llet deel der afzoiidcrtyke bondsslateu aan de loopcnile irhgaven des rykn moet weltelgk geregeld worden Voor de invoering van Noordduitschs ellen in Beieren vetke do tviininkt Beiersohe regeeriug wensohte at uwe iiiedenerkiiig gevraagd worden De beschikking nver de van Fraiikryk te ontvangen oorlognkoblen zil mar eveiirci ighcid vindebcboeficn dos rijks en de rnhlrualigo aanspraak van de leden daarvan met uvve toesleniniiiig tot stand gebracht en de verantwoording over de middelen voor hel voeren van den oorlog aangewend u zoo spoedig mogelyk iiigtd end orden De local iiid der voor Duitschland herwonnen t inds kpn ill een reeks van maUregeten vcreisoben voor welke door de rykswetgeving Oc gruiiusugcu gelegd moettii worden Tui wel betreliende pei sioenen der officieren en soldaten on bflirdlende de ondersleuning hunner achiergibleveneu zil voor bet gezanienlykt Duits he leger de aanspraktn gelykmalig regelen uie oen gchjke lotwyding aan hef vaderland op den dank der nalie verleent jceerde leercn moge de hersleltii g van het Duitsche ryk vcor de Duitsche nalie ook naar het inwendig het voorlceken ecner nieuwe grootheid zyn Moge op den Duitschen ryksoortog dien wy zjo rocmvot gevoerd hebben een met minder glo rieryke ryksvrede volgen en moge de laak des D iitiohen volks zich voort lan hiertoe bepileii in den wedstryJ om de neidadeu des vredes overwinnaar te zyn Dat geve God OOSTENRIJK Het pitn uaarciar het ministerie Hohenwart wil te werk gaan treedt steeds duidehjker te voorschyn Het Vaterland logenstraft heden door het bericht dat de benoeming van minisiers voor d afzonderlyke krooulanden een beklonken zaak t alle of cieuse démeutis over dat onderwerp Grocholski zon Polen in het kabinet vertegenwoordigin als minister zouder porlefeiiille Hy zou all zoadanig de verschillende G illicische agenda s van de andere minislerien overnemen de Cialtieische resolutie in het huis verdedigen en nadat de wenschen der Polen waren iiigeuilligd definitief tot lid van het ministerie worden benoemd Met liohemen zou evenzoo worden gehandeld een miuislcr zonder portefeuille zou de declaratie van den Bohe erosehen landdag indienen Dat ook hy dtfimtief benoemd zid kunnen worden daaraan gelooft zelfs het VaierlaHd niet zoowel het buis der afgevaardigden nis het heerenhuis zouden zeker hem een harden tegeuitand bereiden SPANJE Het blykt thans dal m t geheel voor de Oorlel gekozen zyn 64 republikeinen De heeren Castelar ligoens Oronse en Sanchez Ilunuo zyn elk in twee dialriclen gekozen Im en de kiezers zich nu gelyk blyven dnu zal het getal republikeinen van 64 lot 68 klimmen De Carlisteu hebbeu 50 a 60 hunner aanbnngera in de kamer eten te biengen Als men nu by ds afgevaardigden dier beide partyen de aanhangers van Montpeusier en eeuige andere tegcustnndori van het gouvernement rekent dan ii de gezamenlyke oppositie sterker dan men eerst gedacht heeft De hertog van Monlpensier is te San Fernando gekozen waar zyne vriendtn zoo het heet zonder zyne voorkennis zyne candidatuur hebben gesteld Zyn mededinger w is de admiraal Topete de vroegere ainhanger van Montpeusier De vrienden van dezen hebben Topt ie dringend verzocht zyne candidiiiiiiir m te trekken doch hy weigerde dit Hj maakte zich dilraial by de kiezers bekend als m nislcneet candidaat Het gevolg er van was dat hy tweeduizend stemmen nu iderkrcegdan Montpeusier Hel IS de sehiild niet der Kcgiring dnt deze geko in IS Zy bad lelcgrim op telegram aan ds auluntciten gezonden mot tast om zyne oandidatuur door ille middelen legen Ie werken üoiüA 23 Maaiit I iilsllcdon Diiis 1 ig hield dt vereeniging voor den Vaib iehlstaiid ilhier ten biitciigtwinc vergadering Dizcr d igen is voor hel eerst sedert de revolutie het doodvonnis aan eenige misdadigers in Spanje voltrokken Dit lot trof vier moordenaars Men dacht zry algemeen dat de doodstraf feitelyk niet meer in Spanje bestond f t Ik iii 7 Jnitl ill il II lil jjllllfl lll l r f Cl tol 1 II r f iiliW 1 ülllllf lirili PB If ld Hl Si r ie 11 1 i iitani II wiliniWi UititeM m PU gé ï iil iqiwif hU iwjiiliiiw ws j V Wïullu M iM fcfli l WM H XPVHim I i il9la mWli sifNpiflrtt t fMH tem dl Kin ifaM biaii i ilit lalu ifJiiMji iiutkii i4i i yiu fuMHiKtt i lmM ifra jm iiil iii pn ui W j ii4rt iv ii a lni pMmwirt 1 S V t W u 4w W j i T P ter J I i ltt w mil J H i Hkl iii IV r I feC sr i i iiii Ül l 0x V A i OmÊmmSm ï iy SS