Goudsche Courant, vrijdag 31 maart 1871

Openl are Verkooping ie Waddin vvecn om contant geld op WOENSDAG den 12 APRIL 1871 des voormiddags ten 9 ure aan de Bouwmanswoning bewoond door Simon Knkppjoii aan de Noordkade van 13 KOEIJEN die gekalfd hebben of aan de Uring staan 2 VAARKOEIJEN 5 SCHAPEN POU V i M n Kr Ti PF RDSrHAPPEN EENE PARTIJ TAKKENBOSSEN BRANDHOUT Eenige MEUBELAIRE GOEDEREN Koper Tin Blik IJzer Glas Porcelein en Aardewerk en hetgeen verder ter Verkoop zal worden aangeboden Nader onderrigt ten Kantore van den Notar ris MOLENAAR te Waddinxveen VAN 10 CENT per stuk Te bekomen bij A BRINKMAN Langen Tiendeweg alhier BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gezien de verklaring van den alhier gevestigden geneeskundige den Heer Dr N H DE KANTER dat het tot stuiting van den voortgang der alhier heerschende pokken epidemie noodig is om het bed en toebehooren waarop H ADAMS tijdens deze aan de pokken ladende was gelegen heeft van welk bed enz de persoon van H PAUEL eigenaar is alsmede de lijfkleedei en vau eerstgenoemden persoQii te verbranden Overwegende dat hier aanwezig is het geval bedoeld bij Art 69 alinea 2 der wet van 28 Augustus 1851 Staatsblad n 125 Besluiten te onteigenen in beslag te nemen en te doen vernietigen de navolgende voorwerpen als een bed gevuld met zeegras een matras gevuld met stroo twee peluws gevuld met eegras twee kussens waarvan eene gevuld met veeren en een met zeegras twi e lakens een sprei een stel gordijnen een jas een broek een vest een pet een hemd een onderbroek een hemdrok een boezeroen eon paar kousen en een das Zullende dit besluit op de gebnikelyke w jze door afkondiging en aanplakking ttr openbare kennis worden gebragt en geplaatst worden in de Goudsche Courant Gedaan te Gouda den 29 Maart 1871 Burgemooster en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DKOOl I l K l lt min l IJN V N Ul lUil N IJZ LiNDOOllN UUH iEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gezien de verklaring van den alhier gevestigden geneeskundige den Heer Dr N H UB KANTER dat het tot stuiting van den voortgang der alhier heerschende pokken epidemie noodig ia om het bed en toebehooren waarop JAN HAGEMAN en GERRITJE VERHOEF beide wonende ten huize van LEENA DU JONG weduwe van GERRIT HAGEMAN tjjdens zjj aan de pokkeu lijdende waren gelegen hebben alsmede de l fkleederen van die kinderen van welk bed met toebehooren en Irlpederen voormelde w duwfi HAGFM N io enares is te verbranden Overwefjende dat hier aanwezig is het geval bedoeld bi Art 69 alinea 2 der wet van 28 Augustus 1851 Staatsblad n 125 Besluiten te onteigenen in beslag te nemen en te doen vernietigen de navolgende voorwerpen als een stroozak een peluw gevuld met stroo een kussen met veeren een katoenen deken een sprei een laken een paar gord nen twee kinderhemden twee borstrokjes een kiel en een muts Zullende dit besluit op de gebruikelijke wijze door afkondiging en aanplakking ter openbare kennis worden gebragt en geplaatst worden in de Goudsche Courant Gedaan te Gouda den 29 Maart 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DUOOOLEEVER FORTUIN van BERGEN IJZENDOORN Openbare Vrijwillige Verkooping te GOUDA op MAANDAG den 3 APRIL 1871 des voormiddags ten 11 ure in het koffijhuia Harmonie op de Markt aldaar van Een HUIS get E n 81 in hetwelk sedert onheugelijke juren de Tabaks Affaire met gunstig gevolg is en nog wordt uitgeoefend zynde het ook zeer geschikt tot het uitoefenen vku alle andere bedreven bevattende het Huis ruim WINKELHUIS verschillende zoo BENEDEN NEDENals BOVENKAMERS voorzien van vel gemakken ZOLDER en KEUKEN voorts SCHLL ERVE en TUIN alles te zamen staanue en gelegen allerguiistigst en op den druksten en besten stand aan den Kleiweg en de Kleiwegsteeg binnen Gouda Voorts nog DRIE HUIZEN en ERVEN staande en gelegen naast eerstgenoemd perceel in do Kleiwegsteeg aldaar w k N n 261 260 eu 259 a b zijnde n 259 a h verhuurd bii de week tegen f 2 60 per week Zijnde inmiddels uit de hand te koop Te aanvaarden 1 Junü 1871 De TabaksAffnire met 1 Mei 1871 Alles bij billctten in het breede omschreven z nde tct locale opneming gelegenheid des Donderdags des namiddags van af 3 uur en des Vrijdags van des morgens 10 tot 1 uur en d s namiddags vin af 3 uur en nadere mformatien to Dekomcn ten kantore vau den Notaris MOLENAAR te Waddin weat Openbare Verkooplngcn te Gouda De Deurwaarder B H van üb WERVE te Gou 7a zal op MAANDAG den 3 APRIL 1871 des voormiddags ten 10 ure aan de Scheepatimmerwerf van den Heer J Borkus verkoopen Do AFBRAAK van een Stoomboot bestaande in HOUT en TOUWWERK alsmede een gedeelte van den INVENTARIS dier Stoomboot en eene partij EIKEN BRANDHOUT en op DINGSDAG den 4 APRIL 1871 des voormiddags ten 10 ure AchUr de Waag BINTEN RIBBEN DEELEN LATTEN KüMj üils RaMEN deuren Oude Steen BRANDHOUT en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden Openbare Vrijwillige Verkooping om contant geld te Zevenhuizen aan de Bouwerij van den Heer Arend van der Toüw op VRIJDAG den 14 APRIL 1871 des voormiddagsten JO ure van 10 UITMUNTEND GOEDE PAARDEN Voorts Boerenwagens met toebehooren driewielde Karren Ploegen met toebehooren Eggen Ploegsleden Rolsiede Molbord Rolblok BietenMachine Kruiwagens Vlonder Mesthokken vooi Kalveren Wanmolen Zeeften een half Mud Ploeg en Wagentuigen Rieken Graven Schoppen Vorken een Zaadkleed met toebehooren en hetgeen verder te koop zal worden aangebeden Nadtre inlichtingen ton kantore van den Notaris MOLENAAR te Waddinxveen Van GOUDA naar Moordrecht 8 B1 1 24 3 31 Nieuwerkerk 8 51 11 33 1 S4 4 38 9 53 Capelle 8 51 1 24 8 31 RoTTEHDAM 8 18 8 51 9 41 11 33 1 24 1 63 3 81 4d3 7 18 9 53 Zevenh Moerkapelle 8 2i 12 B5 8 48 Zoeterra Zegwaard 8 21 11 36 12 55 8 28 8 4C 9 56 Voorburu 8 21 12 55 8 46 sGbavfmiage 8 21 9 44 11 36 12 55 1 66 3 28 7 21 8 46 9 56 Oudewater 6 54 10 11 84 3 28 6 36 Woerden 6 54 10 11 34 3 28 fl 36 8 46 Hnrmelen 6 54 11 34 12 56 2 33 3 28 6 86 8 4 Utrecht 6 54 8 83 10 11 84 12 56 2 88 8 Ï8 6 36 8 46 Amsterdam over Harmeleii 11 31 12 56 2 83 8 28 8 46 Utrecht 6 54 8 33 10 11 84 Naar GOUDA van Moordrecht 6 38 11 13 12 37 3 13 6 21 Nieutterkerk 6 31 9 46 11 6 12 30 3 7 6 15 8 ÏI Capelle 6 24 10 59 12 24 3 02 6 09 RoiiKiiDAM 6 15 8 10 9 35 10 50 12 16 2 8 2 55 6 8 15 Zevenh Moerkapelle 6 80 12 35 6 10 Zoelcrm Zegwaard 6 21 7 54 12 26 4 10 o l 8 19 Voorburg fi nr 12 11 5 46 s Gbavenh of 6 7 40 8 10 55 1Ï 5 3 57 5 40 8 5 Oudewater 8 30 1 4 4 11 9 31 Woerden 7 32 8 22 10 57 1106 12 56 4 6 9 25 llarmelen 8 16 12 51 1 30 3 4 9 20 Utrecht 8 9 b 10 50 12 35 1 10 2 86 8 85 fi 43 9 Amsterdam over Hnrmelen 7 15 10 15 2 20 8 30 Utreclit 45 8 2 9 40 11 20 Gouilo Druk van A Urnkiniin