Goudsche Courant, woensdag 5 april 1871

b 1871 Woensdag 5 April N 1032 GOUDSCHE COURANT Nieuws ea Advcrlentiekiad voor fiouda en Omstreken De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave ugv iHOOFD ite districten ola tni 1871 van de districten als bij kiesdistrict te laistrict te Bleit pt Gemeentehuis volgens rooster van aftreding volgens rooster Ton aftreding volgens rooster van aftreding 701 3118 rooster r t j aftreding het vereisohte JiiU liet jaar 1Ö73 LAKERVELD ilen f IJ raaf sILLANr lEE üiteit der THEE 5 ons 7248 KqUerd im Wurlembèrgscl lei b Ër bij J J VAN Botermarkt A 67 jkDopiiig feritaan van den te SCHAGEN VA 5 M 5 en 12 APRIL Ibu huize van de ttoormaligllecht N nletKOEIEN l V iGENSCHUUIl RP ÏÜIN en I eieeelen WEI en Dl de gelegen in den fil in sectie C der ilUweg an Moor11 len de gemeente I Jcte BiM n 299 ii tB3 samen groot liiiilftiten over 1871 ƒ 33 03 eilaiiieu Zuidplaspol i tctare If Uel 1870 tot O 80 aaivaarden eu kan ei u worden betaald i t 1 Augustus bijlu taling van I i 1 1 11 dag der aan De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 7 franco per post 2 Kennisgeving De VOOEZITÏEK vim den Oiiieenternad te Ootiêa i jeeft imiir niinleiilm der Wet van ileii 4 Jol IBBO Sluahblttd u 37 kennis dat de Lijst de pertoneu aamvijzendi die tot het kiezen an Leden der BÉ fle KanH r van de Staten jeueraaL ari de ProTi ewB Stiiten en van den ïomeenterand bevoegd Eijn JBBnitief gesloten en op de HaaUdijke Secretarie nedergelejjd alwaar daarvan in a e kan worden ifeuomea op de werkdagen van des nioi jjeiis 9 tot des naiiudda eni nre terwijl bovendien eirstffenoeinde Lijst is aanfieplakt aan den mgang van de 8t AntkuniesU aat l ij den Kleuceg ile tweede aan den iiiganj van de roote Kerkstraat bij de Markt ei de laatstip not mde a in deu ingang vaii de CroeMtndaal bij de Markt Govdjl den 31 Maart 1871 De Voorzitter voornoemd VAN HEKGEN Ijy ENUOOllN Oproeping van Britsche Onderdanen BUnGE MEESTKH eu WETIlOUnERS van Gonda ge ien de circulaire van den lieer Coiuini earis des Konnifis div er iiroimeie van den 21 Xlaiirt 1871 A N 1953 4 At d naarbij op Kf eener naiiselirijviiiLC van den lleir Mini tir vanSt iat en van Biimenlamisi lie Zaki n ten li lii e iin ile Britsehe liejieriii ojigaven wjrdeii S sd n t getal Britsciu Oiideidai n die zieli op ih ii S April aanstiuinde m Ncderlaiut iiUen bevinden doch alsnog tot dut Rijk behoüi en Noodigen alle Hiitsehe Onderdanen die leli op den 8 April in di e gemeente bevinden nit ieh tusseheu den 8 en den 12 dezer maand ter Seeictarie dezer iemeentf aan te melden len ciidi du behoeve van voornoemde Uegiring de Mrl iu ili opgave te verstrekken Gouda den 4 April 1871 Burgemeester eu Wethouders voornoemd De Secretaris De Hiirgenieester DROOdLEKVWtKOItTriJN van Ur Ur KN IJZKNOÜOliN van tliiiwclijk voor Offlciercn I Men moge er over klageu of juichen hot valt niet t i iitkenuen dat langzaiueihaud ook de militaire ambteunreii als gewone burgers worden beschouwd Wat mcu er ook tracht tegen te doen niets baat om den officier als een ander soort van wezen te doen beschouwen dan ijue iiedebiirgi i s Kveii ah de civiele niubteiianr een vrij man is oodra zijne kiiiiiiiururen zijn afgijloojien even zoo behoort ook de militaire ambtenaar vrjj te zijn wanneer de dienst is geëindigd Dat wordt nog wel eens over t hoofd gezien en velen die er niet aan denken om in mijnheer A steeds den ontvanger der belastingen of in mjjnheer 13 slechts den directeur der hoogere burgerschool te ïien vtleu die deiie heeren ook als staatsburgers zullen beschouwen vergeten dat wanneer die heeren in plaats van bij den oivielen bij den militairen dienst zijn Niemand zal tin den ontvanger lalteii dat hij b v op straat een sigaar rookt of een parapluie opzet als t regent doch in een officier wordt aoo iets nog wel eens misprezen De vergunning om te rookeu is zelfs althans voor de lagere militaire rangen voor een paar jaren verleend en wat t gebruik maken van een parapluie betreft er zijn menschen dwaas genoeg om deze verwijfdheid V in deu krijgsman af to keuren Zoo zijn er vele dwaasheden op te noemen die allen voortgevloeid zijn uit do meeuing dat de iiiilitair en vooral dat de officier een ander mcnsch is als een gewoon mcnsch Maar er is nog een andere beperking van de individueele vrijheid der laatstgeuoemdon eone beperking die om den gebruikelijken toriu te bezigen in t belang van den dienst aau de officieren wordt opgelegd zonder dat eigenljjk de dienst daarmede iets heeft te maken Een dezer beperkingen werd dezer dagen in de Tweede Kamer behandeld en veroordeeld t w de beperking aan officieren gesteld in t aangaan van een huweljjk Zoowel de officieren der land als die der zeemacht hebben de vergunning noodig des Konings om een huwelijk aan te gaan doch m gelegenheid der behandeling van een wetsontwerp tot regeling van de bi vordering het ontslag en het op pensioen stellei van officieren bjj de zeemacht werd voor dezen bjj wijze van amendement die bepaling weggenomen zoodat daar t eer onwaarhchijnlijk is dat de Eerste Kamer en de Koning zich tegen dat ontwerp zonden verzetten voor den marine officier dio kouinklijKe toestemming eerlang niet meer noodig zal zijn Dat de officieren bij do landmacht dan ook spoedig iii dat opzicht gewone staatsburuer s iilli ii evciinrrii is gemakkeiijk t vour ieii ImhTdimd is ir diiii ADVERTENTIËN v orden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOT E LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VI JF CENTEN ook geen reden om deze beperking te behouden Al wat daarvoor in de Tweede Kamer werd aangevoeld kan den toets der kritiek niet doorstaan Met groote meerderheid 38 tegen 16 stemmen werd t amendement aangenomen t Kan zjjn nut hebben de discussie nogeena te doorloopen Zij neemt slechts een paar bladen van tbjjblad in Behalve de Heer f Eek die de voorstellw van t amendement was spraken er voor de Heeren de Roo van Alderwerelt en van der Linden er tegen de Heeren Storm van s Gravesande de Casembroot van Nispen van Sevenaer en de minister van marine De voornaa iistc bestrijder was de Heer Storm op zijn voorstel was de verbodsbepaling in 1851 in de wet opgenomen en hij was uu nog een even groot voorstander daarvan als toen Hjj voerde ook eigenlijk de argumenten aan voor t behoud der bepaling wat de andere sprekers daarvoor aanvoerden was van ondergeschikt belang Hij was zoo hevig tegen t amendement dat hy na de aanneming verklaarde onmogeljjk voor de wet te kunnen stemmen Ziehier zijne argumenten Het zou eigenlijk beter zijn geen enkalgehuwd officier te hebben want in tijd vanoorlog staan zij wel eens niet zoo rustig tegenover deu vijand als de ongehuwden en in vredestijd belemmeren zij vaak de verplaatsing dercorpsen De wet moet waken tegen de onberadenstappen die tot armoede en ellende aanleidinggeven Het eerste argument kan werkelijk in het belang worden genoemd van den dienst Wanneer de stelling van den Heer Storm dat een officier niet gehuwd moest zijn een axioma was dan zou t niet genoeg zijn dat de officier slechts met toestemming des Konings mocht huwen dan moest t volstrekte verbod uitdrukkelijk in de wet opgenomen zijn dan moest ieder die officier wilde zijn van t huwelijksgeluk af tand doen De bepaling is dus in dat opzicht niet te verdedigen Is het schadelijk voor s lauds dienst dat de officier gehuwd zij verbied t hem is tdiiiirvoor met iiaileelig luiit liciii vnj luaiir hU geen middenweg ojieii die tot onreelitvaar i iÈi m