Goudsche Courant, vrijdag 31 maart 1871

= k ENGELAND Pi FaH d noxl f nn iiili u rinr bcrii litcii imtiK nl liet hm iijk vnii ii m i jniiisc iiii l ilcii liiir jjra d v iii i i rü l liiiisd i tr Viiid iif cM rd Hel bi o in r I ili Mi aar di n miodi dcn a i l koiiiiii iii aatilcwaincii was golicct ais u r b k t met j riieu en hifr eii pi iiisrn 1 1 priuaessc i van eu bloede de raaf van Vlaanderen iii gciiötaals unifonn kwanion tea halt een ia de kerk tr Windsor reeds gevidd met dipliiniali ii ortieieieii st iatMinihleiiaren lil groot uiiitorin en dames in avondeostuniu Ue bruismn droeg du uniform van de koninklijke BeherpsüliutterB attiliurie Zijn vador Karl Argyll was in Scliotscli kleeding r Is eiJ u 1 011 wit lersoh popeliiieii kleed ai i met rijke kanten versierd De 8 bruidijonkvrouwen allen tot de aaii aenlijkste Knuelselie geslaeliten behooreude droegen wit srttijneu japoiiueii opgenomen door slingers klimop mot roode ro eu Na de plechtigheid ïijii de jonggehuwden naar Claremoni vertrokktii = i= 5 ï C ife=ïiS = DÜITSCHLAND Te Berlijn komen sinds eeni en tijtl zooveel Dnitsche vorsten dat het langzaiiierliand begint te gelijken naar een vorstendag als die ten jare 18 J te Frankfort do r keizer Frans Joseph werd gepresideerd Een groot oirderseheid ligt echter hierin dat het destijds te lüeii was om heriieniiig der boiidsgroudwet en dat l ruisen tcii krachtigste dii ïrtegeii opkwam omdat het den bond wilde verzwakken terwijl dat doel thans ten volle is bereikt Pruisen toch heeft Oostenrijk en ook Luxemburg uit Duitsehl nd verdrongen Het heeft bovendien over twee Kuropeésohe keizerrijken groote militaire mogendheden gezfge ierd en 7 elfs moet de erfgenaam van den vooritialigen Dnitschen keizer thans den koning van Prai en met dat keizci sehap geluk wenschen Inderdaad deze iaatste heeft het ver gebracht Intusscher begeven zich de Duitschc vorsten niet allen naar Berlijn althans de koningen van Wiirtemberg en Beieren schijnen er niet te zullen komen Als men nu bedenkt dat koning Lodcwijk ten vorigen jare een zwaren stryd tegen de kamers heeft moeten doorstaan om zieh aan Pruiseu s zijde ie scharen en dat hij hei initiatief heeft go i imen tot de opdracht der lluilsch keizerlijke waardigheid aan den koning van Pruisen dan kan zijne afwezigheid te Berlijn niet beschouwd worden als een bewijs van onvriendschappelijke gezindheid De ware reden dat koning Lodewijk te huis blijft zal dan ook wel hierin liggen dat hij het zieh meer en meer tot eene gewoonte maakt het verkeer in uitgebreide kringen en Tooral elke persoonlijke aanraking met andere Souvereiueu te vermijden Zelfs te Munchen houdt hij zich zoo weinig mogelijk op Zijn meesten tijd brengt hij door op een afgelegen liistslot waar hij zijne dringendste regeeringszakeu waarneemt en ook zgue ministers ontvangt maar zieh overigens wijdt aan wetenschap en muziek Ueze voorliefde voor kunst en wetenschap heeft liij van zijn vader cu grootvader overgeërfd ofschoon zij de genoegens eu werkzaamheden des levens daarom niet uit het oog verloren Zij waren veel meer ouder de mensclien De zucht tot afzondering bij den jongen koning is te meer be reemdend omdat hij in zijn nngiiiig hoogst aangenaam is De nationaal liberale organen schijnen hem nu aan te S ioreii eens een reisje door hel land te doen Bijna ieder Duitsch stiuitsmau beschouwt een zetel in den rijksdag als het tojipnut zijner wenschen des te meer verwondering baart dus de brief waarin prof irehow aan het bureau der kiezersvereeniging in het tweede Berlijnsehc distr et waar in plaats vaii den heer lloverbeek den leider der Fortschrittsparl ij een nieuwe vertegenwoordiger moet gekozen worden mededeelt dat hij de hem aangi bodeu kaudidatniir van de hand wij t ln antwoord op uw achrijveu dat ik kandiiiaat ben gestehl oor het 2e berlijnselie kiesdistrict verklaar ik n dat ik geen reden zie op mijn besluit mij van deu rijksdag verwijderd te houdeu terug te komen Volgens mijne ineeniiig bestaat er noch thans noch in de eerste jaren eeuige mogelijkheid de grondwet Mi het zoogenaamde Diutsehe rijk in den zin der vrijheid ie wijzigen eu te verbeteren De taak van de vrienden der vrijheid is slechts op schild wacht to staan om eene Avijziging in legcnovergestclden zin te voorkomen Ik hoop dat ook de kiezers erkeuneu zullen dat e iii goe le wachtdienst zonder aflos ing ouiuogclijk is Sedert 10 jaren nnni in den l ruisi schen landdag dezen ondankbaren cuenst waar ik moet het aan mannen die meer hoop en veerkracht be i ten dan ik overlaten mijn post iu den rijK d ig op zieh te iienien Het nit elie lolk heelt reden dit besluit e bejammeren Vireliow on een zijner iiitstekendste vertegeiiHooidigeiN L e ei t zijn Zijn piirlenieiitair verleden slaat oiiM diiariooi lioig LUXEMBURG De 1 H reinf urger Aiij die uen berielit had medegetleelH over de V iTU IjderiliLT Mm eenige dllizenili li l iueinSiirgers uil i V iiikrijk en o er den geipiiniien loeatand van de betrekkingen van het irootliertog dom niet het Fransche gmnernement bevat dauromtri ut liet volgende commii n J Hot gerucht heeft geloopen dat het ÏMnsoh g nvoriieinent had geeiarlit de verwydering van de talrijke Luxemburgers die te PiudJB vej bli jf houden oiii daar meest allen sedert vele jaren gevestigd zijn Men li id zelfs dezen beweerden stap als een daud van n iiresailles van het Fransche gou eruenicnl hoschüund Wij zijn gemachtigd te verklaren dat het nooit bij de Fran cl e re ee inL is o i ekoniep teirpn ons hare toevlueht te nemen tol maatrei elen van dien a ird en dat onze lauJgenootcn bij oortdiiriiig te Parijs de besdierming genieten die zij ef steeds hebben geviniden De bijstand aan de zoodauigen hunner die tijdelijk in nood verkeeren is voor de toekomst verzekird gelijk vroeger door middel van de speciale te dien eiude beschikbaar gestelde ludsen De hulp wordt verleend door de zeer welwillende tnssehenkonist van de Belgische legatie te Parijs tot wier goede diensten wij tijdens het beleg diet s ad uitsluitend onze toevlucht hebbeu moeten uemen e=iC i L2Jk =a s ITALIË r e Italiaansche kamer viiii afgevaardigden heeft deu 23 11 gelijk gemeld is de zoogenaamde wet der pauselijke wairbcrgsbcpalingeu aangenomen en wel met IS5 tegen lOii stoiuwen Bij tb giii had de regeeriugniet gedaciit zulk eene meerderheid te zulleu verkrijgen maar vele leden van de Hukerzijde wilden alles liever dan eeu miiiistcrierle eriais waarvan de rechterzijde t meest partij jon trekken eu stemdeu daarom tegen huu wenseh vóór De senaat zal in de wet weinig veranderingen brengen en het oogenblik nadert dus waarop Uome tot hoofdstad van Italië verheven zal worden en Victor Emmanuel ziiu intocht zal houden De paus die tegeu de waarborgen heeft geprotesteerd noemt ze cenc bcspotiing en vergelijkt ze met de zoogenaamde eerbewijziiigcn die de Joden aan Jezus betoonden toen hij aan t kruis eed Hei geschil tusscl en li lië en Tunis ia nog altijd niet bijgelegd G0UD SC H iAUT hl de OeneeskuHdige Courant van 26 Maart komt èen artikel voor van onzen stadgenoot dr Luijten over de bsxmetiing van variola pokken De schrijver komt op grond van negen gevallen door liein in t begin der pokken epidemie te dezer stede waargenomen met groote waarschijnlijkheid lot de volgende gevolgtrekkingen Dal de besmetting door inadejiiug als hoofdmoment kan beschouwd w rdfin Dat het onwaarschijnlijk is dat voedsels debesmetting voortbrengen Dat de smetsiof vluchtig i zieh op afstandenaan kleidiiig en andere voorwerpen kan hechten enweder op afstanden zelfs in iiie nabijzijnde hamersbesmetting kaïi voortbrengdi Dat de smetstof bij de vluehtigheid de eigenscli ip heeft zich lang aan voorwerpen te hechien om ra vervoer van uren door de vrije lucht nogin siiiiit te zijn besmetting voori te brengen Dat het mogelijk is dat de besmetiiiig dooreen tweede wordt overgenomen om eenderde te besnietten Deze beschouwing wordt dienslbaar gemaakt aan de meening vau den schrijver ten opzichte van cenen politie niaatregel die ongeveer in alle steden wordt ingevoerd wimrschijnlijk van vroegere eeuwen afkomstig is diep ingrijpt in de maatschappij en door mij als geheel doelloos wordt beschouwd nl het plaatsen van opschriften Hier heerscht de kinderziekte Niuir aanleiding toch van de vijf bovengenoemde gevolgtrekkingen gaat di Luijten aldus voort En nu moeten wij ons afvragen wat zal het briel je voor de glazen haten Hier hrerachl de kinderziekte Wanneer zoo als dagelijks ilnnt8 heeft de geneesheer zijn pokzieken bezoekt versehillende deelen van deu lijder nagaat om over de intensiteit en het verloop der ziekte te kunnen oordeelen en onniiddelijk daarna tiij andere jeziiinen intreedt Wat zal het baten wiiniieer koHiehiiizen sociëteiten en kelken niet gesloliii worden of wel de zieken en omgeving niet geheel afgesloten worden en een enkel geneesheer mci liuuiie verzorging wordt belast Niets volstrekt niets liet is bij de eigeii eliap dor nielslof onmogelijk door die brielji s di n loop der ejiidemie legen te üaaii Hel i iii ibve ziekte cvon oiiino elijk door dir blll je dc iekir af Ie enden ds het oiiniogelijk ziiii ijii daiirdoin eene epidemie van cholera Ie eri ii lil U jjIiHt Vfiua lueu de ziektu van den eeneii lijder op del anderen Vervolgen kan en znlk een op elirift wel eenige uitwerking zou kiiunen heliben zon nieu er voor terug deinzen d óa maatregel aan den uyverea burger op te leggen terwijl bij variolna deze verordeiiiiii telkens neder op nieuw wordt ingevoerd ol sclioon die nooit eene epidemie heeft gekeerd of keeren zal omdat die niet op welensehap en wiwriieuiiiig sleunt maar eenvoudig uit vorige eeuwen is overgekomen en thans als van zelf sprekende bij elke epidemie op nieuw wordt van kracht i k aid Ken maairegel die doodend is voor handel nijvedie l u verlicr bijden ramp der ziekteeen twee lp ramp oproept niet vourliijgaaude als de ziekte maar dikwijls blyiend van aard eu des te ongelukkiger oind ii het ecu maairegel is ten eeneniale onvermogend eene epidemie in haren loop te keeren Het vaecincren en rcvacciuereu alieeii is vermogend de epidemie in haren loop te stuiten ja bij wettelijke verplichting iu de toekomst voor allijd van onzen bodem te doen verdwijnen Op die verjilielitc vaccinatie zij door geneeskuudigeii aangedrongen en ontzie de regeering niet langer de zoogenaamde gemoedsbczwaren gemoedsbezwaren die een ramp zijn niet alleen voor henzelven maar ook voor anderen omdat lij de braudpniiicu zijn waarvan de besmetting steeds uitgaat Maar is het dwaas om op zulke dwaasheden te leitci het is aan de andere zijde onverantwoordelijk door onnutte en onvruchtbare maatregelen den nijveren burger het brood te onluenieu Heeft eea gijoot gedeelte vai dit sohryvep onze volle sympathie in den si rijd tegen de ojisehriften Hier heerscht de kindertiekte kunnen Wij geeiie bondgeuooteu zijn Aan den eeneu kant toch zal die maatrrgid de epidemie kunnen beperken Het is mogelijk dat men aangetast wordt door den doleter of andere personen die mei deu poklijder in aanraking kv auiec doch dan zal meu zeer groote vetbaarheid voor de ziekte gehad hebben komt men in de woningen waar de ziekte heerscht komt men eenigszins met n lijder zelf iu aanraking dan zal men zelfs hij mindere vatbaarheid gevaar loopen van te worden aan et vst Door den maatregel vallen dus de laatsteu buiten de epidemie en daar zij wel verreweg de meerderheid zullen hebben wordt daardoor de epidemie zelve beperkt Aan den anderen kant zidieu de nadeelen aan dat voorschrift verbondeii minder groot zijn dan de sehry ver beweert Hij spreekt van ondergang verwoesting der welvaart enz maar kan dit ernstig gemeend zyn Zou er b v één geal aan te wijzen zgu dat een winkelier al zijne klanten Alles bepaalt zich tot een verminderd debiet gedurende enkele dageu eu daarin staat de winkelier gelyk met deu arabaclitsmau die van zijn werk wordt geweerd of met den dokter wiens woning wordt gemeden j daarin staan allen gelijk in wier huizen de ziekte uitbreekt En dot verlies wordt door het algemeen belang gereclitvaardigd Ook zonder de offieieele aankondiging voor de woningen zou dat verlies uestaan wanl het zyu de pokken en niet de aankondiging die afschrikt Ten slotte nog dit Gesteld eens dat in eene gemeente dergelijk voorschrift niet bestond en dat daar de epidemie uitbreekt Onder de nangetasteu behoort een der leden van t gezin van een winkelier die echter die ramp weet geheim te houden De gewone klanten bezoeken zijn winkel komen met hem in aanraking en brengen d smetstof in andere woningen over Zouden die klanten wanneer later het geheim vanden winkelier uitkomt CU l zal moeilyk altijd een geheim kunnen blyveii niet in t volste reelil zijn hem toe te voegen uit eigenbelang hebt gij ons en onze betrekkingen aan de gevaren eencr vreeselijkt ziekte bloot gesteld 0111 eenige guldens meer te verdienen zyt gij de oorzaak dat lieve kinderen aan t onderhart werden uiitrnk dat kinderen om t gemis hunner ouders trciireu gij eigenbelaiigziiehtige toij kooptn niet meer bij n Maar dan is ook in t verzwijgen grooter gevaar voor de welvaart der individuen gelegen dan iu de openba irhcid Eu evenmin als nu do vaecinivtie kan overgelaten aan l zedelijk gevoel an uilen eveiiiu n kan dit met die opcnbiiiu heid geschieden In he gebouw der biirger uvondschoül aiiu de Uouim insgraeiii alhier is gis eren avond het eindexamen iiaiigeMuigeii Een vijl ial jongelieden allen leerlingen der school had zieh daarloii iiangegeven Heden en morgemi onil wordt i e ancu oorlgczel