Goudsche Courant, vrijdag 24 maart 1871

IgjfM t i I Naar GOUDA van Moordrecht 6 S8 11 13 12 37 3 13 6 Z1 Nieuwerkerk 6 31 9 46 ll G 12 30 3 7 6 15 8 ÏT Capelle 0 24 10 50 12 24 3 02 6 09 UuriEUDAM 6 15 8 10 9 35 10 50 12 15 i 8 2 55 C 8 15 Zevenh Moerkapelle 6 30 12 36 6 10 Zoelerm Zegwaard fi 21 7 54 12 26 4 10 6 1 8 19 Voorburg li OS 12 11 5 40 s OiiAVENHuiE 0 7 4Ü 8 10 55 12 5 2 3 57 5 40 8 5 lo vcrlroii cn luui Muniie 4ic ij dii irvoor het va r ligiit nchleii jouui Mnarl 1871 J A W VAN KI UIJVK y herinneren dat tukken over kerke ijke zaken alleen W01 Jen geplaatst wanneer lij behoorlijk onderteekend zijn rfoc i meeneii er tevens op te moeten irjien dat i n bovenstaand stuk althan eene verkeerde voorstelling t egeven icordt et recM toch om hare Ouderlingen en Diakenen te benoemen en hare Fredikanlen te beroepen kan nimmer het recht der Guudsthe Gemende Korden Overal toch waar meer dan lüO stemgerechtigden zijn geschiedt die benoeming en beroejjing niet door hen maar namens hen door een Kiescollegie Art 3 Synodaal Regl va 1 Maart 1S07 MAEKTBEHICHTEN Gk Uda 23 Maarl Bij weinig oin et bleven de prijzen ongeveer als in de vorige week Tarwe Jletuwsche per Itcet puike ƒ 12 a ƒ 12 85 Mindere IL a ƒ 12 l ulder 10 25 a n 50 Rogge oude ƒ 8 25 a ƒ 9 25 Nieuwe 7 75 a ƒ 8 60 Voer ƒ 6 75 a ƒ 7 25 üerst ƒ 6 50 a ƒ 7 25 Buitenlandsche ƒ 5 25 a ƒ 6 Harer kone 4 25 Ti ƒ 5 50 Lmigs ƒ 3 40 i ƒ t 50 Hennepzaad ƒ 9 75 ii ƒ 10 De veemarkt met gewone i a uivoer de handel was zeer lusteloos in varkens eu biggen eer levendig Aangevoerd 8 partijen kaas ƒ 27 u ƒ 2S Boter ƒ 1 46 a ƒ 1 56 Burgerlijke Stand GtBOREN 20 Maart Otto omlers L i Doiiktr cd A TY Bottcrop Wilhulraiim Ëhsabctb ouders W Kwinkc leaberg en J van Oosttiiujk 21 icrurdiis Joliaancs ODdeis G J vnu Waas en M van Dam Cornelia otidcra W Zeverbooni en M lokt Coriiclin I eonorn oudeis P Sorel n C L Verlaat J icolaas oudurs 1 üon cu A van Eijk OvtiiLKDiN 20 JTaart J W Woerlce 87 j 21 J Korver huiavr van W Sitton 66 j M lilok 9 j ta C Kragt O j I Wiltenburpr 9 j AD VERTENTIËN Bevallen van eene Doshter A BLOEMBRS geb Wachtee Gouda 22 Maart 1H71 voorzien te zijn van de H H Sacramenten der Stervenden onze dierbare V r en Bohuwd Vader de Heer JOANf i UERAKDÜS NABEE in den oude dom van ruim 70 jaren Amtterdam A J NABER 17 Maart 1871 J II W NABER rechten dank voor de vele bewijzen van deelneming zoowel van binnen als buiten de stad ondervonden bij liet overljjden van zjjne geliefde Echtgenoot D VAN DKU KINT Gouda 23 Maart 1871 FiT u u ITlï i f 130 s Jaars MEI 1871 Eene BURGERVVÜNING met VIER KAMERS BERGPLAATS TUIN metVRUCHÏBOOMEN BLEEK en Te bevragen onder letter O bij den Uitgever doser Oijbgraaf en lloo ticcjiiraden van RIJNLAND brongen door deze ter kennis van belanghebbenden dat de verkiezingen vanHootdingolanden en lloofdingoiandenplaats vervar gers den 6 April aanstaande zullen gescliieden op do uren en plaatsen vermeld in de te dezer zake aangeplakte biljetten Dijkgraaf on Hoogheemraden voornoemd GEVERS VAN ENDEG lOKST 1 Dijkgraaf W G ÜE BUIIIJN KOl S SecicturiH Heü chklng gevraagd Eon ongehuwd cv foon van goede getuigscliriftcn en van middelbaren leeftijd in hot bezit van eenig kapitaal wenscht geplaatst te worden tot het honden van toezicht in een fabriek of handelszaak tegen billyke belooning Adres mot franco brieven letter B aan het Bureau van dit Blad Jufvrouw B R A K E L op de Karnemelksloot verlangt met primo Mei of des verkiezende dadelijk in dienst te treden eene Dienstbode Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijn zeer nuttig in ongesteldheden der M AG en werken heilzaam op de SPIJSVERTERING Zij zijn uitmuntend tegen de GAL SCHERPTE in het BLO en UITSLAG der IlUIli zij zijn ZACHT LAXEREND en SLUMAFDRIJVEND Verzegelde doozen van 37 z Gent en dubbele doozen zijn verkrijgbaar bij de hh Alblassei dam M Punt Wz Amsterdam iü Clcbuii C droog iheiligewegD 321 ienthnizen C den Bouinecster Ileiiwijk S V d Kraats Bodegraven B Versloot Delft H W de Kruijff Deventer Gebroed ïiman Gouda L Schenk op de Hoogstraat s Gravesande W v d Boom laa ti icht K Oosterling LekUrkerk A den Oudsten Linachoien B Kruithof Ledden J T Tcrburgh Haarlem hoekBakkerstceg Moordrecht G H Post lecnwijk F K iptein otterdam A v d Toorn Weate Wagenit Schoonhoven A Wolff Tiet A F F iassen Utrecht V Altcna op het Steeiiw over do Don kerstr ii 72 iTocrden L Riiijlen Zevenhuizen A Prins Het depot de er echto Urbauiia Pillea sinds zoovele Jircii net roem bekend en in algemeen gebruik is door ons te Gouda alleen en uitsluitend geplaatst bij dea heer L SCHENK op de Hoogstraat WAARSCHUWING Men wordt instanlelijk verzocht wel attent te willen zijn dat door ons bij niemand anders de UriianusPillen bereid volgens het oude en echte llerept in Dcput z jn verkrijgbaar gesteld de hierboven opgegeven Steden e plaatsen dan bij de hierhovengenoemde Depóthoaders In elk doosje is een biljet voorzien met de eigenhandige n iamteekening van de vervaardigers Wed Keunen k Zoon Apothekers nelke Handteekeuing zich ook bevindt ophot Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zijnWij verzoeken de gebruikers instanlelijk daar wcjop te letten en raden hun aan WOl tOe te Zionbij nieii men de Doosjes Pillen haalt Alleen dieDoosjes waarin een biljet met onze Handleckeningis zich aan te schaffen en zich te wachten voorhet gebruik van de vele namaaksels 50 tif 1 VAN h 10 CENT per stuk Te bekonipn bij A BRINKMAN Langen Tiendewc alhior Gouda Druk van A Uriiikinnn iiiii i i ii mmffii i Socicto ONS GENOEGEN Rotterdamsoh Tooneelgezeischap ONDKIl DIBECTIE VAN J ACQUKS DE BOER TWEEDE BUITENGEWONE Volk s voor stel ling ZONDAG 26 MAART 1871 ü aïiïi Sluist Groote beroemde Comedie Vaudeville in één bedrijf IS S18 vmm OF DE ONAANGENAME VERRASSING Nieuw vrolijk Blijspel in één bedryf met nieuwe coupletten chansonnets enz TOT slot Francine de tiandschoeniDaakster Nieuwe vrolijke Vaudeville in één bedr f naar het Iloogduitsch met nieuwe coupletten chansonnets enz Al deze stukken nooit alhier vertoond Aanvang zeven ure PRIJZEN DER PLAATSEN H H LLDEN met hunne Dames en Kinderen Eerste Rang 40 Cents NIET LEDEN Eerste Rang 60 Cts Tweede Rang 40 Cts Derde Rang 25 Cts Plaatsen h 10 Cta aan t lokaal te bespreken 275 Staats LoteriJ De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 27 MAART 1871 SI OOI WEC3 ElNr Van GOUDA naar Moordrecht 8 51 1 24 3 81 Nieuwerkerk 8 B1 11 83 1 24 4 33 9 B8 Cnpelle 8 51 1 24 3 81 KoTTEttDAM 8 18 8 51 9 41 11 38 1 24 1 B3 8 31 4 33 7 18 9 B3 Zevenh Moerkapelle 8 21 12 55 8 46 Zoelerm Zegwaard 8 21 11 36 12 56 3 28 8 46 9 5Ö l oorburg 8 21 12 55 8 46 a Gbavenhage 8 21 9 44 11 36 12 55 1 56 3 28 7 21 8 46 9 56 Oudewater fi 54 10 11 34 3 28 6 36 Woerden 6 54 10 11 34 3 28 6 86 8 46 Harmeleu 6 54 11 34 12 56 2 33 3 28 6 36 8 48 UlttECHT 5 54 8 33 10 11 84 12 56 2 38 3 88 6 36 8 46 Oudewater 8 30 1 4 4 11 9 31 Woerden 7 53 8 22 10 57 11 06 12 56 4 5 9 25 Harmelen 8 16 12 51 1 30 3 4 9 20 Utuecht 8 9 S 10 50 12 35 1 10 2 35 3 36 6 43 9 Amsteudam over H irmelen 7 1 10 15 2 20 8 30 Utrecht 45 8 25 9 40 11 20 lm Amstebdam over Ilarmi len 11 31 12 56 2 33 3 28 8 46 Utrecht 6 5 4 8 33 10 11 84 mm M III w fi kl iiii iiiiil i ile i i li w iP tettit w il Wmiii 8 Wsm wiÉt jsm 1 ll lUilU l llitlll MB kw piiiiiwi iBli iii ï i itmtKi n £ n iiéi i ail 11 il te KiiMi k a L j JtiiiiiiwiujfcWrty tM m Sul j l ik kit kit km iW lmr t iu M ïï 31 fc HUfMIiiBlIlll a V