Goudsche Courant, woensdag 29 maart 1871

HWWtaBMeMs t 1 W l lili U oui un lirikWoneelen I st van l arijs ij billen de uilen die uog Iff tr Koiuis of uil ltfMetengelioor J ii iciir te l nrijs l it te vnardiffcn E Pnitseliers be liiii uiiet erkennen Km fi lÜt liuitsle nii zii li lesenover la i mil Uit i 1 hl sehrikbevi iud ft est fjd de biirItr i uit9chers zid lieli ke betronrens idiiig van peril vi nltuos nan de nnriddels oud les tijds te volgen lei s te verstaan biid f sociaal demojord W najagen of Lde üynastie hanIriin twee honden I oen derde er ras imel wantrouwen liveii Franfcrük uit lie iedereen voor Jijk ttrraden en veriikUekl def ifC omlar leunt 4è ConiInkb BldP Of wil II dei iebroken rollc m ol e ueniaun leileannirag te cun t iii Itiket Franiclx weK bel t £ r ia doiphanlMie vnn b iClanr hoe dan It VVrhenhausen Eoal Dut vijf niann trijfiftiamoer onder iliF tc usl genoot It katkn gewoon wo pnmctouw hoe die 11 tkl angst hunne bi tienkomen en I ie I ver heu loueotlaiir Versailles oprirkVinaii vergadering niJH oude hoipita knies fie hand drukie liuofiipn Mijnheer r ir t hangen ons l Ik in ée door ons lief Ijl 1 1 üverigB mei ziucn wachten aukl Ie nemen Iniusfr dt nnh ug frs van I rhe ft zich het Ho cmii ahlen want de Ir prulinción zal rish Ier II 1 oude gehnte gr tupel lateu bent het natuurlijk niet uatbekeii tegenover i krijl De teli graof hiciciiloPuitsche lezing Ir Fa ice vertegen II l raittrijk aan Jules I krt en uikelijk I mnsliG lexing zou tii de Duitsohe linie I dce volgens de bnlerfcltra van l arijs e illcii van Parijs lii ll en luii leiding van het vuur der II Btlijusche bladeu gfnupend iMi conI i ii iil lu t Noorden lii l te rriijii vciwiiolit wji f euiaakt vim 1 Ml li crre divi het lil WJ kunnen tell P nt men in l rui 11 i l i n tig ongeriii t veri inziil Dnilseh I i niel intrrveiitie lilt til iiH t worden IV steiniiiiiiK in den niiitinhen rijktdng over een twccdiMi vuv prciideut is meer verdeeld geweest dan het telcKrafisoli bcridit van gisteren deed vermoeden De heer Weher niet VViber werd beiKieind met 150 van de 21 6 steniinen terwijl 7 Si werden uitgebriioht op den conservatieven candidant JJIaiii kenbiu g öt up den clericiUen KeiohenspergBr eeiiige conservatieven hebben wiarmhijnlijk met de iintionaal liberaleu en de i ortseliritt partij gestemd de cleriealcn hebben zi h vast aaneengeslvfeu want veel meer dan ei n kleine 70 stemmen zullan zy in nationale qniesties niet bijeen kunnen lireiii eii De stemHiing IS in zooverre iiook merkwikardig omdat do eonservatievon en de olericaleu zieh niet aaneengesloten hebben D e iip 1ii c espondfit t ii de i wil uit de stemming over dep t eeden vice president afleiden dat de li benileu do jueerilerlieid zullen bobben op den r j k dBg ons komt deze gevolgtrekking gewaafjd voor tenzij uien liberaal noeme alles wat nationaal stemt De clericalen hebben het niet van zich kmiiieu verkrijgen bun ouden vijand prins llobeiilolie van wieii de bekende ciroulaire is uitgegaan tegen het concilie tot eersten vice president te stemmen hun 60 stemmen waren uitgebracht op bun geestverwant baron von Aretin De VVurtembergsche en Badeusche afgevaardigden hebbeu zich uitgezond rd natuurlijk een paar ultramontanen uit Baden grooteudeels bij de nationaalliberale partij aangesloten en het plan om een afzonderlijkscbe Zuiddnitsebe fractie te vorjnen laten varen Men tracht van leze zijde een vereeniging tot stand te breni eu tusscben de nationaal liberalen en de Fortscbrittspnrtij la afwachting liien an hebben de Beiersebe liberalen zich hii i brslmt Mjorbebouden BINNENLAND GouuA 28 Maaut Li on vorig n is een zinstorende drukfout geslopen in het bericht over het alhier waargenomen luchtversolijjnsel In plaats van 3 vurige hagcltjes moet gelezen worden 3 vurige kogeltjes Te Haastrecht lieeft den H Maart bij de Hervormde gemeente de vereischte stemming plaats gehad over het al of niet instellen van een kiescollege Van de 100 uitgebrachte stemmen wartm 79 voor de bestaande iuriobting en 21 tegen isoodnt de beroeping van predikant en de benoeming der kerkeraadsleden bij den kerkeraad blijft In eene dan 18 gehouden voltidlige vergadering van bet bestuur van bet waterschap van den Hoogen Boezem achter Haastrecht is eeii ontwerp besluit tot stichting van een scbeprad hulpstoomgemaal te plaatsen iu het kunstwerk den Hoogen Boezem achter Haastrecht met 10 tegen 5 stemmen aangenomen terwijl bij dat besluit ter bestrijding dir kosten vereisebt voor dat werk een ci edict vnn f 50 000 is toegistaaii aan de waterboiiwkund geii de heeren B de Vries te Wilnis N E alto te Hotterdain en P J Hofman te ioiwlerak is opgedragen het maken van de uoüdige bestekken en voor aarden van aanbestediiiy uur tilt te stichten stoomgemaal Het waterschap de Hoogen Boezem is ruim 4200 hectaren waaronder behooren de waterscbiippen Lopik c a Cabauw en Zuid Zevender Nooid Zevender Willige Langerak en Vijfhocven onder Jaarsveld allen gelegen in de provincie Utrecht voorts de polders Vlist westzydc Vlist oostzjjde en Boiirepas en Agler X ort onder Haastrecht al dezx zijn geUgen in de provincie uidHolInnd In de vorige week had met guii8ti r gevo g d proefmailing en in uieust stelling pbiats van het stoomgemaal van de gecombineerde polders vaii Caiipelle a d IJsol Het plan voor dit stoomgemaal werd ontworpen en uitgevoerd du r den beer J W liijl areliitect te Ilarflinxvnld de machine n toebehodreii vervaardigd door de ijzergieterij de J nii van Urmye te s Gravenbage Woensdog leei t te Oudewater de iiiinbesteding laats geliail va i liel a daar op te rieliten vereenigd post en tele Taafkiintonr w iarbij bet liiiimerwerk is gegund aan N van Wijngaarden het iLcUclwerk aan A M Schouten en bet verl werk aan S Moutijn JJzii allen inivoners dier gemeente Met ml irk zal nog al voortgang gemaakt wonlrn oudiit weldra vooral met bit oog op het telegrnnlkantoor weder in eene groote behoefte i ii oiigeniak zal vrwir irii zijn l ii r toeli bet te enwi rdige aan den Ned Hijiispoorweg op i ijderd i 1 Il 3 April ill aaiibcleed worden 1 bit 1 ji rig onderliüud der werken te Woerden en te WieriekcrsehanS 2 det v nn de Kii ernefjebouwcn enz aldaar 3 dat van de kiizernegibouwen enz te ionda l het maken van een bergloods aldaar eii 5 het 1 jarig onderbond van de kazeriiegebou ell enz te Sehooiiboven Adres bij den tijdelijken opziehier te Woerden Iu de zitting van de tweede kamer van Zaterdag zijn de b grootiugen voor Suriname en iira ao aangenomen alsmede eunigu couolusicu op commissoriale rapporten De heer van Kerkwijk heeft vervolgens eenige inlichtingen gevrijagd nopens den stand der werkzaamheden in verband met het reces en bet weinige dat nog verricht was De voorzitter heeft daarop geantwoord dat bij geiiiforineerd was dat de selmlh wj et j uker i i Lining 1 oie betreffende de middelen van vervoer en de o riebtiiig v iu fabrieken door de regeering zidlen worden ingetrokken omdat zij wijzigingan sullen ondergaan Van daar was bet dat er op dit oogenblik niets meer aanbangig was Uc kamer is vervolgens op reces gescheiden Het succes dat de volksuitgave van Yaii Lennep en Conscience is te beurt gevallen heeft den heer Sijtbolf den wakkeren Ijeidscben uitgever doen besluiten imi ook de Komautisclie werken van 1 van Limburg Brouwer in hetzeHUa fonp iiit uil te geven De schrijver van bet Le st e efic iaj van liiepeiiheek enz is dive buide waardig Wij bevelen die uil e onzen le ers met vel trouwen aan Vroeger was j prijs ƒ 2 t 4ó thans kan van Limburg lirouwer in elke familie zijn ilaals vinden diiar hij tegen ƒ 6 in twee deelen zal worden verkrijgbaar gesteld POLITIE Aan bet bureau van Politie zyii voorbanden 5 zakken ongemalen rogge welke iu deze gemeente gevonden zijn üe daarop rechthebbenden kunnen zich ter terug bckoinmg aanmelden by den Heer Commissaris vau Politie Laatste Berichten Parijs 211 lil aart fej namiddag tin éfn ure Er heer scbt volmaakte rust De stad begint haar gewoon voorkomen te hernemen De barricaden besUan nog maar de monden der kanonnen zijn thans gekeerd naar de blniienzyde der barricaden l e stukkeu worden nog altijd Vlijtig bewaakt l c circulatie over bet Vendóme plein is nog steeds verboden De verkiezingen hebben heden morgen een aanvang geuoiiicn maar bet aantal stemuienden i gering Parijs 21 Maart dts atxmdi ten ie ure De kalmte blijl t ongestoord Het comité kondigt in een proelamatia in dat lijn zending is volbracht en dat bet pbwts maakt voor hen die gekozen rullen worden ieuer ial do Chaii y is door het comité op vrije voeten gesteld en is te Versailles a ingekomen Ook ailmimai Saisset is te Versailles gearriveerd In eene bijeenkomst heeft de republikeinsche linkerzyde besloten de regeeriiig te steunen zoolang zij zicb blijft bewegen op re iiblikeiii9cli terrein De nationale vergadering heeft een wetsontwerp aangenomen waarbij werd voorgesteld dat de generaals Leoomte en Thimias op staatskosten zullen begraven worden en dat hunne kinderen door der staat sullen worden aangenomen L0Dd6Di 27 Maart Aan Daily i wordt uit l arijs getelegrapheerd dd 28 jl dat de rcvoliitionnaire partij volkomen heeft getriumpheerd en een groote meerderheid bij de verkiezing heeft verkregen l e aftreding van Saisset en van de maires is verzekerd Het succes der beweging wordt grooter zij breidt zieh over alle groote steden uit Biimeu een week zjil de toestand der regeering onhoudbaar zijn geworden Volgens den Times blyft Vinojr er op aandringen om tegen Parijs op te rukken lie prins van W allis heeft Napoleon Zaterdag een bezoek gebracht Napoleon zal de koningin den 27 eeii bezoek brengui Bijsael 27 Maart W berichten omtrent ernstige onlusten in Algerie sebijiieii zich te bevestigen Faidherbe is naar Versailles ontboden en daarheen vertrokken een escadron dragonders beeft deze stiid verlaten zonder dat men weet waarheen raeii gelooft dat een i u ander het gevolg is van den stand van zaken in Algerie Berlijn 27 Maart Naar men van goede zijde verneenit il een elsoiitwer de po sitie vnn bet gcarineveerde l r in sclie grondgebied afbakenen en bep ileu dat de Fl as en Oiid Lotbiiriiigon lol bet rijksland belioori oiidir beliier iii ileii kei er Ie beginnen met 1 Januari 1373 wil voor beiden de Duitscbc rijkseoiislitulie in werking treden Tot dat tijdstip zal liet helieer over beide proviueiën gevoerd worden door den keizer met den Boiidsniinl Van de aanbecbting van een gedeelte van den Elzas by Beieren zal in bet wetsontwei geeu sjirake zijn Brussel 27 Maart De heeren Goulnrd en Declercq zijn alhier aangekomen De gevolraaebtigden tot de conferentie ter zake van het definitief vredestractaat zijn tbans allen hier De zitting zal nog leze week in bet lokajd der Fransche legatie worpen geopend Tmetde depêche Het Journal de Bruxellei meldt omtrent dezelfde zaak Wij vernemen dat de eerste zitting der Conferentie ter 7 ik van bet vrêdestractant zal plaats hebben morgen namiddag ten 2 ure Brussel 27 Maart De Nord zegt dat blijkens bericht uit 3 Graveiibage bel initiatief van bet Nederlnndsob Kabinet om bij hi t vredestractnat te Brussel bet beginsid vau eerbieiliging van particÈtier eigendom op zee in oorlogstijd te doen bekracbtigcm met gewensebt gevolg sebijnt bekroond te zuUcn worden cu dat Oostenrijk tot betzelfde doel de noodige stajipen bij Bismarck heeft gedaan Parijs 27 M iart s tiamidJaffs 1 ure liet ie volkomen riisiig Volgens de lol nu bekende resultaten dtr verkiezingen scliijnen de oandiilaien voor hel Ceuiraal ïoniiii de meerderbeid der stemmen ie zullen verkrijgen iiiige onderd in hel eerste tweede en zeveiiib arroiidi semeni jruot is bet aantal kiezers die zicb van stemming helilwn onthouden IVanscbe rente opende op 51 contant Posterijen STaAT AN brieven GEADllCSSEEED AAN ON HKKENDENj welkb aan het Postkantoo aï iiieu kdsnek wouden TEiiuocmvosDïaD VB zoNi uïN IN de MiAND FEBltUAUI 137 Uit Oouda luin H Henvelman te Griet A van der Laar Moenlijk V B van Sibij Rotterdam Wed Sluw art Weesel H van de Berg Agt rbroek Mej G B Maas Alkmaar Heilo A l las Anir sterdam G W Nijeiibiiis Harmeien J Heij Sliedreclit Mej A e inan Utrecht P WolmsO Wildervunk hl de iniumd November 1870 naar lielgie J Jacobs Brussel Naar Diutscbland O Jnmis Koningslwrg Door het biilpkantoor t Boskoop naar Engeland J C Stevens Londen GouüA den 35 Maart 1871 De Directeur van het Postkantoor VAN KKÜLINE Bargorlijke Stand GhRonfN 1 24 Mniirt llvleim Etianbclh Murgarf tha uuilürt holster in H W Micliucli 2 1 KoclairJ ouden M chuutL ii ec C Veriiit ukn £ 0 Curnelia Cathnrina EH s ibi tli ouders C C Kuiuip en C K de Kli rk Johanuct ouders H Dlujdnud eu J Uinniis Aiilhonie oudurs Sus III C vau der Kl iii Trgiiljc uuders N van dar Pool eu M nii Hi ek l iftcr ouders P de Mol en C Hrour Ili iidrijntje Mari ouders A vau der Mugt eu B M van Ks Curneliu ouders J Verschuur en £ Nahben Oti ki i iii I Maart V Kezem 7 m ÏS P B l ooijaard 5 w K lijkenunu 9 d 2B S Kupfer 1 j 3 C D Pilelicr Ij 11 m 11 h A U Neef Vergroeien 23 j K Vetter liuiiivr van M Woerlee t j H7 II H uu LuijV 30 j A J OoMkoek 1 3 in ADVERT ENTIEW Bevallen van eene Dochter C E KN4 AP DE Klebk Gouda 26 Maart 1871 Mijne Echtgenoote G P van deu JAGT beviel Zondagavond ontijdig doch voorspoedig tan een Jongen Arnhem 27 Maart 1871 A W EIEGEN Volttrekt eenige kenniêgeving Aan allen die ons met het treffend verlies van onzen gelieiilen jongsten zoon WILHELM CmUSTIAAN hunne deelneming betoond hebben lietiiigen wij bjj deze ook namens onze Kinderen en Bchiiwdkinderen onzen hiirtelijken dank l m h E JÜCIIIM 28 Maart 1871 M JÜC 111M an Kee I i