Goudsche Courant, zondag 2 april 1871

1871 Zondag Z Ajiril N 1031 GOUDSCHE COURANT Nieuws CB Advci leiitielilad voor Gouda en önislreken De uitgave dezer Courant gonchiedt ONDACf WOENSDAG en VllIJDAG lu de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels u 50 enten iedere regel meer 10 Centen GBOOÏE LETTERS worden berekend naar plaiitsruimte Afzonderlijke Noraniurs VIJF CENTEN De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag dor uitgave BUITENLAND nuilcnlaiidscli Uvcralclil Tot dus ver uhijnt het in Frankrijk belwUe in de hoofdstad rusti te zijn Van alle zijden bi tui t men aan den heer Thiers en zjju oiiverneinei s nipatbie en belooft steun De vrioudeu van orde en rust sehaiTU icb om hit viettif e üuMriunient en niet zonder rwb n boezemt limi de j e hiedM hrijver van de eerste ümwentelin eeui terlroijneii In Inderdaad indien de lieer Tbiurs nat Heet wat ri voInfiöK zijn en als hij toont niet op de hoojjle te ïijn vaii den toestand dun on men aiui de studie der historie alle waarde moeten ontzejigen Zoo gesteund schijnt tie heer 1 liiers kalm de worstaliug piet P rys tegen Ie gaan Troepen worden te er ailles geeoneentrerrd en binnen een week hoopt me 80 0011 man tigen Parijs te kunnen zenden Alihaus men hect t den Puitsebers veilof gevra igd om z ooved in inseha ipeii iu jilaat van de 40 000 die bij de vruleiprelim iiairen waren toegestaan in het Seii e departement snmun tc trekken en in Parijs te brengen liet bloed dat ml sehien tnio nien zat komt oji de hoofden var hen die oo oiiMTstaiidig de levenskrachten der natie iii de hoofdstad willen eoneentrieven 11e oproeriingen te Parij s e eii van de lieriiinerin gen aan de eer te republiek Zij dateeren hun blad naar de wij e der videren van deii ziiiSveelslen ierIiliual en zijn even zeuuwnelilig opLtewoiuiiii en werkzaam Maar in hun polit ek ziet men weinig ver schil niet die van dc tvrannen wier moord men predikt iiinialisteii wordt eweld a inged ian ib nationale garden die niet van hun lueeuitig ijii luitWBpend die verdnelit is if zich niet naar liuii luimni voegt gekerkerd of erger nog le eer ti vergadering der t ommiin geleek ved iip u lu ll iliv Icinisehe ïpraakvorwarring 111 velen di r luien onttrekken leb om versebillende reJenen De opstand in Algerie sehijnt van ernstigeii aiird men kent hem een godsdienstig karakter toe een piging der Arabieren om de on eliiovigeii voor goed uit l frika te verdrijven Ook ui Taiiger heeft zij vertakkingen en is ook tegen de Spa iiiselie bi iltiiigen gericht lu den I liitselidi rijksdag peinst men nog over het adres Zie DhHm IiIuihI De elericaie leden veii ib coiiiiiil su voorliet outvverp adres van antvvoord r p di troonrede hebben leb teruggetrokken in hit adres nul mide onderteekend Zij vvilleii iiii in di ii rijksdag imi een w inhoiiige poging wagen om ei u MitdnikkiiiK li n gunste van in erveiitie iii de Italiaansehe uiiiigele euliei en in het adres t doen opnemen daarvoor zuilen ii hter ttJleeu de cleriealeu steniiuun I e reflon fmetie Tan de vrij eon i rvalieve iartij is blijkens nailere benehten vrij z oiulirliiig in haar Werk gegaan en ni r ielt w iiiii voor de li veiisvalbanrhiid ui ilil dn I van liet erntniiii Toi ii nel proi raiiiiiia nut ml iiiniite is vist m teld vroegen do Beieren uitstel om eerst met hun lanilgenooten te raadplegen De vrij coitbtU Atievi n bi sloten daarop om zieb te ontbinden en iil rijkspartij zieh terstond weder te constitueeren met hun vroeger prograiuuia Zij beslaat int SO leden met den graaf Munster Hannover Friedenth d e dr Kuonzerttjin t hoofd Tot de Fortselir lt artiJ tyn tot heden 41 leden toegetreden ein deliiiitieve coiistitueering van deze partij heeft ni r geen pbmts gehad c d ink en biddair v r den vrede is voorloopig uitgesteld totdat bet vredesverdrag te Briissil zal zijn 2 i teekend Uit Brussi l wordt bericht d it de twenle vergadering der eonfen iitie zieb nog altijd l iat waihlen men ilirijft de vertraginj toe a ii degebeiirteuissen te Parij De mu i iii worden niet gebouilen in het hotel van den Fraiisehen gi zant zooals eerst werd bericht miuir iu het gebouw van het Belgise ministerie van biiiten andsehi zakeij or l Kan 1 van Uumenir zit niet op rozen l e hein vij iniiige biij irea lubben van een fei st der Duitscbeis ter gihgenbeid van den verjaaidag des keveis gebruik uemiuikt om een mainfeslie tegen die natie waartoe ook hun vorst als llohenzolleru behoort Ie or aniseeren Zelfs het ministerie vvfts medepliehlig even ah de prefect van politic Beide zijn oiitshigen maar het iiienwe ministerie ofschoon uil 11 er aii igl dat hel niet erg Ouitschge iiid is hl eft reeds een afkciuend votum der kamer gehad Men verHiicht een onlbinding van het wetgevend lil ha int doch onder zich omtrent verbetering in den toestand illusien te maken Wellicht wordt vorst Kaïel het regeeren zoo moede dat hy zijn Volk in i t n steek laat en in zijn vaderland vreed aiiin aan den llijii gaat leviii Kiislaud zal wil in troebel vv itcr willen vissehcu t rwijl lurkije en Oostenrijk met rgnsoi gen hun buur bespieden ï R A N K B IJ E Onder sdvo s van bet gcscliut werd Diiisda avoiid de uicinvverkozen Commuiie aan de bevolking van Parijs vcrk iiu 1 eii de aftreding van bel iniriuti Uiiité bericiit Terstond zijn nia ilrtgelen van orde voor de nieuwe vergadering ontHoriien wiuirvan de eerste het geheim der zillingcn en eenolTicuil uitsluitend zitnngsverslag niet zeer met de gewone denkbi eldcn van zelfiegeei ing strookcn Toch is het w unieer uk n de meer gematitrde voor standers der Coli aiiiic gekmven iiiuet enkel en alleen om die autonomie te doen l a ijs wil zicli elf regeeren en niet door het platteland overstemd worden Ook in de oinniiinc zelve schijnt men het locaal karakter der oinweiitcling op den voorgrond tcwillen stellen althiins de be laling in het onlworpiu regie ment van orde dat iet liiliiiaat cliap dier vergadering onvereeiiigbanr is nut dat der nat vcrgaileriiig te Versailles duct dit onderstellen De wanne voorstaiiibrs van de U eiiwe orde van zaken de niaiiiun die het doodeii van tirannen ecu wet iioenien en zich er over cigiTcn dut de hertog van Aiimale bij ijn kuuisl in Frankrijk met vermoord IS spri kill d i m iilc n gi heel andi rs Volgi lis de n i u iiiji e is dooi de verkiezing op Zondag waarvan uu ii het gelul ilecliieiiiers nog niet oHiciiel heelt bcki ml geina ikt fci clijk de vcrgadeiini Il i rs iilh s onlliiiiidi ii lliich hoiveer ook aau de üiiiwenleliiig te Parijs toe Reeds berichtte ons de telegriuif dat van de tegenwoordige resideulie mlgivondeii troepen de brug te Sevres waarlangs de coiumuuicitie tusscheri Parijs en Versailles geschiedt baflden afgebroken beden ontvangen wij over LondiÉi de tijding dat opnienw 40 0 man troepen te Veraailles zijn aangekomen iii dn ile heer Thiers rich bezighoudt met de orgwisatii eener militaire expedite teircn Parijs die over acht of negen dagen h rc operaticn beginnen ou waarschijulijk onder het opperbevel van gciiinud Vnioy Dus al w iar cliijnlijk t iiinenkort opnieuw het bloed stroomen en een nieuwe droevige bladzijde worden toegevoegd aan de rnmpjilige pescbiedeni van het Frankrijk der heide laatste jaren De uitstag de verkiezingen voor de PiiriJBcbe 4r niceete is i ewee l dat alleen in bet 1 arrond de Bank het Üde de Louvre en het IBde Paasy do maires en ailjniietcn de oiid rflp iblikeiueii zijn U i kozen lu het Hdearroiid fTpinph eii 9de Opera ijn cnndidaten van beide mrtijeii maar in alle andere aridndiBsemeiilen uitsluitend de laindidaten van het omite gekozen Opmerkelijk is het feit vroeger reeds eeiiigs ins maar thans voor go d op den voorgrond pi reden dat de invloed der liberale en verlichte ddgbladpei op de verkiezingen is vervangen door dien v n d niei r of niinder geheime meer of minder met commiinismn besmette eomlti s er werklie len In eene eorres ondentienit Parijs van 27 deier Icïcn wij dat Blaiiipn van vvieii men verhaald had diit hij zu h op het platteland sabuilhii ld of gevoBgen gonoincii was tot de gen gclde gasten op het tiulhuis behoort Overigens verslindt de revolutie ook nu evenals Satiirnns hare kindereu De generaal Liillicr dv kommandant Valliifrane de lnit kol Miiyr do generaal liaoul du üiseoli en al at meer geïmproviseerde generaals 111 den laat teii fijd zyii ojigedoj iud jii tot zi lts de i ciicr ial t remer toe zijn verdacht geworden iii de ijOi eii van bet t oniité en zijn ontslagen of liibb ii Il II door de vlucht aan erger onttrokken Men berekend dat er sinds IS Waart 1 10 000 personen Parijs helibi ii verlaten en dat een luu tal andoren die voornemens waren er zich na het beleg weder te kou en vestigen dat jiiaii voorloopig hebben uitgestcbi Men kan bere eneii wat handel en industrie onder de jonu ste u ebeurti niss mi lijden en als men dan denkt aan de militaire en andere uitgaven die er hel gevolg van zijn aau de leening die nog altijd voor de deur staat om de Diiitsehcrs Ie kunnen betalen en kan men iiaaaan boe voordeelig het Ceiitriud üinité voor Frankrijk is BELGIË De werkijevers in arlieidcrs in België beginnen verstaudiirer tc wnrileii Mui begint er iu te Z n dat alleen sauicinverkiiig van die belde elementen den toestand dei wuiliulin kan verin leren Op verzink van i i ouirirn elven werd eene vergndering aii liiinne venenuiuti te Verv lei s door de bazin bijgcHoond l c bijei iikoiiist die II liondag gehouden werd liep ui de hcsie oidc al lic werkliedenv erceiii iiiiï bad liii ii iiiiiri elirccin enoiu iveer 2000 personi II naiiien er deei a iii II bureau vias sainuii esti ld UU iHcc werkli den cii I wee voorname indii tiiu l II