Goudsche Courant, vrijdag 24 maart 1871

yi l l I n ip ijwgll i T i i ii Hmi ill lCTiï lil i iMiii m i l iii Ma aiai WiJ Wt i W WW ll l WilW WW WW WWlW i i i i I W I I W WJ4 ia i lltf t M ton doel bcbbnndc om dr ledni dier verceniging en iiaiigennmen nvoud te vcrsohnllcn oiidcr cchler hel nuttige te vergeten l c heer li Hchuurmnn whs uitgenoodigd om nis spreker op te treden Dr e danrnnn bcreidnillig voldoende hield een Toordriiolii naar aaidciding vnn het zoo boeiende werk vnn öremcr de oorlof een nuodzahlijk kwaad terwijl hij bIs bgdrage hel geheel uit het volksleven gegrepen dichlstiik de Zoon van den Meiaeldiender van van Beert voordroeg De diepe slilte die er in de zaal die goed bc7ct was heerschte heweea op welk een boeiende wijze de preker zich vnn üijne taak kweel en bij het eindigen der vergadering werd dan ook uit stuen mond den wentch vernomen dat hg uog dikwij Toor de leden op mocht treden De verceniging verdient allen lof dat zo niet nlleen de s ofWijVe welvnart tt d d n geest wil bevorderen Hel doet ons genoegen levens te kunnen mededeelen dat vermoedelijk spoedig gelegenheid zal gegeven worden aan de leden om ook met hunne vrouwen een nuttigen en genoegtlijken BVon4 te kunnen doorbrengen Wij wenschen de verceniging ook hiermede een goed resultaat en vooral de toenemende belnngstelling van den ambacbtsstand door toetreding van vele leden Zondag zal het Hotterdnnjscb toonerlpczetschnp onder direclic vnn den heer JAcqucs de Hoer een tweede volksvoorstelüng geven in de socleïeit Ons Genoegen Zg die bij de cersie egeiuvoordig waren gullen zeker zooveel in hen is tocilewerken om ook deze voorslelliug aan t duel te doen benntwoonlen door hunne vrienden op te wekken er met hen benen te gaan De vaudevilles die opgevoerd zullen worden behooren onder ii bes e en de prijzen zijn ook nu weer uiterst I uijt t w voor de leden der sociëteit met hunne dames en kinderen ƒ 0 40 op den eersten rang tn voor niet ledcM 0 60 2 rang ƒ 0 40 en 3 rang 0 25 By bescliikkiog van den minister van Stnat en van Binnenlandsche Zaken ii aan de reederij van der Garden h Cie te Gouda tot wederopzegging Tcrgnnning verleend voor een itoomsleepdienst in de Ï irovincicn Koord brabant ïelderland ZuidIIol and NoordHolland Zeeland Utrecht Ovcrgsel n Limburg Zondag avond had hier een ernitif ongeval plaati £ enfe oude vrouw welke mdt haren blinden zoon in een huis op de Ilavpu alleen woont bezig z nde om voor hare nering eenige glooiende kolen nit te dooven is waarschgulijii duizelig geworilen en Toorover op den doofpot gsvnjlen wanrdoor hare kleederen in brand geraakien t geen haar blinde zoon niet gewaar werd Door hare angstkreten en hel ruiken der brandlucht kwnm hij tot de ontdekding dat zijne moeder in gevaar verkeerde en riep hij de hulp van de voorbijgangers in welke die onmiddelijk verleenden door der vrouw de brandende kleereo van het ïgf te rukken en de vinmmcn te bluMchen Toen bleek het dat de ongelukkige op ▼ ericheiden pUataen als buik dijen enz zware en gevaarlijke brandwonden had bekomen Door den beer med doctor J G Uooseboom werd zeer spoedig de eerste geneeskundige hulp terlcend waarna zij ouder hevige pijnen naar hel Gasthuis is overgebracht Hanr toestand is zeer beilenkjiijk Te Cerkenwoude hebben de stemgerechtigde leden der Herv gemeente beslist met 3 I vnn de 58 uitgebrachte temmen dat de benoeming van ouderlingen en diakenen en het beroepen vnn ren predikant voortaan weder door den ketkerand zal geschieden De minister vnn binnenl zaken hcoft ter kennis van belanghebbenden gebracht di t Ie Amslerdam in de maand Juli annst een vergelgLrnd rxnmon zal worden gehouden tusschen jongelieden ihe bij het garnizoensbospitaal te Amsterdam in verbnitd mei het onderwijs aldaar aan het Athenaeum iilusire gegeven wordende wensrhen te worden opgeleid tot uRicierin van gezondheid bij de zeemacht De toelniing heeft slechts eenmaal in het jiiar plaats en wel op den 1 October van elk jaar De aan te nemen jongtlieden moeten op den dag der toelating den vollen ouderdom vnn zevcnlien jnren bereikt hebben en niet ouder zijn dnn twiniig jaren Verzoeken tot tocInling moeten voor of op 31 Mei bij den minister ingriliend worden Het grtal plaatsen is bepsald op 12 Ter voorkoming vnn misrekening en tclenrslelling wordt reeds nu nnn ouders en voogden bericht dat voor de loclaling in 1872 en volgende jaren wordt gevordf rd behnlvc geschiktheid tot den militairen dinisl de overlegging van de door eene slnnlscommi sle belast mri hel nrnenirn der natuurkundige rxnmciis afgcgcvrii verklaring dat dr nds iriiiit voldornde bewij en hrcft gq nrd van kennis der tSiiIrrlniiiUche liiilijnsche en lloogduilschc tulen en van de wis en stelkunst ais voorbereiding tot beoefening dor natnurkundigc wolcnscbüppen Tc Alphen is drzer dagen erne bijrenkomst gehouden ter bespreking van het nul der buurtspoorwegen voor de Rijnstreek Uit alle naburige gemeenten waren belangstellenden in die zaak opgekomen Uit iedere gemeente ia een der voornaamste ingezetenen gekozen ten einde later aldaar eene openbare vergadering te houden om commissarissen te benoemen die ich zullen belasten roet de voorbercidrude werkzn mhedcn tot bet tot stand brengen der zaak Door den gemeenteraad van Nijmegen is besloten het contract met de firma Schretlen en C dal ullimo Maart 1872 eindigt niet te vernieuwen en v Of aliening der gemeente eene gasfabiir op te richten die 1 April 1872 in werking zal komen Men schrgft ons uit üen Alblasserwnard dd 21 Maart Tengevolg van den geregelden afvoer vau het polderwaler door het stoumgemaal liggen de bouwakkers en de wei en booilanden droog en zijn daardoor voor iederen veldarbeid geschikt Het grootste gedeelte bouwland is reeds gespit de meesir vroege aardappelen zijn gepoot en hier en daar ziet men zelfs in boomgaarden en boschulte weiden jong vee in het veld Behalve enkele gevallen van longziekte verkeert de veestapel in den besten toestand eu de buoge prijs vnn het zuivel geeft den veehouders eene groolc male van welvaart Voor de dagloonrrs is deze toest ind ten zeers e welkom daar nllerwege voor handenarbeid ruimschoots gelegenheid is JLaats te Berichten Parijs 21 Mmrl les ure des amnde Een manifest van de butaljunclicfs van hel tweede arrondissement zigi dnt in over g met het gemeentebestuur een dienst georgnnieeerd is tot bescherming van het arroiuüssrinent Ieder trouw burger behoort da trtoe mede Ie weaken wie r ich terugtrekt vurdt misdadig Ten slotte wuriU een krachtig beroep gedaan op de medewerking der nailonale garden N iar men verirekerl worden in andere arrondissementen uit zelfverdediging gelijksoortige maatregelen genomen Heden ten drie ure had een groote manifestatie plaats Ren aanzienlijke menigte ongewapende burgers trok Iniigs de B iuirvnrils met ren hiinier waarop geschreven stond J erceniyiiKj ran de mannen der orde Men riep Leve de opi nbire orde I Luie Thiers Leve de Nationale Vergadering I Leve de Kepubliek I Deze m iiiifestatie werd allenvege levendig loegrjuicht De mcnigie begaf zich toen naar de Place Vendómr die door de insurgenten bezet wordt gehouden en waar zich bun staf bevindt Daar weid aan den stoet lic doortocht geweigerd De ordolieveade manifestatie wint meer eu meer aanhangers Parijs 21 Maarl Het is rustig in de stad De fiacres beginnen zich weer te verloonen De nniionale gardes bezetten alle poorten en belenen den uilvoer van levensmiddelen wapenen en krijgsbehoefien Alle handel is estaakt Er wordt niet gewerkt Kr hebben aanhoudend pogingen plaats om de volksharlitochten aan het gisten te brengen Versailles 21 Maart Ongeveer 60 000 man troepen zijn hier vereenigd Het ipoorwegstatlon is door eene aanzienigke strgdmacht bezet parijs 21 Maart In verschillende nrrondissemenien zijn gisteren avond een groot aantal nationale gardes bijeen geweest ten einde krachtige maatregelen Ie beramen tot bescherming hunner wijken De Siècle meent te weten dat ieder bataljon de wijken zal bezetten waartoe het behoort Indien die maatregel met goed overleg ten uitvoer wordt gebracht dan zal bel oproer spoedig gedempt zijn zonder dal het tot een boising komt Berlijn 22 Maart Graaf v Bismarck is door den keizer in den vorstenstund verheven Von Moltke heeft het grootkruis ontvangen van de orde van het gzerrn kruis Berlijn 22 Maart De l rov Corrrip schrijft betrellcndc de gebeurtenissen te l arijs het volgende Wij zullen on in den strijd lusschen l arijs en Frankrijk ook thans bepaaldelijk met mengen ofschoon wij onr e belangen en de naleving van de door ons bedongen voorwaarden onder alle omstandigheden zullen wetea ic doen gelden Wij hebben in de cerslr plaats met eene door do natie gekozen ril door alle mogendheden erkende rcgecring te doen en zullen nfwiicbten boe deze zich gewillig rn bovorgd al bi loonrn tot t vervullen liarrr gewichtige plicl iiii Vnn zijn kiiiil heeft ons gouvcrnrinent nlle voor orgni genomen ten cimlr aan zijii elligc uanspniken In alle op iclileii kruclit bij te zetten Parijs 21 Maart Tien ure mmdi Op het einde drr zitting vnn de niitionnle vrrgndering hcefl de heer Thiers gczogd djt bel gouvcniemenl niet den oorlog aan l arijs verkl iart Het is niet vooriiemciis naar Parijs op Ie rukken Het verwacht nu van do hoofdstad een verstandige daad Dat Parijs voor ons de armen opene dan luUeu wg onze armrn spoedig voor Parijs openen De vergadering hreft dr volgende orde van den dag aangenomen De knraer in overeenstemming met het uitvoerend gezag van oordcel zijnde dat de gemeenteraadsücsturen in de departementen en te Parijs door middel van vrije verkiezingen behooren Ic worden hernieuwd gaut oVer tot de orde van den dug Alle spoortreinen die van Parijs vertrekken worduu iiaun keurig gcsurvrilleoru door u i atiouale garde Geen militair knn de stad verlaten om zich naar Versailles te begeven Ter beurze was weinig handel Fr rente 51 Versailles 22 Maart in eene circulaire aan de prefrcien e t do regrering het volgende De berichten uit gnnsrli Fr inkrijk luiden geruststellend De wanorde zegepraalt nergens De nationale vergadering wordt door 40 000 man troepen verdedigd waarop zij rekenen kan Te llijssel Lyon Marseille en in bel noorden is alles ruslig Berlijn 22 Maart De Süddeuhche i mse zegt uit goede bron Ie vernemen dat maatregelen zijn genomen om ilcii lerugtochl der Frnnsche krijgsgevangenen naar Frankrijk tot nadere orde te staken Versailles 22 Mamt Het uitvoerend bewind heeft aan de prericlrn het navolgende bericht De orde is overal gehandhaafd en ook te Parij keert de kalmte langzamerhand in de gemoederen terug i aldaar it gisteren vnu de fatsoenlgke lieden eene veelbeteekende manifestatie uitgegaan Te Versailles heerscht eene volmaakte kalmte Eene levendige discussie beeft er toe bijgedragen den band lusschen de naiiunale vergadering en het ailvoeraad bewind nauwer toe te h tlen Vnn alle zijden biedt men het gouvernement hulp De mobile garde is tegen de anarchie De heer Uouher wordt te Arras gevangen gehouden Het gouvernement deukt er niet Ma geweld t gebruiken De gebroeders Chevreau en de heer Boilelle die den heer Kouher vergezelden zgn naar Engeland teruggekeerd Caiiroberl heefi bij den president van den miuiatcrraad stappen gedaan die naar verdiensten zijn gewaardeerd Dresden 22 Maart liet Fransche gouvernement heeft nog iiiel te kennen gegeven of het gereed is de uit Duitschland terugkeerende Franscbe kjijgsgevangenen te omvangen Door bet achterwege blijven van dergelijke kennugeving kan eene vertraging in hel vertrek dier troepen komen Parijs 22 Maart 6 ure t ochtend Het Jout nal Officwl van het Cenlraa Comité zegt dat het Comité het niet is kunnen eens worden cnet de maires en dat het dus enoodzaakt is de verkiezing ti zonder hunne medewerking te doen plaati gry n De verkiezingen zullen den 23sten Maarl planti hebben door de zorgen van een verklezingscommit sie lie door hel Comilé benoemd is INGEZONDEN Stembevoegde leden der Hervormde Gemeente alhier gg herinnert n met mg dat in 1867 onze Gemeente aan den Kerkeuraad voor den tgd van vier jaren heeft overgelaten om Ouderlingen en Diakenen te benoemen m Predikanten te beroepen Hoe Heeren Predikanten eu Ouderlingen toen de stemibe aan de huizen der leden hebben opgehaald zal wel niemand uwer noch vergelen zijn Thans zijn wg den tgd genaderd dut de Gemeente wederom hare stem moet uitbrengen of zg wilt voortgaan om nu voor den tgd van tien jaren den Kerkenraad dat recht te laten behouden dan of zij zelven daarin mede werkz aam wil zijn Hoe en op welk eene wgze door den Kerkenruad nu aan den Gemeente de gelegrulisld znl worden gegeven om hier over bare stem uit Ie brengen is nog onbekend en indien het mogelijk waren zoo zoude het welligt voor altijd onbekend blijven maar hoc dit ook zg al was het dat Herren Predik intrn en Ouderlingen wederom aan onze woning kwamen vragen of wij in onze Kerk voor het oude of voor het nieuwe zijn of op welk eene andere wijze wij onze slem ook zulle kunne uitbrengen laten wij in deze voor hel nieu c stemmen dan toch zal de iemrente het recht terug verkrijgen hetgeen hnrr in den loop der eeuwen is oiilnnmen rn wri bet rrcbtom zelve hiire Oudrrliijgrii rn Diakenen ie benoenirn en hare Pi cilik inlrn te brroepeii en dan ook roijiie mede Sirinbevoegilc leden zul de Irineonie iii den loop der volgende jaren bare lederslu belangen kunnu 4