Goudsche Courant, zondag 26 maart 1871

a PI V ÊÊ i IIKV C rui 1 i iii f i I l uil d i n lir iiiiii Ti H j r tweede nanriii ili Hphnjvcr het veroi liil üanlooni dat ill cU ii i li lijkni luesliiiul van de lieide landen Frankrijk en l ruisen beslaat Als men nu den zodelijken toestand ¥ b twee stalen bcsehouv 1 niuel men erkennen il it de l ruisische niilie zot r 1 Icr ieiule üo waiik anni zoo overtuiffil van ie rovpiiig Me ze heeft tavens de best o erwezeiic van geheel Europa i en Ie orjclijkstcj dat ij ia vol le eiiikracht ca mlerlaiid8lierde nog nui bedorven door d behoefte aan stoH ISjk genieiiiigen d t zij een vurig geloof en eerbied vüur iille eerbiedwaardige zaken behouden heeft nedroevende tegenstelling I Friiikrijk beeft met nllcs gisput en ilo eerbiedwaardigste dingen worden niet meer geacht deugd huiselykheiil vaderlandsliefde eer godsdieniil worden aan een lichlniinig en cii clüuvig geslacht voorgesteld als voorweriicM Vn i f v 3 oi lyf iji r h fp va e iiisme eii ocliaiiclelijkheid geworden Het gif dringt lang aam overal duor druppel voor druppel in tie organ van eenc nnwciende en ovcrver iiiligde maaischapjiij omdat zij geen verstand uf ieblkraolit genoeg heeft om hiiar insulliiigen Ie ver iuderen om uicuHC aan te nemen die gegrond zijn op de rechtvaardigheid en bet rechl overeehkümslif met den peest der nieuwere tijdeu en voor alles gesi hikt om hel te onderriobteu en zedelijker te in ikcn Do schoone hoedenighedcü der natie edelmoedigheid eerlijkheid de g i cn van geest en hart veuninderen of verdMiJnrn lang amertianil zoodat weldra het edele Tt i iifx vdk zich aleehls aan zijn gcbrekrii zal herkeiiniu En onderltissehcn bemerkt Fr inkrijk niel dal eriis iger natiën het vooruitgaan op dfe baan der ontwikkeling en hel terugdringen op de tweede rij Al der e beschouwingen zouden in Frankrijk weinig in den smaak idlen en evenwel zijn zij slechts de uitdrukking der 1 aarheid Ik wenschle dal verlichte en onbevooroordeelde Franseben Pruisen kwamen bezoeken en besluJeerei Zij zou en spoedig een eru8tij e degelijke en sterke natie leeren kennen begaafd met de achienswaardigste hoedanigheden liefde tot den arbeid ijver een geest vuu orde en spaarznamheid vaderlaidslisfde gevoel van plicht en van persoonlijke waardigheid in ói a woord eerbied voor fcet gezag en gehoorzaamheid aan de wetten Zij zouden een uitslekeud bestuurd land zien geregeerd door Bülicde gezonde eu zedelijke wellen Waar de hoogste standen zich bun rang uaardig toonen en den hun toekomenden invloed behouden door ook de verlichlste te zijn door het voorbeeld Ie ge en van zelfoj offering en dour zich zonder ophouden aan den dienst van den staat te wijden een land eindelijk waar alles op zijn plaats is en wi ar de volmaakstc orde heerschl in alle organen van het maatschappelijk samenstel Misschien zouder die opmerkers onwillekeurig Fruisen virgelijken bij een indrukwekkend maar massief gebouw stevig opgetrokken van den grondslag lol den top waarin elke Inag zoo geplaatst is dat zij het niiest bijdraagt tot de hechtheid van het geheel een gebouw dal men bewondert wegens zijn groolsche schikking maar waarin niets dtn blik kan bekooren noch de minste aandoening kan te voorschijn roepen Welk een verschil mei de wanorde die in den maatschappclijken toeslnnd van Frankrijk heerschl waar alles vermengd verward en overhoop ligt waar men onder voorwendsel d ii iedeicen de huogsie ambten kan bekleeden volstrekt geen rekening houdt om iemand te beoordeelen of te gebruiken met dal zoo noodzakelijk evenwicht tusachcn opvoeding zedelijkheid en kennis betgeen ten gevolge heeft dat de freest eervolle en aanzieiil jke posieii ver uid lorden zoowel door slecht opgciuedc maar mul een zeker talfiit begaafde lieden als door wcetnielcn die geen aiidire aanspiaken hebben dan bun luaatechappclijke positie en hun handigheid I Ncinllottig en ver ii rfelijk voorbeeld üok ontmoet men in Frankrijk de niicsie afguniligen en geesten die het spoor bijster zijn ongelukkige dwaalsleirrn die hun weg zoeken zonder dien ie kunnen vinden fn dit opzicht zou onze verwarde maatschappelijke toestand in tegei slrlling nicl dien van l ruiirn kunnen vergeleken orden met een van die meeaer Btukken van boiiHkunst uit hel oude ürickeul ind dal door een aardbeving tot in r ijn fundnraenien is geschokt die alles verbrijzeld iluur elkander en omvergeworpen heeft de reiziger beivondcrt nog de prachtige of bevallige puinhoopen die oicrlioop liggen op den grond en hij gaal heen terwijl zijn geest bekoord maar zijn hart bedroefd is Hoe zou men niet diep aangedaan zijn door dat onderscheid wanneer men zooals ik uterluigd is dat de oorlog onvermijdelijk is Maar hel is varj belang dit niet te vergelen in den oorlog zal Pruisen of liever de Nuord lluilacbc bond beschikken ov r een mllliuen kuiKÜgc gedisciplineerde en goed georganiseeide soldalen terwijl Frankrijk er nauwelijks i ii I honderddiuzi iid lelt maar de legers van den liond uilen griicid hut mannelijk en verstandig deel al de levende kt ichlen beviticii van een natie vol geloof pecslkrocht en vaderlandsliefde terwijl hel h r inachc leger bijna uitsluitend bealaal uit het domste en armste deel der natie maar eindelijk het Uuitsohe leger jui t omdat het t geheel mannelijke deel di i volks omval zonder ondei clieid v in maatschappclijken stand zal zich gedragen en gesterkt voelen door de achting en het ongeëvenaarde aanzien dat zij iu het vaderland geniet terwijl bot Fransche leger door sommigen beschouwd als een overtollige instelling ondermijnd door anderen die er omkooping verzet zaaien zgn ziekelijk bestaan voortsleept onder ecu volslagen gem s aau achting en zoniler bcwnslzijn van de roeping die het heeft Ik nijs nog eens ten slotte op die tre eiide tegenstelling die de troepen van beide natiën en de volken zelf naiibieden Ik kan het met verhelen voor mij en voor eenige l ranschen die den oorlog ii s O vi T dflijk hp cl en l erli n vou n voor ons is zy het onderwerp van onze smartelijkste overwegingen en van onze bestendige droefenis ENGELAND De Timei is verontwaardigd over de Franschen Moed eer schaamie alles Daily News Foit Telegraph en Standard dusmet het bovengenoemd blad de geheele leading pers van Engeland alles spuwt vuur eu vlam overde gebeurtenissen in de Fransche hoofdstad Ja de Poaf gaat zelfa zoover om te vragen zou Chislehurst voor keizer Napoleon thans niet de weg naarde Tuilerien zijn Het is de republiek die hetkeizerrijk maakt eg heeft dit twee malen gedaan en de geschiedenis reveleert zich Telegrafh laadtde schuld van het gebeurde op d ministers Haddenzij met meer kracht gehandeld toen zy optraden danware het beter geweesl Zij hindelcn en contracteerden met de rebellen en haalden zich daardoorde omwenteling op den hals De opstandelingenhebben dit is duidelijk naar een voornitberanmdplan gehandeld Ook Tliieis h cft zich niel krachtig getouiid Het zal Frankrijk eigen sebuld zijnals het zich de vernedering ziel weggelngd datüuilsche troepen de rust moeien heratellen De heer Charley een lid van hel lagerhuisvoor Salforil is niel gelukkig in het gezelschap dathij op hel spoor aantreft Op een reis van I judennaar SaUord kwam hij op do uitreis in een wagenIe zitten naa t een half doode en op de terugreisnaast een half waanzinnige Hij beklaagde zichdaarover in de Times en meent dat de spoorwegmaatschappijen even goed als zij voor een rookwagenzetten hier mag gerookt worden ook boven wagensvoor h lfdoüden en waanzinnigen dergelijke aanduidingen niet achterwege moeien laten DehecrCharIcy i ongelukkig hel moei erkend worden mf arzyue gevolgtrekking is echt Kngelsch Terecht merktde Poll Mali op dat half doude peisonen veel minder laa ig zijn dan zeer gezonde mannen die heldikwijls rusligen reizigers zeer onaangenaam kui nenmaken Waanzinnig kan iedereen geacht worden die bij de tegenwoordige regeling van het spoonvegslelsel zijn leven op de rails waagt al de waggons zijn dus voor de ontvangst van waanzinnigen bestemd voor hen die verplicht zijn van dea spoorweg gebruik te maken zoude men een waggon onderhet moilo voor veralandigen kunnen aanhaken waarin zij zich aan zoodanige overdenkingen kondenovergeven als thans op spoortreinen gepasl kunnenworden geacht DÜITSCHLAND De troonrede waarmee de Duitsche rijksdag is geope id die over t geheel een gunatigon indruk maakt nerd gedurig afgebroken door toejuichingen Naast den troon v as een tribune opgericht voorde keizerin de kroonprinses en de prinaessen liet corps diplomatique was geheel verlegenwoordigd De kei er werd bij zijn komst in de zaal voorafgegaan door den graaf Von Mollke die hit rijkszwaurd droeg door Von I crker met den rijk nppel Von Hoon mot den scepter graaf Kodern met de kroon graaf VVrangel begeleid doorde generaals Von Kameko en Von l odb clski met de rijksbanicr o krooninsignien i erdeii gedragen door twee oflieicren van de garde De keizer was vergezeld door den kroonprins en een wntal Duitsfihe vorsten Na het uitspreken van de troonrede verklaarde Von Bismarck de zitting vojr geopend Heden Woensdag zal de rijksdag den keiier gaan geliikwenschen met zijn gcl oortedag De verklaring van de ministcrii cle NonU Mig Zeil dat Duitschland zich blijft onthouden van interventie in de Fransche aangelegenheden zoolang op de vredes bepalingen gce i inbreuk werd gemaakt heeft velen gerustgesteld De heftige taal die de Krei eit eenige dagen geleden tegen Frunkrijk voerde wordt dan ook alleen beschouwd als de uitdrukking van de ri v i i IVuisische kringen l e rijksdag ial zich behalve met de nieuweredactre van de conslitutie bezighouden wet oeverdeeling der oorlogskosten de ondersteuning deroorlogsweduwen en weezen der verminkten en dewettelijke regeling van het bestuur der geannexeerdeprovincii ii van welken aard dit bestuur zal zijn ofer afstand van grondgebied aau Beieren districtVVeisa uburg al of niet heeft plaats gehad of zalplaats hebben daarover laat de iroooreüe iioh nietuit De lierlijnsche correspondent van Avgiil Allg Zeit dringt aan op een uitvoerig adres van antwoord op de troonrede wel is c il in het Didtsche parlement in onbruik gLinaakt maar ditmaal zou men daartoe verplicht zijn vooreerst om den Duitsjhen keizer Ie complinotnteeren en tevens om de cnschen uit te drukken waarvan de meerderheid van den rijksdag doordrongen ia Ook zouden volgens de Augslurgsch de verkiezingen ter sprake moeten komen op den rijksdag het blykt toch dat er op verschillcr Je plaatsen door partijleiders is gewerkt men denke b v aan de pressie van de Katholieke geestelijkheid op vele plaatsen op een wijze die wetlelijke bepalingen niri overbodig maakt Ook de Pruisische ambtenaren hebben op hun gewone stille wijze zich met de vorkiezingen bemoeiil wat voor aan streng verboden moet worden Blijft er tyd beschikbaar dan is voor alles ecu wet noodig op de vrijheid van drukpers De persaangelegenhedeu zijn aan den rijksdag opgedragen bet veii ioeden ligt voor de hand dat dit geschied is vooral om de uitspattingen van de Zuidduiische eloricale pers desnoods te beteugelen maar de libetalen zyn van oordeel dat integendeel volkomone vrijheid van drukpers moet worden verleend ook in hel Noorden waar de lib rale bladen tegenover de adminisralie nog altijd tot groote omzichtigheid zijn genoopt Die vrijheid zou men kunnen eischcn als een recht op grond van de diensten die de pers in den oorlog heeft bewezen In de troonrede des keizer zoo schryftmen uii Berljjn is het programma voor denrijksdag slechts in enkele algemeene trekken aangegeven Geen enkele wenk komt er iu voor met betrekking tot den Elzas en Lotharingen Er wordtwel gezegd dat ten gevolge der regeling van dontoestand der herwoiiaen gewesten eene reeks vaumaatregelen zal worden vereischl waartoe de lijkidag de grondslagen zal moeten vailslellen maarhet voorname punt de queonie of die gewesten alof niet hetzij geheel hetzij gedeeltelijk een rijkslandzullen uitmaken die qnssstie wordt niet aangeroerd Dit stemt dus overeen met het stilzwygeuin de ministerieele organen want ook uit deze kanmen ten aanzien van dit onderwerp niets opmaken Meu is dus nog altoos in t ouzekere of er werkelijkeene overeenkomst met Reieren tot de overdrachtvan een deel van den Elzas is gedaan Wat intusschen het voernaainste is in de troonrede komtniets voor hetwelk aauleiding kan geven tct deveronderstelling dat de vrede niet voldoende ge waarborgd zou zijn I T A L I È Paus Fins de gevangen man van het Vaticaan zooals hij door zichzelven en zijne vrienden gaarne gjnoemd wordt heeft dezer dagen aan reiic deputatie die hem bezocht uitgelegd boe men die uitdrukking gevangen man moest opvatten Materieel zeide de H V ben ik volkomen vry ik word door geen dwang weurhouden Maar in zedelijken zin ben ik niel vrij want wanneer ik het Vaticaan verliet zou hetgeen ik zag mij be draeven en ergeren ja zou het kunnen gebeuren dat ik in mijn dierbare atad aan beleedigingen werd blootgesteld De Ouermtirre Jiomano een der pauseli kgezindi organen geeft een uitvoerige uitlegging van deze vrklaring en zegt wat s patisen zedelijke onvrijheid is Ziju eigene eer en wnardigheid meent hel blad beletten l ius om uit te gaan Went JiliUiin lm tail toijltiliwW F JtU U ftiilhwekin jiïh H M 1 ttum H lii y ki ai r ir i t 4 iBtetliflIfti n ni K émWnitMn m iMi M 1 1 i inti imIh in pU ItHfift i tén Il il iiil i TI iMli bit pW m ld riiMii lil iq t j j W HIIÉI I aatiteB F k m i n NLr lN m 11 i Ii fL u l h i J J iü i i d i mMtmmm i M