Goudsche Courant, zondag 26 maart 1871

KORTE TIENDEWEG D n 3 KORTE TIENDEWEG D n 3 ét t 1871 O O TJ 13 Door deze neemt de ondergeteekende de vrijheid UEd te berigten dat hij wederom in zijn MAGAZIJN heeft ontvangen een ruim Assortiment Hopende door eene prompte en civiele bediening het vertrouwen hetwelk hem reeds tendeele viel zich voortdurend waardig te maken en met Uw geacht bezoek steeds vereerd teworden heeft hfl de eer te zijn UEd Dw Dienaar Geregteüjke Aankondiging Bij brieven van meerderjarig verklaring verleend door den Hoogen Raad der Nederlanden den 9 MAART 1871 goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 19 MAART 1871 n 13 zijn aan JAKOB VERMEER gedomicilieerd te Èekendorp gegeven al de regten b de wet aan meerderjarigen toegekend behoudens de bepttline van art 478 van bet Buigerlflk Wetboek C J FRANCOIS Procureur bq den Hoogen Raad Heden o n l p l lot oti o diepe droefheid i eene kortstondige onj osteldheid in don oiidcrJoni van bipi v ü jureii onze geliefde Moeder eu nehuwdiiiooder JOHANNA ELIZABETH SNEL cchtgenoote van wijlen den Heer GEKRIT van umi LINDEN Alleu die de overledene gekend hebben zullen beseffen tvat wij iu haar verliezen GoiTDA Uit aller naam 23 Maart 1871 J van dmi LINDEN Gzn Venoele van rouwhekhij verschoond te blijven Sociëteit ONS GENOEGEN Rotter amsch Tooneelgezelschap o i l 1 CT1 vaN JAOQUP SDE BOER TWEEDE BUITENGEWONE Volks voor stel ling ZONDAG 26 MAART 1871 M Rfiü mm M Groote beroemde Comedie Vaudeville in één bedi ijf daarna 18 liS ¥ ABSE OF DE ONAANGENAME VERRASSING Nieuw vrolijk Blijspel in één bedrijf met nieuws coupletten chansonnets enz TOT slot Franclnedchaiidsclioenmaakstcr Nieuwe vrolijke Vaudeville in één bedrijf naar het Hoogduitscb met nieuwe coupletten chansonnets enz Al deze stuhkun nooit alhier vertoond Aanvang zeven ure PRIJZEN BEE PLAATSEN H H LEDEN niet hunne Dames en Kinderen Eerste Rang 40 Cents NIET LEDEN Eerste Rang 60 Cts Tweede Rang 40 Cts Derde Rang 25 Cts Plaatsen a 10 Cts aan t lokaal te bespreken Openbare Vrijwillige Verliooping te M adilhueveen op WOENSDAG 5 APRIL 1871 des voormiddags ten 11 ure ten huize van Mejufvr de Wed H de GROOT aan de brug aldaar van een hecht en sterk je jL lx ie s met annexe SCHUUR en WERKPLAATS get E 11 24 met ERVE staande en gelegen aan de Waddinxveensche Brug Nadere informatiën zjjn te bekomen ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Waddinxveen TE HUUR te Gouda tegen 1 ivlei uanstaande EEN BENEDENHUIS bevattende 3 KAMERS allen behangen en geplafonueerd groote KEUKKN POMP en verdere gemakken met PLAATSJE Franco te bevragen onder letter B bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda riTiiirïriiï è f 130 s Jaars MEI 1871 Eene BÜRGERWONING met VIER KAMERS BERGPLAATS TUIN metVRUCHTBOOMEN BLEEK enz Te bevragen onder letter O bg den Uitgever dezer Ifouo BUIUJERJUFVRÜUW ruim 20 jaren oud bekwaam in hot nmkeu en garneren van japonnen mantels mantilles hoeden eu alles wat tot het modevak behoort vraagt eene belreKliliig Uneven franco letter r aan den uitgever dezci Engelsche Schotsche touwen Ko kos wollenen inlandsche T puiten en Karpetten Pransche en Duitsche Behangselpapieren Smaakvolle Randen en Schoorsteenstukken Alle nieuwe dessins Behangsellinnens TRANSPARANT GORDIJNEN Binnen en Buiten Jalousiën BIER uit de Brouwerij DE ORANJEBOOM te Rott rdam Engelsche wollen touwen zeilen Wij hebben de eer ter algemeene kennis te brengen dat w tot onzen eenigen depothouder te Gouda hebben aangesteld den Heer D DE KNIJP dien wij als zoodanig aanbevelen BAARTZ ZOON De ondergeteekende beveelt zich aan tot het leveren te Gouda yan Bieren uit de Brouwerij DE ORANJEBOOM te Rotterdam tegen onderstaande fabrieksprijzen Gouda D DE KNIJP Maart 1871 Veerstal B n 130 Belegen Gerste Bier a ƒ 3 05 het kinnetje 40 kan 3 05 Gerste Bier 2 15 3 05 Princessebier 3 05 2 15 1 60 Oud Bier 4 3 60 Beijersch Biei 5 VRIJ AAN HUIS Mevrouw KRUIJT op de Turfmarkt alhier verlangt om onmiddellijk in dienst te treden een Dagmeisje beneden de vijftien jaren SCHILDÊRSTÏ Een Heer zag gaarne voor komende werkzaamheden enz waarmede hjj belast wordt in vele Steden en voorname Dorpen des lands welke groote winsten afwerpt doi Schilders overgenomen tegen billijke Conditiën welke ook uitbreiding hunner zaken geven Adres franco letter L Boekh C de Bhuin liotterdam 275 Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 27 MAART 1871 GouOii Dfuk van Unulcmaii en ordinaire Gang en TRAPLOOPBRS TSngelsche lakensfhe wollen en Damasten TAFELKLEEDEN Friesche en ordinaire Paarden dekene Een groot assortiment Wasdoeken Zeildoeken afgepaste Tafelzeilen Chasrinetten IJzergaas Beddekwas ten enz Alle soorten van bruine blokjes biezen Gang en Deurmatten HUID Wie zone huid lief hoeft koope MALZZEEP Geheel vrg van minerale bestanddeelen van aangenamen frisschen geur verfijnt en verfraait deze zeep de huid verwijdert alle onreinheden als daauwwormen uitslag enz verwekt eenen jeugdigen tint maakt de huid fijn zacht en elastisch in één woord de HOFFscHE MALZZEEP vereonigt alle eigenschappen om eene UNIVERSEELE Toiletzeep te mogen heeten Prijzen 17 j c 35 c enz per stuk en 95 c en ƒ 1 85 per 6 stuks Verkrygbanr ti Gouda bg J C van VUeumingen en de Wed A C Schouten te Woerden bg He m J van den Bfeo BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gezien de verklaring van den alhier ge vestigden geneeskundige den Heer Dr N H DK KANTER dat het tot stuiting van den voortgang der alhier heerschende pokken epidemie noodig is om het bed en toebehooren waarop het aan de pokken overleden kind van de weduwe A WILTENBÜR6 genaamd LEENDERT WILTENBURG tijdens zijne ziekte gelegen heeft alsmede de l fkleederen van dat kind te verbranden overwegende dat hier aanwezig is het geval bedoeld bfl Art 69 alinea 2 der wet van 23 Augustus 1851 Staatsblad n 125 Besluiten te onteigenen in beslag te nemen en te doen vernietigen de navolgende voorwerpen als twee katoenen dekens twee kussens gevuld met zeegras twee lakens twee sloopen een beddenzak een stel bcdgordjjrien en zes stuks Ijjfkleederen Zullende dit besluit op de gebruikelijke wjjze door afkondiging en aanplakking ter openbare kennis worden gebragt en geplaatst worden in de Goudsclie Courant Gedaan te Gouda den 23 Maart 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd Dt Secretaris D Biirgerueester DUOOdI Kh hit Küliïl UN a n lihliühN IJZfcNDOOKN Uw 1 l hkiptoiiraWW ï sa y iieite ilW nii jam jj mmi tf iJiiateSliiiflllt tferaiwtatu m ni ki m M iii iiMi U i i n ï nif JiiMilviin mliii éifiU mi è l is ÜMf pèciw ji lm ttiijiip lila Umn i i im è é p KiiiK uiwiiliiUia avibkiiMii 3 tai ii li3ijiiinii è U Vli MlKtf iiiannèé l