Goudsche Courant, woensdag 29 maart 1871

1871 Woensdag 29 Maart N 1029 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is f 1 75 iranco per post 2 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJP CENTEN De inzending van advertentiën kan geschieden tot öén nur des namiddags op den dag der uitgave BUITENLAND BuKcnIandsch Ovcrziclit De toestand in Frankrijk blijft no altijd eve onzeker Onder onze bnitenl berichten wordt len overzicht van den loop der zaken tot Zaterdag gegeven liptere berichten doen ons zien dat ook de heethoofden zich meester gemaakt hebben van de regecring te Lyon en te Marsiille Afgevaardigden uit Parys balden daar een volksbeweging te voorsehijn geroepen die de roode republiek proclameerde Men zegt dat deze bewegijigen later bedwongen zijn Voorts zou er te St Etienne en te Uordeaux groote gisting heerschen Tot een botsing is het te Parij s nog niet gekomen Er scluynt een reactie te zijn ten voordeele v tt Thiers en de lijneu maar de vorwn ring ninakt not alle dingen mogelijk Het stadhuisplein het plein der BastiUe en het plein Vendóme zyn nog altijd de hoofdzetels der oproerige bataillons Men barricufleert er zich en slaat levensmiddelen op alsof men er een geregeld beleg moest doorstaan Zij zijn meester van alle openbare gebouwen Üe nat vergadering wendt nog altijd pogingen aan tot verzoening als die mogelijk is zonder haar waardigheid er bg te verspelen Saisset de admiriml heeft het bevel der nat garde op zich ge nen Langlois en Schoeleher zijn onderl evelliebb De laatste doet zijn best om met de oiistandelin en tot een vergelijk te komen Hij schijnt in overleg met de maires de verkiezingen voor den raad op Donderdag en voor de officieren der nat garde op Zaterdag bepmdd te hebben Of lu t hem gelukken zal de heethoofden tevreden te stellen zal de tyd moeten leeren In het Oosteurijksche huia der afgevaardigden heeft de minister president graaf Hoheu art geantwoord op de bekende interpellatie der heere Herbst c s waarin aan het ge juuenlijk ministerie de vraag werd gesteld wanneer de vroeger toegezegde voorstellen zouden inkomen tot eene grondwettige wijziging der instellingen wnardour de Ooetenrijksehe hinden Il 1 te zeer in huiiiie autonomie beperkt zyn De minister heeft in antwoord hierop verkliiard dat zij onmiddellijk na het l nasch reeè zullen worden ingediend Hij heeft tevens verzekerd dat er in den boezem van het ministerie ten jp iehte van die voorstellen geen verschil van gevoelen bestaat en dat de ngvering streeft naar eene verzoening iii den trijd tnsaehen de verschillende bclaii cii der t isleithaansolie landen Nnur hetgeen uit Weeneii Hordt fieme il moet die verklaring een guu tigen indruk heblieu gemaakt althans daarmin viordt het toegeschreven dot het comité voor de finaneicii t r toiid heeft geooucliuleerd tot aanneming van het regeerings vuorstel betredende de heffing van I dantiiigen F R A N E R IJ E IV toestand in Frankrijk blijft allertreurigsl Het blijkt meer en meer dat het Centraal Comité voor niets tenigilcinnt en sterk in t bezit van apeneii gi s hut en auininuilii en van iiiilidiiale garden irenoeg um alleiuf mik ilc iuilt ii I1 den op lanil protc teeri iulc urrmili i iiimlt ii iii l iirlj t Ie licv elliii 1111 oiA lul iIiiih cii i trL ii il Hel wil ile rcgeerilig te Versailles in staat van beschiddiging stellen het wil de maires die zich niet naar zijn besluiten hebben willen schikken gevangen nemen j het wil ook de journalisten die den opstand bestrijden en daarin zijn zij schier eenstemmig vervolgen Trouwens de meesten van hen voeren tegenover het Comité zidk een fiere edele taal ook nadat zij wat zy zelf noemen een eerste waarschuwing gekregen hebben dat het geen wonder ou zijn als hun jiersoonlijke veiligheid eerlang gevaar liep l e hoofden van den opstand zegt de Dibaü naar i Mnleiding van het gebeurde op Woendag hadden sfflfcfbomvallig den moord van de generaals Lecomte en Clement Thomas gedesavoueerd hunne séiden hebben willen Ocwijzen dat de party die tot ons ongeluk en onze schande zich meester gemaakt heeft van het stadhuis slechts éen naam heeft de party vuu den moord En verder naar aanleiding van die eerste waarBchuiving in een stuk onderteekend door John Leinoinnc Wat ons vej nist is dat het Comité zich verbeeldt dat wij ons tian zijn decreten zullen onderwerpen Het bedreigt ons met de zwaarste straffen wy kennen geen zwaardere en onteerender straf dan gedwongen te worden het te gehoorzamen of het aan te nemen Wij weigeren Wij weten alles wat de brutaliteit kan doen Zij kan zoowel van de revolutie als van de diciatnur komen Beiden hebben dezelfde procédés en dezelfde middelen De dictatuur heeft ons den mond gestopt de revolutie kan hetzelfde doen Maar zooals gezegd is het Comité oheeu zich sterker te gevoelen den ooit Het verklaarde uit Lyon liordeiuix Marseille en Kimen gedelegeerden te hebben ontvangen die onniiddebijk zijn teruggekeerd om de soeialistisehe beweging ook daar op touw te zetteu En intu schen houdt de welgezinde nationale garde gesteund door de burgerij die wal te verliezen heeft zich oj het defensieve De admiraal Saisset die met de kolonels Schoelclier en Langlois allen van de oinerdaehtste republikeinsohe gezindheid aan haar hoofd staat doet al het mogelijke om haar gelederen te versterken ook uit de bataillons die z cii nu nog door het Comité Central laten medesiepen Daartoe moet natuurlijk de proclamatie van Saisset dienen welke men onder de telegrammen aantreft en waarin de grootst mogelijke coiioessien worden gedaan De nationale vergadering aan welke in eeue Donderdagavond om elf uren gehouden zitting vier gewichtige punten vierden voorgesteld moet dus waarschijnlijk die pinnen aangenomen hebben Vrijdag eerst eou rij lieraadslagen over de door Milliire voorgestelde maar door de commissie weder eenigszins gewijzigde herziening van de et op het vervallen der wissels In de geheime zitting van Woensdagavond was besloten dat ile verkiezingen voor den gemeenteraad te Parijs vóór 10 April zouden plaats heblieu Onder den v reeselijkeii drang der omstandigheden schijnt de eene zoowel iils de andere maatregel l espoedigd en elke concess e die niogelyk was door de vergadering gedimii te zijn In die geheime zitting is overigens over kraclitigo nuuitregeleu van repressie en iu die van Doiiderilug over Ie opricht ing van een vriJHilligerkiirps giipniken De laatite ber ehten si liijiien te getuigen liK op de boM iigcuoeiiide gniidslaüeii erii Ideiiaili i iiin tiissclieii hel i iitiiiiil IJiiiiiitc i ii ile Hi lif e i iijrcriiig mogelijk werd Hielil Een corresiwndent deelt eenige bijzonderheden mede omtrent den moord op de generaals Thomas en Lecomte De eerste vernomen hebbende dat een van zijn gewezen adjudanten door de oproerlingen gevangen genomen was begaf zich op weg om berichten daaromtrent in te winnen en kwam met dat doel omstreeks 6 ure op de Place Pigalle Een der insurgenten herkende hem en vroeg of hg niet generaal Clément Thomas was Neen was het eerste antwoord En toch geloof ik dat gij niemand anders zijt zeide de oproermakei want gij zijt maar al te goed kenljaar aan uw v itten baard Welnu sprak de generaal met vaate stem onderstel dat ik Thomas ben wat zou dat dan nog beteekenen heb ik niet altijd mijn plicht gedaan Gij zijt een ellendeling en een verrader riep de insurgent en pakte meteen den ouden man bij den kraag Andere makkers aohoten den onverlaat weldra tt hulp en sleepten den generwd naar de me des Hosiers waar het repnblikeinsche centrBaleomité van Moutmartre zitting hield Nu was het lot van den generafd beslist Zonder vorm van proces werd hy door een aan tal nationale garden naar den tuin geleid waar db moord aan hem zou voltrokken worden jeeii oogenblik verloor de generaal zyn heldhaftige houding en tegenwoordigheid van geest Hij stond overeind met het gelaat naar de moordenaars gekeerd en met den hoed in de hand In pimits an met een peloton op het slachtoffer te vuren schoten zijn beulen een voor een Met eiken kogel die trof bewoog het lichaam van den generaal zich wel zenuwachtig maar voor het overige bleef hij als een steenen beeld staan Na 14 schoten stond de krijgsman nog overeind altijd ferm op zijn beideu neder blikkende en met den hoed in de hand Eindelijk trof de I kogel den generaal onder het rechteroog en velde hem ueêr Daarna werd generaal Lecomte op dezelfde plek gebracht Hij was zeer bleek hield zijn handen half op de borst gevouwen en momiielde een protest De schutters die de executie zouden voltrekken behoorden nu tot het 88 linie regiment Nu is het oti beurt schreeuwden zij j giif de order om op het volk te vuren on een oogenblik later viel genera d Leccnute dood neder Een luitenant van het 2fi9 bataillon die bij dien moord tegenwoordig was kou zich niet weerhouden uit te roejien oZonder verhoor nedersfhieten dat is te erg Verder had de corres ondent nog gehoord dat verscheiden iierwnen eveneens zonder vorm van proces w aren nedergeschotcn De vierde Fransche revolutie zegt de Titntt is hoewel nog niet zoo bloedig zeker even chaotisch als een der drie andere Frankrijk is niet ver deeld in twee kamj en maar iu elke stad en ieder dorpje zyn twee partijen die elkander krachten berekenen eikaars bewegingen gadeslaan en t gevoel hebben alsof ze op een toek ii wachten waarvan niemand weet wie t gevi n ziU om elkander naar de keel te vliege i t Is niet enkel enii stryd tn sohen Parij en Versa lies tussoh e n iliouale vergadering en het Centraal Comité Frankryks geheelc maatschappij verkeert iii ec 1 staat van oiitbiiibinding hel is een soort van iitlnileiHe welker aliiliieii zieli benegcii ieder iiiii zijii eigen nr Diiilerlijke k iii Dllra edii ierval Miie aan ile andeie zyde Hi de iiniii Ier hiliniiil umale met de luaiiiieii iiin