Goudsche Courant, woensdag 5 april 1871

n i iniliii iilull II il I lul pi I ll iiiiiin iii uuIi gilhlll lit Suil II 1 1 1 uil lii il iiii I Iv III iiui hiI In h liiii il uil nii II il ii i liiiu ili ilouiliu II 1 iii lil II ijii lilt tl Ji I m lil II lilt iiiili 1 H l r I III j i Burgerlijke Staad OnouiN 31 Nhart Toiiiimm lltlu üniltm It firn vcateijn en M J m lUr Tuiil iltinnmt oiiiliiH H 1 Hiitïild en r vnii ilir lick Nitolita uitilirn 1 Uniek hmsLu en J Si hou luw oi ui Cuiiitlm littLiiii lln oiuUrs V uil ing Kut r H lU l rs 1 1 D i 0 il e nes 1 lidClii Cll r J HUI llufvvrt ui l inl MiiniimouJtr J llux eii M Ik t in lii lijii uu li n 1 b Ciilien UnMiUon 2 lnhnuiiia Itiolni i tl ien C S Jnitiin 1 lo itiiiin 1 1 is II lJ M Konleii Anljo Ulwiriiiti i i l n tr it l lur en l lil 11 iiiiin i u j I ilu blanc Ln 1 nn l dt OvutiniiN U M inrt J Kürteiioevcr O w un ili n 1 ml 9 m 11 A uiiui Uj 9 m J vnn lil Wntu 10 lllltvilil I J 2 April A Tool 1 j m I ADVERTEHTIÉN Heden overleed ou e Bi eder en Behuw Jbroedei de Gouda P P P KxST 3 April 1871 II J KIST Pmwk Heden oveileed na eene korte doch hevige ongesteldheid lu den ouderdom van 48 jaar mijn geliefde Bueder D E JANSEN handelaar m hnni u en tunuiden J e zaLn ul m doot mij op duizAjdtn voet worden voortgezet J H JANSEN Vriezenveen 26 Maart 1871 Voor de vele bli ken van deelneming bg de ziekte en het overlijden van ons eenigst Zoontje betuigen wij onzen oprechten dank Gouda C JONKER 4 April 1871 M A JONKER van EtuwtN Opciilmre Verkooping ten overstaan van den Notans MONTIJN te Gmda op DINGSDAG 18 APRIL 1871 s voorm 9 uie aan de holstede van den Heer M BOTH aan de Oude Gouwe te Gouda van 14 MELKKOEIJEN 2 PINKEN 2 SCHOUWEN BOUWen MELKGEREEDSCHAPPEN MEUBELEN HUISRAAD enz Daags te voren te zien Aan den H r Dr J G PO PP Praetiseretid Tandmee ter te We en en Stad Bognerstraat n 2 Wel Geboren Hier Uithoofde mg uw AN ARNOLD HOTTlN iER Bestuuider tuu het Althof Post Kriimpadi over VVeeiier Neu ladt Te verkrijgen te jo h li j L tliiiik vviiktlier op k lloDitutniii Ijk A 12 tt lldllerdiim lig I K vin Siinleii Kolll i i illi en A Sihipperpijn bUivuMu porioU iiiwinkd Ie b lliitji liij J L F C hu ibilii apulli Il I I vilni bij I oor lijk It UuclIiI liij K lli II I npulli 11 Aiiislenlin liij 1 vnn U luilliiiin S Mrkimpliiii Ie OiiiliHilir liij l 1 Mill Riimiiiffiii Il S liuoiibuvi 11 bij A olll HKFiüKN ÜKl lt KI s m oi i i m omstnkcii gi Ugcii i iiili uil nog nul iluiviikitop MUI lil lliiiuli N itik l te l ila ti u ailn ssi ori n uli oiuli r litter U aan den Uitgever van do 0 Courant KAAS HANDEL l egen hnog loon verlangt men een geselnkt Persoon die volledig mot het artikel KAAS bekend is en de noodige ervaring tot den INKOOP daarvan be it Joede g tuigeu viui bekwaamheiden eerlijkheid 7i n een vercisehte Adres met frunio bueveu ouder letters W met ojigavo waar werk aam geweest aan het Advertentie Bureau van NLJGH an ÜITMAR Rotterdam Geen Rood of Gpijs Maaf Wat onder alle soort van namen in c eu handel voorkomt is mots anders als Zilver out nitri argenti schadelijk voor Huid en Haaiwortels Men neme de pi oef met de CIIROMÜPÜEDER onschadelijk verwt m alle tinten HAAR en BAARD De huid bl ft wit Ik als scheikundige gebruik het reeds 3 jaar en ben te vreden N B Paruiken enz kan men eigenhandig verwen de gegeven tint kan onmogelr k ver anderen Framo aanvraag bij ÏHEOPHILE St Nicolaashtraat 403 Amt teidam 1 Doos a y 2 IS voor 1 h 2 jaar voldoende Emser Pastilles uit de zouten van de Koning WiiiifcMis RotsDRONNLV bereid door geneesheeren aanbevolen tegen m iagkwalen als catbane Prol PEllGUEIl D ALlOiN Uaar Kxtract Dit bovengenoemde Lxtruct geheel gegrond op de regelen der weienscliiip en gelouterd iluor de ondcrviiKling eu liet gebruik is een haarmidilel geheel eenig in ijn Mmenilelling geheel nr ykcnJ VBn alle tuulcre lot uog toe uitgevondene hnarmiddelen Dit e truct vereciiigt alle voorin ITelijke eigcusihnppen in zich welke tot veraterking en vüccliiig van het haar en hnofd dienstbaar zijn l ct vtrfriscbt en verheldert diiuftoe deicive houd liet hoiifd rein v id roos eu andere uilw i emiDgeo maikt de ziekelijke hnren weder gezond et de wortel vast oozelfa dat de reeds verouderde en verflenste huren ueder bingzamerhand opkleuren oudci d it het v truct eenige kleurstof bevat De niet geringe eigenschap van dit Haar Lxtract buiten nlle andere h larohc f pomade welke altijd met vet of ulie veibondeu 7ijn is dat hieiin alle lmtngselen zorgvuldig vermeden zijn die wel voor het oogcnldik eenigen glans aanbrengen doch spoedig de haren v pder dof doet orden door hare meerdere v itbiarlieiil tot ninkleving v in stof en vuil UI het dus dubbel waardig is daarvan een proef te nemen liet IS met cenc vollulige gibruiksaanvvijziug a 40 ets per 11 iton verknjgbiar bij Altj do Will llOS l N Güiiila 1 J A i VN Hl III I II KI I I I li huil lUiiu 1 ÜUKUML GOEDKOOPE MUZIEK voor Piano Süi o Uilijnve lan F KOKS MA te FiancLr Hodeveraucier van II M de K iiingin Van de o uitgave zyn thans weer herdrukt de volgende zeer griochte balonstukkon Amiihi Feuille d Albuni 2ü druk O ƒ 0 35 Vaillance polka militaire J dr C 0 35 BAüAii hv KA Lapriere d une vier ge 4e druk C B 0 30 GomiiEY Miibel Valse 3e druk C 0 00 JüNOMANv Heiifiweh Melodie 4o dr C O 20 Kiiud Abendgebet 4o druk B 0 30 Leihuiie WhLY Les cloches du Monasterc 3e druk C B 0 40 La clochette da patre 2e druk C B 0 50 LivHCH Fantaisio sur Faust 2e dr B 0 60 OsuoitNE Lapluiedeperle3 Valsp 2dr B 0 50 Ahche la Morteet Miserere 2e druk B 0 40 Obues Die Wacht am Rhem 2e dr C 0 40 Rj HARDS Mane Nocturne 2e drulc C B 0 50 Am Abend Romance 2e dr C 0 30 SiuAuss La belle Helene Quadnl k 4e druk C 0 40 Waila e La petite Polka 2e druk C 0 35 Complete Catalogussen GRATIS Alle nummers dezer Uitgave zyn steeds voorhanden bjj den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda VAN h 10 CENT per stuk Te bekomen bfl A BRINKxMAN Langen Tiendeu g alhier Van GOUDA naar Moordrecht 8 51 1 24 3 31 Nieuwerkerk 8 51 1133 12 4 33 9 53 apelle 8 51 1 24 3 31 HoiiFiiiiAM 8 18 8 61 9 U 1133 124 1 63 3 31 4 33 7 18 O BJ evenh Moerkapelle 8 21 12 55 8 46 Zoeterra Zegwaard 8 21 11 30 12 55 3 28 8 46 9 51 Voorburg s 21 12 65 8 46 s GavVKKHvi i b 21 9 44 11 86 12 55 1 56 3 28 7 21 8 46 9 56 Oudewatcr 6 54 10 11 34 J 28 6 3b Woerden 6 51 10 1134 i 2b 1 30 8 4h ilarmelen 6 64 11 34 12 b 2 3 3 iS t aii 8 46 UllUtur fi 54 8 33 10 11 34 12 5b 2 33 3 28 G 36 8 4li AMMiiiDVMCover Harmeien 11 31 12 56 2 33 3 28 8 4 1 Ulrcchl 54 8 33 10 11 34 Naar GOUDA van Moordrecht b 38 1113 12 37 3 13 b 21 ieuHirkerk b 31 9 46 Il 6 12 iü 3 7 6 15 8 27 Capdie 6 24 10 59 12 24 3 Ü2 b 09 lloilHiDAM b 15 8 10 9 35 10 50 12 15 2 8 2 j 8 15 Aviiili McKiknpelle b 30 12 35 6 10 Zocuim gwaardb 21 7 54 12 26 4 10 6 1 8 19 Voorburg 6 06 12 11 5 46 sOiivvENMvi 5 7 40 8 10 55 12 5 2 3 i7 5 10 8 6 Oude all r 8 30 1 4 4 11 9 31 V oerden 7 52 S 22 10 57 1106 12 66 4 6 9 25 llirmeleu 8 Ib 12 51 1 30 j 4 9 20 Until 111 8 h 10 50 12 35 110 2 35 135 b 1 i I MsiKRl M over llarinritii 7 1 t 10 I 2 20 8 K 1 iri bl 1 r 1 40 II 20 louili Duik van V liiiiikiit ii 01 Nationale WWW 0 T A 1 t f V ffifftf l 1Ll kw ï Jf Wik J lei k fll f fe k ld a h i i iai ii Clf 1 OfllBé ilril i i è in mw r iHaljiii rnou tl l ltl il twif ji pmkfitkèkfiltiiUli M bM i I it lW1BI8 b ti i ï Upr fmff ti IJ 41 1