Goudsche Courant, vrijdag 7 april 1871

F R A N K R IJ K De liin r i ii lu die iiiu ien uerj is werkelijk u iilu iiid en dl i i l sli jeleierd tiiss ll p li dl el aill 1 r u eriU lleselieriurli i de 11 iliunale n ui ilen uelke a iii de zijde der eoiuiniine i li lieliui II L esi liaard De hoop der la listen dal de pi II hiiniii zijde zuiiden kii z ii is nietj nid l int jeiidi el iju zij nelronw irebli vii nan de ri eerum en liebbeii auii den ipHland een eersti ii sla I le eliriii lit dl hem den ini l ii uur iurs ieit Si i t Z i i ril i II uiden er ill rliununi elnuen tiisseheii belde i iilji n plaits p liad die i is erru in ojinaii en lieM heid luenamen Hij l ulen ix Courbevuie uu Neiiilly bal il eoiiiiiiiiiie eeiie ïri ite ma sa Irii pen up si ilir iii iuiii nd uit l ir j ui rileii r i rkl Dl Miinl Vabrien die in lianileii der wetliire ri i e rill s upr nle liet vllin oii do lllltiuiiile e irde i i UI 1 1 ii olillrei gi leeerdi jreuil unies en eii ipeiiile bus lna liters liet I ev eelit begonnen Het lii i van oiirbivuie was liet d iel van deu strijd i Tol ue iiieldi hel tele r iiu v in l arijs maar de l iiui1 i ei t daaibi d d de nitslai van den strijd leii iia leele der eu niuune is niti evnllon da ir dr troepen la i di i eerste biiuien imrbev u werden tem T i dli lell l vuh ellh ilainut d lur liet VUlirv m lie uiit ileri ii werden M i jaimd zmidal z j naar de liriiij van Seuilly t rni li ukke i waar zij een Ie vendu i W rviinr openden eu tnielitten stand te liuiiden Diieli nuk dal mislukte eu eindelijk r vinx zij zieli ïeiiuud aakt l arijs binueii te tn kken lie Tniij t en de e derien al iiiii Ii nu e dat de iiatiuliale i ai de w lar heeft eleil il i t de ambnlanees naar de l haiiips MlvsiVs ti iikk ii uiu de gekwetsten in oiilvau s te iiein ui Dat l arijs verslagen is In liueft wel geeii betoog He Mut dUrdre raadt bel eoinili aan ieli Ie ontbinden d w t nim de wettige regeoring bet brwind wodor over te dr igen Do Hujijh diiarenti gen bezweert de nationale er aderiiig om het egel liarer guedkeiiriug te heeliten aau t geen te l arijs werd geda ui daiirna zieb elvo te ontbinden na iiitselirjjviug v in lo verkiezingen tot eeiie nieuwe ouiistitnaute ten oiiide den burgeroorlog te vuorkoineu De groote vraag zelf zal tliaus oen er we Zen we k besluit liet comité nemen zal Do iiiannon die op lut stadlinis zijn gezeteld zien zieli door luiieielijkbeden omringd die ij iiiiirirlitig zijn te bedu i en Versa lies heeft eindelijk besluten aan de zaak een ci ide te maken het ineerendei l der bevolking is duur linnne luaatre u eii gekreukt en verlangt mets urig r lan du iri istenili iiiaatri i leii om tut eiken jir js des nu ids door oen seliiikbi wmd liet eeiiuiaal veroverd gezag te behuiiden Zonder eriarini van alle publieke en adni iiistratieve ki niii erst il u umler cenigen r i luiiilen i ib lijki ii iiivlued nul l i iii braiiibl U uiii liunne bevelen Ie vullin iiveii eu iiiet aiiilers hebb iide dan eeiir ordeluu e mii a ongeoefende soldaten om liiinue maebt te steunen soliieti n hun slrehts twee wegen over zij moeten of orkouiieudo dat liiiii plan Is mislukt tl 1 sp jodigsto kapitiileeren of zij zullen genood i ikt jii deu vrijen teugel lo laten aan do liarlst ieliteii linuner oiulerliiiurii en waariiude ieli alle bu ii ii ontslagen misdadigers die in de holee dl r l raiisel e l uuld Iad vuneii hebben vereenigd en I arljs aau ei ui plundering ten pmui geien die volgens 0111 berielit uit Ver ailles te Herlijn out angeii lueli al dour em vuoisehot van do haiik van de eonimiiiie iiiuest wurd ii at gckoelit AVij verlrunwen dal de ledeti der eomumue nog xaderlandsbefile genoeg ziilbui liezitten om liet eerste te kie eii on ebeii do beweging ten eiudo te brrngeii die met een goed duel ouderuumeu liiiii buveu hot hoofd is gegruoM Hl iireii zijii bun toegetehl want en de vijand dl vaii begeerte brandt l iirijs Ie tiielitigen on A orsailliis dat om den vijand te weren tlian s iin oeniuaal do strijd is begunueii moet doortiisten en de moerderlieid der l arijsoho bevolking ilio oiiidelijk wil oeus den uioliI kon vutten om zieh met geweld tegen I ll viiurldiii on vanden haehelijken t iestand t verzet teil hebben t Zelfde belang om de gordijn te iluen valieii ovir o no mdernomiug tie dank zij do oiibedreveiilieid di r aaiivocrdor s op oene bloeibgo vortooniiig dreigt uit te loopeii De iipslaud der Algerijnen tegen de Fraiiselie regeerm liriiagt om vrij ernstig karakter de bewogiiie hult i b reiils langs de eliei Ie adrlijke linie 11 tgebreid Wat de iusiirreuteii ilwe p irke Muhammedaiien vourn t r ieht geefl is de prufelie v iii een Imiiuer luiirab mis die voorspeld liooi t ibit iu Ijair s i alle M d iiidi bugeu Hel lidufd der ii i l iiiileliii j eii is zekere Sidi Moei iiiii een der iiuii liliu slr lioutilen vau Constautine Hij IS uiureveer l i jaren uiiil irrtuifile l iimen tijd te I m Is 111 knit de l ranselie tuest iiiileii Milkomeii t Si liiiiil irii 1 i st iliiu Ie zijn Min dei lite i sirni ii I want I 1 ir liij il u up t iiid be iiii umi liijzijn knus Min 1 I i ini iii eer 011 lul l lal kiMirta d MUI iju j LUL t lil II 111 de I Viiusi lie regeeriiu t riig Saliiui lijk nerkeii h i inkrijk s druev ige oiiislaii li j be l iirij il lieu De lie elliehlier del llii I IMepen hel uu lili l in l lnllh n I i lil I II i mnikkeü eli ii ll mei IJII 11 111111 mill lilj lie VMiev Vne MI Uil1 d il 1111 hel l jiij i lil 1 1 im li I II II ilii li i ii ir wiiiirdeii lii iim l livereii llij li ml m l li il iilmi eu Itlieil zijn e liilll d p li v 11 l iVe I luiiii llt 1 1 i liemelil I lieil Irnk vell de i is iiiilel ile M III e I ll II Ie iiiililluii li iire diieli m i i eii 11 111 il I iiiiii Meii i Hik die reiloiiie f eii iiiieii iHiM ki ijni eMiii eiieii wieir iider de Lj eiier iid Meiiri ij i iiieir Versdlhs eli lil II Vil 1 fll l I li vn I lil il re lliml Hel lie lieer Tliii i lil l l lil rede lil lil iial ijiiire i veri iiilII i r I iinl il il I I I r nu pi elit mjI kiuu 11 lil ii l Kiiikrijk iierkeui ijii le er lu de 11 1 1 1 e Milieu heer lit ii l en l de oi di lierlild Ite iiiii telliii vim uiii ir elmlk Mie Miilinn l il ipperliinellielilier Villi llrl h ler I V rvailli In el l Zekei rrn dii ie lilt keiiii I i lieii l 1 du el p p lelinl eer Tim r er Ine llr l l kililiH ll li linleil ulll tlell lii lil l l S dunill de i eli I lllield Ie lellen i zyiie kiip lii 1 Ie diii ii verj iliii miilei de laii er n ill den 1 1 r i ir t liehuleii he re ielie trekt mot de ti iiepiii 11 eii anji eu uaarM lii iuli k zul liet bewind vim Tliiei piiedi i de iiiuierdnikl e imiiiiiiie vulden iini phiiit ft luiikeii uiu wie ii iiu eker maar zeker niet voor de repiihüek Xii e liter 1 li ei i eenmaal a i ezegd heet t zal li ei t kiiiineii we r houden en h eveuliieele uederlaiiLr hem mets anders overselueteu dan ieii vijand te liii t ri p ii ilie üicli zeker niet ld laten waeliteii ii itiuirlijk op nader te bepalen vooniaar U ii il ehN éeu is er waiirsebijiijjk ill fjelieel Knropa die niet alleen ziiuder outrowiufr maur elfs met innerlijk blijd seliiip den reuriji cii loup der il en ea h slaat namelijk do exkei Want zijne kansen onleii met den dai gli isti T ten luiuste zno een prins van Orlouns luet ouvenvjivii liet spet voor hem iiedertt I c cuinnutue is w i ili ipeud eu radeloos Haar Yïl 19 zeker Men behoeft hare dekriteu ma ir iu te licii om tirstimd te erkennen dat ij hel werk zijn vnu maniiL U die alle bei deulicid hebben verloren Do iiiirger Assi de eeiULi e die nog in st i it was de bowegiii ü te leiden zoo luet te beliierseli ii zou vo gons een lieruoiit door zijiie eij eneuinbt i nnoten u lieeiitouis zijn e iomeii Met lieni uordt hit peiipel meester en wair dat meester en liaii is nniieii nlloen kannuneii spreken met a de ijeviil en voor Vülkswclviiai t m vu svrijheid a ui die taal verkiiiiclit Uit lierlijn twee berioliten over de Friinselie zaken Hut bei i dit van de ïimr d it do heer Thiers aaii l ruiseu 61 11 niillioen als oeisten termijn der oorlonuvcrgüedin heeft voldaan is eliei l en al oii e roiiil Frankrijk lieeft iKa niels op de ooi lo svergoediiii afbetiiuld Het lieefi zelfs no 1S inillloeii aeliterstallijje seluild voor verpl illJ sko t n te bitileii De Kreu itUuni berielit dat cbi yarijsebe iiisur enten ook de NiMrdelijke e u ciiito viiii l arijs iii staat vim vordedijiiii brouwen Do I miaiseue Iruipeii in het fort Aubervilbi s zijii op uiles voorbereid He toespraak waarmee Dn t ldaiids kei er de overhaiidi i iii van liet adres van aiit iourd heelt beantwoord is in de n ist ieii nelionilen iitting van den rijksdait inet üeestdrilt oiitvaii eii Daarop uerd de disenssie voiirti ezet over de constitiitie en wel over de door di elerie den vourireatelde h ij i in die il diuil ivrd duur liissi lmp Krtteler lut Itadeii ïreil uit Hi ineii en den N ourdDultselu ii iloriu lal Wind iui st in lie tieden door Blaiii iM iiluir liist i eii liiel t de vred es eiinren Ut o te Uriissej een vernaderiiiL jjiliiiudeii die i i n uur duurde T ei en 1 wuiu iii aren do heereii liaiide Do kuiiinu Mill s niiije lieeft de oi lis met eeiie troonrede ei p iiil wa inii luj de l illl elle lllniill s ral e ivuld u i n eiil llll il De kimiii lie lout Zljlie rub duur te ki iiuen te en u dat lilt luoeelijk u i d t i ik ille luj aa iv iardde buveii ijiii kiu lileii 111 1111 11 I US lus bull n zijn jjiii ili u lil 111 I ll i li ip lil u I liii Villi dl t iirt s en aii alle I uili a u ih ii l inile eu verlruii id d il dm lul u iiiiii I iiipf ijk pu eii UM de vrn lileii d af irpen mp u lul eliik v iu lul S iaaiisehe ulk den zeer oim iliistie op d ii e 1 uei liiu lkum du L i i ll iillt lli lieefl mor een iivel i Iii li ualii t Seliijnl da ii i iib iM II dal ilr i ibui m vorbitlenl zijn uur een deereet mui rémiiiis w i irliij aan de l nu lillen biir erre lil wui ilt erlieiid Miienini stuud den l i Maart mot ungoveor I l tilii mail op Iri liis i kiluiuelers af l inds van Meiers De Fr insein roge nng is i er lievr esd dat iij de Kali leu voor den upslaiid zal wint en ze heeft daarom ui hot krij Volk De lai t te beriehleii van den goinerueiir generaal LalloiU in 1 aau zijne rogeeriii luiden eeliler iets gunsti er voor de Frauseheu t Meet iLi irin dat na ir het deu generaal Miorkumt de opstand zieh biiiuen o igii grenzen begint lo beperki U J tirh Jüurdu deelt de volgende karakiorislieke lij onilorheid mede omtroiit do eerli klieid der verkie iii i II voor de oiuiiiiiiie In hel i ap ort beli Hinde de vorkie ing iu bel twintigslo arrondissemeiil in het luiirnal Ojjicul opuenomen wordt mede gedeel 1 dal hel aantal iiigi solire m kiezers li i t bodi aa t waarvan ll 2Si gosteiud lielibon I Van de e 11 sj steinmeii uu zijn nilgeliraohl op liei geret l i J JO itaiu ier lï UHI Floiirons bt llS J en lllaiiipii l i S ib Hierop volgt oiimirtollijk zukuro Tridoii met sleelils lljül stemmen ioeii wonder dat de vier eersten du wettig üokozeneu zijn Imiuors zi liobbo i zelfs meer simiineii op zieli vuioenigd dan uitgebi a it waren T egeii do ueldiglu Id van de j vi rkiezing dezer vier manueii die xoo buitensporig pupiiiair zi pi is dan ook geen enkel be waar i hritt tif protest ingekomen De mannen iler CoinMUiiio I bobben ekereii muire onder het keizerrijk nugovertr iireii die eeno soep terriuo tot stembus gebruikte U daariuede wol is w lar allerlei goooiieltueren uitvoerde maar er 1 h niet moer biljetten nitliaalde dan er in geworpen waren ENGELAND Tlie Tii ii i beseliuuwt dit toesland v iii Vi mkitjk iu een merkwaardig artikel dal liiere i luêrkouil zijn geen mannen er i geen wel Vr zijn L een iusti Hingen er is geen overbeid meer De veu aderiiiu te Versailles lu et iiiei of t cun tUtiuute ui ee i i lntn is een eenvoudige delegatie bi lasi uut t samellslollell van een verdr lg ij weel zelfs niet of ZIJ het fiomeeueiiest of een audi ren regi erings oriii moei uitroopeu Inderdaad is do lieer Tliiers Koiiiugsgeziiid en veinst hij republikein te zijn Hij doet alsof hij den upslaud leraebl on inderdaad geeft hij 111 ales lui Fr ijn li l irijs liOil ÜIHI nat garden die noeh garjin ui iiaftouadï zijn l r is oeii leger da iaii nieniaiid gehoorzaamt de soldaten zijn oHieieren 111 de rllieieren zijii soldaten dat is oon oenvoudige piicsiii van uniform Er zijn ailvooiiten iu dl enei aals iinifurm gestoken en goner ials die Ion j aihokiat spelen de kazernen zijn in iXc liot ls en Il il seliDiiwliiirgm de acteurs on de logonieiithim I ilir zi iii iu de ka ernen Men weet iiiel of l arijs Fr inkrijk dan wel of Frankrijk l arijs zal regeorou liilir individu is heer eu meester en leder dient hoeren en meeslors die hij verafschuwt lloupstandelinnm elvou weten niet of zij het oommnnismc dan wel de u aiunHt d i den eukelrr gomeonteraad willen invoeren Uij d t lailste j uutboudou ils vourtgekomon uit dv eensusverkie zili oll Het Jmio Journal vu ligt de aaiidaiïht op hetfi 1 lal in d ii Tiiiici van Maandag jl niet miiidordaii line voroordeeliiigou weg ns seliondilig van Ironwgelofl vermeld stiinden naarbij de gelaagde luiiu uirsdon oudenlimi brrrikt haddon vau 7b SU en 7 ijaren respertievelijk Hergelljko vuiirbeelden meenthi l ri elits elrerde ori aaii bewijzen de oiibiüijko liiejiassiim van eene redi lijko 011 lii ilzame wetsbepaling t Is lnlii k dat de niaii dio speelde met de toekomst eeiier vrouw gedwongen wordt lot schaditvirguiding aau haar Duoh onislandiglieilen brlioorenin aaniiierkliii genomen Ie worden en de rechteriniiot het sp ii 11 11 van betrekkelijk jonge vrouwenoji Ie dwaasbi deii van grijsaards niet aanmoedigen Feu poos geleden trad de katiirilay llrrifir opmet een artikel waarin gi ve on werd op de toeuemendi rewou il Min idioireleii onder de Kugo seliovrouwen vau de g leiii eu liuiMere slau len llen treurig versi liljllsel I welk wi r i liji lieid beveslind wiirdl d iur selinj er 11 Ine I i i iie n cnei skimdi e bl iileti ile ihfi en de 1 1luli luttel InlaalsL