Goudsche Courant, vrijdag 7 april 1871

VriJiliiK 7 y irll 1871 N 1033 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlcnlicljlad voor fiflüila en Onislreken De inzonding van advertentiön kan geschieden tot ién uur des namiddags op den dag der uitgave li 56 4 5 9 25 1 9 20 l U 2 i i 3 35 ld I 2 11 K ill 1 I Hl 11 0 X iiil in in MUZIEK MA te Fraut kfT 1 de Koningin 1weer herdrukt de t B alonHtukken dTuk O 0 35 lliiaire 3dr C 0 35 i II vier C 3 O CO Iruk Q O i0 c e 4e dr c 0 20 B 0 30 iic8 du O B 0 40 druk C B 0 50 u 2e dr B 0 60 V l8e 2dr B 0 50 IV lierere B O JO Bei i 29 dr C 0 40 urulc C B 0 50 u i 2e dr C 0 30 vi ladril C 0 40 2iidruk O 0 35 s e GRATIS i i 1 zijn 8tt ed oorlocl handelaar V te C ula 01 stuk i EfKMAN Langen IA naar I U 11 83 9 53 11 a 33 1 24 1 B3 Il 5 8 46 l U 12 55 3 28 8 46 1 Zi 12 55 1 56 3 28 28 6 36 b Ü 36 8 4 3 3 28 6 311 H4fi 12 06 2 33 3 28 I 3 2 11 34 DAi van i7 J3 13 21 l 12 i 02 3 1 Ü 3 7 6 15 6 27 09 50 12 15 2 8 35 12 k 6 10 6 4 10 6 1 8 1 10 55 12 5 2 131 I 1 Üf 3 3r 1 3 12 56 2 33 3 28 54 8 33 10 11 34 Do uitg ivn dezer Couriint geschiedt ZONDAr WOENSDAG en Vin JDAG li de Stml geschiedt de uitguv in den avond van DINSDAG DüNOEUDAG en ZATEKDAG De jirijs jier drie maanden is 1 75 franco per pust 2 KKNNIÖOiKVlNG Nationale militie Tweede Zitting van den Militie Raad UUllGEMEESTEll ii WITHOUnEHS v m Gondii brcugi U tir alf iiH i ne kiMiiU i d it ilc Twccile Zitliil lUli dun Mililli H mcl IjedocM liij iirt der ui t t n ilcn 1 uj Mi nH ls l iSt i il liliiil n Vi ml plitiits lu Ubi ij in Ijiknihul Ir Eculi U en wel 1 Oji WiHMi diij di ii 12 April 1871 de orniiddujis tni y o di luti lin i uinlivnt wier Ziuik iii de cfrsti zittnij i n ni uit pr i ik is kunnen wunlm i lj ni en Mior lii ii diiMvcpfmui ircniH dir eu rdcn i it n tt of hef iifl l rn van frcbrekcu not pcriounlijt inoctei unlen ondei oclit i üp Viuiml i ili ii 2 I April dartm uuolgen U den iniddii lm 12 i r o Voor de lüti liiifren die een liiat8Veruiiif er of nninmerierMiseliiiir erlniig ii uur Ie stellen i Voor hen die als plaat er aii i r of nuniini r er i selua veilan Tii up tr Inden 11e loti lin i en die vour lmu ii eiioeiiul n niilitieriind moesteil verseliijnen doch niel Pe loleliiit onilrenl ini di Mililni aad in de eerste zittinp reeiU iiit pr iiik lieifl ïcil i m JKlincIt niet in de Tweedi Zittnii te lerseliijuen t Mi w ire hy daarin ci n pl iatiMTva j er of niiiniiier er i i la ir liiof t rtilli n oorsti lli 11 Goiim den 4 April 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De iSecretaris De Biiifzenii ester DKOOfil EEVKHIMUI l I v nIMIK IA 1 I I MJ IiI V vaii tliuwclljli voor orFKicmi II In het belang van den oflieier U de beperking voerde de heer Stonii uls tweede argument aan doch de oiiseipienti ontwikkeling van dat argument werd grooteiideels uun de aiuleren vooral aan den heer de usenibroot overgidaten En t is reeds genoeg bekend Ime deze door zijn oordeel over de liuKKeii i ii Iniiine in l nieli ki en M ouuehjKe elj4eii een Ineli ileci oiilst inii a i de bourileM der Eeiii lot auii de A i V E R T E N TI Ë N vorden geplaatst van 1 5 regels a 50 enten iedere rei e n eer 10 Genten GUOOTE LETTERS WO den berekend naar la tsruimtc Afzonderlijke NoiiiinerH VIJF CENTEN daardoor eene beleiiimering is weggen mien voor de ontwikkeling van een eerbiedwaardigen stuud in de maatschappij maar ook nog ora eene andere reden Het is in den laatsten tjjd weer veelal gegaan Tooals t dikwijls gaat de rjjzende zon hooiden iler Schelde t is genoeg bekend hoe van alle zijden den heer van der Linden bjjvalsbetuigingei zijn ten deel gevallen ver zijn kort maur krachtig woord Met leedwezen heb ik den geaehtvn spreker uit s iravei lage gehoord die er zieli min of meer over stheen te beklagen dat een bakker szoon tegenwoordig verd aangebeden rriii sen n voor velen na otKeier kon worden en bet niet goed zou vinden het ongewone smees der wapenen een modeldat die b ikker ooii niet eene bukkersdocliter stuut geworden althans wat de inrieiiting van trouwde Ik zie daar volstrekt geen bezwaar in maar misschien komt dat van den tijdgeest t leger betreft Het niilitairiame waarop dio staat tegenwoordig geheel steunt wordt door Dl lieer Storm van s Gravesande heeft op dien velen aangeprezen omdat het sucei s er op is ongelukkigen tijdgeest ook al gewezen muur gevolgd het succes dat ook nit andere oorzawftt kunnen wij tegen dien tijdgeest doen i ken dat vooral ook uit de schandelijke desorllein inuar af te keuren baat niets De heer guiiisatie van t I raii sehe leger is voortgevloeid Aan Pruisen zijn al die overwinningen t ii deel gevallen omdat het een militaire staat is willen we oenig succes hebbi n van onze hooge oorlogsbudgetten dan navolging van het stelsel dat van allen militairen maakt en zelfs voor den civielen ambtenaar een uniforme kleeding vastgesteld Nu het tegenwoordig ministerie zoo eenigs de iisembroot moet l cdenken dat de tijdgeest ten uilen tijde is hjj die koiumandeert Wij moeten hem zullen wij juist handelen altjjd in het oog houden Ik zie geen kans tot een n deren tijdgeest over te gaan noch tot een vroegeren noch tot een die nog komen moet Met den tijdgeest moeten wjj voort men moge hem goed of slecht vinden en als d tijdgeest medebrengt dat de bakkers onen officier kunnen zins als een ministerie voor de nationale deworden dan doen wij wel ook de bakker sdocli fensie is opgetreden zul vroeger of later dieters niet terug te stooten defensie ook wel in de kamers ter sprake ko BUITENLAND Itiiili iilaiiibrli Uvci ziclil nnll loL iii Kii c Ib lic lier i litiii P iriJR pi liliikki I rd doch tliims duer zijn lipi ii inen Zoo i ls we riidx III ons vdiif oicr ielit meldden Hnreii do Mj indclijlilicd 11 liissi icii I Cl ntiM d emiiili en Versailli reeilK oud e iie iiiiiH ii en f ei inili i l iie t het MTsla iii dl r nul iriirdr liij uiirlieioi Minimi i r zijn de vijuiideliikiieilin v oui t e jle lonl ah rn ii nni mede iii liet oiiMlimH iiiiiicil tot trrunln tl leur sli lliiii vnii lil ii ist indeling In ihuopl hiiddi n d it dl lii ittiii zii li M ilirrii denl ziiii iic ilicii ini I ile II il uiirdi llil MMii iii lil Inil liilmlk il II M ir I r i iilli lil liijkl liiiiiliidi lil 11 i Hl lili liiUiKl uiii dii iido i lil t l OU lil lil I 1 i d mu Is het geen verblijdend tceken dat deze men dan zullen zich voor dat militainsine ook woorden weerklank De aanneming vuii t amendenienf un Eek tluilis Mik dimr d r le kumei is ul H te liCM lloiiueil uK een slap voiinill op den goeden wii iliich met alleen is liy dit omdat