Goudsche Courant, zondag 26 maart 1871

s 1871 Zondag Z Hutu N 1028 GOUDSCHE COURANT Wmm en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VIÜJDAG In do Stati geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prp per drie maanden is 1 75 franco per post f 2 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave BUITENLAND Buitcniandsch Overzicht Slechte berichten ziju uit Parijs gekomen Ilüt bloed heeft weder gevloeid in de straten vnii Purijs omdnt ukele eerzuchtigeu niet wilden zwichten voor de stem der openbaro meeuiug die hen algemeen veroordeelt Want men bedenke wel door geen der piirtljcn wordt de opstanü die van Montiniirlrc u uitgegnin gesteund de maiies van Parys bijna alle dngbUden du nationale vergadering en zelfs de uiterile linkerzijde verzetten zioh legen 3 oproerige beweging die de vrgheid io gevaar en het land op den rand des verderfs brengt Maar tot uu toe is bet verzet slechts een platonische reactie geweest De welgezinde ordelievende burgers gcsticuleeren op de boulevards en ontrollen driekleurige vnandeU maar steken de handen niet uit de muuw en moeten dus w jkeu voor onverlaten die niets ontzi U en tot de tanden gewapend zijn Al het materieel dat tot verdedigijig der huofdslud gediend heeft hebben de oproerlingcn in hun mncht en het moet erkend worden dat het huu niet aan stoutheid ouibreekt Dn trlegenover blykt uit alles dat èu leger en burgerij èn aanvoerders van heide jammerlijk in hun plicht zgn te kort geschoten Het loogeiioemd centraal oomité mankt gebruik van het feitelijk gezag om de muires met geweld uit buD bureau s te verdreven en heeft krachtige maatregelen genomen om het midden der hoofdstad te verdedigen De volgende düpOchc geeft alles wat wij op dit oogenblik nog welen van het betreurenswaardigste moment in deze geschiedenis Zij ia van Woensdagavond 6 uur Omstreeks 2 uren heeft heden een talrijke manifestatie plaats gehad van ongewapende welgeiinden onder den kreet Leve de republiek leve de orde begaven deze zich naar de schiUlwachien die len toegang bezet hielde vim liet pitin endóoie iian de z jde van de Kue de La Puix Zij eischien dat de schildiVaoblen zich zoudtn terugtrekken en luien vervangen door de nationale garde vnn de wijk De schildwachten weigerde zeggende ij zijn hier ten gevolge van gegeven orders die wij zullen uitvoeren Na eenige onderbnndelingen ontrolden de manifesteerenden de driekleur de opstandelingen bedreigden daarop de manifcsteerenden met huu bajonetten De aiaD die het vaandel vasthield week daarop greep iemand naar men zegt de baron Nathan bet vaandel en waarschuwde de muiiers om hem te laten pnsseercii terwijl een ander persoon zeidc zij die ons hier Icgeneland bieden bebooreu niet tot de wettige mocht Op ijn oproeping drong het olk voorwaarts De turabucra van de oproerliiigen op het plein gekampeerd sloegen daarop iilarm eenige geweerschoten werden in de lucht afgevuurd Hel volk trok van alle tijden lerug maar nici spoedig genoeg naar den zin der opstandrlingrii waarvan drit gelederen aanlegden en een pelotonsvuur open den op de menigte Gedurende vijf minuten hiid een vreesehjk tooneel plaats van onbeschrijfelijke verwarring rn schrik De opslundelingen drunken Vooruit tot op een anmerkclijkcn afslunil 111 de Kuc de la i aix en tut hrl einde vnn de Ilue aHliglioni Ken aaiiinl pctaoiicii ijn g duud en gcHund uien schat het aantal op dertig De baron Nathan is door twee kogels in de borst getroffen £ en uur laler kwam een batuillon van de voorstad St Anloine door de Uue Ilivoli en voegde zich bij de opstandelingen op bet plein Vendüme Daarop is door de geheele stad alarm geslagen om de nationale garde onder de wapenen Ie roepen Men is nog niet bekend met de maatregelen waartoe zou besloten zijn legen de opstandelingen Al de winkels zijn festoten overal lieerschie groole ontsteltenis bij het Ontvangen ven deze tijdingen Men verwacht dot het hedenavond tot een botsing zal komen tusscben de opstandelingen en de nationale garden ilie besloten zijn de orde te herslellen De opstandelingen bezetten de hui en rondom het stadhuis Het hek van de Tuilericn is gesloten Ondertusschen hoopt men dot gebrek aan geld den opstandelingen huu grootste kracht zal onlrooveu Wel heeft de bank 1 luiilioeD schatkistbiljetten aan hen uitbetaald maar dot is u1et voldoende lulussi hen beraadalangt mes te Vcrsjillca over de wet op de vertegenwoordiging in de geincenicn en bericht men uil Hrelagne dat troepen wordon bijeengebracht om desnoods te orde te P irijs te gaan hetsiellen Jules Favre heeft medegedeeld dat de Duiisehers bedacht zijn op maatregelen om de uitvoering der vredes preliminairen tegenover het oproerige Parijs te handhaven Echter loopt de stad geen gevaar daar de oproerlingen verklaard hebben niets tegen de Duiisehers te hebbeu en iu den vrede Ie bernslen Latere betichten behelzen geen nieuws Mea meldt dal de stod er somber en nnargceatig uitziet en ne bevolking schijnt door het geweldig en laag k irakier van den opstand geschrikt te zijn De ministeries en mairicn zijn uoor de rauiu a bezet De plaatsen in den Duilschen rijksdag waren Dinsdag bij de opening der zitling reeds vroegtijdig bezet De clerioalen namen plaats aan de rechterzijde van de tafel voor de leden van den bondsrand daaronder waren verschillende priesters die een hoogst zonderlingen indruk maakten men merkte ook op bisschop Ketlcler van Mainz die in het centrum plaats nam waar eveneens eenige clericulen gezelen waren De beide rechtervleugels waren ingenomen door de conservatievenen vryconservatisvon de nationaal liberalen en do leden der Porlaohriltspurlij vulden de linksrzyje Van de 332 leden waren 274 tegenwoordig de volstrekte meerderheid bedroeg l J2 en er werd besloten Donderdag om 1 uur over te gaan tot de verkiezing van het bureel De telegraaf bericht ons dat gekozen zyn tot voorzitter de heer Simson president van den Pruisischen lunddog j tot en 2 onder voorzitter prins Uohenlohe den vrocgeren minisler presidcnt in Beieren en de heer Wiber president van de 2 kamer in Wurtemburg Des kei 3rs verjaardag is met geestdrift gevierd Ten gevolge van den verworden stand van zaken in Kronkrijk schijnt de terugkeer der gevangen Frauschen uitgesteld 11 1 Oostenrijksohe ministerie begint bewyzen van werkzaamhsk te cven De minister van onderwya Jirelacbek heeft een euqurte bevolen over de werking van de onderwijs iten om op de hoogte te komen van de ciecl eii des volks Men voorspelt zich van lic eniiuou niet veel goeds te meer omdal de C echcii eerst aan deze entjui le geen deel wilden nemen cu nu ecu gegeven wenk eer ingenomen daarmee zijn geworden De hoofdambteoaar voor onderwijszaken te Praag een Duitscher is reedi iloor Jirelsohek ontslagen en eenigen zyner landslieden met de waarneming vnn die bolrekking belast Bisschop lludiger zal gerechtelijk vervolgd worden wegens het uilgeven van een geschrift tegen de bestaande onderwijswet FRANKBUE De berichten uit Frankrijk blijven getuigen dat de roekelooze opstand der socialistische heethoofden niet slechts buiten Parijs geen den minsten weerklank muar in Purijs zelf meer en meer de krachtigste antipathli ii ontmoet Zelf de meest geprononceerd Rcpublikeinache bladen hebben ge en woorden krachtig genoeg om de aanmatiging van het centraal comilé en vooral den gruwel van het vermoorden der twee generaals c wraken Maar zy laten zioh ook vrj scherp uit tegen de Parijsche ufgevaardigdcn vooral die van de uilcrdte linkerzijde dat zy uiet dadelijk voor den dag zijn gekomen met een krachtige afkeuring van het verzet der nationale garden en cent Zondag of Maandag met de mairesder versohillendc arrondissementen in overleg zijn getreden De vrucht van dat overleg was een adres aan de PariJKche burgers door Louis Bluno Sohoeleher Peyrat K Adam Martin Bernard Floquet Langlois Lockroy Farcy Brisson Oreppo on Millicre onderteekend waarin zy riedcdeeldcn dat zij in de nationale vergadering zouden voorstellen de verkiezing van al de chefs der nalionale garde door die garde zelf en de saraenslelling vnn een ge naeenteraad door alle burgers gekozen Uit telegrammen is gebleken dat zij die belofia hebben vervuld in de zitting der nationale vergadering die Maandag voor t eerst te Versailles werd gehouden Dat die vergadering den krachtigsten steun verleent aan de regpering in deze buitengewone en noodlottige omstanilighedeu dat zy zoowel als de regeering zich betrekkelijk vry veilig schijnt te gevoelen Is Versailles waar zij door miu stens 40 ÜOO man in de door de Duilschen achtergelaten verschansingen gekampeerd wordt beschermd dttt zij vertrouwende op deu steun en de medewerking des lands hare werkzaamheden voortzet en allereerst zich met de quoestie van den Paryscheu gemeenteraad bezighoudt dat alles kunnen wy hier slechts kortelijk aanstippen De larijschc dagbladpers heeft met een gelukkige eenstemmigheid de uitvoering van het revolutionnair decreet betrell ende de gemeenteraads verkiezing op heden schier onmogelijk gemaakt Eu terwyl bet centraal comitó zich in zijne valsolie positie wat vaster tracht te nestelen en zich op het punt van den moord der generaals tracht te rechtvaardigen schijnt er van de welge inden onder de burgory en onder de nationale garde van Patys een oontrube weging uil e gaan die wellicht mot de verzoenende maatregelen welke de regeering zonder zioh Ie oompromitteeren zal kunnen nemen zal medewerken om deze schnndriijksie en dwnastte van alle revolutiëu te doen doodloopen Bij de uitgave van de geheime papieren des gevallen keii ers hebben voora de nnnduoht getrokken twee rapporten van den heer StofTel den gewe en mililaiieii atlnehi hij liet Fransnhe gezantschap la Parijs Het ccrsie lunpt over de militaire hulpbronncu vuu l ruitcil ichier een uillrckscl uit bat