Goudsche Courant, woensdag 5 april 1871

Iiemui imn cn met te naehten Zij hiblien allireer l den lioofi te sterk jies nnen Tut ledm an bestuur aii Int eh rieali of uarli eentruni zijn irko eu oll lü ii lii n pi r ei l ie m l Jj n en tein indlhoi t JM eit i u urn Malhnekrodt en l rolist Do Aug ib Ally Zeil drcdt tliiin in l rieveii uit Hin lnire ft eon uitvoeri vuilnud inedci viin de bekende nit ere u eldlieden Op mud vim den Huitselien eoiisnl voii RadoHitz luidden de Diiilselievs bc loteu Int lei t ter Den 3ï dezer kwamen ISO Ouilwhers in de zaal van een Ilon aarsch hotul bijeen en werden weldra liistij i evnllen door een liiigelbni van Bleeiieii ieen iiüt wus spoedig raefr heel de Duitsolie consul werd door epu steenworp gekwetst De ouiisid zuiid daarop buden naar de politie eii het ministerie om hulp te vrigen Intitsscheii beproefde liet l ulf narseh ffeiueen do zai l te beatoniien maar werd tut twcenialen toe door de Dnitseliei s die zich met stoelen en llessehen wapenden tenigxedreven Eindelijk verseheen de prefeet van politie en de ininisler die eehter niets dellen en den Uiiit cheii couswl den rijad j aveu urn zich te verkleedeii en zoo te ontvluehtei Deze over het voorstel verontuaiirdifid wei ïerde en af te i antwoord dat hij de laatste zon zijn dio de za d verliet Dit droej veel lig om eri er toonccleu te voorkomen daar de liulfjareu steeds oiitzapr hebbon voor een pezaiit Daarop nam Uadoivitzden luiiiisterp esident Joliaii IhiLa bij den arm briieht hem oor een raam waardoor di luiesle steenen vielen en vei klaarrie dat men hem op dii plaat Zou doen blijven totdiit de troepen het uemecn hadden erstr oill Dit hielp eu de Diiitsehers konden weldra 0111 emopid aftrekken Daarna befjaf zieh de eonsid naar vor t Karel en eiselite l et ont la aii den prefect vin politie en vau liet ministi rie wat terstiiid werd iiin ewillii d Vorst Karel ontbood daar de heereii Lasear iatiiruiii en Nieolas loleseo au wie lii by zijn i onist 111 Kuineiue de reneerinji had over enowen Ily deelde hun mfde dat hij lliin enie verliet zoo de orde niet hersteld erd en de fiimnciei le iniiati eu elen der re i ecriiif door de kamer niet erdeii ijoedfjekeiird De pofj iiijien door dezen in het werk gesteld de vorminu van een nieuw mini terie de ontbind iiii diT kaïmir zijn ons nrds bekend Men twijfelt echter of de i irtij der orde iel de ovenvinniiiijzal beliiilen BINNENLAND Gouda 4 Ai iui Wij verneineii d it heden avond ten half iie eii door het muziekcorps der ild sehntterij alhier eene seiTiiade zal worden i meven aan den heer J A Keiiiy bij geil n enheid van ijiie bi noeiiiing tol wet houder de er gi ineente Aan drie der joiifrelieden die zich aan I eindevamen der Burgeravoiid ehool alhier hebben oiideruorpeii is tdiplinna aii ail ili der et ie t uiiildribaar onderwijs uitgereikt t v aim J K m Dolmiii Bolding W Liiijendijk en T iiiit Verdere liijzonderheden zullen wij hiter leitleeiieu mm t iis m dat even als dit het voriue jaar yi eiiii dile il Horden verspreid Sieehts dii illeii He Imr nog biJMieaell dut t e lllilell altlialis miiiji uieiidue belaiigstelliiig trok den het von e In de zitliiig MUI de eer te kaïiier der s af n generiial v in gisteren is de di iissir oerile Indische benrooting iiiiiigeMingen In hoofdyiiak belror ij de l reanger hervorniiiig De hieren Ilarlsen Mcsseliert van ïe Alphen 11 d Itijii is een conllul ontslaan dat zcor de belangstelling iiiii Int inbliik gaandr nri ikt Toen onlaiii s alhier lut nisti pokki iili Mil u e oorgckonicn had het yi ni eiilrbestiiiir uT niinil oiii de Mreiselite lii iatiei i II I li lleliii 11 tol t ml llli der lekti aunan de tieii iLi U Milgeii iiiil lang iiilb i en I arliciilieien a irmiili r t ii ledi n Min den ra id Uiiiiien de aak iir hand oiiteigciideu opeigen ko li n en Karen vim een en aiuli r kinnis aan den i l iiecskimdigen inspecteur Di e In er iiiiilt iles ege nu kriiclit g en i 1 r Hiianlig Op grond Min dat rapport Uit het janrvcrslng over 1870 van de vereeniging tot het vcrleencn vau hulp aan miiivermogende ooglijders voor Ziiid Holland gevestigd te Rotterdam blijkt dat deze vereeniging zich gesi li r iu bloei en voornilgang mag verhengen In ct algtdoopen jaar toch werden met minder dan li JOS aihiezen verstrekt terwijl hi t aantal personen ten wier behoeve dezer lulvie en gegeven zijn tot 111 geklommen is waaronder aan iiü liiil behoc enden uit Mi gemeenten in Zuid Holland ÜO Neilcrlandsehe gemeenten buiten ZuidHolland en zelfs 2 plaatsen bnitci Nederland Ook het aaut d begiuistigers eruicerdi rde en wijlen de heer J J H Antheimis vermaakte der verciiuigiug het aan ienltjk li gaat van 1 OOÜ vrij van suceessierechtcn Het totaal van de dat jaar ontvangen giften bedraii gt ƒ IST J Öü a welk cyfcr in geen der vorige jaren bereikt is Uit het verslag blijkt verder dat in een tijdvak van vijfjaren nii t inuider dan hH grootere operatiin voor het inccreiidcel met goeden uitslag werilen M rricht en op kosten der vereeniging a brillen en 24 liiiistoogcn werden verstrekt Het een en aiidir toont diiidelijk aan welke sehoone uitkomsten deze wa irlijk piiilii illiropischc vereeniging dit jaar weder verwierf nicl alleen maar ook dat uannier ij over grootcr fmimeieelc kruchten moelit kunnen beseh kken de uitg ivcn beliepen f 1 J JU 7tl j ij iioir leel gunstiger result iteii oil kiiimcn opleveren Wij ondei sienium dan ook gaarne den wcnsch door het bestmir aan het Ciud van het verslag uitgedrukt dat het edele voorin elil Min Aiitheiniis vele navolgers V inde en liet k ipttaalfonds op onbekrompen wij e door vi niii 1 rderiiig van begunstigers en ruime giften worde isteiind OOST INDIÊ In het over icht van lid A ƒ leest men De laad Min justitie te l adaug heeft den rcdac teur nitLiever vau de Üumatra Vt tot drie jaren geMuigcmsBtraf wegens een drukpcrsdeliet veroordeeld Toen hij naar Hatavia vertrok 0111 een bekivaam reelits e eerde te raadple cn voor eene mrniorie vau i V isie omdat luj de aak bij het liooggereeht diof iiimhangig had gemaakt zond het parket te l adang hl 111 liet Mmms na en wilde dat voorioopig doen 1 u uitvoer IcïUTii Dit werd belit door tiisschenkoinst Min hoogcr lecliterlijkc autoriteiten Kenc nieuwe bijdr dc tot Haanleering viiu de uilnemendheid van on e vvetgevmg in ake van driikpersde icteu In liet distri t Fadaiig ioetji licnkoclen hebben weder oiigeregel Ihedeii plaats geli id nadat de vurige oproermaker öoei baren zich had overgcireven Ditmaal lieliben Hi kwaadwilligen den schrijver Moliainad Toclen in zijn linis iiangevallcn waar hij door den bij hem zijnden politiedienaar in den steek e aten werd nadat de boosdoeners een aangenomen kind een U jarigen jongen hadden vermoord lieten zij zich door Mohamad Toelan die pistolen had niet verlies lan ren doode eu twee i cwouden on de vlucht jagen De ongeregeldhenl staat zigt 111111 met de vorige niet in verband In de Lui oiiiulu f leest men Het gonvcriienicnt dcbilcnr De wij e waarop de regeeriiig vau Nederlandscli lndie haar geldelijke v r ilielitiiigen nakomt liecfl voor haar ten gevolge geluid dat haai goule naam schade heeft geleden Het goMverneineiit ili bdeiir sehe t mcmgimial tijdelijk allli ms Cl n noii valeiir oo hoorden wij dezerdagi n wcü om slechts ei n van de vele nalatigheden t iioeinen dat het gonv ei in nu iit een pakhuis heeft tieliimrd li en ecu liimrprijs die nia indi lijks betiiald on orden doch wiiaiv m sidiit Aiii iistns lS7llgeeii piiming iiitgekecrd is I iji niaandi n dus bleef het aelilbiiie gonvernement ten aaii ien vau hel betalen ijner sehiild 111 gebreke Maakt een partn iilii r ich itin nik een sehro m hjke In i ripsverw iriing s lnildiLr ilan o liij spiii 1 1 rede worilni gebniclit hel goiiverneiiient eelitrr is gedekt dut hel slaat li enovi 11II ZHiikki re i i rirrj Laatste Berichten Parijs 2 April ure immdii Sedert gistoren hebben er nabij Nimllv verseliillendc botsingen plaats gehad tnssclicii de voorposten van de troepen van de Conminiie en die van het joiivcrnemcnt te Versailles Kr loopt een gerucht dat een hevig kanonvuur is wimri euo 11 op de 1 0 Klvsées di j iace dt la Ooncordc i e troepen van liet Comité in de nabijheid van Puteaux bedragen minstens 0 Ü00 m in De nationale gardes be ette i ook Courbcvoie en Neuill y Kr heerscht eene groote beweging onder de nationale gardes van J arijs Het Comité heeft in allerijl aan de niaiisclia pcii ammuiiitie gezonden en de artillerie naar de plaats der botsing doen vertrekken De Lilierlé zegt dat een bataljon van het Comiti eene beweging ma ikte naar Courbevoie Ten 8 30 s üidilciids Leeft de Mont Valerien het vuur geopend op de spitsen van de koloniics der gendarmes de bosehwacliters dic gckantonneerd waren in de nabijheid hebben daarop de wapens opgevat en zijn Ie troeiien v in de oiiimiinc Icgcnioel gegaan Het gevecht werd levendigi r bij het naderen van het Bondpoint nabij oiirbevoie het werd begonnen door den rwhtervlengcl van de nationale garde laier strekte het zieh tot het centrum nil Ten 10 0 vermnn men peletonsvimr t rwijl het vuur an den Alont aléricn dat gestaakt was op nieuw met kracht aanving Ten II lire werd liet geweervuur mi t grliote levendigheid voortge et liet be it van C oiirbevoiB schijnt het doel vau beide p iriijen te zijn De Tel Ij en de l ilii rii vcnneldcn het gcrnelit dat de nationale garde veel geleden heeft en verpUelit is terug e trekken Ie ainbiilaiiees wordeii naar het slagveld gericht London 3 Ajiril De Tiuwn heeft het beriolit out vangen dat de nationale gardes van l arijs in h t gcveelit van Zondag omstreeks 200 man verloren liclilieii lli i blad gelooft evenwel dat dit bericht ovi niri ven is De uatnmale gardes die i cvangcu werden iicnonien zonden als oproerliuncii zijn doodneseliuten De msiirgenten werden tcrngnevvorpen tol ian de brug lan Ncnilly waar zij aanvankelijk een Icvendii geweervuur onderhielden l ater eehter werden zij genoodzaakt z ieli lu l arijs terug te trekken waarna ij di jiooilcn sloten Borlijn i April in de ifliiig vah den lijksdag heeft de president het iiiil n oord ineilegedccld van den keizer aan de Commissie die hem he adres vim nnivvoord heeft aangeboden Z M heeft gewezen op den tegeiiwoordigen toe tand van l Vaiikrijk als een gevolg van de sedert i l jaren elkander opvolgende i evolntien Hij heft ook gezegd dat het eigenaar dig Duitsclie bij de biMilkingin de nieuwe Dnitsche landen wel niet vernietigd ma ir toch vennengd was zoodat men gec i te spoelige oiiikeering moest verwaelilen Men moet aldaar mei geduld en langzaam te werk eaaii oin de vroegere Dmisclie gc indheid te doen hei lev en waarviin de teekenen nu reeds ichtba ir zijn Brussel 3 April De Ehule IkUjr meldt uit I anjs van is ri ii s ure dut de oinmuni een deereet heell iiit eva irdiL il kraelilens In t velk de hecreu Thiers Kavre l ieard Diifuire i ii liiles ISiiiion in siaat van beselmlditiiii oriliii gestild en dat er beslag gelegd is op Imniie goederen lotilat zij z ieh voor de rechtbank des volks zullen hebben verantwoord Kraeht ns een ander decreel worden kerk eu staat gcselteiden het budget van ceredieiist wordt op gehi veii De ir iedcren der kerkilijke eongregatitn worden verklaard nationaal cigcmhnn te zijn Versailles l Parijs i April De oninnmc heeft eene proclanialie i tgevaiirili d wiiarin onder anderen gezegd wordt jednreiide den nacht lieelV er eene onnphondelijko beweging plaats ueliad bij de b it iljons Ie Coininiine zij hebben gednriiide den iiaeht in de open lucht gi kaïnpei rd De iiinbnlimces ijn door de riie liivoli en de liainps Klvsées naar de eiiiciiile der vestingwerken vertrokken Kr verirekkiii heden oog nieuwe liiitaljons In alle wijken is ajip l Lieslau i ii Dl barricaden op Int plein loor hel stailliiiis eii t