Goudsche Courant, zondag 26 maart 1871

iimmSiëtPmm mSSm tvBnnccr Inj icli op alrant vertoonde ou liij spotprenten zien iu de winkels zou hij spotliederen op ziju icraoou zon hij r cdcloo e boeken hooren nnnkondigen ou hij italiannsche soldaten ien voor irt Quirinaal ou hij de bres aanschouwen waardoor de overweldigers v n binnengedrongen co zich moeten onderwerpen aan de militaire erbcwg en van Itiiiaansohe wachtposten afgezien nog hiervan dat h t leven van A 11 gevaar loa kunnen loopeu nnnuter b iZich in de straten vertoonde Paus I ius blijft in op het Yatiuaaa en zal van zijne vrijheid geen gebruik maken dan wanneer hij zicb soms genooJnakt noobt zien ooi in ballingsohi p te gaan Be overste vnn de urde der Dominicanen heeft eenrotesteerd tegen de ontei enin van het roote ki ioetsr dier Urne het DeUa Minerva waartoe onlangs dooi de ItaliaanschfcBcgeering Ier verfcfiaiing der hoofstad is besloten BINNENLAND Gouda 25 M abt I ohderdagavond werd alhier een fraai luchtverschijnBei waargennaien Gedurende eenige miunten vertoonden zich in t noordwesten 3 v irige hagelijcs die door een lichtgevende slang waren veri 3uden Ook elders is het gezien De vrouw die zich 11 Zondag in hare woning deerlijk gebrand heeft is Donderdag aan de gevolgen daarvan overleden Aan de IsMëlitische militairen die zulks mochten verlangen zal van den 3den tot en met den 17den April verlof verleend worden tol viering van bet iu dat Igdvek invallende paaschfeest Naar men verneemt is de er dagen door den minister van binneniaudsche Taken bepaa 1 dat ToorlKiu geene verhooging van vracht voor uieltreinen mag worden gevorderd Hienloor zal op 1 Mei a s vervallen de 20 nCl verbooging behalve de afronding voor sneltreinen nn den Rijnspoorweg boven de gewone vracht genoten tvaarttoor het publiek belangrijk zal worden gebaat In de zittingen van de tweede kamer gedurende de laatst dageu zijn de beraadslagingen gohouden over het wetsontwerp tol regeling van de bevordering het ontslag en het op pensioen stellen der militaire ofliciere i bij de zeemacht Een aantal diep ingigpende tmendemeiiten werden aangenomen zoadat lit ontwerp een geheel ander karakter heeft d n er oorspronkelijk in was gelegd Het rneere ideel dezer ilmendjmeuten is vin minder belang voor t algemeen doch als een teeken des lijds termelden we dat jen door den van Eek voorgesteld amendement tot het doen wegvallen van de bepaling der beilaandr wet dat een officier kon on stagen worden wegen hei aangaau van een huweiijk zooder toestemming werd aangenomen met Ü3 tegen 16 atem wn De geheele wet werd aangenomen met 42 tegen 13 stemmen Te Goadcrak is besloten dat voorUan de benoeming van ouderlingen en diake ien en de beroeping van predikanten nlU n bij Je Hervormde gemeente door den kerkeroud zal gi chieden Door stemgerechtigde ingelauden verd in plaats van het overleden id van bet poldorhcstnur van den polder Iiangerak Anthoiiie Goedhart als zoodanig benoemd Maarten Pemper en wel met 599 van de 61ii uitgebrachte geldige temmen Zondag namiddag nam da P Knuttpl predikant der Ned H rvormiie gemeente te Langerak afscheid naar aanleiding van Filipp 2 vers 5 Kene groote schare belangstellenden wounct de plechtigheid bg Naar wg vernemen is e een commissie benoemd tot het ontwerpen van een nieuw plan van versterking van Amsterdam samengesteld uit dei luite jantkolonel Jacolis van de arlilleriii dni majoor Vnillaut en den kapitein Gijsherti Ilodcnpijl van de genie en den kapitein Schneider van den ge ioralen staf Zij zou zich lol bedoeld einde eerlang naar Amsterdam begeve Men deelt aan het U J racdc Sedert November J870 i te Londeu het HampstL id Hospital v nr de opnemiBg van poli teken ingericht het bestaat uil ze en pavilioni van hout en ijzpi gebouwd die door een langen gnng verbonden zgn De bcemrtte kli ed ugetnkken worden in een sleencu gewelf on ann eene liillc vim lül graden Celsius n aan de dampen cercr sterke oplossing van cafbolzuur bloot gcstclil en d inrnn eenige dagen in een sidiuur Ic luchten gehangen Bij het verdrogen der pokpuistcn wordt de zieke driemalen per week in een b d met eene carbolzuurhoudcnde cpp nfgcwrevcn Van 1 Dec 1870 tot 1 Febr 1871 hiim dit buspilaa BS2 poklijders op iij 423 ingecnten kwamen 29 nog niet 7 percent en bg niet ingeëi ten iS bijna 43 percent sterfgevallen voor De geo iddelde vcrpleegduur der herstelde oningecnlen was 84 die deringeiinten 23 dagen Te Koog aan de Zaan bemint men de openbaarheid Vau wege het gemeentebestuur is oj een met algemeenc stemmen genomen raad besluit aan alle inppeinn Pnfn in den hoofdeli en omslag hel biljet toegezonden vergezeld van een slaat van inkomsten en uitgn én dier gemeente zooals zij waren in 1S69 en zooals zij geraamd zijn vpor 1871 De diakonie der herv gem geeft jaa lgks jelf aan de bedeelden verslag van hare haudeli igen benevens een staat van hare ontvangsten en uitgaven met de noodige toelichting en menige wezenlijke verbetering iu hauT adiDioisIratie is daarvan reeds het gevolg Kennisgeving De controleur vnn s rijks belastingen voor l district Gouda bestaande uil de gemeenten Ammerstol Bergambacht Berkenwoude Bleiswgk Boskoop Gouda Goudersk Haastrecht Krimpen aan de Lek Krimpen aan den IJsel Lekkerkerk Moordrecht Moercapelle Nieuwerkerk OuHjrkerk Keeuwijk S hoonhoven Stolwijk Vlist Waddinxveen en Zevenhuizen brengt ter kr nnis dat hij seeleri 1 Januarg de es jaars mede heiast is geworden met de werkzaamheden van t kadaster at de gebouwde eigendommen betreft en ontwaar zijnde geworden dat vele ingezetenen dier gemeenten hem dikwerf over die zaken willen komen sproken en raadplegen en hg voor dienstzaken nog al eens afwezig zijnde vnn af heden daarvoor en onk voor alle te geven inlichtingen wat verder de i ijks belastingeu aangaat zildag zal booden telken Donderdag inarktelag te zijnen woonhui2 e te Gouda op de Gouwe C 179 van s morgens tien tot s middags twee uren ilgczoi derd gedurende de maanden Juni en Juli Gouda U Maart 1871 De Controlear van Kijks Belnslingeu in t diilrict Gouda L M VAN KOOT EN Laatste Berichteai Parijs 24 Maart 6 ure Het geheele eerste arrondissement is sterk bezet door de nat girde die zich ten krachtigste legen het comitij vcrki iart Sr zijn twee kanonnen gebracht vuor de Mairie De studenten van de Polytechnische sediool weigeren het coniti Ie dienen tg hebijcn hunne diensten legen de opstandelingeu aangeboden Het Journal Offxiel van de nieuwe republiek is van oordeel dat bet centraal comité niet krachtig genoeg handelt Versailles 23 Maart Men zegt dat er krachtige inaatregeleu zullen genonen worden Men zou een beroep dora op de nat gards en de mobiles der depattemeulen Er is eene deputatie van de nat garde te Versailles aangekomen die aange jngeii beeft op versterking tegen de oprcrliugeo Er loopt ceu gerucht dat te yun de Commune is geproclameerd Charette is belast om oumiddfllijk het legioen vrijwilligers in het westen te vermeerderen Hg h een beroep gedaan op alle namen om de orde te idodigen Parijs 23 Maart des middaga Het centraal imité heeft b dlolen alle binnen Parijs annwezige soldaten bij do nationale garde in te lijven In het manifest van den 22 wordt het volgende gezegd Borgers wettige verontwaardiging heeft ons op ten post geplaatst dien we slechts bekleeden mogen gedurende den tijd strikt noodig tot t voleinden der ge jieentclgke verkiezingen Uwe maires en afgevaardigden schenden de verplichtingen door hen als candidatcu op zich g nomen en hebben alles in t werk gesteld om de vf kieïingen te belemmeren Wg moeten hun tegenstand verijdelen opdat gij met kalmte uwen wil zult kunnen te kennen gevcu De verkiezi en zgn verschoven tal den 26 dizir Tot dien i zullen krachtige niaai cgïlcn genomen wordin om uwe rechten ledoen eerbie igcn Door de maires en idjunotcn van Parijs is ecu besluit genomen thomlcnde eio volgende benoemingen Saisset tot oppcibevelhebbcr van de imt garde kolonel Langlois tot chef van den gentraloii staf kolonel Schoelcbcr tol commandant van de artillerie Saisbet houdt de Place do la Bourse bezet Do moirie in de Hue Drouot en die van hel eerste arrondissement zijn bezet door de nat garden van do wijk In die bataljons bevinden zich vele mobielen en zouaven Versclieidcu bataljons mobielen vau de Seine eiscben wapenen ton einde de insurgenten te kunnen bestrgden Op de plaats Vcndome hebben de muiters barricaden opgeworpen tegen een evenfveelen aanval In alle wijken van de siad is het ustig De beurs bliift onveranderd Men verzeke t dat Ducrot door üe insurgenten gefusilleerd ts Bucharest 23 Maart Gisteren avond bestormde het gepeupel eeu zaal waarin de Duitsohors die zieh hier bevinden den geboortedag van den Dnitsehea keizer lierden De zaal werd in tegenwoordigheie van den Duitschen Consul Generaal Uadowitz vernield Een aantal personen crd gewond Het ministerie en de prefect vau poliiie hebben hun ontslag genomen Londen 24 Maart Volgens de Post is de heer Kouher ongedeerd te Bheims aan de Duilsohers overgeleverd Berlijn 24 MaBrt De üladen declcn mede dat de gebeurtenissen te Parijs aanleiding hebben gegeven tot het nemen van maatregelen van voorzorg Onze troepen worden aan de Noordoostelijke zijde van Parijs geconcentrccril de batterijen worden levens gewagend Bukarest 24 Maart Als gevolg vnn de klachten van Radowitz zijn de Minister president en do prefect van politie ontslagen Uadowilz zelf is door eeu steenworp gewond Men vreest dat de ongeregeldheden heden avond en nacht herhaald zullen worden zoowei uil wraak tejen Radowitz ais om de gevangenen te bevrijden Brussel 24 Moart Monlier wordt morgen hier Ie stede verwacht Men meent te weien dat het Prnnschc Gouvernement geen last tot zgne arrestatie had gegeven Parijs 24 Maart Heden morgen namen admiraal Saisset en de heeren Langlois en Schoelcher de leiding der beweging van de ordelievende partij op zich Saisset maakte bekend dat er vergiilenis zou geschonken worden aan hen die deel hadden genomen aan het oproer dat de soldij aan de nationale garde hunne vrouwen en kinderen nog steeds zou worden uitbetaald en dat bij zieh verbond de wet op de wissels to doen intrekken opdat alle belanghebbenden zouden worden tevreden gesteld Hel Journat Officiel van het comité zegt dal Bonapartisten betrapt zijn terwijl zij geld uildeelden om de ingezetenen te bewegen hun plicht Ie verzaken De personen die overtuigd zijn van omkooperij of vnn pogingen daartoe zullen voor het comité gebracht worilen De gem enle belasting zal gcinil worden als te voren Het comité ontvangt de betaling Herman is naar Londen vertrokken Brussel 24 Maart De Francai du Nord pabliceerl een brief vaa Henri Chevrcau aan Thiers waarin hij protesteert tegen elke poging om Roitbijr eenigszins verantwoordelijk Ie stellen voor ile wanordelijkheden te Parijs RijSSel 24 Maart De Maire roept in een proclumalie vrijwilligers op om naar Pargs te trekken Burgerlijke Stand GMioiibN i2 Maart Paulino ouders J 11 Y Hloemera an A Wachter Cornelia Adriana ouders J Voiik cu II J Flink 28 Ilcuritlle Coruclie ouders II F Gorissen en J M II Hoogcndurn OvEBLtDaN ii Maait K A Mijodeis 32 j U A Kabel huiavr vnn N W Kuijs 59 j T Zwanenburg 11 m J Verraai 60 j 1 W van der Pool 12 w I Nieowïeld 6 d 23 A Straver 1 m E Snel wed G van der I indeu 67 j P J Verbij 8 m J ieuwlflnd l m M Pliilip wed J Vcrlioijaoii 81 j 24 J T Imholz 7 m POKKEN EPIDEMIE Vac 18 tot 24 Maart 1871 aangetast 6 Vroegere opgaven 36 Te zamen 42 Vnn welke er 10 overleden zijn ADVERTËNTIËNs Voorspoedig lievalleii van eeu DochterA M F t N EDE VAN DER PALSGou ii 24 Miiart 1871 Khamkii