Goudsche Courant, vrijdag 31 maart 1871

1871 VrUilag 31 Miiarl N 1030 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken De uilgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 firanco per post f 2 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave BUITENLAND Bullciilandsch Overzicht De verkiezingen voor de leden van het gemeentebestuur te Parijs zijn niet uitgesteld tot Donderdag maar reeds 11 Zondag gehouden Daaruit blijkt dat de afspraak tussohen de Parijsche afgevaardigden en het centraal comité niet is goedgekeiud Des Zaterdags avond werd op eens weer alle uitzicht op verxoeuiug vernietigd Op den avond van dien dag deed het centraal comité een door alle leden geteekeude proclamatie aanplakken waarin kennis werd gegeven dat zij nanvankelyk met goed gevolg de broederband aan hunne tegenstanders hadden aangeboden doch dat eenige maatregelen der regeering en voornamelijk het ia den uaoht overbrengen van mitraillenses naar d Diairie van het 2 arrondissement waarin de beurs Bil de bank gelegen zijn hun hadden getoond dat op de regcering niet te rekenen viel en dat zg daarom bij hun eerste besluit bleven volharden dat de verkiezi gen op Zondag vaststelde Volgens de Avenir National moet daarentegen het mis ukken der schikking aan verdeeldheid in den boezem van het comité zelf te wijten zijn Van de 500 000 kiezer kwamen slechts 200 000 op het comité behaalde dus eene gemakkelijke overwinning Meestal zijn het onbekende namen vooreerst de leden van t comité en onder de andere zyn Flourens Pyat Blanqui en Gombon de bekendste Men zegt dat het nieuwe bewind Blauqui tot hoofd vmii t uitvoerend ge ag zon benoemen Van krachtige maatregelen tot ouderdnikking van die dwaze beweging hoort men te Versailles niets Thiers houdt fraaie redevoeriufien waarin veel voorkomt van vertrouwen viulerlaiidsliefde en gehechtheid aan de republiek maar nu t schooue woorden komt meu niet verder De verkozen Commune te Parijs d iareutegen wli ij ut krasse maHtregelen te beramen Ze wil zegt ij voorkomen dot de grootste stad vau Frankrijk docir het platteland worde overstemd De Nouvel e lii pulilij e een di r organen van de socialisten wil elfs de vergadering Ic Versailles nit ecu i iiaii jiigen en alle leden in staat van beschuldiging stellen Te midden van deze spanning timsehen de jmrlij der orde en de oproeriiiigen maakt de reaelii nii iire partij in de nat vergadering de droevige fifunir van allerlei netelige quaesticn te opperen eii de hartstochten aan te blazen Keu botsing schijnt onvermijdelijk Ook in Parijs wordt ze verwacht doch aan een guustigen afloop Bciiijnt men niet te twijfelen Het gematigd republikciusch orgaan altliai n Ie Hi ch vraagt wie er ir den vreeselijkeii seliok tusselien de afsehuwelijki reactie en het oiunogelijke socalismc die te ver achten is zal ondergaiu of overwinnen en antwoordt Wie zal ondergaan Heiden Wie zul ovenvinnen De republiek namelijk de vrijheid de w i nligheid en het recht I De onderhandelingen over den definitieven vrede zullen u ig deze week naar hel Juurnal le ISriuellet bericht reeds heden een auuviing nemen de zittingen inWn ri liundcii wnnlen in hel ncImiiH i v FranHclie Icniilic te ISni sel Volgens Uridiliii ml liiilijn is men daar miu h r gerust over den loop der ïaken in Frankrijk en tivyfelt men of de tegenwoordige regcering op den duur tegenover de socialisten isl kunnei stand honden Mocht zulks niet het geval zyn dnu wil men dat tot de bezetting van Paryi zal besloten worden Ook het onderhoud van de Duitsohe troepen in Frankrijk schijnt moeilijkheden te geven j de Fransche re geciing die in het onderhoud dier troepen moet voorzien beti It daarvoor een vaste som maar de Fransche burgers zijn zeer lastig in het verkoopen vooral ook omdat de voorraad nergens groot is Men spreekt reeds dat men op nieuw de toevlucht zal moeten nemen tot requisitie en wellicht ook tot de bezetting van eenige van de voornaamste steden Het opperbevel over de Uuitsche troepen in Frankrijk is bij afwezigheid van prins Friedrich Karl opgedragen aan den generaal Voigt Rhetz fran xruk Te Parys is tusscheu het comité eu de vrienden van orde en rust ivm vergelijk getroffen ten gevolge waarvan Zondag de verkiezingen voor een nuinicipalen raad te Parijs zijn gehouden Daarmede is dus het gerudit bevestigd dat Vrijdag II op toogenblik dat ieder zich op een hcvigen strijd voorbereidde van de zijde der maires eu de afgevaardigden van Varijs onderhandelingen met het centraal comité waren geopend die op eene verzoening zijn uitgeloopen Eerst Zaterdagavond te 6 uur maakte ccue publicatie den volke Ijekend dat de verzoening was getroffen en de party der oiJe om het vergieten vuu burgerbloed te voorkomen ten laatste nog de concessie had gedaan dat de verkiezingen op den door het comité bepaald dag 2 i de er zoudeu worden gehouden Dat diï tijding met blijdschap werd vernonu n behoeft geen betoog De leiders van den opstand zijn blijde dat zij van het t ieel kunnen id treden Nog voordat het vergehjk was gelroften verlieten de oproerige nat garden hunne vanen om uit te rusten van hunnen lastigen en Termociendeu arbeid Eigenlijk waren allen hartelijk het paroileeren met kanonnen en mitradleuses moede het militair vertoon begon te vervelen en de komedie van burgere die zomler eigenlijk te weten waarom zij zich aanstelden nis huutien z j elkander was zoo zeer in sirijd met het Fransche volkskarakter en bepaaldelijk met dat van de bew oners van Parijs dat de verzoening aller vurige Menach mocht heeteii Jisteren schrijfi de Temp daagde ineu elkander uit en zoo goen wocigeest tusscheu heide koiut zal men morgen elkaar omhelzen Zondag te 1 uur was de stiul kalm en hernam zij haar normaal voorkomen De barricaden werden wel niet weggeruimd mmir de kanonnen waren teruggetrokken en omgekeerd De verkiezuigcn woren dos morgens begonnen zonder dat er groote opgewektheid tot stemmen bestond Des avonds te 6 uur kondigde iet comité aan dat het zijne ze ding als geëindigd beschouwde en zyne plaats vojr de benoemde oserheid inruimde Chunzy werd ontslagen en is Ie Versailles aimgeknnien evenzx o de admiraal Saisset Inmiddels is door dit alles de zaak nog niet heslist De nat vergaileriiig moei liet besluit der niaii s 0111 de erkii7ingen op uiidag Ie houden het M liijiil dal ilr heer ii dit lii iiiil lulilieii giMiiiuieii op liiin eigen richt waarin het heet dat Louis Blnno de vergadering heefl bezworen te erkennen dat de maires hierin als goede burgers hebbeu gehandeld is er eene sterke partij de rechterzijde is zeer tegen Parijs ingenomen en had reeds langs krachtige maatregc en willen nemen die dit zeer goedkeurt zoodat iirij ten laatste nog in groote onzekerheid verkeeren De heer Rouher heeft in de Belgische bladen eenbrief doen opnemen waarin hij als oud minister vanhet keizerrijk ten krachtigste protesteert tegen de bewering dat de imperialisten de haud hebben in hetoproer te Parijs De vlag zoo zegt hij diehet opioeite Parijs gehesehen heeft is bekend het is die van het socialisme en de verschrikking het is de verfoeilijke roode vlag Wie tegenoverdie lieden inschikkelijkheid toont brengt het landten vid Zij moeten met geweld tot rust en ordegalttongeu worden Een kijkje in dt vergadering van lui CtmiraalCoiniU den 22 d z r De qumtie der huren wordtniet ulgoineene steiuineu ter beslissing voorbehoudenaan de gekozen jemceute Op voorstel van denburger Avoine fils verklaart het Comité dat alsmaatregel van orde geen eigenaar ziju huurders kauontslaan tot nader order Rapporten vbu de kommandanten der verschillende punten De reactie steektiiet hoofd op men verwacht een manifestatie Krachtige maatregelen zul genomen worden om haar teonderdrukken en worden opgedragen aan de burgersMorcau en LiiUier De burger Babrik stelt voorde soldij der niet gchuorzaineiide b iiaillons in tetrekken De burger Assy antwoord dat zy toch hunsoldy te Versailles zullen gaan halen Eeii gedelegeerde van den centralen post op het ple Vendome kondigt aan dat er een bclangryka me statie over de boulevards trekt met de natio nale vlag voorop De chef van den generalen slaf Du Besson en gcneiaal Jrüner worden gelust deu wil des volks te doen eerbiwligen De burger Maljwirnul stelt voor de verkiezingen eenige dagen nit te stellen Tegenover de houding der drukpers zouden zij onder meerdere of mindere pressie geschieden Aldus uitstel om de democratische ciudidaiuren te kunnen voorbereiden Maar daartoe moeten de anti democratische bladen geschorst worden Daar is de burger Assy tegen De burger BiUioray wil do bladen niet schorsen maar zich voorloopig van de vijandig gezinde redacteurs meester maken Op dat oogeiihlik komt een officier van den generalen staf den uitslag molden van de manifestatie ophet iilein Vendome De burger president leest hetrapport van den generaal Du Bisson voor Op voorstel vim den burger Avoine wordt met algemeenestemmen besloten dank te betuigen aan den generaal ei den geheelen generalen staf die zich verdienstelijk Inibben gemaakt jegens hot vaderland Deburger Vinrd is van oordeel dat men zulke manifeilatiën voor t vervolg niet moet toelaten Daarvooris cavalerie noodig De burger Rougscau vraagt waarmen die vandaan zal halen Requircorpn ia t antwoord Het voorstel woi dt aangenomen Tot de dagbladen terugkecrend wordt met algemeene stemmen besloten de vryheid der drukpers te hand liu en omlcr voorbel iiud van de journalisten te vervolgen Op voorstel van den burger Viard zullen er udieiine zendeliiigeii iia ir Versailles gezonden worden om de liiiietriiepen