Goudsche Courant, woensdag 29 maart 1871

D S A M S O M 1 A K K T o o TJ ID A fflfïIlSillIil iMdf I Silf HIK Gestreepte en Geborduurde ISOROUN NETELDOEKEH EN VITRAGES alsmede alle soorten van ËMRRASSEN 29 Maart s Avonds 29 Maart oï= E3sri N C3 vjl i t De Hollandsche Tabaksen Sigarenfabriek a G VAN DER POST C3 OTJXD Hoogstraat A 125 ¥ i 0 t fcn f ipr i jh SBtea l l l lletlen ovorloed ons eenigste Zoontje ADIUANUH in deu ouderdom van ruim vijf jarnn C JONKER Gouda 27 Maart 1871 M A JONKER VAN Eeuwen Eenige Kennisgeving ü s s By bet naderend zomersaisoen bevelen wjj ons minzaam aan tot het VERVAARDIGEN van alles wat lot het modevak behoort Ontvangen eene prachtige collectie STALEN der nieuwste STOFFEN ZIJDEW enz Er bestaat gelegenheid alle MODE ARTIKELEN volgens de nieuwste modelle vervaardigd in den kortst mogelijken tyd op zicht te verkrijgen Gez PEETERS kaas handelT Tegen hoog loon verlangt men een geschikt Persoon die volledig met het artikel KAAS bekend is en de noodige ervaring tot den INKOOP daarvan bezit Goede getuigen van bekwaamheid en eerlijkheid zijn een vereischte Adres mot franca brieven onder letters W Z met opgave waar werkzaam geweest aan het Advertentie Bureau van NIJGH van ÜITMAR Rotterdam Kissinger Pastilles vervaardigd uit de zouten van de IIAKOCZY te Kissingen over welks heilryke werkingen de geschriften van den Hoiraad Dr Balling den Hofraad Dr Eehakdt en Dr Dikuf handelen Bgzonder aanbevelenswaardig tegen traagheid der spijsverteerings organen gebrekkige ontlasting bleekzucht bloedsgebrek als ook tegen hamorrhoïden neiging tot jicht en scrophuleusheid Prijs per flacon 50 ets Depots te Gouda bfl Apotheker J W BOERS te Rotterdam in alle Apotheken KON BEIER MINER WATER VERZENDING BURGEMEESTER en WETHOÜUERS van Gouda gezien de verklaring van den alhier gevestigdeu geneeskundige den Heer Dr A ROMEIJN dat hot tot stuitiug van den voortgang der alhier heerschende pokken epidemie noodig is om het bed en ♦ loebehooren waarop H J VAN TOORENENBERGEN tijdens deze aan de pokken ladende was gelegen lieeft van welk bed enz de persoon van A db QUANT eigenaar is te verbranden Overwegende dat hier aanwezig is het geval bedoeld hg Art 69 alinea 2 der wet van 28 Augustus 1851 Staatsblad n 125 Besluiten te onteigenen in beslag te nemen en te doen vernietigen de navolgende voorwerpeu als Een bed met veeren een beddenzak een overtrek een peluw twee kussens met veeren een katoenen deken en een wollen deken Zullende dit besluit op de gebruikelijke wijze door afkondiging en aanplakking ter openbare kennis worden gebragt en geplaatst worden in de Goudsthe Courant Gedaan te Gouda den 26 Maart 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretari Ue BiirgeniceHter mmt WIOÜt LEK EU FOK I LIN vin Bi HOfcN lJ fc UOüaN mm TE HUUR ó f 130 8 Jaars MEI 1871 Eene BURGERWONING met VIER KAMERS BERGPLAATS TUIN metVRUCHTBOOMEN BLEEK enz Te bevragen onder letter O by den Uitgever dezer Zyn ons de ninteriosanden eiler ontvlodeD en opent Ie lente del echoone vooruitzicht A i de zon met hare verwarmende strnleti een meer aangename slemming in de gansohe Untunr zal te weeg brengen lusiiiettemin 7ijn £ r ao Spelen onzer medemenschen by wien het kouile jaarjetgile een ongunstigen indruk heeft achtergelaten zooilat het liefelyke ran dt leute en zomer door h cn i iet onverdeeld kan worden genoten aangezien een pynlijk gevoel hen telkens tut huune neerslachtigheid terugroept Om al die veeltijds moeijelijk te overwinnen kwalen achtereenvolgens op Ie sommen zal vel niet neodigzjjn mimr ééns daarvan welke by veroudering ondragelijk wordt en zoo ontribnnr veleolTerseischl bestaat onder den naam van HHL MATIEK Ofschoon hirrlpgeu vele middelen worden aangewend verdienen de Abshaubbin s of Anii Hhumatischc Watten boven allen de voorkeur 7ij ontnemen den lijder binnen korten Igd alle pguen welke onder rhumatlek zyn te rangschikken waardoor men nieuwen levenslust erlangt en kunnen dezelve niet genoeg norden nair1ievol n Verkrgiibaar ïi 30 cent per pakje aan het HoofdDepol bij A BIIEETVELT Az te Delft en verder by f A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen G WILHELMUS Woerden T W DUN UIL Schoonhoven A KAULING Alphen 3 GOUDKADE Bofkoop J H KELLER Weste Wagestraat Rotterdam A REIJNARDT Oostpoort OTTO HOOGENDIJK Capelle a d IJiset Goiiila niiil vnii Bruihiimii t Obmtm BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gezien de verklaring van den alhier gevestigden g sneeskundige den Heer Dr N H i E KANTER dat het tot stuiticg an den voortgang der alhier heerschende pokken epidemie noodig is om het bed en toebehooren waarop de aan de pokken overleden 6ARTHA ANNA KABEL vrouw van NICOLAAS WILLEM KUIS tgdens hare ziekte gelegen heeft te verbranden Overwegende dat hier aanwezig is het geval bedoeld hg Art 69 alinea 2 der wet van 28 Augustus 1851 Staatsblad n 125 Besluiten te onteigenen in beslag te nenien en te doen vernietigen de navolgende voorwerpen als Een bed met veeren een peluw met veeren een peluw met zeegras vier kussens met veeren en vier sloopen twee dekens een laken en een peluwzak Zullende dit besluit op de gebruikelijke wijze door afkondiging en aanplakking ter openbare kennis worden gebragt en geplaatst worden in de Goudsche Courant Gedaan te Gouda den 26 Maart 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DUOOGI EKVERKOKTriJN van BEBfiEN IJZFNÜOOKN Kale Hoofden Geen geheim middel gcene belofte om in 3 a 4 weken een KAAL HOOFD met de schoonste lokken te doen prijken echter een zoo niet onmiddelijk toch zeker werkend middel om hpt uitvallen der haren direct te beletten en waar du haarwortels nog niet geheel zjjn afgestorven het haar op nieuw te doen groeien is de JOHANN HOPF sciie MALZPOMADB dip door hare moutgehalte en verdere ingrediënten de hoofdhuid verfrischt on de groeikracht der haren bevordert resp hernieuwt Prijs per flacon ƒ 0 70 en ƒ 1 JOHANN HOFK sfii Centraal Depot Bloemmnrkt bij de Stilstceg F 154 Depots te Gouda bij J e AN VwiMiNi hv 11 de Wed A C SdKHUfN to Mvnilcv bij Hkniii J v d Bmio fiBSS WB f Mliifn siwHM tl l f 11 tt I MÉlnÉdMiMri f itl b iUjIii h klin Mok k ilt M r 1 W ii4m Tid uiiiBta nwi U k a im iqIMo k ill b ni w yk Kti iWiil W mkm to Mi Wiïi Ï tIiiH