Goudsche Courant, zondag 2 april 1871

li KENNISGEVING DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van SCHIELAND doen te weten Dat in voldoening aan art 31 van het Reglement vun Sehieland de verkiezing van HOOFDINGELANDEN en HOOFDINGELANDEN PLAATÖVERVANGERS voor de districten als hieronder nader vermeld zal plaats hebben op Donderdag den C April 1871 mn de voormiddags ten O tot det itnn iddaijn ten 2 re in de hoofdplaatsen dor kiesdistricten als bij art 25 van meergenoemd regleuieut zijn aangewezen te weten voor het 1 kiesdistrict te Oversehie in de Uitspanning Dk Vergulde Koetswagen voor het 2 kiesdistrict te BleU jij V de Ho hc f De Zwa or he ki district te Zevenhvlzen in het Gemeentehuis en voor het 4 kiesdistrict te Moordrecht mede in het Gemeentehuis en wel IN HET IsïE DISTRICT Voor den Heer C J VERMEULEN Hoofdingeland Vacature Hoofdingeland Plaatsvervanger IN HET 2de DISTRICT Voor den Heer C UITDENBOOGERT Hoofdlngelaud t 1 H 0 VAN DKB KUN Hoofdingeland Plaatsvervanger IN HET 3ni DISTRICT Voor den Heer W 0 A LANS Hootdiiigeland Vacature Hoofdingeland Plaatsvervanger F HET 4uE DISTRICT Voor den Heer J J SNEL Hootdiiigeland V K SCIIELIING Hool dingeland Plaatsvervanger Dat daarenboven nog verkiezingen moeten plaats hebben IN HET 3de DISTRICT vaii een Hoofdingeland in plaats van den Heer P KEYZER Pzn grondbezit nnst en in het jaar 1873 aan de beurt van aftreding was IN HET 4dk DISTRICT van een Hoofdingeland in plaats van w len den Heer G 6 SNELLEN in het jaar 1873 aan de beurt van aftreding van een Hoofdingeland Plaatsvervanger in plaats van den Heer M J van LAKERVELD die het vereischte grondbezit niet meer heeft en in het jaar 1873 moest aftreden Dijkgraaf ej hoogheemraden van Sehieland De Secretarislierdmeester De Dijhjvaaf A L COENEN J A VAILLANT volgens rooster van aftreding volgens roostor van aftreding volgens rooster van aftreding volgens rooster van aftreding die het vereischte I THEE mm Ijokaftl uf en Vfrmaa r o itliaven ioudn l c vroeger aangekondigde Tooneclvoorstelling van DE HUISTIRAN en De Doelitcr van Dominique zal plaats hebbon op MAANDAG 3 APKlIi 1871 Hff Loting vot de plaatsen op den dag der Voo stollmg voor HH Geabonneerde vor r I voor telliiige i norgen te 10 ure Voor Bil Inteekcnaren op deze voorstelling te 10 ure en kunnbü verder laiii en bespr ken worden tot des namiddags 3 ure Dankbaar voor het vertrouwen ons eene lange reeks van jaren geschonken hebbeu wij de eer te berigten dat wij onze KOEK BANKET GOUDSCHB SPRITS en SIROOPWAFSLBAKKBRIJ benevens dè affaire in KOFFIJ THEE en KKUIDENIERSWAUEN hebben T Vergedaan aan den Heer K L RECKERS die dezelve in hetzelfde buis op zijn naam er voor i ijn e rekening al voortzetten terwijl het ons een genoegen is onzen OPVOLGER bi onzG geachte Stadgenooten en verdere Begun8ti 3 beleefdelijk aan te bevelen Wêd G VAN CKB LINDEN en ZOON ömda 1 April 1B71 BlijkenH bovenstaande Advertentie de KOEK BANKET GOÜDSCHE SPRITS en SIROOPWAFÉ tBAKKFiïlU benevens de affaire in KOEFi mm an KMlDBNIERSWAKEN vroeger gedreven door de Heereu do VVec G VAN fcu LINDEN EN ZOON ir het huis op deil hoek der Turfmarkt en Gouwe alhier overgenomen hebbende om dezelve op ni n naam en V80f inMne T kening is hotzelfdo huis voort te zeltfe ieff ik te elr onaei toezegging eeuer soljede nette en civiele behandeling mij in hot goedgunstige vertrouwen zoo vele jaren door mijne VOORGANGERS genoten beleefdel jk aan te bevelen K L RECKEllS Gauda 1 ApririSJl 0 eBbare Verli M in2 op MAANDAG 3 APRIL 1871 des vonrmid4agB ten elf ure in het kofiijhuis D JtjiuNii te ioudii van Tien HUIZEN en ERVEN van verschillende grootte en op versclidlMiden stanii ds G in de BoBlekade wijk R n 39 41 4i 43 45 en 5ti 1 op het Nonijeuwaterj wijk O i 531 l op de Nieuwe Haven wi k N n 84 1 op iJen Groenewcg wijk L n 107 en 1 in de iKoraijnstecg wijk K u 51 allen te Gmdn en breeder bij de aangeplakte Biljetten omschreven Nadere informatiën ten kantore van Notaris Mï KrST te Gouda KlM lN Ell Pastilles uil de zouten van de Rm 0 zy te van voortreffelijke werking tegen traagheid der spijsvertecrmga organen bezwaarlijke ontlasting bleekziicht bljied sgebrek hiimorrhoiden en neiging tot jicht en sprophnleusheid De flesch Pastilles elke de zouten uit een Uter Rftkoczy bevat kost 50 et Dèpóts te J udti bij Apotheker J H B Kl ö to Jiotjinliiin in alle Apotheken KON U li u MINKR VVATKH VEKZENDlNü Openbare Verkooplng op WOENSDAG 12 APRIL 1871 ten huize van Mevrouw de Wed van deu Heer WITTE wflk C n lot aan de Gouwe te Gouda van mmm NETTEN INBOEDEL bestaande in staande en draagbare Mahonyhouten en andeie MEUBELEN SPIEGELS SCIllLDERLIEN BEDDEN enz J aags te vorea te ïien BEREID OI l L Nii HET aloude ea oorspronkelijke recept Zij iijii ren ouff lbaar geneesmiddel voor GAL SLUM ll AO ONG nSl ELUIIKDEN en ölieliie Sl lJSVEHCEElllNü Zu versterken het geslel vtrHckktn EETLUST iuivrren hel BLOED ïcrclrg wi HOOEl eu UUlD l lXSLAUEN om venlur uu Ie iveidcu is oiiuoodig daur de clve 1 1 keiul i u j iilleeii waarselinwe nien ieder om de ECU lE 10 kuupeu Doosje 1 50 h dve doosjes f 0 7 Ï en kwiirtdoosjes ƒ O 37Vic Verkrijgbaar tc Gouda J C ZcldenrljJi Jj nhi lil i J de aal Atiiiundet ieen Z de Joiig s Giaiihliinje i V KjggcO Lttilni 1 van Do p Jiotlerdam S G WullT C J W bnabdlé UlredJ T P V J Bclgh lAili Wvli Ieder wordt gewaarschuwd voor de vele iitimatikaels hel gelal moet op de doosjes geschreven ju en de letters i C S ni het lak gedrukt Het merk als bereid lijnde volgeus het aloude ooisproukelijke voorschrift WaarSCllUWing M wachte zich wei voor vele andere soorlen die ODilcr den elfden naam verkocht worden j ij yijn bij memiind anders Ie verkrijgen dan bij buveualannde Dt pAiliouders jBI Een ieder wordt gewaarschuwd de ürbaUUS Fillea tij memand Ie Gouda te halen als hij den lieer J C ZÏÏI DENUI IK op de MarH luuja Druk van A Uiiukuiuii P W TROUSSELOl maakt attent op de goede kwaliteit der THEE van ƒ 1 20 J 1 40 de 5 ons THEE MAGAZIJN Oppert 6 248 Rotterdam Koninklijk Nederlandsch en Wurtembergscb Hofleverancier NB Te Gouda verkrijgbaar bij J J vak DEB BANDEN Banketbakker Botermarkt A 87 Openbare Verkooplng big veiling en afslag ten overstaan van den te Delft resideerènden Notaris SCHAGEN van LEEUWEN op WOENSDAG 5 en 12 APRIL 1871 voormiddags 11 uur ten huize van de Weduwe BURGHOUDT in het voormalig Rechthuis te Nootdorp van o a Eene BOUWMANSWONING met KOEIENen PAAEDENSTALLING WAGBNSCHUUR HOOIof KORENBARQ ERF TUIN en GROND boneveiis eenige perceelen WEI en HOOILAND alles bij elkander gelegen in den Zuidplaspolder van Sehieland in sectie C der polderverdeeling aan den Grindweg van Moordreiht naar Moer Kapelle binnen de gemeente Zerenhuizen kad bekend sectie B6i n 2Ö9 300 301 303 304 622 en 023 samen groot y 30 50 hectaren AangeslagHu in de grondlasten over 187 tot ƒ 33 03 In den omslag van polderlasten Zuidplaspolder over 1870 tot 11 75 p hectare In het Schielands penninggeld 1870 tot 0 80 per hectare Dit perceel is dadeljjk te aanvaarden en kan dagelijks bezichtigd worden De kooppenningen moeten worden betaald naar verkiezing dadelijk of met 1 Augustus 1871 in het laatste geval met bjjbefaling van 5ii t renten s jaars sedert den dag der aiiivaardiug re ttï gJtjiiPiiiii IïsIw s üptiw f Itóilimiik hllf itfMir x p iiil li liim ijMl hu s S H iiSimlml Ij k I m i tiwlf ju lik É Ij H taiijnfajffi Jirte jr n ïn Il tapniif ill XK IB I t t PUBLICATIE fSB Jl l HIBIJ 11 ti s I I i Uit l 1 1 tl I Hm Hffll