Goudsche Courant, vrijdag 7 april 1871

chn idi eu iianhe ieiliic van 11 ijii de vi l 4 iiile pi reeclen aaii rii iiiirii Dr I II iiiwi 11 tC W 1 1 11 r l U u 1 irk i eleills iloul l SurI Ir Ir Ml ir ii r ii il n II Dr W 1 1 1 illik ir 1 11 hrer linilil iiaiiucm I W nhl aneubiirg Ie iierdei De en bedaukle vi I ur IMin kazerni ncbiiuweii te iuiiii 1 door den lirri I M hij den wenseli uitlr dal iiini mil ilrzcHil 1 u werking doen tn ili u Maar hij had eei rkead liuiliu de dulercndc pailieijiaiite hij d l de uii n uirl iiioucu voiharilcn in de dwai II Hopen IS ij dal de s itcn gcne lulkiiii lil II 11 iiii l Hiittml zijn III lic 1m u vriT 10 100 llll Alu ilTS lat hij lilCl 71 lil iM n kun lirrii 11 lic rltrll i I r iiiM li i ri cliriilriiu t w illcii opilcii iliiiir 1 1 1 in ii upii LLCIl lli T UO ij c lijiling ur frciuTivftl ccliti r ii ta lüi irin lat ipstanil zioli 11 kiiraktc c rlijkliciil 1 lirl rapport te arroiuUsnneii wordt i n kic iM8 111 1 licbbcn cbnu hl op reus l i cllijk zijjiirc Jccii woiuUt yu Immers vereenif il d i l Villi Ie bnitfiisporii waar i lirilt er oinniuno ijk liof oviTiiis i cliruikte cltoiTcii niten nitliunlile nn Frankrijk iiccvkoiiit er zijn ijfii U Uc vcrf n li ot coii Inst nut t zelfs niet of igcerin ivonu rs KoniuKB1 Hij loet wl geeft hij nat c lirden tr IS een leger jtcii iju olfiIt il een een iulvowiten in lals die den e luUi ls eu lügcnicntluni iet of Pnrijs al regeeren 1 Ier dient liee ïopstandelin luu aiiie dun ünteriiad wil opmerkelijka Parijs een an 18 18 is iisnsverkie liicht op het i niet minder r vaa trimw Tilc luiniKiar 5 1 en Ti 11 nil ent iiiiliiliijke vcl ibepalini net de tiir It ehadiHer 11 lirUooren lil reeliler j tiii i vrmiwou l É ii iniM dif eii ly Iti I ii tc 1 d np de 1 11 d Kli e elie f lm I eii i d l l l II riiiT klill rr hl la l l uenoemil werklilad eïl o i dr Aiislii liet mjI iciide He Sdtiirdai l i irir lii lhaall slcelil s iii vdiiidrlij iT Minnen uu i la lliaanl T illu lrali n il lind jiCcn diior irrsehilli lule i iikkiiiidi i eii is h ninkl iiaiiiclijk dal dr inuiuni i au nii i e i ri i eil liiiii iTe klir si ii in yrer liin kliure en min silmiTndi nuile lirlii lil M idrii inel il iiei ii i tul l inislinuk Viui iiliu iiili II 1 dal dit luislindk in nul Heiiiii r vullen dr liiiu le liereiki an seliandilijk luirreicu tiTwijl i rii iio u rouliT anittal dames niiwelr id iliauk ini fu ei iirlii Vi ii oiii under luv upiidijk a iiisiuui tl neven een eer rrlai fiide lutw i rkiii Ir iniii ten rMielrii op luiur ees rnnocrus rn litsrl aii in eliili eiilieid Naar aiiiileidiim van dc i verklaring houdt de llevieic in hnar j n ste niiminer weder iTii predieiiiii I i in r oiulrnr d die lueiT dan i i iiil audir sirrkkni iiiiirl ilvrl Uietigiiii Min lirl rumlii leven int uula ii diiifi der vrouw en tot eili isieriiig mui het ineiiseliciiras Slaan we een lilik iii de kuliiiiinien van de N ew Vurker l nliiine oo vinden we de elfde klai id Dok de voornanie dames iiide rrrniigde Slalni eliij neu ieli a in den diru l mui H utIius ir hciiiii ir gaan Sniiiuuiri klr L i l nhiiiw MT rlirii liaar led mei o iiiiin auderr mei eliaiiiiia ne sterfgeMillrii aan driir iiiii Irriuriis lirliiv n mui ile rti u inter plaats ii id onder jonge liemliiueüjLi iiiiisjea Seliiiilt de kwaal nkel iniilir de DUITSCHLAND De M rkliuiiig die vorst Hisnmrrk Zaterdag II in den rijksdau Iiert l aT rlrml ouit i ut de lioiidiu die Duil eldiuul 111 t V M Ig lr riu vrr rrimkrij al natineiuen lirrl l tr Urrlijii vvri l i en hrv rr iiitiinimaar torli eenig op ieu Ie wri i grhi jn lit Dr r m rkhiriiig luidde aldus We min trii iio rriiigrii tijd deu loop der zaken in Frankrijk aanzien We v iüm aan de Frauselie rt Lrreriiiir haar ta ik eiiiakke ij i laken want dat is in mis l rlauu we zullr i ui uut in de Iiiunrulaiidselu aaiii elegMiliei ru van Krauknjk meiiueii maar adrrii nolaiig zullen wr i v politi k viitireii Maniieer Dnits liland s liolair ni d iur venhn e oril londMig uirl w inlru up t ppel g rl Pr gevallen Ir o ii lii ijveii waarin oii er ijds inmenging zon idaats licblu n i Ir vur l is niiuiu rujk Met leedwe en maar uut rnu rie 7oii lliiit rlilatid echter iiidini I iKiiiilin was i cii iiasprl aan d n oorlog lorviir 11 In Ir lil van 1 t or it ill llii t eldaud Ine langer hoe meer als zeker bcsilioiiwd dat l raukrijk Int liandrlsvirdiag illel Jil hernieuw CU Men denkt er nu a iii imi bijwijze van wecrwraak de in en nitvorrrrrliti u op sommige artikelen te vciliouiicn Het bericht dat in hulda biiuu u k n t n i ii lals de Diiiisclie bisseh jppcii zuilen biji iiikuinen vv n dt bevestigd Volg iis d jUij tg iil m de v iL i uilr pnnten in ber iailsla iiig k ijiicii 1 la itrci l u irem de priesters cii lei keu dir zich uu allijd Irgi u liet dogma der oiifrilbaarliei I M r clIi ii vciliuiiiliuij der kerk tot hel nieuwe Ihiitsrlic keizerrijk sainciir iepini criier synode in dm lierl st van diljair lic d ior de Diutselie Oostenrijksrlie lioimaaisrhc en l iiolselie bisscliuppeu zal worden bijgewounil t stieliliiig er kalholieke iiuiver it it Itiiar ih op ositir oiidrr v liberaal gezind krrkvnistrii grrii erte euw iurdi er meer liecfl maar dec alliii om redciirii v i i iipportuiiiteil zich hebben unilerwnrpeii kaïi iiirn grenr gr i ile iliseussnn iiver In l eciste punt Verwaclitcn BINNENLAND jol DV i l llll ooals wij rreds ui de l lilcii vrrd Dlits a ud door li t uiii i kr r d r ild liiitl 1 ij ecu 1 ii ide gcbraclit a iii t h ui uw bfuurin len wclIi Uidi r di 11 h i r llrtiiv Ivi W i ul h liep 11 k l iaiis d i pli litU llll d I li 11 1 11 v le h unie al 1 Ho Uil ka idaal Inii 1 1 rbmiw Sell mil ivi n d den liei r 1 van deu iStr ialin aldaar voin 7 dl en ceue lierghiods te ioiiihi dour deu hei r 1 M li in laai aldaar or i tH De redactie van llvl Xuufikii m iakt bekend dal de h celling len belmevr van het blad ui I is voIk teekcml n dal di uli iiui v i1l i mil idliiiio ilizer7 j u in t it zal i pi 111 ii I I a M j lai ubs van Pappemerr in bezit cener akte aN 11 rling ap itliekiT zal zieli aan de lioiige Ir llldli a iltui llerü l dlsp skliudr uit van lid iiin i n o i 1 laar iluoi il ii ini au d welk I hu il 1 i aaii lo ie rn r aiii 11 i cv r deii 1 ie i DiiiMlair lur coorl rzi I 11 v iii en iie er van iilelll de 11 der 11 De miui ter mui kul riuii l iti de biziv uuderlicid die vaii den heer Il iii seu Iccleud Hij 111 hde Ie I te ei re iii 1 r liervur Uiii K ii zijiu lid uut dl l pllu rklllu dal als lurii dr srhledciiis iiizer Oosl liidisehe koloniën mii aat n da i tut dr ovi riiiigiu z l k imcii dat w ij vrel licliben üoid te maken aul dal er mi I is niisila iii Maar lu li iiiuct hij er op vvijzcii dal deslrijdovcr ds dag bi stc w IJ van heer onzer kulonu 11 lic L oeilr lil lat vaii hier llit or h r geijiveii 11 aii uil ir 1 0111 er ticcn gevolg aan te neven Jl open wi i zen ld uilen zijn lo ivertiuu ing l ior r ir il en maairi l illll ll L C bil hl lic na ir luijM bi i w illl V 11 1 lircvm rn iii i itreirel dien tcekent t 11 lijdr mui Kum s I wrrde rrize die destijds reeds Ic cn uionopolie en voor vrijen handel bij d 11 raad van WH aaiii1r iii Ook hij wilde toen ns iiis liisrii iiiw als mi II nellen luepassin van Wetrr lic be nppeii luiiar als de recht vaar lii e toepa iii die overal op lava uioel wuril n b l lai lit dal di i iv iau ligenover d lasleii leu bcliu ve van t L iiverneiii it nuk re hl u he l l di ileN derl i iriiM v i n i il is Ie liaiidhavm a al noi en ld aid llllll 11 U CI k l I liii ilieeeril wer lcu de licraai Ned linuldst 11 inimaveii ileiiiiiien en llld te cn j aaim u inim mei h iilil l 11 iniildeleii in N cd liidiij aaiigem iii t t i tei en steminrn k llll 111 beliandelin het wct s ontweri hondcude r grliuu van de bevordering het oiitslaij enz l r militaire ollieicren bij de eeiiiaclit Dit outw ip w i rd iiied aaiu eiiomcu uut 215 strniiin n trein 1 Da irua is Ar kaïiirr op reces ixe ehciden lil oud lu avond had in de sclui il Ie llaastrcclit een iiitvui I III pla ts vau d aldaar ucvi ti ile ang li 11a V i r enii iiig Liroiiti rijirev i lieiil kaaitin ver preid u idat het seluiul el lielr im siclleude hoorders tal w rden cm aantal v icr tciiimiu r I 1UW L rvnl rr lil komt t ic aan den hi billen nilu cMicid all die dl weinige beschikbare kraeh V ct te eri Tl hcel dinetiiir srhen de vers iiillmd iiiuiiitirrs droeg i i li er Montamie l r afw issolini iiipu iiirc nit liet b vrii gcurcp n srh tsrii v i ir ii iar aanleiding van het spreekwoord l e uiM f Ie liiiiKj aar Je niTitii zviltn Aldus het iiutti c mei hel naii eii mc vercenigcnde bezorgde Ic M n ciiiunng lioo st aaiigcnamen avoiii Ha iiie aan haar durpsgenoiitrn ecu Wi In plaats van eiilree werd een sehaalcollec te gehonden onder de aanwezigen ten Mmrdeele van de Ivplinslijders te Hgmoiid Harm ouie ecu toe Ij weusehcn de ven eiugin ncmendeii bloei lu i itll llr l iril iresclucv 11 4 A ivcii w init ons van De dag vau heden was voorzeker voor dcz lucente van grimt belaiu De eerde steen name worden vour st u clcL d hel llleliu Ie bieiwell ge nieenlilini ili t leven voor po st en telcunnifkiiiituor z d dl 11 11 De jcinccnli irehileet iipende de plccliti lieiil met eene tiicspi I die t I waarin liij wees up ilcii vii irnilgaii ilc cr lai eii eii op het nut dal er voor llle 111 gele Il is cell gcliiilnv te llczitlell ar II de liij i iikucct Il kouden urliuiid ii wurilen I welzijn lariia wen iite neiileii trekken d 1 i r w leii v el slc sliell 4eli hl II I II lull crv i il liij lul cTlirrl zal zien vcrrij in eu in vijiiiti uiiilrr uiii ihiiir nog iiiiIIil mag ijii voor dr f riii iilr rrdi i wiril duur i Inkuil w llioiid rw Ik rrii iMiiijr irm i ii d waarna de ilcelil udiriil wrr l li luim 1I 1 1 d 11 I r elki 1 lul II lur i uirrsjei cii w lliumli rs terwijl jwiiiieii ilaarva ziiii lieid het werk z d lu ig ii eiiidij lliaiis was liei oiiiieii alh men hut De Ac Jllilli rii beh lst eu sein ijv I II van len II waarin I li lliikcii dl dal Ie hand van pnjh 111 d heer M Dlelld i uaaiiU i hiiu le i dl u irlicideiideu stand outegeii i goelijk vn zeker n iddrl is mu hel l il te v erbctrrrn van alLii die e epi e venli iicn ijl met de naald hun bmud I hel b w i s i i hij lat iiuii er icji alle ilareii liij Ulij va kan ovcnumm d it vu ir de iiell t van de nu kusteinle prijz rkii kiiiineii wor d als de nit den elcverd naaiaiachiiieu clie lil den wi rkiiiaii tut nu t ir worden iki elil I 1 pr j eii die hel lij leu eu Irijilen van zuil vrlrn die tol erii rlleudig bestiian gco pcti zijn l i t udi Mr inloove mij de vriiai wie leu die lil ei e i IS iiuj de hand Ic biuleii bij hel iip iehte ii r ven ui 11 di z eli Pu du l zal stellen aau d i ed lag lieven naai maeliiueii Ie lev nu lot prijzen eu op vuorwaardeii dir lirl huil uiourlijk maken zich dat nuttig werklui lui t il vcrlieleriiig VIII hun lul aan l seliaHeii eu iiI IIil reut ru all iss ie van kapilaai MTi ekcrcn Dat k 1 1 taal zon wrlliciu niet z io b lainirijk liclioev ii t zijii i aiil lii l c iuperativ Ifginsel hel aaiilirciigcn van vviiisi ii duur den werkman het vcr hier bi lallcn 1111 aaniliclcn in du winsten zon nilnemendhcid in hel bcl iiig van den Nederlau lsehc vcrkmin in praktijk kiinncn worden gebraeld man du ligt II lot de lier niet rkk ip mijn eke I belli hel b der ring coniiuissjc ilie zi ii evcntiicel zal hebben te eoiistitiicen n tut de licp ialde vcsligiiig der zaak die ik Min harte en ziel den werkman t jcwenscli De pniv ineiale A Irii j Ciiuriiiit behelst eene partictilieie eiirrcsp ludentic dd 11 Maart nit Amerika D iariu k iiiil o r di ollt eti De b lauurijkslr g b iirtmis op jiolitiek gebied rk t ir Charles iiu van seiia SuiniuT als viiur ittiT v m de e nnniissKi van bititciiteii aii i rhe aaii o legeiilicden in den senaat der verceiiigdi stucii ii de bc ii eiiiiii van scuat ir ameruii 111 zijiie pli tls ls redcii wnnlt opgeurven d it do Iii r Siiiiiiier III gevoelen verschilde nut president in it iimtreut de imijviii vau San Domingo De heer Siiiuuer h id g liir ii l I l xrn die betrekkinp ceriol i kleed Mcnvn isi ii n icn ivi lgc voor eene seheuring in de rcpnblikciii eiie parlij Kene der merkwaardigste uitvindingen dezer eeuw eu werd deze wee in dit land of in midcn land erk ek in Mille werkiuu ten toon gesteld in liet gebiiniv De machine wonlt l iS li arb iriistniat hi Abel s weef dniad en Itreiget inw genoemd eu volgens het oordeel van deskiin i eii is zij beskimd eene revolutie daar te stellen 111 het leeenwoordig ill gebruik zijm Ie svsti cm vau wollen en l ikcnfabriekc Ilie oor eciieii zeken ii Dit getouw is iiiti Abel woonachtig 111 den Stial riiioiit zijne oetri lirievcii zijn e lat enl UI liili 1 70 doch de uitvinder is lange jiin ii aan zijne uitvind n werkz iam Cweest aars hijiiliik windt het ecu brcigetiiuw ge micmil omdat weven eu luiicii de maehinc verricht iv ir l n 11 gel ld ijkcrtijil gelonvv is zeer eeuv indig vau oinvaiti eu kan liOO vards jier d i wevi 11 en Orcieu werk IS van ceue w idc nnswaaniige schoiinlieid liiiirzaainlicid en gelijkheid slechts kil ill w erk unieer men iia ial dat de vlii s e getouwen 1 en van eene iiep iald luinilerc lioedairgltcid dal de macliine gem ikkelijk zonder geraas loojit dat de k i ten slcc lus een wcuig meer zijn dan de nn iii ucbniik zijnde uietonweii CU minder itaats uo idiu lieert dat 0111 de ga llkosl te 111 il ii de pCI ku veriiiiud nl wi rd ii l Twijl de verhouding der pniilu tic is als v iu ticti tuf Cl 11 11 Ill mug men wel lumleiucii 1 1 l iliriekaiiten zich spuedj iilleu ontdoen i au hiiiiii 1 t nn loc in gebruik zijnde wcefgctoii veii CU dc c nieuwe iiilvimliug ilc plaatsen zal iJi Kennisgeving De ilitnileiir van s Uijks l elastiiu u ui t Kail isjer vo ir 1 ilislricl ÏJiiiiilii iiiitwiiir ju l iv ir lle lil licl t uu 1 c nr Il leinlal u iii i k de llrl lip 11 hl lil Il I r llll i ll 1 lm llll lel r i I lal i 1 v iii dril i II k 11 1 1 I 11 Millll Ull t i