Goudsche Courant, woensdag 29 maart 1871

JP V TvT Aloniniarlrc vorlo i n iionli l hol vnilaardiir sl oonunu j jiisincj C hnrfoUi dn x paiisolijko zonaal mol do midiiluu uit l roi iij no kampioen van ili nii st lilindo róui lio Vrijhoid on jolijklioid on Orilo llnisj ozin OM liiiNiliiiisl l usschon dio nitorston oen dwarrolouuo i i uvn linM V Mi logiliiulsmij Urloanisnio jjomaliijïd liopublioanisi s on ISoiniparii irno niet in staat de ooiï ileii nnilor itii vortnmwcil p pen don h op dor gebonrlonissen ni to waohten oiidon pr s cJor forluin aan to neniciii aan ie doze ook toil i i A vallo Kn tot dozö raaswi holio oron niotnlloon onliokondo licdon maar ollioioron van hoo oronrniiK ministers van r o or on lator tijd inson vandon l k odo de groote meerderheid der Nationale ver gadcrin i OndortiissbliOM broidt do lio i n zioli int aj heeft ook len kroot om de CDnimuno aanfielievon en do lnir orf anlo is lieor on nioosl T van Vlarsc illo lielijk deze t oi machtige eentrmns dor bevolking TOn liet zuiden wel een versterking zomlon kiliiHen 7 eiiden aan de iii rezotoni n van l arijs zou is t n et onmof olijk Maar nu zijn de Fransehen in ininilor dan drie wok n den rand f i iiad rd vim denzolfd U af ründ waarin hnnne vaders drie gouemtios eleilen zoo wanhopig zijn neilcrgostort na een drlejarijreii strijd De steenhoii ors en metselaars vran en zich zelvoii af of zij die de producenten zijn hun die niets produceeren el iets behooren toe te staan om van te laven Dat was een van de punten van discussie op de meeting der Internationale maar W dkc bêteekeuis krygt die vraag wanneer zij d e haar stellen gesteund zijn door duizenden chassepots en vierhonderd kauouucii al de weelde eu kunstschatten TEU l arijs tvT hunuer beschikkiiiji hebben en dreigen het plaveisel der straten met bloed te overstroomen Hoe lauf er de toestand duurt hoe moeilijker hij wordt Wat drie weken j eledeii een mostheop was is uu reed een berg s Is duizendmaal beter een poging te wagen om aan dien toestand een einde te niakeu eu zelfs in die poging niet te slapen dan altijd door ic beraadslagm zooals de nationale doet over de vraag of en hoe men iets b proeveu zal Frankrijk zal Thiers elke fout eer vergeven dan zijn meesterlijk niets doen ENGELAND Ook in Kngeland wi len d ultra republikeinen een teekeu van leven geven en a s VVoensdu ecui meeting houden over de mogelijkheid vaii de toepassing hunner beginselen iu KiUgeland Pc heer tiladstone heeft in hit laj erhnis het verstandige voornemmi geopenbaard om zich iiicit met de zaak te bc nioeien De discnssie over het wetsontwi p botreH ende de militaire reorganisatie is Donderdag horvat I e hoor Muudella het radicai lid voor Sh lfiold hoi ft e n motie Vüorgostekl om aan de eoue zijde de afschaf ling van het koo stelsel goed ti keuren maar aan de andere zijde in strijd mei hot rego riiigSünt erp te verklaren dat lu t leger op boliooriijkon voet kan gebracht worden zouder dat de schatkist bezwaard wordt De heer Gladstone heeft h t tweede gedeelte dor motie bestreden Het tegenwoordige budget is slechts een budget vau overgang de vermeerdering der uitgaven spruit voornamelijk voort uit de hervorming der artillerie do organisatie ou do betere apeniiig den hnipstrijdkrachten Nadat de motie door de hoeren Dixoii en Jakob liright was ondersteund word zij verworpen Tl midden van toojuicliingori lachte inen in het lagerlinis toen de hoor Miall bij den aaiivaiig ilrr laatste ziltiii verklaarde dat het hoog noodig was om zoo spoedig als daartoit gologi nlieid mm bo staan hetzelfde met do l aigolsohe kerk t doen wat uien mot de lorsi ho gedaan hooft De Kngolsche staatskerk inoet wunlen afgesi haft regeling van deii godsdienst bij de wet is niet iiicor noodig Men l iolite zeiden wij hiorbüvou maar hoe lang al dat lachen nog dureii obJeu on l riglit wenhm uitgelachen tegen Viüiors ord gesist toon zij zoovele jaren geleiien op de afseliaUhig dor korouwettou aandrongen toitii laehte inen ook iiiaar dr coni lairs worden herroepen de rufnriii leai ne word bespot eu toch is aau ieder hoofd van een liiiisgezin het stemrecht toegekend I mon werkte lladsf one tegen amendeerde verwierp en besnoeide later oêr di lorseho kerkwet en toch hield ib lerselu kerk op oi ne siaatsinsteüiiig te zijn thans laobt ii on di U hoor Aliall uil en toeh kan het iiioi nitblijvon ook in Kngeland zal kerk en staat ophouden één liobaaiii to zijn on hot zen iii niel vorwonderon uamicor b wenk vau den ii i h iII il ior hot kabinet dliiilKbiue tor harte werd geujnien lüj do diseusfio uier do leisolie r iifrrfi biU siraaldo in hot dobal duidelijk liet voorüiMueii dor rogeering door om in Kngelaiid ti ibieu wat in liM land gedaan as D ilaardoor eoue zoor groote verandering zou oulslaa iu hot geheole wezi U der lOagolsoho natie grooti r n liolaiign jkor dan do afsühaifiiig der lersclie staatslerk in Ierland ten gevolge had is zeer zeker m inr men zal zich ook dnaraari kunnen geweniiea en de gunstige gevolgen zoowel voor den materieeloi als nioreolcu toostiuiil van Kligolalul znllen unher onbaar tijiu De heet Miail verdient den dank iim allo liborab n der gelieole b 9oha ifde wereld voor zijne moedige verklaring l veel geestdrift ook te Daver gotooml w ord toen dl e keizer Napolemi Voet aan wal zette tOch m hij zeer te peklagon Meir ivcrdroiig zich ineil vr hourib t i le00 o lieste t al was i t maar van don snorbaard of van deu neus van don mail van Sedan te zien te krijgen Dat dit voor don niiin van den oonp d étsit hoogst onaangonaani was laat zich gemakkelijk donkert vooral omdat daarbij toonoolen voorvielen zooals bij een opeengepakte massa inonadien onvermijdelijk en vooral in Kiigelaiid noodig zijn Want iu het land der liritten dringt men voor pleizier en velen onzer lezers die ooit iiieiie lieblion gemaakt voor de deur van oen seboiuvburg of concertzaal in Kiigelaiid zullen weten wat dringen te botoekenen heeft Ook de man van Boulogne en Straatsburg schijnt er veel last van te hebben geliad en de nieuwsgierigheid van de pleizier najagende inwoners van Alliion as zoo groot dat 0111 de woorden vau een ooggetuige te gebruikeu noch de politio agenton noch het keizerlijk gevo g in staat waren ilo passage voor don keizer sclioonte houden Hot publiek drong zijn slaohtoiror vooruit totdat hij iu het hotel lord Warden word geduwd natuurlijk onder gejuich en getier Door middel van een bijzondereii gang was het aan Napoleon mogelijk op het perron van het station te komen nadat zijn hand verseheidoiic malen hevig was gedrukt door bevoorrechte heeren in den spoorwegwaggou en met vreugde zal hij his ehnrst hebben begroet Het is te hopen dat de Kdveaiion Board mei vergeten zal om behalve het onderwijs in vele vakken tiau de kinderen ook nog te doen onderwijzen de niinier waarop nieii onttroonde monarchen ontvangt Arme Napoleon weggejaagd gevangen genomen on dan nog als eeii wild dier door een paar duizendtallen Kritien met 0 Kmi mond bekeken DÜITSCHLAND De Köln Zeituiig deelt een artikel mede van Hans Waolionhansen getiteld de Commune Wat zij te l arijs willen zegt de schryver onder anderen is voor de geheole wereld eeu raadsel omdat zij het zelven niet weten Het is eigeiilyk ilezolfde vertoouing die don 31 sten October dus tijdens de bologenug van het raadhuis heeft plaats gehad Toen ging do kreet op Leve de l e iiibliek Weg met de Commune teriviji de anderen uitgalmden nijeve de Coiummie Weg met de Republiek I Maar wat is toch e geulijk Coinniniie In den grond der zaak is zyhot tegenovergestelde van de RepuIdique de hounétea gea die tijdens het beleg het ideaal was en zoo hoog geroemd werd I e onnnime is de d vinjcelaiidij de r hoofdstad over de pro iinciën Zij lieeft ton doel do herstelling van het gehate stelsel van centralisatie hetwelk inot het pcrsOoulljkrog me moest zyu verdwenen Zij wil dat de ge iieontetijke vertegenwoordigiug der hoofdstad do jr ecu directorium ids commissie uit haar midden het gehcelc laud zjil beheerscheu Van gemeenteraden in de provinciën wil zij niet weten Eeu club eene vergadering bij vrije stemming door de j burgerij verkozen en aan deze verantwoordelijk wil Frankrijk redden Tijdens hef beleg lag lie in de bedoeling der omniuue zich to eunstitneeren slechts voor zoolang de vijand op Fran sch grondgebied stond Zoodra de laatste Duitsclier Frankrijk had verlaten zou zij hare macht overdragen op eene door het volk gekozen coustitueeronde vergadering Misschien bestaat dit plan op t oogonblik nog Het geiwupel hetwelk op 31 Oct voor het Kaadluiis Dorian I dictatiir wilde uitroepen dringt tliaiis aan op i benoeming tot maire van l arijs Volgens di i trsproakolijke bedoeling zou hij aan hot hoofd do oniinissie luueteu staan en dus eenigermate fiiiii eeren als doge van Parijs Naaf de omschrijving van Ledru Kollin had do Commune zich voorgemnuen het voetspoor te betreden der groote lomniuno die in 179 J Frankrijk gered en do republiek gevestigd beeft Hare roeping zou dus evenals toon die van oen comité tot redding zijn Maar de rarijzoiiaai s hebben één punt vergeten juist hetzelfde waardoor i uiibotta gevallen is namelijk dat het volk van 17 I2 niet nioor bestaat alsook dat de vijandolijko legerina bt die op Friinsehen bodem slaat na de gelieeh Frausolie armoe te hebbeu vori lagoii zich niet door brooddronlNi ii nationale giiiiles laat overblnll en on vooral dat de pi oviiieiëii zieh onder do besclienning van elilen 1 111 na seliriktooneelen i rn overwiunondoii ijanil tr leili al bet lijdeii des onrlogsook nog alii der rinolulio door te staan De FraHsclio priivinoién honden iiiei vau l arijs on nog minder vnu de I arijzenaars zij haten de oi utraüsatie mder een desjKiot en zullen die nog meer haten wanneer bijv de Ijurgory te UBiins of Amiens begrijpt dat zij daardoor zal moeten gehoorzaïnon aau do besluiten dio een oonfisonr te l arijs of zoo iemand anders goedvindt uit te vaardigen De pnivineiim ook die niet door do Diiilsohers bozet zijn zullen dan ook de Commune niet erkoiinon olfs wanneer deze over de legonwoordige rogooriug en nationale vergadering muelit zegei nilon Dit laatsle is niiet oinnogelijk zoo die vergadering zioh tegi iiover hol gevaar zoo zw toont Het is d o t pw dan waarschijnlijk dat wanneer het schrikbewind zieli eoninaal in do hoütdstad hooft gevost gd de burgerij izieh onder du besohermiug der Dnitschers zal begovoii of liuniie hulp zal inroepen De geheele zaak is eeue belachelijke betreurenswaardige navolging vau 1792 ouder leiding van personen die evenals Ledru Ilollin nog altoos aau de ideeën vsn dien tijd gehecht maar inmiddels oud geworden zijn zonder den geest dos tijds te volgen dus zonder den tegenwoordigen geest te verstnim of ook wel van iiianuen die onder sociaal demol cratische vlag hun persoonlijk voordeel najagen of ook wel van agenten der onttroonde dynastie handelende naar het spreekwoord waar twee honden veohteii oir eeu been daar loopt een derde er ras mee heen In die dagen toen er een algemeen wantrouwen hcerschte jegens allen die voorgaven Frankrijk uit den nood Ie zullen redden oen het iedereen voor den geesl schemerde dat Frankrijk verraden en ver kocht moest zyn loen wal het denkbeeld der Commune zoo ongerijmd niet Maar steunt de Commune llians nog wel op dat denkbeeld Of wil zy misschien met de verlamde en de gebroken volk kracht nog eene poging aanwenden lol eene nieuw volkswapeuing ten einde het vredesverdrag te kunnen verscheuren en den vijand van hei Fransclie grondgebied ie verdrijven Wie weet hetj Er m loch niets zoo waanzinnig of in de phaulasie van een Paryzeuaar is het uilvoerbaar Maar hoe dan in de provinciën iiungeu ons Thans slatit mij zoo eindigt Wachenhausen i el arme Versailles voor den geesl d ii vijf maanden lang Ie midden van het krijgsrumoer onder de bescherming der Pruiseu de diepste rust genoot en aau het dof gedreun van het kanon gewoon wa geworden Het is of ik het aanschouw hoe die burgers onlangs iel bleek gelaat en vol angst hunne eigen regiraenlen de stad zagen binnenkomen en sidderden voor den zondvloed die over hen moest losbreken als de Paryzenaars naar Versailles oprukten om de regeeriiig en nationale vergadering omver Ie werpen Hot is of ik mijne oude hospita die mij bij het vertrek uit Versailles de hand drukte nog met betraande oogen hoor uitroepen Mijnheer wij hadden t hier zoo nisiig maar er hi veel ongelukken boven t hoofd Diezellde siemniing moet ook in de door ons bezeiie provinciën heerscheii terwijl de overige met uitzondering van Lyon zich wel zullen wachten andermaal hel geweer in de hand te nemen liiUisschen wordt de revolutie door de aanhangers van het keizerrijk oiidersieuud eii verheugt zich bet Bouapariisroe in de schoonste vooruiiziohlen j want ile zwaar geteisterde bevolking der provinciën zal zich liever legen wil en dank onder hel oude pehale juk buigen dan zich door het gepeupel laten belieerschen De Duitsche regeering laat het natuurlijk niet aan maatregelen van voorzorg ontbreken tegenover den verwarden toestand in Frankrijk De telegraaf bracht ons gisterenavond de ofücicole Duitsche lezing vau het telegram door den heer Fabrice vertegenwoordiger van von Bismarck in Frankrijk aan Jules l avre go oiiden Deze depêche is kort en zakelijk en strenger dan men uit de Franscho lezing zou opmaken de Parijzennars jiiogen de Duitsche linie niet naderen men weet dat deze volgens de vredespi oliniiuairen nogde noordorforten van Parij bezet hoiidon wapening vau de allou vau Parijs zal bi sebomvd worden als casus belli en aanleiding geven tot onmiddoUijke opening van het vuur der Diiitseho batterijen Volgens de Berlijnsohe bladen zijn de Duitsche batterijen reeds gewapend en concentroeron zieb de Duitsche tiMopon uit het Noorden en Oosten naar Parijs Vlon had te Berlijn verwacht dat in de troonrede gewag on zijn gciniiakt van deu toestand van Frankrijk en in hoeverre deze het vorkreuou succes iu de waagschaal zon kunnen stellen Moii maakt uit hot stilzwijgon op dat men in Pruisiselie rogeoriiigskriiigon zich niet ernstig ongerust maakt over de Franscbe zaken Overigens zjd Duitschlanil zieli streng aan hel beginsel van niot interventie boiideu zoolang de Diiitsohe brlaugen niet worden in gevaar gebraelil i i 1V vfj 91 1 j i 5 i M t r d llill i i4f Wl it f l vf J i iw Ji it LiVlT lil il Jump illl H i € liitH ki iiiiiii jj fiiti 4 iIiiMph i te w kr S S toi i lü i4ji ijj i itna Iiaatste lilt Wl milt liri ilrsiïpK ifliii i fite l i sim tub i nil If ije li atiti It vtiwllf siaiie ik ftó i ii Wu sii c n i i ii ii iilli p i kièk tnw At te il w i 11 w èlia nls l i ie i iffliij r MkA S 1 iumll J 1 i CZ C i i Milli k kk fc h iif tjilt h i Pmk m S iiMS3yÉMM lt wi wag w ♦ JA il i f s