Goudsche Courant, vrijdag 31 maart 1871

h X 1 loop der ziekte cvaii te ttikA ne cpideinio leu urn lij 1 lik een op iiueu hebben inwitrogel aan ll big vnriol fciiw wordt in 11 ie heeft gcPl wetensehap uit vorij c Ivan zelf spreid I van kraolit handel nijcLIe een tvyce f ziékti uinair ongfilukkifjer filiale onvcrmo ieeren üi IS vermogend 7 jii bij wetvöor altijd van Kjr geuw kun iring niet lan lemoedsbezwafvoor henielvcu briindpunien atgaat Mnar te leitw het 5 elijk dooi onlen nijveren bur 3qhr v i onze de opschriften nen wfl geene kant tock zal I IjeperVen Het door den dok jjuklqder iaium eer gtoote y komt men soht komt men Lniking dan zal fcevaarloopen van Vregei vallen dus la ir zij wel ver wordt daardoor lil anderen kant hrift verbonden ireert Hij spreekt If aart enz naar er b v één ga r al iqne klanten dagen in zijne I aoo n geval dan tredenen werdenopgrond gesteld i ir voor i derd debiet galt at de winkelier Is zijn werk wordt II I woning wordt 1 in wier huizen i wordt door het Ook Jionder de I liugen lou dat I kken en niet de li te nog dit Gemelijk voorschrift n e uitbreekt On1 den van t gezin r mp weet geheim 1 ücken zijn winfn brengen d ïouden die klan dm wiiikeliej uit i eheim kunnen hu toe te vo en onze betrckr peijke ziekte bloot t verdienen zyt a t ouderhart gemis hunner lielvjge y koi itu k n t veiïwijgen i i Hiii lividuën geil evenmin als nu 1 zedelijk gevoel d 1 openbaarheid t e liool luiu de 1 icmd het eilid o r liedeii allen 1 IH aau i ewa 11 voorljrezet Bij Ie hervoruide fjcnieciite Ie Oiidewaler i beioeU ju du heer S li udecs pri likaut te Alkmaar Gjsfia Ci had te liyskoop de inwijdini ph its van d e niei ve openbare schooi oor lu er eu uit elireid lager onderwijs in tef eiiwoordigheid vaii den Iiispeetour en den seUoolupziener van het distriet De bebtweu vay de daar liesta ude v reeuigiiigen laadden opk i iei st lallen aan de iiitiioodigin g oju mi t hii niie vrouwen de plechtigheid bij te wonen vóldnaij Nadat de burgruieester den hoofdonderwijzer de school als zijne toelfoinstige werkplaiits had aangewezen bciiankte deze den burgemeester wethouders en de leden van den gci eiitiTajid voor het ruime doel uaiig l 8choo gKlpoii W in voor de nette gemakkelijke wtiiiut li rn e Ji04iV i i e Ifiu h reu dongen d i dop gwtgeulieidsversjes en werden recht feestelijk oAthiuikl D school noo lzukelijk gewonden o do9i het groot getal leerlingen is ing rieht voor 400 kindeten met vijf klassen geseheiden door glnzeii beschotten met een luchtververschend toestel goed ingericht eu icvJ vüldücudc miar het oordeel van deskundigen Afzonderlijke lokalen dienen tot ber iig van overjassen regeuiuantels enz Het geheel is een sieraad maar niet minder ook een weldaad voor de gemeente Te s Hage zijn onrust arende berichten ontvangen Unti t iiisa toestand van de koningin van Zweden en Noorwegen dochier van Z K 11 prins Frederik s dert Zaturdag was die oestand verergerd H H lijdt aan hevige koorts die haar zeer verzrtakt E iu telegram van 28 Miuirt uit Stockholm meldt De tocstimd der kjningin verergert en laat bijna geen hoop meer over l e kroonprins en kroonpriuses van P uemarken zijn alhier muigekomen In eene Maandag avond gehouden zitting heeft de peratf kamer hare werkzaamheden hervat e heer l H p Coeneu nieuw benofmid lid der kamet liam lia door den vooizitter te zijn via wefkomd zitting Ingekomen zijn een groot aantal kon hoods jhappeu en besluiten rainiaterieele missives enz i swc ic v n de tweede kamer al de door ie yergaderiug laatstelijk aaugenoinen wets ontwerpen I e kamer is vervolgftns over egaau tot de zamenstelling 4et nfdeelingen De afdeelingen van de eerste kamer hebben terstond cell aanvang gemaakt met het onderzoek van de veisohillende wets ontwecpen bij die vergadering ingekonieu Te Amsterdam is op verschillende hoeken der straten een oproeping aangeplakt van de vereeuiging tot vargdpling van het volksyermaak iW de burgerij tot teekeuim van een adre aan Jen gemeenteraad tegen de kermis Bij dat mede aangeplakt aclres verklaren de onderty kcimars voorstanders te zijn van een degelijk volksvermaafc maar de ver anging der om hare uitipatt iigen ben cbti kermis door epn beter volksvermaak t wenscher Onder de burgery is het oordeel hieromtrent nat urlijk zeer uit Kinloo eiid en men acht het nfet oniuogi ijk dat deze uitnoodiging eene nutiTkeruiisbéweging d nillokken De kamer van koophandel eu fabrieken te Rotterdam heeft liy dre aan de tweede kamer bezwaren ingebracht tegen het door den heer s Jacob c s by de kamer ingediende voorstel van wet houdende maatregelen ter bevordering van eeuen stoomvaartdieust tusschen Vlissingen eu New York De kamer zegt daarin Zoo erieup dai vas te Itottenlaui de iertuiging sedert iUng gcMs igd va d iu l akelijkheid tiener stoou bootlijn op Aiuer ka zi de ziiak niet vrooger tot stand is gelonieu va dit alleen uit gebrek aan deelneming van kapitaal Kiiidelijk echter IS dit op het eind van het De havcrteell in Nederland die in 1 SOi ze li uilstrekte o er ueir dan H i i On liectareii leverde m dal jaar eeueii oin l i Min p l i 7 i i IO hectoliters u isclial op cciic wamde aii ƒ 2II I J IJ0 De ge aiiieiilijke lengte Ier spoorwc eii iii Nederland was bij het einde van 1861 niet minder daii 1303 5 kilonietiir llii rvan in de proviiiele ironiugen 71 5 Friesland loy i Dr uthc 11 Overiiscl 11 1 lelderland 200 5 Utrecht 121 XoordIlid hmd 124 5 Zuid Uollaud 98 5 Zeeland 42 NoordBrabant 329 5 en in Limburg 1 38 Uet getal stations en halten was lÖO in dezelfde volgorde der provinciën 10 17 S 24 SÓ 14 19 15 9 28 eiï 21 gin Laatste Berichte FarijS 28 Maajt des midilags Het is rustig De opr ngen i ef f eee defensiev ho ling aau Hel centrale sub comite in de plaats redende van het centraal coinitii heeft de samenstelling van 25 niarsclivaiirdige bataljons bevolen De Cri du l euple zegt d it door de stemming van Zondag jl de nation ile I Tgadcring is vervallen verklaard Madrid 28 Maart Onder reserve deelt de ImparcM med dat Maandag jl in Andalusic door de arlistcn oproerige kreten zyy aangehevey j de schuldigen zijn gearresieerd LondtiO 29 Maart De Times meldt dat 40 000 man nieuwe troepen te VeraaiU cs zijn nangekonieii eu dat de h eer Thiers druk bezig is i net t orgauiseeren van een strijdmacht die spoedig tegen larijs zal oprukken Parijs 28 Maart rts uur des avonds Heden namiddag ton vier ure is de commune op het plein voor t stadhuis plccliiig geproclameerd De artillerie losie verscheiden salvos Eenigc afgetreden luaires en municipale raden hebbeu l huu aangeboden manda t van de hand gewezen Dje bank vu l Frankhecft op nieuw 500 000 fraocs aan het comiiij verstrekt Soldalen uit Versailles gezonden hebben de Bchipbrug te Sijvres weggenomen Parijs 23 Maart Volgen de Conmume zullen de volgende voorstellen op bet burcjau van de Commune gedeponeerd worden De zittingen zullen niet openbaar zijn da ir de Commune een handelend coiuiti geen vergadering vaii advocaten JS zoo zullen slechts de proeesseu ve baal van hare hande liugen worden openbaar winaakt Het niaudaat vau lid der Conimune zal onbestaanbaar wezen met dat van volksvertegenwoordiger te Versailles Parijs 29 Maart Het Journal Officiel vi nhet Comité meldt dat de Commune in de gisiercu gehouden zitting verklaard heeft dat de nationale garde en het Comitii zich ztHir veedienstelijk jegens hel vaderland hebben gemaakt De leden van de Commune zijn heden den Ssien van jerminal ten één ure bijeengeroepen liet Journal des Debat zegt dat in de gisteren gehouden ziiting 50 nuidsledeu tegenwoordig waren on ler het presidium van deQ heer BerlAy Meukon het niet eens worden ever de upgeworp ii questions brvlanles De raad giiifr ten half een uiteen na S j uur gedebatteerd te hebben Brussel 37 Maan Heden heeft de Conferentie lot vaststelling van het vredesverdrag geene zitting gelmuden De dag der tweede ziaing is ni t bepaald Kr loopt een gerucht dat de gebennenis en to Parijs invloed hebben op de vertraging jeiiiengdo Berichten Ouder de diciistplichti eu voor de lalionale militie tan dit jaar bevindt lich te Brielle ecu jougeliu i uiciis naam is Micliacl Adriaan AdriaansiooD de Ruytcr xcevarrnde an beroep Ilu heeft verzocht aU oodauig bij de zteiuilitie te wuiiku o j iioinen Pen lOdeu Maart jl hebben itli ten huizo van W J DiJdcrleiu de Win gepcns Oostind kapitein te Kampen vervoegd twte vreemde inanHji rsonep vau fatsoeoUjk utterjglc uiiddelinatig lenglt zwart uit icht e zv are tviarte baarden Deze persoi en waarvan de een lich noeint handelaar iu linnens en servetgoede reu wonende te Parijs terwijl de anderij voorgaf lo Zwolle op de markt te wonen hebben aldaar ceuo party goederen tot eeo waarde vau ƒ 375 voor echt zuiver linnen verkocht eu daarvoor doen afgeven vier op zegel gestelde aeceptatieu betaalbaar op 31 Juli 81 October 31 Januari lS7i en Sn April daiiraanvolgcndc Na het vertrek dier kooplieden is echter bij onderzoek gebleken dat zij iu stede van tiunrn voor het ineerendeel kjtoeu hadden nfgileverd Puderliinde Win heeft hen terstond per rijtuig achtervolgd iinnr KIburg wcrwaarts ij zich hadden begeven Aldaar voor den hurgenicester sebracht hebben zij de acetptatiiin teruggegeven en de verkochte potdcrco teruggeiionien I e eonimiisariB van politic to Kampen beeft de aandacht zyner nmbtgciiootcn gevestigd op do haudeliiigeu dier ftraonen Kaïiiongereclit te Gouda Bij voiMiisspii vai 22 Maart 871 zyn 1 A S hiiisviMiiw vau K S 20 C P liuisvroiiH van A 1 de J wegens het sclirolibi i der siraal Ie tionda op ie duals waar geene niaikl wordt gehouden zonder ler iiiiniii vau Biirgeiueesler eu Wethouders ieder veroonleehl tot eene gehlboele Min 1 of eeii da r iilisnl gevangenisstraf 3 A D wegeii liel oiibelieeid laleii stilslaan van een bespauuen voertuig op den opeuliareu weg Ic üouda veroordeeld tot eene geldboete van 5 of lwe dagen sulisid gevangenisstraf 4 A W wegens het tiLShelicn 11 u e des avonds en R ure des morgens hiten losloopeii van een hond op Uiii ojienbaren weg te Gouda veroordeeld trtt eene geldboete van ƒ 1 of een dag siibsid gevangenisstraf 5 D V wegens het berijden mct een beladen vrachtwagen van de zoogeiiaauide noodbrug aan den Kleiweg litrgende over het waier van de Katlensingelgracht te tiouda veroordeeld ais n 6 J V d V wegens het buiten noodzaak berijden van een met klinker bestraal voetpad Ie Gouda met een kruiwagen niet beladen met glas of aarde werk veroordeeld als n 4 7 C J L 11 8 W J V li wegens het opslaan of bewaren van eene meerdere hoeveelheid petroleum dan van 300 kan op hetzelfde erf te Gou ta gelegen elders dan bij de verordering op do brandweer is aangewezen ieder veroordeehl tot eene geldboete in 1 i ol drie dagen sidisid gevangenisstraf En bovendien aüeu iu de kosten van het rcehtsgéding invorderbiar bij lijfsdwang MARKTBERICHTEN Gouda 30 Maart Bij weini landel was de stemining flauw Tarwe puike Zeennsehe per Heet 11 75 ii ƒ 12 85 Mindere ƒ 11 a 11 6 1 Polder lO ii l 1 Ilogge oude 8 a 8 85 Nieuwe 7 BO ii 8 45 Vü Y i 75 a 7 25 Gerst Winter 6 5 1 25 Dito Z mier 5 S5 a j 7i Buiteniandsche 5 25 i 6 Haver Lange 3 75 a f 4 61 Korte 4 25 il 5 40 De veemarkt met weinig aanvoer en traaep handel magere var eiis trtuig te verkoopeU te grböte aanvoer Aangevoerd 10 partijen kaas 26 ii 25 Boter 1 40 il 1 50 Burgerlijke Stand GE eail N 2G Maart Auiia Maria Fraiicina ouders V Tan Ede vau der l als eu A M V Kramer 27 Willeinina Johunnn ouders A van Wijk eu V E uyk 18 üuatje ouders A llijlii tn M do Keijzer Johcuna VV ilbelmina Kiiiilie Miiiriettc üudl rs J O Kratzeusteiu en M C l e Cuiule i Ueiuicr ouders p dè Werk M C Wout OvtBirni N 27 Maart S M M vao Delden 7 m A Zuidum 4 m A Junker i j 4 in 28 C W do Kuijter Ij U ni 2 J 1 i M iaren 1 j Il in GiHevfU Ü J l aurt H Uoelaiid V Tcinpelntan ADyERTENTIËN Voorspoedig bevallen van eene Dochter M C KRATSiENSTEIN Le Coi k Gouda 28 Maart 1871 Kenige hetmügave Stravbb Buvolien van eene Dochter J M STllAVEliGouda 29 Maart 1871 Een gehuwd BUIKiKR PERSOON zag zich gaarne geplaatst met Mei of eerder op een Magazijn of nis üpzigtei op eene Fabriek Uneven franco letter G ter drukkerij van H GOORISSEN Gouda emsebT Pastilles uit de zouten van de koningWil helmsbrou nen de Ems weten aanbevolen tegen maag zuur opriapen slechte N Üsverteering ge brol kig ailiMiilKiliiii e i en griivccl Tn voorraad in qcploiiihiurtlf Idozi ii met i liniil siianwii iiig II 50 cciit i iilli cn oiivtirviilhi lit te lomln bjj 1 II liOKUS te i l n rii in aHo Apotheken Di AD MINISTKATli v ni KUTölUtU VNEN f 1 1 1